Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

Chaillu in Midden-Afrika; van Ladislans Magyar in Bengnela en Bihe; en van C. Joh. Andersson nabij de rivier Okavango. Vertaald door H. M. C. van Oosterzee P. D Bolle.

Wagner, (Herra.) Ed. Vogel, de reiziger in Afrika. Zijne reizen en ontdekkingen in de binnenlanden van Afrika, als : de groote woestijn , Soedan , het meer Tsad , enz. benevens eene levensschets des reizigers. Vertaald door H. M. C. van Oosterzee. Denzelfden.

W a I, (G. de) Inleiding tot de wetenschap van het Europesche voikenregt, uitgegeven door C. Star Nnman. Wed. J. G. v. K ester en & Zn.

Week-rapport omtrent den staat en de vorderingen der werken voor het bouwen enz H. G. Koster H. Gz.

Wendel, (W. J.) Groningens akademiefeest van September 1864 geschetst Denzelfden.

W es ter, (H ) De merkwaardigste Bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden voor jonge kinderen. 4le druk. A. K. Noorduijn.

Godsdienstige gezangen voor de jeugd. 22e druk.

S. v. V elzen J r.

Nieuw schriftuurlijk schoolboek , met leerzame aanmerkingen. 8e druk J. Römelingh.

De kleine Jan. Een boekje voor jonge scholieren, tot

lees- en verstandsoefening. 12e druk Denzelfden.

Gebeden v. kinderen. 10e dr. B. S ch u r in ga S chaank.

De noodigste waarheden van den Christelijken godsdienst.

20e druk S. van Velzen Jr.

Wilhelmuslied voor scholen en huisgezinnen.

B. Schuringa Schaank.

Westerhoff (Dr. R.) en G. Acker Strating, Natuurlijke Historie der provincie Groningen H. G. Koster H.Gz.

Wet op de Nationale Militie 1861 Denzelfden.

van den 13en Augustus 1867 op het lager onderwijs. Denzelfden.

van den 13en Junij 1857 tot regeling der jagt en visscherij.

Denzelfden.

van den 7en Mei 1856 houdende bepalingen omtrent ds huish.

en tncht op de koopvaardijschepen Denzelfden.

van den 14en September 1866 houdende bepalingen betrekkelijk

de inkwartieringen Denzelfden.

van den 13en Aug. 1857 tot regeling van het lager onderwijs,

toegelicht door de memorien , enz. . . C. L. Schleijer & Zn. regelende de. onteigening ten algemeenen nutte. Met aanteeke-

ningen en toelichtingen. Nieuwe uitgave Dezelfden.

Wieringa, (L.) Handboekje voor ambtenaren, branders, handelaren

en allen die met de wet op het gedistilleerd van 20 Junij 1862

in aanraking komen H. G. K o st e r H. Gz.

Wildenhahn, (Dr. A.) Martijn Luther. Romantisch historische

bladzijden uit het eerste tiental jaren der kerkhervorming. Naar

het Hoogduitsch P. D. Bolle.

Wilke, (D.) en D. Bomhoff Hzn., Handleiding voor hen , diein

korten tijd de Hoogduitsche taal willen leeren spreken en schrijven.

3e druk G. Ij. Funke.

Handleiding voor hen, die in

korten tijd de Engelsche taal willen leeren spreken en schrijv. 7e druk.

Den zelfden.

Willkomra, (D r. Moritz) De wonderen van het Mikroskoop, of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen. Voor vrienden der natuur bewerkt Gebr. Koster.

Winkler, (Dr. T. C.) De Geologie voor beschaafde lezers bevattelijk behandeld .' Dezelfden.

Zimmerman, (J. Decker) Kinderen der vergetelheid.

Firma J. H. v. d. Beek.

Zuidema, (E. R.) Schoolkaart van de provincie Groningen , bekroond door de Comm. van onderwijs in die provincie. D. Nooth. v. Goor.

Zwart, (A. C. de) Tafereelen uit de geschiedenis der zending; voor school en huisgezin. Nieuwe uitgave . . . . C. H. Meijer.

ADVERTENTIËN.

Ater Gunne te Deventer, is voornemens vertalingen uit te •geven van .

A, S. Bickmore, REISEN IM OSTINDISCHEN ARCHIPEL IN

DEN JAHREN 1865 UND 1866. KATHOLISCH UND ULTRAMONTAN. (Miinched, Hofbuch-

druckerei).

EIN RöMISCH-KATHOLISCHER LAIE AN PIUS IX. (Leipzig, L. Denicke).

Bij onverhoopte collisie verzoeke ten spoedigste berigt. [1094]

j. M. van 't Haapp vraagt:

870 Gros, Heelkunde. 4 dln.

871 Oltmans, Schaapherder. 4 dln. Geb. Post 8°. Zindelijk gelezen.

872 Hugo, Ellendigen. (ter Gunnk). 10 dlu. Idem.

873 Bulwer, Nachten morgen. KI. 8°. Idem.

874 Serv. de Bruin, Eng.-Holl. en Holl.-Eng. woordenb.

875 Almanak Holland. 1868.

876 AukrbaCH, Op de hoogte. (Nieuw of oud).

877 v. Lennep, Romantische werken. Compl. Blaanwe bandjes.

878 Onze voorouders. Blaauwe bandjes.

879 Periodiek woordenboek Registratie. ,

880 Streckfuss, Wereldgeschiedenis.

881 de GÉnestet, Dichtwerken. In afl.

882 Almanak v. h. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Langenhuysen.

883 Illustr. Loridon News. 1866, 67 en 68". Zind. gel. Liefst ongeb.

884 Aarts, Voorstelling maten eu gewigten. Goed ex.

885 De 18 Fransche brieven van Plantenga. Geheel nieuw. 8S6 Storm Buïsingh, Waterbouwkunde.

887 Storm v. 's Gravesande, Burgerl. bouwkunde.

888 Marsden , Maleisch woordenboek. 2 dln.

889 Jonathan, Waarheid en droomen. Geb. Zindelijk gelezen.

Biedt aan:

454 Naamlijst van boeken. 1790—1843. Cart. banden.

455 Flavius Josephus. Afl. 1— 26 en verv. 3 exx. Tegen 25%.

456 Familie-bijbel. Afl. 1—69. Kruseman. Per afl.. . . a *,19.

457 Romantische bibliotheek. Deel 1—12. H. van Doijl Jr. Geheel nieuw. 2 exx - 2,20.

458 Braddon, Kaptein van het schip de Gier. Nieuw. 2 exx. - 1,—.

459 Rupert Godwins geheim. Nieuw. 2 exx. . - »,90.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven.

De Uitgever. [1095]

WJ. Uilkens te Groningen, zoekt: .ALGEMEENE BESCHRIJVING VAN VREEMDE HAVENS EN ZEEPLAATSEN IN EUROPA. Amsterdam, Gebr. Kraay. Offertes franco per eerste couvert. [1096]

Jü. Stbranor te Amsterdam, vraagt: .C. Dkmolombe, COURS DU CODE CIVIL DE LA LEGTSL. ET DE LA JURISPRUl). BELGE ET D'UNE TABLE CHRON. DES ARRÊTS DES COURS FRANC. BELG. KI. 8°. Bruxelles. Vol. I et suivants. VERZAMELING VAN REGTSGEL. ADVIEZEN. VIII. MAGAZIJN VAN HET HAN DELSREGT. 10e deel. WEEKBLAD VAN HET REGT. Jaarg. 1838, 39, 40, 41 en 42. Daloz, JURISPRUDENCE GÉNÉRALE, avec Re'pertoire générale. (Compleet exemplaar). Boitard, LECONS SUR LES CODES PÉN AL. ONTWERP VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, aan de Staten-Generaal aangeboden 22 Nov. 1820, met eene voorrede van Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. THEMIS. Regtsk. Tijdschrift. (Compleet). %J?* Verzoeke ten spoedigste opgave van prijzen. [1097]

Kemink & Zoon zoeken : 2 Kramers, ALGEMEENE KUNSTWOORDEN TOLK. 1 v. Effen, HOLLANDSCHE SPECTATOR. 3 dln.

Prijsopgave per couvert of franco per post. [10981

LAGER ONDERWIJS.

Van alle brochnren, die betreffende het lager onderwijs worden uitgegeven, wenscht de ondergeteekende bij de verschijning geregeld een exempl. voor rekening te ontvangen.

Kampen, Juni 1869. S. van Velzen Jk. [1099]

» C. de Jonge Sjn. te Goes , vraagt: A..1 stel GROOTE LIGCHAMEN voor de vormleer, en

eenige stellen PENNEN voor de linieermachine. [1100]

BOEKVERKOOPERSKNECHT GEVRAAGD.

Bij S. van Velzen Jr. te Kampen kan tegeu goed loon dadelijk worden geplaatst een BOEKVERKOOPERSKNECHT, die goed en vlug kan innaaien. Alleen zij, die bewijzen van vlijt en eerlijkheid kunnen overleggen , komen in aanmerking. Brieven franco. [1101]

EEN GOEDWERKENDE SNELPERS ter overname gevraagd. Opgave van welke fabriek, prijs en drukoppervlakte bij van Meurs & Stufkens, Rotterdam.

Brieven franco. '1102]

t-tril een of ander Confrater een goed Fondsartikel over geWschiedenis, dat algemeen gunstig beoordeeld is, en aanvankelijk een goed debiet heeft, overnemen tegen denzelfden prijs als het den eigenaar gekost heeft, dan zon deze tot den verkoop genegen zijn, omdat hij door vele daarbij gekomen werkzaamheden dit werk niet meer behoorlijk kan exploiteeren. Het is een werk van blijvende waarde. Voor een jong Confrater, die zoo doende zijne zaken wenscht nit te breiden, is dit eene uitnemende gelegenheid.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1103]

Sluiten