Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

tatuli , uitgegeven door de firma R. C. Meijer alhier, thans tot mijn fonds behooren.

Amsterdam, 6 Juni 1869. G. L. Funke. 11116]

In antwoord op de aanvragen van : J. A. Schuurman, Johzn. , MIJNE REIS NAAR JAVA, berigt ik, dat de tweede druk ter perse gaat. Het zal mij aangenaam zija de bestellingen daarop te ontvangen.

's Gravenhage, 9 Junij 1869. M. J. Visser. 11171

LAATSTE TERMIJN: ULTIMO JUNIJ.

Jhr. Mr. D. F. van Alphen, REISVERHALEN EN INDRUKKEN UIT IERLAND, 'T NOORDEN VAN WALLIS ENZ. Part. ƒ2,90. Netto ƒ2,—. (Zie mijne vorige advertentiën). Met 1°. Julij wordt de nettoprijs verhoogd en zullen eerst ex. in commissie te bekomen zijn.

Men leze en doe zijn voordeel; één ex. toch is ligt geplaatst van een oorspronkelijk reisverhaal.

J. M. van 't Haaff. [1118]

VEREENIGING VAN JONGELIEDEN IN DEN BOEKHANDEL WERKZAAM, GEVESTIGD TE AMSTERDAM.

Het Best nnr berigt dat de derde druk van deh Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging onlangs verzonden is. De groote uitgebreidheid, die de Bibliotheek in de laatste vier jaren verkreeg, maakte dezen herdruk noodzakelijk.

Voor de milde en onbekrompene wijze, waarop Heeren Boekhandelaren tot verrijking der Bibliotheek hebben bijgedragen en daarmede nog steeds voortgaan, betuigt, het bestuur bij deze openlijk den opregteir dank der Vereeniging.

Belangstellenden, die verlangen mogten kennis te maken met bovenvermelden Catalogus en het Reglement der Vereeniging, worden verzocht zich franco aan den tweeden ondergeteekende (adres den Heer Sulpke, alhier) te wenden.

Het Bestuur brengt voorts aan hen, die zich bij de Vereeniging mogten willen aansluiten in herinnering, dat aangenomen kunnen worden tot

1°. gewone leden: jongeliedeu, ongehuwd, in den Boekhandel of aanverwante vakken werkzaam, den leeftijd van 17 jaren bereikt hebbende en te Amsterdam in betrekking.

2°. buitengewone leden : jongelieden, buiten Amsterdam werkzaam, onder dezelfde bepalingen als bij voorgaand artikel, doch tegen eene lagere contributie.

Nadere bijzonderheden zijn in het Reglement vermeld.

Vooral met het oog op de schoone verzameling boekwerken, die

de Bibliotheek bevat, acht het Bestuur het niet ongepast de jongelieden , buiten Amsterdam in den Boekhandel werkzaam, die misschien weinig met de Vereeniging bekend zijn, op te wekken door het aanvragen van Catalogus en Reglement met de Vereeniging kennis te maken.

Het Bestuur voornoemd, Amsterdam, J. Bontjes Jr., President.

Junij 1869. J. O Schröoer, Secretaris.

H. L. Caarelsen, Penningmeester. [1119]

Bij P. Noordhofp te Groningen, is ter perse: Tischendorf, ECHTHEIT der EVANGELIËN Luthardt, JEZUS CHRISTUS. BOUWKUNDIG ALBUM. 3e afl. Gaarne zend ik op aanvrage een ruim getal in commissie. Van het Bouwkundig Album echter alleen de beide eerste afleveringen. f1120]

Bij Gebr. Belinfante te 's Hage is ter perse: WET VAN 28 MEI 1869 (Staatsbl. N°. 97), regelende het toezigt op het gebruik van stoomtoestellen , met eene toelichting, aan de geschiedenis der wet ontleend, en aanteekeningen , door Mr. E. L. van Emden, advocaat te 's Hage.

Part. prijs r"0,50, netto ƒ0,40. Bij vooruitbestelling tot 1 Julij ƒ0,35, met premien 4/3', 7/6 en 15/12.

(Wordt niet algemeen in commissie verzonden.) [H21]

WL. Stoeller te Rotterdam heeft heden algemeen verzonden : VLINDERS. N'. 1. Prijs 20 ets. netto, 25 ets. verkoop. [11221

INKTFABR1EK DE HAAN.

Aan bovenstaande Fabriek gaat men steeds voort met het afleveren van ZWARTE en GEKLEURDE INKTEN. Prijscouranten op franco aanvrage te bekomen. Steenwijk. Sohurink & ten Brink. [1123]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkkrk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren fris c h gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN, bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven, zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [11241

voor Oelegenlieidss'esclienlien ,

in alle soorteu van Banden, aantallen van Portretten, met en zonder Gouden Inscriptiën enz., ziju in ruime sorteering voorhanden en worden volgens bestelling met den meest mogelijken spoed en bijzonder goed vervaardigd aan de A lbu m - Fa br ie k en Ho f-B oek binderij van

F. W. Rinck , te 's Gravenhage.

Sehonwbnrgstraat, N°. 2. [1125]

Gemengde Berichten.

Mijnheer de Redacteur!

Als UEd. bij gelegenheid eene lijst maakt van de namen of woonplaatsen van de Postdirecteuren die couranten leveren, vergeet dan s. v. p. niet er bij te voegen :

de Postdirecteur te Amersfoort, die bij sommige abonné's in en nabij Amersfoort op couranten laat verzoeken , om voortaan de gelden per kwartaal aan hem te betalen, daar dit gemakkelijker uitkomt en den abonné's volstrekt niets meer kost.

Ik ondervond dit verleden jaar in zake de abbonné's op mijne Wekstem. De Postdirecteur bestelde eenige Ex. ongefrankeerd en spoedig daarop ontving ik het berigt van de abonné's te Amersfoort en Bunschoten , dat men ze voortaan van den Postdirecteur te Amersfoort ontving. Bij een persoonlijk onderzoek hiernaar , vernam ik van één der abonné's, dat de Postdirecteur er om had laten vragen, om bovenstaande reden. Zou de Minister zulke handelingen kunnen wedkeuren ?

Kampen.

G. Ph. Zalsman.

Hel Vaderland deelt mede dat in het kwartaal, aanvangende 1 Juli in zijne kolommen als feuilleton zal worden opgenomen een nieuwe roman van den Heer J. 3. Cremer, getiteld: «Dokter Helmond en zijn vrouw."

Dezer dagen is te Brussel, in den ouderdom van 73 jaren overleden de Heer PuiLrp van der Maelen, stichter en directeur van het bekende Etablissement géaoraphique. Nagenoeg veertig jaren geleden oefende hij het beroep van droogist uit, toeu hij zich eensklaps op de studie der aardrijkskunde en verwante wetenschappen begon toe te leggen en de rijke verzamelingen stichtte, waaraan hij zich van toen af uitsluitend wijdde. Hoe groot zijne fortuin ook was, lieten zijne middelen evenwel niet toe om zijne verzameling van voorwerpen betreffende aardrijks- , land- en volkenkonde volledig te maken , hetgeen hem op het denkbeeld bragt het stelsel van ruiling in practijk te brengen. Zoo ontstond van der Maelkn's hoogst belangwekkende verzameling van nieuwsbladen van alle werelddeelcn , wier" wederga naar het oordeel van Hatin en andere deskundigen , te vergeefs gezocht wordt. Op gelijke wijze kwam hij in bezit van een nummer van bijna alle bestaande en sedert jaren ten gronde gegane nieuwspapieren , ten bedrage van duizenden en duizenden, die in eene "roote zaal naar het land hunner verschijning liggen gerangschikt. aTs een der grootste zeldzaamheden toonde hij den bezoekers zijner inrigting een waaijer, waarop eene zeer naauwkeurige afbeelding van al de waarde hebbende papieren is voorgesteld, die onder Lodewijk XVI en het Fransche schrikbewind werden uitgegeven. De overledene laat behalve zijn zoon, een broeder na, die zich beiden eveneens met het bestuur van het Etablissement géographiqtte bezig houden. De inri-Hing zal dus waarschijnlijk in stand blijven. Jibl

Correspondentie.

Ontvangen een stuk met de onderteekening B. — Nogmaals wordt herinnerd dat geen stukken worden opgenomen , indien niet de namen der vervaardigers aan de redactie bekend zijn.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten