Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 12

Gemengde Berichten.

Statistische medcdeellngen betreffende eenige Bibliotheken.

Getal Getal deelen

boekdeelen. op elke 100 inwoners.

Beijeren 1,263,500 26,4.

Italië 4,149,281 19,5.

Frankrijk .... 4,389,000 11,7.

Pruisen 2,040,450 11,0.

België 509,100 10,4. ;

Oostenrijk .... 2,408,000 6,9. '

Groot-Brittanje . . 1,774,493 6,0.

Rusland 882,090 1,3.

Wanneer, volgens deze opgave, — schrijft M. Verduschek in de «Nalionaheilung"— Italië even zooveel boekdeelen in zijne openbare Bibliotheken heeft als Frankrijk, dan dient men daarbij nog wel in aanmerking te nemen, dat Parijs alleen het derde gedeelte van al de boeken, in de fransche Bibliotheken aanwezig, bevat en dat men

hetzelfde kan zeggen van de overige Europesche hoofdsteden ten opzigte van het in die landen aanwezige boekental.

Des te meer valt dus het groot aantal Bibliotheken in Italië in het oog, even als het gemis van groote vereenigingspnnten. Overigens zijn de statistieken der openbare Bibliotheken, waarnaar bovenstaande getallen zijn opgemaakt, overal zeer onvolledig. De Italiaansehe Bibliotheken zijn beroemd wegens den rijkdom aan oude geschriften, welke zij bevatten, maar ten opzigte van nieuwere werken zijn zij zeer ten achter. De Theologie is, in verhonding tot de overige vakken , verreweg het best vertegenwoordigd. Buitenlandsche werken ontbreken in vele, zelfs groote Bibliotheken, geheel. Van eigenaardig belang zijn de volgende getallen van werken, die in de verschillende provinciën, gedurende het jaar 1863, in die Bibliotheken ter lezing gevraagd werden, waarbij tevens de vakken genoemd worden, waartoe die werken behooren. Men verkrijgt daardoor, als het ware een overzigt van de ontwikkeling en de rigting van den geest welke in Italië heerscht :

Uitgegeven Werken.

ü s a « c

lil %\ l1 iai IJ !' I fg!

* el 11 1"I t"1 I I 2 I

2.5 f« ^| ö ft? 8 H "§> S

Piemont . 13 142853 33356 22029 5266 2283 13568 66351

Lienrïë 8 25803 5013 6369 1544 707 3475 8695

Lombardije. . . 9 144866 2034,6 23754 8794 9789 11518 70665

Emilië 17 53589 14599 10294 5759 1757 7726 13454

IJmbrië .... 2 56 - 7 10 20 5 14

De Marken. . . 2 910 99 68 118 88 210 327

Toscane ... 15 75488 9138 19377 3620 4019 6259 33075

Abruzzo. ... 3 375 59 81 29 26 31 149

Campanië 6 421829 68721 19460 34966 25875 130174 142633

Apulië .... 2 2158 294 383 259 103 483 636

Basilicata ... — — — — — —

Sic'ilië'6' . . . 17 120152 31776 20656 10148 9869 20475 27288

Sardinië. ... 2 431 127 18 24 15 48 199

Koniugrijk Italië . 97 988510 183528 122496 70537 54491 193972 363486

De geringe navraag naar theologische werken, is een bewijs dat slechts weinig geestelijken van de Bibliotheken gebruik maken en dat de geest des tijds tot de positieve wetenschappen overhelt, hetgeen door het nog al beduidend aantal uitgeleende wis- en natuurkundige werken bevestigd wordt. Het groot aantal werken, dat in de provincie Campanië uitgeleend wordt, is aan het drukke bezoek, dat aan de Napelsche Universiteit ten deel valt en aan de levendige werkzaamheid des geestes, welke aldaar onder de akademische jeugd heerscht, toe te schrijven. Regtsgeleerdheid, wijsbegeerte, fraaije letteren en natuurwetenschappen worden daar het meest beoefend ; in Lombardije daarentegen, als ook in Piemont en Toscane meer geschiedenis en philologie.

Wat de finantiëele toestand der Bibliotheken betreft, zoo bedroegen hare inkomsten in het geheel 746,317 francs waarvan 102,637 door

de gemeente- en provinciale kassen en 587,986 francs door den Staat gedragen worden. Dat deze Rijkssubsidie nog altijd veel te gering is, bewijzen die aan de Bibliotheken van andere landen. Die te Parijs ontvangt alleen jaarlijks 150,000, te Londen 250,000 en te Berlijn ongeveer 500,000 francs van het Rijk. Bovendien zijn de nitgaven voor de Italiaansehe Bibliotheken zeer ongunstig verdeeld , daar wel 2/3 van die som aan lokaalhuur en salarissen der beambten uitgegeven worden. Deze laatsten vindt men dan ook op de groote Bibliotheken in overvloed, zonder dat dit noch voor de inrigtingen zelve, noch voor degenen, die er gebruik van maken, een bijzonder voordeel oplevert; want gewoonlijk zijn het lieden, wier literarische kennis zeer gering is. {Bremer Handelsllatt).

GEDRUKT BIJ C. BI.OMMENDAAL.

Sluiten