Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 23. Zes-en-Dertigste Jaargang. 1869.

NIEUWSBLAD voorden ROEK HANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zon-

ziet, geschiedt door j. m, van 't daapp te DONDERDAG dagsblad, f2,25 per 3/m. De prijs der Advert. voor Gea-

't Gravenhage, aan wien men de Advertentiën ( ' bonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

□iterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te |q judü 1869 " ^'S' ®Pmia" ^ m' Advertentiën van Niet-Geabonn.

lenden. Alle briefporten komen op rekening der in- J ' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

zenders. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

B8 de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

DEBAY, A., Hygiëne appliqnée aas mois et aux saisons. Paris 1869.

Aangeteekend 2 Junij 1869, voor Jan 1). Brouwer. MüLLER, WILHELM, Politische Geschichte der Gegenwart. II.

Das Jahr 186S. Bcrlia 1869. Aangeteekend 1 Junij 1869, voor

H. NlJGH.

SCHEFFERS, A., Arcliitektonische Formenschule. 3 Theile. Leip. zig 1865—186S. Aangeteekend 4, Junij 1869, voor Caarelskn & C3., ten behoeve van J. B. Wolters, te Groningen.

Shining light. By the Anthor of «The life of the Rev. William Marsh." etc. Aangeteekend 5 Junij 1869, voor W. H. Kirberger.

STUART MILL, JOHN, The subjection of women. I.ondon 1869. Aangeteekend 7 Junij 1869, voor VV. II. Kirberger, ten behoeve van Is. An. Nijhoff & Zoon, te Arnhem. i J

WARREN, Mrs., A house and its Fumishings. London'. Aangeteekend 7 Junij 1869, voor W. H. Kirberger, ten behoeve van J. H. le Cosquino de Btrssr, te Veenendaal. Amsterdam, Namens de Commissie,

8 Junij 1869. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Aan de kiezers. Uitgegeven door de Algemeenc Kiesvereeniging iu Nederland, 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzooo. 8°. (8 blz.) ƒ0,05; 25 ex. ƒ1,—; 100 ex. ƒ3,50.

Arend (J. P.), Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door O. van Rees en W. G. Brill. Met platen, kaarten en portretten. 3e deel, 5e stuk, 3e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer & Zoon. Roy, 8°. (blz. 65— 96 met eene staalgravure). ƒ0,50.

Arrest van verwijzing en acte van beschuldiging tegen Pieter Johaones Bosman, Johannes Vrancken , Gerardus Boeiaars , Willem Samuel Wolters, Picter van Krimpen, Gerrit de Weerd, Wilhelmus Sebastiaan Lofirnau , Jan Hendrik van Klaveren , Cornelis Kemp, Pieter Sint Nicolaas , Jacobus Buys en Pieter Ferwerda, ter zake van feitelijken en gewelddadigen wederstand jegens bedienende beambten , handelende ter uitvoering der wetten eo bevelen van het openbaar gezag , gepleegd door meer dan 20 gewapende personen , te Rotterdam, io den nacht van 31 October 1868. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (16 en 116 blz. met een uitslaande gelith. kaart). ƒ0.90.

(De titel op het omslag luidt: Regtsgcding tegen P. J. Bosman , c. s., beschuldigd enz. Behandeld voor het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland.)

Assmann's (W.) Beknopte algemeene geschiedenis, op aardrijkskundigen grondslag en met gedurige aanwijzing van den gang der beschaving onder het menschdom. 2c veel vermeerderde druk. Op nieuw naar den 7en druk nit het Hoogd. bewerkt door E. Mehler. le deel. Oude geschiedenis en geschiedenis der middeleeuwen. Sneek, van Druten & Bleeker. Postf. (XXII en 440 blz.) .ƒ1,95.

(Zijnde het le deel der 3e afd. van van Druten & Blccker's Goedkoope bibliotheek voor allo standen.)

Babut (Jules) Felix Batel ou la Hollande a Java. 2 vol. La Haye, Belinfante Frères. 8". (8 en 319; 4 en 288 blz.) ƒ6,—.

Bancroft (Georgf), Geschiedenis der Vereenigde Staten van NoordAmerika. Naar den 21en Eogelschen druk door J. W. Straatman. Met een voorbericht van Dr. W. J. A. Jonckbloet. 5e aflev. De Vereenigde Staten als koloniën. Groningen, J. B. Wolters. 8'. (Deel I, blz. 385—499, roet titel en omslag). ƒ0,90.

Beer (T. H. de) , De beginselen der Duitsche taal gemakkelijk gemaakt, le stukje, 2e afd. Leesboekje. Amsterdam, L. F. J. Hassels. KI. 8°. (IV en 1G6 blz.) ƒ0,75.

Bbmmelen (P. van)', Een politisch vredebeginsel. Politisch vergelijk tusschen oud-christenen en modernen en oplossing der onderwijsquaestie. Utrecht, J. L. Beijers. Postf. (96 bl.) ƒ0,90.

Bibliotheek van moderne theologie en letterkunde, verzameld door J. H. Maronier. 2e reeks. 2e deel. le afl. 's Hertogeobosch , G. H. van der Schnijt. 12°. (blz. 1—150). ƒ0,95. Ieder deel is cpl. in 3 twecmaandel. afl.

Bruin (Servaas de), Leerboek der Fransche taal voor scholen. Met aanwijzing der nitspraak voor de Nederlandsche scholen bewerkt. (Naar de methode Toussaint-Langenscheidt). le cursus, leen 2egedeelte. Zutphen, P. Bz. Plantenga. Postf. (12 en 233 blz.) Per gedeelte ƒ0,75.

Bij de stembus. Ernstig woord van een protestantsch kiezer aan zijne protestontsche medekiezers. Utrecht, J. L. Beijers. 8°. (8 blz.) ƒ0,10; 100 Ex. ƒ5,— .

Castor and Pollux, being a choice collection of English novols, gathered by Servaas de Bruin, le afl. Deventer, A. Tjaden. Roy. 8°. (Deel I, blz. 1—64 met een gelith. plaat). ƒ0,60. Compleet in 2 deelen of 7 a 8 veertiendaagsche afl. (a 48 blz.)

Colenso , Beginselen der algebra. Uit het Engeisch bewerkt door S. R. J. van Schevichaven. 2e deel. Sneek, van Druten & Blee-. ker. Postf. (VI en 34S blz.) ƒ2,25.

Ferré (H.) en C. Brinkman, Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. Met voorreden van J. H. Gravenstein en H. Renting. 11e afl. Middelburg, K. van der Gijp. 8°. (2e deel, blz. 161—208). ƒ0,25.

Fontaine (la), Fabelen, nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd met platen en vignetten, door Gustave Doré. 5e afl. Amsterdam, Gebr. Binger. Gr. 4°. (blz. 131—160 met platen en vignetten). ƒ0,65.

Gedachte over de werving van recruten in Nederland, voor het Oost-Indische leger, door een oud hoofdofficier.'s Gravenhage , Gebr. van Cleef. 8°. (17 blz.) ƒ0,25.

Gr(oen) van Pr(insterer) , Aan de kiezers. N°. 1—12. Amsterdam, H. Hoveker. Postf. Per n°. (2 blz.) ƒ0,01; 100 ei. ƒ0,60.

Haas (D. C. de), Het evangelie van Jezus in hoofdtrekken geschetst. 6e (laatste) aflev. St. Anna Parochie, J. Kuiken Jz. Postf. (blz. 177—224). ƒ0,25.

Handleiding voor koopers van effecten , met lijst der roaandelijksche trekkingen van allo obligatie-loterijen en opgave van de waarde der vreemde muntspeciën in Nederlandsche munt. Nieuwe vermeerderde druk. (Mei 1869). Arasterdam, P. M. van der Made. Postf. (60 blz.) ƒ0,50.

Hartman Jz. (H. G.), Bestunr en administratie der gemeenten in Nederland. Opgedragen aan Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken. He deel, afl. 6. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (blz. 321 — 384). ƒ0,80.

Just Dl! la Paisières (J. W.), De nre der beslissing. Een woord aan de kiezers in het land van Heusden en Altena. Gorinchera, G. C. van der Mast. 8°. (10 blz.) ƒ0,15.

Kaart (Staatkundige) van het Koningrijk der Nederlanden tot overzïgt der kiesdistricten, het aantal kiezers enz. volgens de jongste wettelijke bepalingen. Op de schaal van 1: 400,000. Naar de Topogr. en Militaire kaart van het Ministerie van Oorlog vervaardigd en uitgegeven hij J. Smnlders & C°. Een blad dubbel oliphants in plano gekleurd. ƒ2,50.

Klönne (B. H.), Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. 8°. (175 blz. met in den tekst gedrnkte houtsneden). \ ƒ1,50.

Kuijper (A.), «Het beroep op het volksgeweten." Rede ter opening van de algemeenc vergadering der » Vereeniging voor Christelijk Nationaal-Scüoolunderivijs," gehouden te Utrecht, den 18 Mei 1869. Amsterdam, B. H. Blankenberg Jr. 8°. (31 blz.) ƒ0,30.

JjALLEman (G. B.), Opeu brief aan Jhr. Mr. W. M. de Brauw, naar aanleiding van zijne circulaire: Aan de kiezers van het hoofdkicsdistrict Gouda. Gonda, J. van Bentum &,Zoon.8°. (11 htz.^O.lO.

Maaten's (E. van der) Aardrijkskunde voor schoolgebruik. Tot op den tegenwoordigen tijd bijgewerkt door H. Frijlink. Dertiende, verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, Hendrik Frijliuk. KI. 8°. (8 en 174 blz.) ƒ0,55.

Macaulay, Geschiedenis van Engeland, met aanteekeningen enz. 2e druk. Bewerkt door Dr. I. C. van Deventer. 16e afl. Amsterdam , Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (3e deel, blz. 241—320). In geïll. omslag. ƒ0,45.

Mededeelingen van wege het Ned. Zendelings-Genootschap: bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederl. Indië. Uitgegeven door bestuurders van dat genootschap. XIHe deel, le stuk. Rotterdam, M. Wijt & Zonen. Postf. Per deel of jaargang van 4 stukken (a circa 100 blz. met gelith. platen). ƒ1,65.

Möllinger (Karl), Bloemlezing uit diens Grondbeginselen van den Spitsbogenstijl, ontwikkeld uit de voornaamste bouw- en kunstwerken der middeleeuwen. 50 Gravnren met bijbehoorenden tekst. Naar het Hoogd. bewerkt door J. H. A. E. de Vries. 3e afl. Arasterdam, C. L. Brinkman. Fol. (5 gelith. platen). ƒ0,75.

Hetzelfde nit den Rondbogmstijl. 3e afl. Als

boven. ƒ0,75. Beide werken compleet in circa 10 afl.

Nahuijs (G. A), De belasting op de erfopvolging nit een staathuis-

Sluiten