Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

Bij Broese & Comp. te Breda is verschenen : 1°. BEGINSELEN DER BOLVORMIGE DRIEHOEKSMETING; door M. C. F. Simon , Kapitein der artillerie bij de Koninklijke Militaire Akademie. Netto ƒ0,32. Verkoop ƒ0.40. 2°. DE BEWEGINGEN VAN DEN PUNTKOGEL; door W. C. Hojel, Kapitein der Artillerie. Met 4 uitslaande platen. Netto ƒ1,20. Verkoop ƒ1,50. Wie een dezer werkjes niet ontvangen heeft, en denkt er van te kunnen plaatsen, gelieve ze aan te vragen .

Zoodra het thans aanhangige wetsontwerp tot regeling van het onderwijs der Militaire Akademie door de beide Kamers der Staten-Generaal zal zijn aangenomen, hebben wij het voornemen van die wet eene uitgave in zak-formaat het licht te doen zien, waarvan de particuliere prijs tien cent zal bedragen.

Op dit artikeltje, dat wij niet in commissie wenschen te zenden, bieden wij de gelegenheid aan tot vooruitbestelling voor rekeuing, en wel op de volgende voorwaarden :

10 exempl. met 25 pet. rabat (dus netto a 7?- cent.) 30 » » 80 » » ( » - » 7 » ) 50 - » 35 » . ( . . . 6| ■ ») 100 » » 40 « » ( » » » 6 » ) Na de uitgave is de prijs acht cent netto. Breda, 26 April 1869. Broese & Comp. [816]

DE KERKVOOGDIJ TEN PLATTENLANDE IN FRIESLAND. \ Een Ont werp-R eglemen t met Toelichting en histo- ! rische bijlagen, door .1. van Loon Jz., Lid van Gedeputeerde Staten,

is uitgegeven bij W. Eekhoff te Leeuwarden, h 50 ets. f817]

MC. Bronsveld te Harderwijk, heeft uitgegeven: • DE KWESTIE DER KERK EGO E DEREN KORTELIJK UITEENGEZET VOOR GEMEENTELEDEN; behelzende tevens een voorstel, door Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven. Prijs 5 ets. Met 20%. Premie 13/12. 50 exx. ƒ2,25; 100 exx. ƒ4,—. Met 20%. Wordt niet in commissie gezonden. [818]

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Geldleening 1869 , groot ƒ 1,000,000. le Trekking 1 Junij 1869 met Premiën van ƒ150,000, ƒ20,000 , ƒ5,000 enz., enz.

De ondergeteekenden berichten Heeren Confraters, dat bij hen a ƒ 2,70 Definitieve Aandeelen in bovengenoemde Le en ing verkrijgbaar zijn, tegen overmaking van het montant met 10 centen korting.

Amsterdam , 28 April 1866. J. H. & G. van Heteren. [819]

BOEKBINDERS-MACHINES en GEREDSCHAPPEN, in groote hoeveelheid voorhanden, waaronder uitmunten de voor Heeren Boekhandelaren onmisbare SNOEIMACHINES, KOPEREN LETTERS, STEMPELS, FILETEN, LEDER, LINNEN, FIJNE PAPIEREN enz. enz.

Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Virechl. Wed. F. Herfkkns & Zoon.

NB. CACHETTEN, KLAPSTEMPELPERSEN, TIMBRE HUMIDE, COPIEERPERSEN, in alle soorten en prijzen. [820]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren frisch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden , naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [821]

Gemengde Berichten.

Het Börsenllatt deelt thans ook behalve zijn gewone lijst van in j üuitsche tijdschriften gerecenseerde boeken, ook eene mede die de opgaven der recensiën behelst, welke in de Hollandsche tijdschriften van l nit het Hoogduitsch vertaalde boekeu voorkomen.

In de geschiedenis der Fransche Journalistiek van 1868 komt een merkwaardig feit voor; de afkondiging der wet van 11 Mei op de ! vrijheid der drukpers. Deze wet stelt aan de oprichters van dag- en I weekbladen zulke hooge eischen , dat men gerust met Emile de Girardin zeggen kan , dat » la liberté pour les journalistes n'est qne la liberté de se ruiner. » Wil men een dag- of weekblad van politieke strekking oprichten , dan moet men beginnen met eene zeer hooge som als borgstelling te storten. De zegelwet eischt op hare beurt ook aanzienlijke sommen , en dan heeft men het volgende in acht te nemen : ! de handelingen van het gouvernement en der ministers mag men nooit recenseeren; verslagen der openbare zittingen mogen nooit opgenomen worden en men mag nooit iets zeggen dat, al is 't ook maar zijdelings, het » vie privée» der burgers raakt. Volgt men deze wet niet op, dan wordt men gestraft met boeten en gevangenis; van zijne burgerlijke rechten beroofd ; voor zes maanden in de uitgave van zijn dagblad geBchorst of dit zelfs geheel opgeheven. Het gouvernement heeft daaren- ] boven nog het recht om den verkoop op de publieke straat toe te staan j of te verbieden.

Het is algemeen bekend dat men in Frankrijk zich over alles vroolijk maakt en met alles spot. De Franscheu zijn altoos gereed om iets te parodiëren en het is natuurlijk, dat ook de wet op de vrijheid van I drukpers geparodieerd is. Er werd b. v. gezegd dat men deze wet in twee artikelen kon samenvatten, en wel «art. 1. Tout citoyen j

pourra fouder ud journal; art. li, tout citoyen qui fondera un journal sera guillotine.» Eene andere parodie kwam het eerst voor in de kolommen van het conservatieve dagblad La France en werd spoedig door bijna alle couranten overgenomen. Zij is getiteld: «Les co m m au d e m en t s de la presse» en luidt als volgt:

1 En te fondant tu verseras

Un très-gros cautionnement.

2 Les droits de timbre tu payeras

Au fi.se quotidiennement.

3 Jamais tu ne censureras

Les actes du gouvernement.

4 Les chambres tu respecteras

Et les ministres mêmement.

5 De nul citoyen ne diras

Un mot sans son consentement.

6 Compte rendu ne publiera

Parallèle ni autrement.

7 En y manquant, tu subiras

L'amende et 1'emprisonnement.

8 Chaque amende te mangera

Le tiers au cautionnement.

9 Des droits d'éleeteur tu seras

Dépossédé par supplément.

10 Le tribunal te suspendra

Pour six mois provisoirement.

11 Et même il te supprimera,

S'il vent, déünitivement.

12 Sauf ces réserves, tu pourras

Écrire et parler librement. Niettegenstaande deze drukkende wet nam de Fransche journalistiek toch eene hoogere vlucht. Niet minder dan 140 nieuwe dag- of weekbladen werden in Parijs opgericht. Meer dan honderd hiervan bepaalden zich tot het gebied van letterkunde en wetenschappen, om daardoor te ontsnappen aan de noodzakelijkheid der borgstelling. Veertien bewogen zich op politiek terrein en zes daarvan verschenen dagelijks. De overige waren aan de nijverheid en speciale vakken der wetenschappen gewijd.

Het meest gerucht makende weekblad was La Lanterne van Henri Rochefort, waarvan wij later misschien 't een en ander znllen mededeelen.

A. L. d. P.

Een van de merkwaardigste bibliotheken is ongetwijfeld die van de hoofdkerk van Hereford, eene kleine stad in Engeland , waar de boeken, volgens het gebruik in de middeleeuwen, nog altijd stevig geketend in de kasten staan. Zoover bekend is werd dit in die tijden noodig geacht, uit vrees dat sommige liefhebbers zich in het mijn en dijn zouden vergissen, wanneer zij de zoo zeldzame boeken en handschriften kwamen bestuderen. Genoemde bibliotheek ziet er volkomen zoo uit als in oude tijtien: banden , kasten , boekeu — in één woord, alles herinnert aan de middeleeuwen. Zij bevat nagenoeg 2000 deelen, meerendeels in 't latijn; 236 zijn handschriften waarvan het oudste een afschrift is van de vier Evangeliën, aan de kathedraal nagelaten in de eerste helft der 11e eeuw door haren laatsten Saxischen bisschop Athelstan. Het merkwaardigste onder die handschriften is de liturgie van Hereford, die omstreeks 1265 aldaar werd geschreven.

Onder de boeken vindt men o. a. een keurig gebonden oorspronkelijken Bijbel van Wiclef , vele andere bijbels, gedrukt van 1480—1690; Êarlmanni Chronicon, 1493; Higden's Polychronicon, met aanteekeningen van William Caxton, 1495; Legenda aurea, 1483, door Caïton en ook Ptolemaei geographia. De beroemde wereldkaart die van 1314 dateert en die men nevens die van de hoofdkerk te Florence de oudst bestaande acht, is uit de bibliotheek genomen en thans geplaatst in het koor van de kerk ten gemakke der bezoekers.

Jammer dat het bestuur over deze merkwaardige boekerij blijkbaar zoo weinig vertrouwen stelt in het gehalte der belangstellenden, daar het een hooge gunst mag heeten tot de bibliotheek toegelaten te worden; van de 100 personen die zich daartoe aanmelden, wordt toch dit verlof aan nauwelijks één toegestaan.

Bibliogr. de la France.

Uit een parlementsrapport, dd. 23 Maart jL blijkt dat de waarde van invoer van vreemde boeken in Engeland over 1868 bedroeg de som van 135,180 pd. st., waaronder voor 61,746 uit Frankrijk, 37,768 uit Duitschland, 10,567 uit Nederland en 10,062 pd. st. nit de Vereenigde Staten.

Aangezien ook in 1867 de officieele Engelsche staten een dergelijk hoog bedrag van uit Holland ingevoerde boeken aanwezen, kan ook dit cijfer wel juist zijn. Vermoedelijk wordt de waarde van voor Engelsche rekening hier te lande aangekochte zeldzame boeken en geschriften niet te laag aangegeven; immers kan het bedrag der zendingen van onze nieuwe oorspronkelijke uitgaven maar een betrekkelijk laag cijfer bereiken.

De uitvoer in 1868 van in Engeland gedrukte boeken klom tot een bedrag van 684,243 pd. st., waarvan nagenoeg de helft, of 318,223 naar de Engelsche koloniën vertrok. Autralië verbruikte voor 143,413 pd. st.; Engelsch-N.-Amerika voor 64,139; Engelsch-Indie 62,419; Zuid-Afrika 21,160 ; Engelsch West-Indie voor 12,297. De Vereenigde Staten van Amerika ontvingen voor 184,670; Egypte voor 70,127; Frankrijk voor 29,722; Duitschland voor 16,035; Nederland voor 11,517; België voor 84,23 ponden sterling enz.

gedrukt lilj c. blommendaal.

Sluiten