Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N\ 23.

13 Junij.

1869.

Zondagsblad voor de geabonneerde^

op het""

NIEUWSBLAD yooh dm BOEKHANDEL.

van plaatsing, even als voor nei »«ieu«v»u..™.

I„ den laatstcn tijd bleek mij, bij herhaling, dat I sommige Confraters ïn den waan verkeeren dat het Zondagsblad niet in handen komt van AL de bezitters van het Nieuwsblad, en zij daarom bij voorkeur hunne j Adveitenticn ln het laatstgenoemde plaatsen. Dit is niet Jnlst begrepen : noch het Nienwsblad noch het Zondagsblad worden apart geleverd ( die het eene ontvangt krijgt ontegenzeggelijk ook het andere; mijne onderne- | ming zou anders een halve maatregel zijn geweest en , dit heb ik getracht te voorkomen; preferentie beboert niet te bestaan, de Advertentiën van beiden komen ln handen van dezelfde lezers.

De Uitgever.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Album (Bouwkundig). Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, oplichters, aankomende bonwkondigen, enz;. 2e afl. Groningen, M. Smit en P. NoordhofT Boy8°. (bk 17-32; 6 gelith. platen en XII bi*. Verklaring). Bij intƒ1,25; buiten int. ' l'

An dersen (H. C), De dryade. Een sprookje uit den tijd der Parvjsche tentoonstelling in 1867. Naar het Deensch door Mr. C J. N ; Kieuweubuis. Utrecht, (k. A. Manssen). Post 8". (VII tn 51 W«* In ge'ill. omslag. / ' '

Armand Olympia Ramière of Zuid-Carolina in 1861. Uit het Hoogdnitsch' door J. L. Terwen. 2 deelen. Gouda. G. B. van Goor Zonen. Gr. 8°. (VII en 287; VII en 260 blz. met gelith- Wel-

ƒ 5,05.

vignet). J Bancroft (George), Geschiedenis der Vereenigde Staten van Noord-

Amerika. Naar den 21en Eagelscl.cn druk door J. W Straatman.

De Vereenigde Staten als koloniën. Met een voorbericht van Dr.

W. J. A. Jonckbloet. Ie deel. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 8 .

(8 en 500 blz. met gelith. portret). ƒ4,50. Berg (T. van den), Uitgelezeue voorheelden en vraagstukken, ter

herleiding en oplossing, uit de algebra of stelkunst; voornamelijk

ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van

3 Badon Ghyben en H. Strootman. 3e op nieuw herziene druk.

Utrecht, Gebr. van der Post. Post 8°. (VIII en 112 blz.)/" 1,25. Antwoorden op bovenstaande. Als boven. (69

blz.) /°-75" Btrch-Pfeiffer (Ciiarlotte) , De student uit Jena. Karakterschets

in één bedrijf. Naar het Hoogduitsch bewerkt en vertaald door W.

M. G. Utrecht, (K. A. Manssen). KI. 8°. (43 blz.) ƒ0,30. Boer (Mr. W. R). Zie: Bijdragen.

Braddon (M. E.), Sodoms appelen. Uit het Engelsch door A. A.

Deenik Mlz. 2 deelen. Haarlem, De Erven F. Loosjes. Gr. 8 .

(1, II, 311; 4, II en 286 blz.) /».80Büys (Mr. J. T.). Zie : Bedragen.

Bijdragen tot de kennis van het Staats- Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland. Uitgegeven door Mr. W. R. Boer, Mr. J. A. Fruin en Mr. J. T. Boys. XVIe deel. Nieuwe serie, 3e deel. Ie en 2e afl. Utrecht, J. L. Beijers en J. van Boekhoven. Gr. 8°. Per deel van minstens 28 blad. ƒ5,50.

Conscience (Hendrik), Werken van —. 49e en 50e afl. Leiden, A W Sijthoff. Roy. 8». (4e deel, blz. 321—380 in 2 kol. en 4 blz.) Per afl. /°.25-

Cosijn (Dr. P. J.), Nederlandsche spraakkunst. (3e stuk). Syntans. Haarlem, De Erven F. Bohn. Post 8°. (8 eo 166 blz) ƒ1,10; 3 stukken te zamen ƒ2,90.

Üeenik (A. A.). Zie: Braddon.

Dibbits (Dr. H. C.), Eerste beginselen der qualitatieve analytische scheikunde, ten dienste van het middelbaar onderwijs. Amsterdam, D. B. Centen. Post 8°. (8 en 108 blz. met uitsl. tabel), ƒ0,90.

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsehe geleerden.

5e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8° (blz. 193-240 in 2 kol. Aetolië-Aggregaal-toestaud, met een dubbele ge»'°- P1™1 en gravuren in den tekst). ' '

Compleet in 10 dln. of 150 afl. ï'kuin (Mr. J. A.). Zie-: Bijdragen.

Gïkrts (PO, Handleiding tot het lcerling-apothekers-examen Uitgeven voor rekening van den schrijver. Leeuwarden, A. Akkennga. ï'ost 8°. (47 blz.) /U,WGhtben (J. Badon). Zie: van den Beeg. Gogh (J. van). Zie: Wachenmusen.

Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederand bewerkt door Dr. L. Ali Cohen. Met bijdragen van Dr. S Sr Coronel, e. a. 2e deel, 2e afl. Groningen, J. B. «olte^Gr. 8°. (blz. 81-160). '°''BHartoo (Mr. L. de). Zie: Roger's Handboek. Iets voor kinderen, door een vriend der jengd. Arnhem, Is. Au.

Nijhofl & Zoon. 12°. (13 blz.) /°'ÜB; Just de la Paisières (j. W.), De ure der beslissingEen woord aan de kiezers in het land van Heusden eu Altena. 2e druk Gorinchem, G. C. van der Mast. Gr. 8°. (10 blz.) ƒ0,15. KaMPER (J. P. HO, Ubungs-bnch fiir Elementar Schalen zum Lesenlerncn geschriebener deutscher und latcin.scherSchrift, auch praktische Anweisuug fiir den Burger und Bauernstand zura BriefUrciben zur Anfertigung schriftlicher Contracte zu Rechnnngen , ; Ouittungeu u s w. in schr vevscliiedenen Haudschrifien abge< druckt. Verbesserte Auflage. Arnheim , J. Voltelen. 4°. (201 blz.)

Laurillard (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voorlederen dag des jaars. 8e afl. Amsterdam, D. B. Centen. Gr. 8". (blz. 225-256). W5' Motlet (John Lothrof), De opkomst van de Nederlandsche Renubliek 2e Afdeeling. Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden sedert den dood van Willem den Eersten tot het Twaalfjarig bestand. 5e deel, 4e afl. (Slot van het 5e deel en begin van het 6e deel), 's Gravenhage, W. P. van Stockura. Roy. 8°. (5e dl., blz. 385-434, en 6 blz.; 6e dl., blz. 1-64). ƒ0,80Perk (Betsï), Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Florence in 1471—1481. Historische roman. Dordrecht, J. P. Kevers Ur. 8° (4 en 319 blz. met gelith. titelplaat). ƒ3,20. Roger's (Thorolu) , Handboek der staathuishoudkunde bewerkt door Mr. L. de Hartog. Groningen, J. B. Wolters. Post 8°. (4 190 en 2 blz.) flfSalons (Les) des Variétés. Verzameling der meest gezochte Liederen Romances, Comique Scènes, enz. met accompagnement van I Pianoforte. Nieuwe serie. Amsterdam, Brix von Wahlberg. Inhoudende:

N°. 201. Propatria. Volkslied. /u,ou. 202. Draaijorgel. Klugtlied. '0,30. . 203. Mis-druk. Klugtlied. " °'30-

. 204. Koolsoep. Coupletten. • °'30-

. 205. Daar wordt minder op gelet. Coupl. " 0,30.

. 206. De Conducteur van Amsterdam op Leiden. Coupl. « 0,30. „ 207. Vliegen vliegen. Coupl. Parijscher leven. • 0,30.

1 „ 208. Jan champagne. (Champagne Charlie). - 0,40.

. 209. Ik heb een zwak (Strolling in the zoo). » 0,40.

. 210. Klaartje. Legende. " W*.

! „ 211. Heeft een Ezel het al te goed. Klugtlied. - 0,dO.

., 212. O wat vermaak. Herderzang. • °>30-

» 213. Wij gaan nog niet naar huis. Klugtlied. • 0,30.

I ~ 214. Liefde en champagne. Drinklied. • 0,30-

, 215. Het groote gekkenhuis. Klugtlied. " 0,30.

,. 216. Dienstbodeoklagt. Comiqne scène. »0,30.

I » 217. Toch heb ik 't land. Coupletten. " °,30-

„ 218. Drieguldens. Coapletten. " °>30-

! Stoomvaart op Amerika. Een nationaal en een Zeeuwsch belang. Door een Zeeuw. Middelburg, De Gebroeders Abrahams. Gr.^. , I (13 blz.) i Strootman (H.). Zie: van den Berg.

/0.30.

Sluiten