Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

BOEKBINDERSKNECHT GEVRAAGD.

Bij een Boekhandelaar-Uitgever ia eene Provinciestad kan dadelijk als vaste knecht worden geplaatst iemand van gezond gestel, die het innaaien, voornamelijk van schoolgoed, grondig verstaat. Alleen zij, die goede getuigschriften van vlijt, eerlijkheid en bekwaamheid kunnen overleggen, komen in aanmerking.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [970]

DRUKKER-ZETTER.

Om dadelijk in dienst te treden wordt, tegen vast loon, een bekwaam ZETTER, tevens Smoutdrnkker, gevraagd. Inclinerendeu vervoegen zich met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever deze3. [971]

D

TERUGVRAAG VAN COMMISSIEGOEI).

De ondergeteekende, die zijne zaken dit jaar quiteert en wiens Fondsartikelen in Augustus aanstaande finaal verkocht worden, verzoekt vóór 15 Junij eerstk. toezending van al wat Confraters nog van zijne artikelen in commissie mogten hebben. Wat op dien datum niet bij hem ontvangen is, wordt als verkocht beschouwd en niet teruggenomen.

Amsterdam, 24 Mei 1869. H. Frijlink. [972]

FONDS VEILING. — TERUGVRAAG.

De ondergeteekende, voornemens in de maand Augustus dezes jaars zijn Fonds te laten verkoopen, verzoekt HH. Confraters, hem onverwijld, immers vóór 1°. Junij e. k. terug te zenden de artikelen, die zij (ook van dit jaar) nog in commissie hebben. Wat op dien datum niet ontvaugeu is, wordt beschouwd als voor rekening gehouden.

Inmiddels kunnen voortdurend, tot aan den dag der verkooping, aanvragen voor rekening, alsmede opgaven van inteekenaren op de werken van Bosscha en Uilkens worden ingezonden.

Leeuwarden, 8 Mei 1869. G. T. N. Suringar. [973]

TERUGVRAAG.

Wegens gebrek aan Exemplaren, verzoeken wij beleefd, ons wel te willen terugzenden de onverkochte Ex. van :

Keuchenius, EENE STEM UIT INDIE, ONTWERP HOOGER ONDERWIJS, Veenendaal, DE SOLLICITANT, en REGTSGEDING BOSMAN. (Losse vellen). Laatstgemeld werkje is thans compleet in commissie verkrijgbaar. Tevens geven wij kennis , dat de 2e afl. van de

REVUE DU DROIT INTERNATIONAL, is verschenen en ten vervolge gezonden aan hen, die ons het getal hunner inteekenaren opgaven. Wij verzoeken alsnog berigt van hen , die oos die opgave nog niet deden geworden.

'sHage, 25 Mei 1869. Gebr. Belinfante. [974]

ONVERKOCHTE

exemplaren van :

Kuyfer, DE NUTSBEWEGING,

Groen v. Prinsterer, ONS SCHOOLWETPROGRAM, worden per eerste couv. door den ondergeteekende terug verzocht. Amsterdam, 15 Mei 1869. H. Höveker. [975]

EEN JONG MENSCH, oud 20 jaar, kunnende boekhouden, in het Engelsch, Duitsch en Fransch corresponderen, thans nog werkzaam in een wereldberoemde Boekhandel in Dnitschland, wenschte gaarne in een uitgebreide Boekhandel geplaatst te worden.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. r976]

E

LETTERZETTER.

Een 19jarig jongeling, P. G., ervaren in het letterzetten, bekend met het overslaan en smoutwerk, zag zich gaarne op eene Boek- vooral Smoutdrnkkerij, bij voorkeur in Holland, geplaatst, tegen kost en inwoning, of een zoodanig salaris als voldoende is, om zich van een fatsoenlijk kosthuis te voorzien, ten einde zich verder te bekwamen tot opvolger van zijn vader, als Boekdrukker.

Hij is niet onbekend met de Dnitsche en Fransche talen, terwijl zijne beide patroons gaarne een goed getuigschrift van hem afgeven.

Adres met franco brieven en opgaaf der conditiën, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [9771

jemand, die zijne ledige uren wenschte te besteden aan het vertallen of het vervaardigen van oorspronkelijke stukken, biedt zich op aannemelijke voorwaarden aan tot medewerker aan eenig tijdschrift of periodiek blad.

Adres franco onder lett. P. bij den Courantier S. Giltjes te Helder. [978]

Wij herinneren Heeren Confraters, dat de vooruitbestelling op : Lubach en Coronel, DE ONTWIKKELING VAN DEN MENSCH VAN HET 7e TOT HET 20e LEVENSJAAR, waarvan wij onlangs een prospectus met aanbieding verzonden hebben, 1 Juni gesloten wordt. Dan wordt de premie 13/12 zonder extra rabat, en ontvangen zij die van de aanbieding gebruik hebben gemaakt een ruim getal van het prospectus om mede te werken. Die voor de overige Confraters worden eerst in Juli verzonden. Haarlem, 25 Mei 1869. de Erven F. Bohn. [979]

•rhr. Mr. D. F. van Alphen, REISVERHALEN EN INDRUKJKEN UIT IERLAND, 'T NOORDEN VAN WALLIS ENZ. Part. ƒ2,90. Netto, ƒ2,—. (Zie mijne vorige advertentiën).

Met 1°. Julij wordt de nettoprijs verhoogd en zullen eerst ex. in commissie te bekomen zijn.

Men leze en doe zijn voordeel; één ex. is ligt geplaatst van een oorspronkelijk reisverhaal.

J. M. van 't Haaff. T980]

B

innen weinige dagen is ter.verzending gereed: Ch. Dickens, SCHETSEN EN VERHALEN. Een deel gr. 8°.,

met vignet (p. m. 20 blad druKsj. i"art. prijs ƒ3,— , netto/2,40.

Bij aanbieding netto ƒ2,10. Premie 4/3", 7/6.

Dit werk, 30 juweeltjes van Dickens bevattende, is door eene bekwame hand meesterlijk vertaald. Op keurig velin zéér compres gedrukt, (41 regels per pagina) beantwoordt de uitvoering volkomen aan den uitstekenden inhoud. Behalve leesgezelschappen en leesbibliotheken zullen ongetwijfeld vele koopers van Dickens werken zich dit boek aanschaffen. Voor zoo ver het mogelijk is zend ik dit werk ook in commissie; maar in de eerste plaats aan hen die van deze aanbieding gebruik maken. Tevens verzoek ~ik u mij op te geven het getal uwer inteekenaren op:

SCHETS VAN DEN GOEDEN OUDEN TIJD DER KAAPKOLONIE ,

benevens het bedrag van vrijwillige giften, aangezien van alle giften verantwoording gedaan wordt in het boekje zelf, en dit heden ter perse gaat.

Uwe aanvrage vóór 22 Mei te gemoet ziende, met achting, Rotterdam, Uw Dw. Dienaar,

14 Mei 1869. Hendrik Altmann. [981]

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT.

De OFFICIEELE LIJST DER PREMIEN-TREKKING OP 1°. JUNI A. S. zal, onmiddelijk na de trekking, het licht zien tegen 10 cents Part. en 8 cents Netto, bij

Amsterdam. Gebroeders van Es. [982]

Wij zonden algemeen in commissie de eerste aflevering van het werk, getiteld :

EEN BOEK VOOR MOEDERS, naar het Hoogduitsch van Mevrouw

M. S. Kübler , door Dr. F. A. G. Holtkamp.

Wij verzoeken Heeren Confraters om dit boek ter bezichtiging te zenden aan ouders en opvoeders, vooral van jeugdige kinderen.

Dit werk handelt over de lichamelijke en verstandelijke opvoeding der kinderen, van hunne geboorte tot aan de huwbaarheid. Het zal compleet zijn in ongeveer 8 afl. a ƒ0,35.

Het rabat is 20% met de premiën 5/4' , 9/8 , 14/12.

Successievelijk zal ons de opgaaf der inteekenaren aangenaam zijn.

Meerdere eerste afleveringen verlangende om meê te werken , staan deze op aaö vraag ten dienste.

Zwolle, Mei 1869. Van Hoogstraten & Gorter. [983]

De ondergeteekenden verzonden algemeen eene vooruitbestellingcirculaire op de tweede onveranderde uitgave van de VERZAMELING VAN NEDERLANDSCHE STAATSREGELINGEN EN GRONDWETTEN. Uitgegeven onder toezigt van Mr. W. J. C. van Hasselt. Omstreeks 300 bladz. 64°. formaat. Prijs: ingenaaid ƒ1,— verk. ƒ1,25; in linnen fl, 25 verk. ƒ1,50. Daar wij dit ariikel niet algemeen in kommissie kunnen geven, verleenen wij bij eene bestelling voor rekening de extra premie van 3/2£, 5/4, 9/7, 16/12 — en geven desverkiezende daarbij hetzelfde getal ex. in kommissie.

Konfraters die lust hebben met dit boekske, waarvoor ontegenzeggelijk een belangstellend publiek te vinden is, te werken, gelieven ons voor ultimo dezer hunne bestelling te doen geworden.

Amsterdam, 13 Mei 1869. Wed. J.C.van Kesteren &Zoon. [984]

Bij F. Kleeuwens & Zoon te Goes, is verschenen: OVER DIPHTHERITIS. Naar aanleiding eener epidemie van Angina Diphtherina; waargenomen door Th. Persant Snoep, Genees-, Heel- en Verloskundige te Kapelle. ƒ 1,50. Wij kunnen dit niet algemeen in commissie zenden, maar voldoen aan de uitnoodiging daartoe volgaarne.

LEVENSGESCHIEDENIS VAN EEN ZUID-BE VELA NDSCHEN WEES ,

is op de naamlijst na gereed, volgt eerstdaags. [985]

Sluiten