Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

den te Utrecht, den 29 April 1869 door leeraren en leden der Nederl. Herv. kerk. Utrecht, Kemink & Zoon. Gr. 8°. (XXIII en 55 blz.) ƒ0,50. - Vries (J./H. A. E. de). Zie: Möllinger's.

,*jWaterMan (I.), Beredeneerd Hebreeuwsch- en Chaldeenwsch-Nederlandsch woordenboek, bewerkt naar de grammaticale en lexicale werken van Fiirst, Gesenias, Vater, Landau en anderen. 17e afl. 13—V Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (blz. 1025—1088). ƒ1,—. Wereldbol (De). De jongste zee- en landreizen, volgens Dr. W. Hamisch, F. Heinzelmann en anderen aan Neêrlands volk verhaald door J. B. Rietstap. Met gekleurde platen. 21e afl. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. Gr. 8». (3e deel, blz. 369— 448 met 1 kleurendr. plaat.) ƒ0,25.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Het beroep op het volksgeweten. Rede ter opening van de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs, gehouden te Utrecht, den 18 Mei 1869, door Dr. A. Kuijper. Amsterdam, B. H. Blankenberg, Jr. » Indeeling en ranglijst der officieren van het Koninklijk Leger der Nederlanden en der Nederlandsche Koloniën, voor 1870. Derde jaargang. Uit officiële opgaven zamengesteld. Redacteur : Kapt. P. A. Jansen. Schiedam, H. A. M. Roelants.

Ter perse:

Luim en scherts. Bijdragen in rijm en onrijm uit de nagelaten papieren van een Dorpsonderwijzer. Bodegraven, J. van Rossum Dz.

De wetgeving op het regt van successie en van overgang bij overlijden, toegelicht door J. P. Sprenger van Eyk , Ontvanger der Registratie en Domeinen, Redacteur van «Regt en Wet. Tijdschrift voor het Notaris-ambt." 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Openlijke verklaring, namens de protestantsche genootschappen in Nederland, Welstand, Unitas, Hulpbetoon en Phylacterion, in antwoord op dea apostolischen brief van Paus Pius IX aan alle protestanten en andere on-katholieken. Leiden, de Breuk & Smits.

In den laatsten tijd bleek mij, bij herhaling, dat sommige Confraters in den waan verkeeren dat het Zondagsblad niet in handen komt van AL de bezitters van het Nieuwsblad, en zij daarom bij voorkeur hunne Advertentiën in het laatstgenoemde plaatsen. Dit is niet juist begrepen : noch het Nieuwsblad noch het Zondagsblad worden apart geleverd; die het eene ontvangt krijgt ontegenzeggelijk ook het andere; mijne onderneming zou anders een halve maatregel zijn geweest en dit heb ik getracht te voorkomen; preferentie behoeft niet te bestaan, de Advertentiën van beiden komen in handen van dezelfde lezers. ■

De Uitgever.

advertentiën.

J. M. van 't Haaff vraagt:

768 S. de Bruyn, Eng. taal in 18 brieven. Nieuw.

769 De Economist. 4 a 5 weken na uitgave. Zindelijk gelezen.

770 Eshuys, Gymnastiek theor. en prakt, beschreven. Idem.

771 Geschiedenis der martelaren. (Swaan). Gebonden. Idem.

772 Kramers, Geographisch woordenboek der geheele aarde. 2 exx.

773 Algemeene kunstwoordentolk.

774 Hoek , Agatha. 3 dln. Onopengesneden.

775 Kennis en Kunst. 1868. Voor een prijsje.

776 Almanak voor vrouwen door vrouwen. 1821,

777 Sohlegel, De vogels van Nederland. 2 dln. 8°. Met 13 gekl. platen. Vroeger aangeboden voor ƒ7,90.

778 van Lennep en ter Gouw, De uithangteekens. 2 dln. Geb.

779 . Opschriften. Geb.

780 Willems, Belgisch museum. Kompleet. Voor een prijsje.

781 Serrure, Vaderlandsch museum. Kompleet. Idem.

782 De Dietsche Warande. Van het begin af tot heden. Idem.

783 LÉon, Wetboek van Koophandel. Opengesn. mits zind. kan dienen.

784 Encyclopaedie. Uitg. Plantenga.

785 Keil, Inleiding op het O. Testament. (Godgel. Bibliotheek).

786 De Engelsche en Amerikaansche tolk. (Ed. Joh. van der Heij & Zoon). Eenige exx.

787 The little American. (Ed. Hoogkamer & Comp.) of de mogelijke herdrukk. van deze werken. Opengesn. en gel. kan dienen. Eenige exx.

788 Bilderdijk, Dichtwerken. Compl. 16 dln. Geb. Uitg. Kruseman.

Biedt aan:

4U Hofdijk, Vóór 300 jaren. Tegen inteekenprijs. 5 exx. 412 Nederl. gesch. en volksleven in schetsen. Met 30°/ rabat

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven JVos. op te geven.

De Uitgever. [993]

Te koop gevraagd: 1 Storm Buïsingh, WATERBOUWKUNDE. Compleet en zuiver. Prijsopgave, met vermelding hoe geconditionneerd, te zenden met franco brieven, onder letter A, bij Blom & Olivieb.se te Cnlemborg. [994]

TERUGVRAAG VAN COMMISSIEGOED.

De ondergeteekende, die zijne zaken dit jaar quiteert en wiens Fondsartikelen in Augustus aanstaande finaal verkocht worden, verzoekt vóór 15 Junij eerstk. toezending van al wat Confraters nog van zijne artikelen in commissie mogten hebben. Wat op dien datum niet bij hem ontvangen is, wordt als verkocht beschouwd en niet teruggenomen.

Amsterdam, 24 Mei 1869. H. Frijlink. [995]

Hten Brink te Meppel, vraagt ten spoedigste een inwo.nend LEERLING-BEDIENDE. [996]

Men presenteerd te koop in Zeeland: eene steeds bloeijende BOEKDRUKKERIJ, ingerigt naar den geest des tijds, alwaar een Weekblad wordt uitgegeven, (en met 1°. Julij de schoonste gelegenheid bestaat ter uitbreiding), op eene zeer aan nemelijke voorwaarde. Dit is een zeldzaam aanbod, om zich dadelijk goed te kunnen vestigen.

Adres franco brieven, onder t N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [997]

Jhr. Mr. D. F. van Alphen, REISVERHALEN EN INDRUKKEN UIT IERLAND, 'T NOORDEN VAN WALLIS ENZ. Part. ƒ2,90. Netto. f2,—. (Zie mijne vorige advertentiën). Met 1°. Jnlij wordt de nettoprijs verhoogd en zullen eerst ex. in commissie te bekomen zijn.

Men leze en doe zijn voordeel; eén ex. is ligt geplaatst van een oorspronkelijk reisverhaal.

J. M. van 't Haaff. [998]

JH. & G. van Heteren te Amsterdam hebben uitgegeven: .Dr. Fe. Rudorff, SCHETS DER SCHEIKUNDE. Met in den tekst gedrukte houtsneden. Uit het Hoogduitsch. I deel. Anorganische Scheikunde. Prijs ƒ1,12, ƒ1,40.

Dit leesboek wordt door Dr. A.Pelt, Directenr der H. Burgerschool te Zaandam, in eene voorrede, die hij aan dit werk toevoegde, bijzonder voor het onderwijs aan de Hoogere Burgerscholen aanbevolen.

Confraters die het niet ontvingen en Ex. in commissie verlangen , gelieven franco aan te vragen. [999]

Door Martinus Nijhoff te 's Gravenhage, is verzonden: DE KIESWET, MET EENE AANTEEKENING BEVATT. DE RECHTERLIJKE EN ADMINISTRATIVE UITSPRAKEN, ENZ. Handleiding voor gemeentebesturen, kiezers, enz., door Mr. A. M. Maas Geesteranus. Post 8°. ƒ0,72, verk. ƒ0,90.

M. G. van Tienhoven, REDEVOERING OVER DE WAARDE VAN HET ROM. RECHT VOOR DE STUDIE VAN HET HEDEND. PRIVAATRECHT, ƒ0,40, verk. ƒ0,50. Prospectus van :

DE WETGEVING OP HET REGT VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN, toegelicht door J. P. Sprenger van EïK.

HH. Confr. die deze niet ontvingen, gelieven aan te vragen. [1000]

Bij F. Kleeuwens & Zoon te Goes, is verschenen: OVER DIPHTHERITIS. Naar aanleiding eener epidemie van Angina Diphtherina; waargenomen door Th. Persant Snoep, Genees-, Heel- en Verloskundige te Kapelle. ƒ 1,50. Wij kunnen dit niet algemeen in commissie zenden, maar voldoen aan de uitnoodiging daartoe volgaarne.

LEVENSGESCHIEDENIS VAN EEN ZUID-BEVELANDSCHEN WEES ,

is op de naamlijst na gereed, volgt eerstdaags. [1001]

Gemengde Berichten,

Mededeclingen der Nederlandsche Vereeniging van Boekdrukkers-Patroons.

Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging van BoekdrukkersPatroons brengt ter kennis van hare leden , dat de geachte heer Uitgever van dit blad zich bereid heeft verklaard , om daarin die mededeelingen op te nemen, die voor openbaarheid geschikt worden geoordeeld. Hiermede wordt te gemoet gekomen aan den wensch van de leden buiten Amsterdam, om meer geregeld kennis te krijgen van de besluiten der vergaderingen.

Namens het Bestuur, W. H. Kirberger , President. J. C. Westerman, Secretaris.

In de vergadering van 21 Mei, die belegd was ter overweging eencr aan de Vereeniging gerigte missive vau het Nederlandsch Typographen-

Sluiten