Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 20.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

186&

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zon-

«et, geschiedt door j. m. van 't haaff te DONDERDAG ^alad,ƒ2,25 per 8/m. De prijs der Advert.voor Gea-

'i Gravenhage, aan wien men de Advertentiën , ' bonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te ^ j^j ■ og(j 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn.

renden. Alle briefporten komen op rekening der in- ' ' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

zenders. Per rcf5el- Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Yereenlglng ter bevordering van de belangen des Boekbandels.

Het Bestuur, voldoende aan art. 37 van het Reglement, heeft de eer de leden uit te noodigen om vóór 20 Juni e. k. aan den Secretaris opgave te doen van die voorstellen, waarvan zij de behandeling wensehen in de aanstaande Algemeene Vergadering.

Tevens wordt den leden herinnerd, dat de opgave van candidaten voor het lidmaatschap moet geschieden schriftelijk, regtstreeks of door tusschenkomst van den provincialen correspondent aan het Bestuur, tijdig genoeg om hunne namen op de punten van deliberatie te plaatsen en naar hunne bevoegdheid onderzoek te doen.

Namens het Bestuur voornoemd, Amsterdam, W. H. Kirberger, Voorzitter.

15 Mei 1869. J. C. LomaN Jr., Secretaris.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTAUNGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Apologetische (Neue) Vortrage über eioige wichtige Fragen nnd Wahrheiten des Christenthnras. Gotba 1869. Aangeteekend 13 Mei 1869, voor P. Noordhoep.

Following fullyj or, Giving op all for Christ. Second. edition. London. Aangeteekend 13 Mei 1869 , voor J. Bijlevelp.

HACKLaNDER, P. W., Der letzte Bombardier. Uit «Komischer Zeitung." N°. von 15 Mai 1809 und folgeude. Aangeteekend 17 Mei 1869, voor H. Nijgh.

KUMMER, PAUL, Die Karl Vogt'sche Theorie von der Abstummung des Menschen. Dritte Auflage. Zerbst 1869. Aangeteekend 18 Mei 1869, voor C. L. Schlbijer & Zoon, ten behoeve van K. 'f. van Spanjen Koppenol, te Zaandam.

PAXTON HOOD, EDWIN, The world of aoecdote. N°. 1 May 1869 and following. London. Aangeteekend 15 Mei 1869, voor Gebroeders Kraay.

Sacristan's (The) household. By the Author of »Aunt Margaret's trooble." Vol. 1. London 1869. Aangeteekend 16 Mei 1869, voor H. A. Kramers, ten behoeve van P. N. van Kampen.

SUMMER MAINE, HENRY, Ancieot law. Third edition. London. 1866. Aaneeteekend 14 Mei 1869, voor J. Noordendorp.

TURGENJEW, IWAN, Vater und Söhne. Milan 1869. Aangeteekend 13 Mei 1869, voor C. van der Post Jr.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

NöSSELT, FRIEDRICH, Lehrbuch der Weltgeschichte. 14e verb. und verm. Auflage. Breslau 1867. Op 13 Mei 1869, door Y. Rogge. Amsterdam, Namens de Commissie,

18 Mei 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Adresboek (Algemeen) voor den Nederlandschen boekhandel en aanverwante vakken , benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende dag- en weekbladen. Nieuwe serie. 13e jaargang. 1869. Amsterdam, C. L. Brinkman. 8°. (4 en 170 blz.) Netto ƒ1,—.

Bescheiden (Statistische) voor het koningrijk der Nederlanden. 3e deel, le stuk. Loop der bevolking in 1867. Uitgegeven door bet departement van binnenlandsche zaken, 's Gravenbage, van Weelden en Mingelen. Roy. 8°. (4, 81 en 2 blz.) ƒ0,80.

Bestaan (liet 325jarig) van de Apostolische school, thans het gymnasium te Nijmegen. Rede van Mr. J. B. Kan en dichtstuk van Mr. S. J. E. Rau. Utrecht, J. L. Beijers. 8°. (53 blz.) ƒ0,70.

Boeser (A. Ij.) , Eerste verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen. 9e Druk. Amsterdam, A. Hoogenboom. KI. 8°. (28 en 4 blz.) ƒ0,12».

. Tweede rekenboekje. Verzameling van voorstellen

ter toepassing van de leer der tiendeelige breuken en van ons maat-, gewicht- en muntstelsel. 16e druk. Als boven. (32 en 4 blz.)

ƒ0,12».

■ Vierde rekenboekje. Regel van drieën met tiendeelige

en gewone breuken. 8e druk. Als boven. (28 en 4 blz.) ƒ0,125.

Brink (N. ten) , Eerbiedige hulde aan Z. H. Pius IX. Ee'ne bladzijde uit het album door Neêrlands Kath. letterkundigen Z. H.

aangeboden ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest, gevierd den 11 April 1869. Uitgegeven geheel ten voordeele van een behoeftig huisgezin. Rotterdam, G. W. van Belle. 8°. (2 en 13 blz. poëzie). ƒ0.25.

Consciencb (H.), Werken. 47e—48e all. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8°. (Deel 4, blz. 257—320). In geill. omsl.Perafl. ƒ0,25.

üingek (W. N.), Handleiding tot de beoefening van het boekhouden naar de dubbele methode (Italiaansch boekhouden). Met een uitgebreid memoriaal ter bewerking. 3e herziene druk. Amsterdam, M. Schooneveld & Zoon. KI. 4°. (12 en 302 blz) ƒ3,—.

Groen v. Prinsterer , Aan de conservatieve partij. III. Conservatieve journalistiek. Amsterdam, H. Hoveker. Roy. 8°. (32 blz.)

ƒ0,40.

Heine's Süramtliche Gedichte. 11e—12e (laatste) afl. Amsterdam, K. H. Schadd. 12°. (Deel II, blz. 289—401 en 7 blz. voorwerk). Per afl. ƒ0,30. Cpl. ƒ3,60; geb. (in 2 linn. bón.) ƒ4,10. Hoeve (A. II. van dek), Piet Voorman, een banneling in zijn eigen land. 2e druk. Doesborgh, A. H. v. d. Hoeve Jr. Postf. (71 blz.) ƒ0,70. Jonge (J. K. I. de), De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit hetoud-koloniaal archief uitgegeven en bewerkt. 4e deel. 's Gravenhage, Amsterdam, Mart. Nijhoff, Fred. Muller. 8°. (14, 153 en 321 blz.) ƒ4,75.

Ook onder den titel: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. le deel. Jorrius (J), Eerste beginselen der vergelijkende aardrijkskunde, als inleiding tot de werken over vergelijkende aardrijkskunde van W. Piitz. Een beknopt leerboek voor de burgerscholen en de hoogste klassen der lagere scholen. Met 13 schetskaarten. 2e herziene en vermeerderde druk. Sneek, van Druten & Bleeker. 12°. (8 en 110 blz. met in den tekst gedrukte kaarten in hontgrav.) ƒ0,50. (Van Druten & Bleeker's Goedk. Bibliotheek. 3e A(d. 8e dl.) Kiestabel (Gewijzigde) met opgave van het aantal kiezers en den ceosus in iedere gemeente, alphabetisch gerangschikt. Juni 1869. Amsterdam, Blikman & Sartorius. 8°. (23 blz.) ƒ0,30. Lessing (G. E.), Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von P. H. von Moerkerken. Nieuwa (titel-)uitgave. Sneek, van Druten & Bleeker. 12°. (4 en 198 blz.) ƒ0,75. Macaulay, Geschiedenis van Engeland, met aanteekeningen enz. 2e druk. Bewerkt door Dr. I. C. van Deventer. 14e en 15e all. Arasterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (3e deel, blz. 81—240). In geïll. omslag. Per afl. ƒ0,45. Maronier (J. H.), Eenvoudige handleiding bij het godsdienst-onderwlls. 's Hertogen bosch, G. H. van der Schnyt. Postf. (4 en 160 blz.) ƒ1,30. Nösselt (Fr.) Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar de 14de vermeerderde en verbeterde uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge. 3e afl. Arasterdam, Y. Rogge. Postf. (blz. 129 — 192). ƒ0,50. Ons recht willen wij handhaven. Open brief aan den kerkeraad der Nederdnitsche Hervormde gemeente te 's Gravenhage, door verscheidene leden der gemeente. Met gemotiveerde redenen. Alkmaar, P. Kluitman. 8°. (28 bladz.) ƒ0,25. Polvliet (C. G.), Beknopt leerboek der meetkunst, ten dienste van het onderwijs. 2c stukje. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. KI. 8°. (4 en 40 blz.) /0.35. Portret (Gelithogr.) van Z. Excellentie den Luitenant-Generaal J. J. vaa Malken , minister van oorlog. Door N. W. J. de Roode. 's Gravenhage, B. J. Dona Pieck. Fol. Op Chineesch papier, f 1,50. Pütz (W.), Leiddraad bij het onderwijs in de vergelijkendeaardrijkskunde. Onder medewerking van Dr. J. J. Kreeoen uit het Hoogduitsch vertaald en bewerkt door J. Jurrius. 3e Herziene en vermeerderde druk. Sneek, van Druten & Bleeker. (7 en 234 Hz.) ƒ1,10. (Van Druten & Bicekers Goedk. Bibliotheek. 3e afd. 4e dl.) Soulosser (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel)nitgavc. 35e—36e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8°. (Deel V blz. 1—96). Per all. ƒ 0,18. Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, le jaargang. 5e all. De roman, door B. van Meurs. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 8°. (75 blz.) ƒ0,32; Buiten iateek. f0,50. Thackëraï (W. M ), Romantische werken. Herzien door Dr. M. P. Lindo. 10e afl. Hendrik Esmond. II. Schiedam, II A. M. RoelnnU. 12°. (Deel I blz. 49—112). In geill. omslag. ƒ0,30. Verslag der Staats-Commissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 2G Angustus 1867 N°. 28, om de Regering te dienen van advies

Sluiten