Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N\ 24

20 Junij.

ZOXDAGSBLAD VOOR DE GEABÖ\\EEIU)E\

OP HET

NIEUWSBLAD VOOIÏ DEN BOEKHANDEL.

Uitgever, J. M. VW 'T H i tFl', te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor let «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

1869.

Bi) de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

HaUSSER'S, LUDWIG, Geschichte des Zeitalters der Reformation. 1517—1648. Herausgegeben von Wilh. Ducken. Berlin 1868. Aangeteekend 15 Junij 1869, voor P. Kluitman.

NIERITZ, GUSTAV, Wilhelm Teil. Leip/.ig. Aangeteekeod 17 Junij 1809, voor W. H. Kï rberglk, ten behoeve van W. N. C. Roldanus, te Rutterdam.

PITAWALTj, ERNST, -Wilhelm Teil der Befreier der Schweiz. Erster Theil. Berlin. Aangeteekend 17 Junij 1869, voor W. H. Kir. berger, ten behoeve van W. N. C. Roluanus, te Rotterdam. Amsterdam, Namens de Commissie,

18 Junij 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde onder redactie van

Mr. H. E. Moltzer. Met medewerking van I)r. W. Bisschop, Prof.

G. W. Brill en anderen. 2e af). Groningen, J. B. Wolters. Gr. 8°.

(XXVIII en 94 blz.) r-1,50. Bruin (Skrvaas de), De Duitsche taal alleen door zelfonderricht.

7e brief. (Les 13 en 14). Zutphen, P. Bz. Plantenga. Gr. Sa. (blz.

97 — 112 a 2 kol. in gesloten omslag). ƒ0,60. Afzonderlijke brieven niet verkrijgbaar. Cainilla. Een verhaal door de schrijfster van: * Les horizons pïo-

cbains." Naar het Fransch, met eene voorrede van E. C. Se^ers

Amsterdam, W. H. Kirberger. Post 83. (VIII en 157 blz.) f f,40.. Coroneo (Dr. S. Sr.), Zie: Niemeijkr.

Bisokr (Mr. D.), De schriftelijke of de mondelinge regtspleging? Eene bijdrage tot de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Regtivordering. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Gr. 8°. (XVIII en S3 blz) ƒ1—.

Dickens (Charles), Schetsen en verhalen. Naar het Engelsch. Rotterdam, Hendrik Altmann. Gr. 8'. (IV en 293 blz. met gelith. titelvignet). ƒ3,—.

Eelix (B. C), Vivia Perpetna. Eene vrouw uit de derde eeuw. Een tafereel uit den vervolgingstijd der eerste Christenen. Met twee platen. Nienwediep, J. C. de Bnisooje'. Post 8'. (4 en 89 blz. met 2 gelith. platen). ƒ0.80.

Grinwis (Dr. C. H. C). Wiskundige theorie der wrijvings-electriciteit. Utrecht, J. L. Beijers. Gr. 8". (VIII en 266 blz. met gravuren in den tekst). ƒ5,90.

Groen van Prinsterer (Mr.), Bij de stembus. IV en V. Amsterdam, H. Höveker. Gr. 85. (19 en 23 blz.) Per nommer ƒ0,30.

Gugkl (Eiigen.), Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. Met 500 in den tekst gedrukte figrtren. Ie afdeeling. Ie en 2e ad. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. Roy. 83. (VIII eo blz. 1—121 met grav. in den tekst). Pro compleet (30 vel) bij int. ƒ15,—.

Gijselaar (Mr. N. de). Zie: Regtspraak.

Hartogh Heks van Zoutevken (Mr. H.), De voorhistorische mensch in Europa. Naar aanleiding van de lezingen door Prof. C. Vogt in Nov. en üec. 1868 te Rotterdam gehon len, met gebruikmaking van verscheidene andere bronnen, 't Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (64 blz.) ƒ0,70.

Hoevers (W.), De Remonstrantschc broederschap een getuige voor de Gemengde volksschool. Toespraak over Jozna XXII: 27 en 34, gehouden C Junij 1869 in de Kloosterkerk te 's Gravenhage. — 's Gravenhage, M. M. Couve'e. Gr. 8'. (19 blz.) ƒ0,20.

HUET (P.), Zie: MURRAY.

Kist (Mr. J. G.), Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandsche wet. 2e deel. Handelsverbindtcnissen nit schrift. Het handelspapier. Beginselen van wisselregt en van het regt omtrent aeceptatiën, assignatièu, papier aan toonder, cognossementen en ontvangcedullen. 3e geheel herziene en vermeerderde druk. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Gr. 8°. (16 en 511 blz.) ƒ5,50. Het le en 2e deel ƒ7,15.

Knuivers (T.), Hoofdgebeurtenissen uit de Algemeene geschiedenis, van 1815—1869. Supplement op het 3e deel der Algemeene geschiedenis, van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen. Een leer- en leesboek, tot zelfoefening en inrigtirigen van onderwijs, 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (8 en 243 blz.) /"2,40.

Lncifer. Een volksboek tot verbreiding van natuurwetenschap. Uitgegeven onder redactie van Dr. B. Verver. Opgeluisterd door keurig geteekende platen, le afl. Leeuwarden, A. Akkeringa. Gr. 8°. (48 blz. met 3 gelith. platen). Bij int. voor 't geheele werk, in

Knuivers (T.), Hoofdgebeurtenissen uit de Algemeene geschiedenis, !

40 a 50 afl. met gcill. omslag en 2 groote premie-platen, per afl. ƒ 0,35.

Ook verkrijgbaar in afz. jaargangen van 12 afl. ii 40 cents, met en zooder de premie-platen.

Moltzer (Mr. H. E.). Zie: Bibl. van middeln. letterk.

Murkaï (A.), Blijf in Jezus. De weg tot het hoogcr geestelijk leven. Met een begeleidend woord van P. Huet. Nieuwediep, 3. C. de Buisonje'. 123. (4 en 221 blz.) ƒ0,45.

Naamregister der Doopsgezinde, Lnthersche, Herstcld-Lntherscho en Remonstrantsche predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en zijn Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der Hoogleeraren aan de Seminaria; met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen; benevens de namen der candidaten. Amsterdam, Y. Rogge. KI. 8'. (4, 66 en 1 blz.) ƒ0,60.

Niemkijer (Dr. Paul), Handboek der theoretische en klinische percussie en auscultatie, van een historisch en kritisch standpunt bewerkt, en in het Nederdnitsch vertaald door Dr. S. Sr. Coronel. le deel. Geschiedenis der percussie en auscultatie. Theorie en kliniek der percussie. Litterarisch overzigt n°.l. Tiet, II. C. A. Campagne. Gr. 8». (XI en 222 blz. met houtgravuren in den tekst), ƒ 2,20.

Oskamp (G. A.), Leer der beweging. Cursus voor werktuigkunde, le stuk. Nieuwediep, J. C. de Buisonje'. Gr. 8». (2, II en blz. 1 — 160). ƒ1,70. Compleet in 3 stokken.

Ploetz (C), Lectures choisies. Chrestomathie FraDcaise pourvue de conrtes notices biographiques et littêrairea et de nombrenses notes explicatives. Arrangée a 1'usage des classes inferieures des écoles de 1'enseignement secondaire par J. M. Reinders. LeiJe, van den Heuvell & van Santen. Post 8D. (VIII en 318 blz.) fl,—.

Regtspraak (Xederlandsche), of verzameling van arresten en gewijsden van den Iloogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegiën, vervolgd door Jhr. Mr. N. de Gijzelaar. 90è deel. (Jaargang 1868, 3e deel), 's Gravenhage, De Gebroeders van Clecf. Gr. 8°. (8 en 452 blz.) 1868, 3 deelen compleet ƒ 10,—.

Reinders (J. M.). Zie: Ploetz.

Revius (J.), Een afgeluisterd praatje tusschen twee oproermakers, te Rotterdam in 186S, gevolgd van eenige beschouwingen, 's Gravenhage, M. J. Visser. Gr. 8°. (35 blz.) ƒ0,20.

Segers (E. C). Zie: Camilla.

Thiebout (Dr. C. H.), Korte leiddraad bij het geven van onderwijs in de allereerste beginselen der scheikunde, voor burger- eo burgeravondschoolen. le stukje. De met-metalen. Arnhem, D. A. Thieme. Post 8°, (94 blz.) ƒ0,40.

Verklaring (Openlijke), namens de protcstantsche genootschappen in Nederland, Welstand, Unitas, Hulpbetoon en Phylacterion, in antwoord op den apostolischen brief van Paus Pins IX aan alle protestanten en andere on-katholieken. Leiden, de Brenk & Smits. Gr. 8". (16 blz.) ƒ0,12'.

Verne (Jules), De Noordpool-eipeditie van kapitein Hatteros. 4e afl. Leiden, de Brenk & Smits. Gr. 8'. (blz. 193 — 256). In geïll. omslag. ƒ0,55. Compleet in 9 afl.

Verver (Dr. B.). Zie: Lucifer.

Wedstrijd (De nationale) voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en korpsen der land- en zeemagt, gehonden te 's Gravenhage, op 21, 22, 23, 24, 25 en 26 September 1868. Uitgegeven met voorkennis van het Central Comité van den Weerbaarheidsbond , gevestigd te Utrecht. 2e afl. 's Gravenhage, M. J. Visser. 4". (blz. 9—24 met 2 gelith. platen). Ordin. papier./0,40; best papier ƒ1,—.

Worp (J.), Vervolgbuudel van de melodiën der Evangelische Gezangen bij de Nederlandsche Hervormde Gemeente in gebruik , vierstemmig gezet met voor- en tussehenspelen, voor Orgel met of zonder pedaal, Piano of gemengd koor. le afl. Groningen, J. B. Wolters. Oblong..(muziek, blz. 205—236). ƒ0,90' Compleet in 4 afl.

Ter perse:

Eene bladzijde uit de geschiedenis der kerk van Christus, geschetst door Mr. Is. Capadose. Leyden, de Breuk. & Smits.

ADVERTENTIËN.

HOüGST BELANGRIJKE FONDSARTIKELEN.

GTheod. Bom, te Amsterdam, zal, dadelijk na afloop der Fonds.veiling Hendrik Frijlink, overgaan tot den verkoop van alle

Sluiten