Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

de kopijen uitmakende het h e 1 a n g r ij k e f o n d s van | den heer G. T. N. Suringar , te Leeuwarden.

De Catalogus der beide verkoopingen zullen ia tijds worden ver- | zonden, en voor belangstellende Confraters verkrijgbaar zijn bij

G. Tueod. Bom. [1126] j

J. M. van 't Haaff vraagt:

890 v. Lennep, Dramat. werken. Compleet.

891 Masius, Natuurstudiën. Gebonden en zuiver.

892 de Veer, Trouringh. Idem idem.

893 Muller, Lief en leed van eene kleine wereld. 2 dln. Idem.

894 v. Koetsveld, Huisbijbel. Compleet. Ingenaaid.

895 Luttenbebg, Chronol. verzameling. 1827, 28, 29.

896 Economist. 1865—69. Bijblad id. 1861, 2, 65—69.

897 Kramebs, Algemeene knnstwoordentolk. Gebonden.

898 Nouveau dictionnaire Franc.-Holl. et Holl.-Franc. Geb. j

899 Muller, Lief en leed. 2 dln. 1869. Opengesneden doch zindelijk, j

900 Yonge, Het parelsnoer. 2 dln. Idem.

901 Verslag van de 5e Vergadering der Evang. Alliantie te Amsterdam, j

902 Harrebomée, Spreekwoordenboek. Nieuw.

Biedt aan:

460 Hempel's Bibliothek. 1—72. De Lief a »,10. ;

461 v. Lummel, Bijbelsche platen. 3 exx. Met 50°/o.

462 v. Koetsveld, Ideaal en werkelijkheid. Met 40°/o.

463 Rasch, Donkere plaatsen. Met 50°/,.

464 V. Hugo, De man die lacht. Met 40%.

465 Veenendaal, Zes jaren van de tachtig - »,54. |

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven.

De Uitgever. [1127]

HW. Willems te Amsterdam, vraagt a contant: •Berghaus, DE VOLKEN DER AARDE. 2 deelen. In linn. bdn. Kahmarsch en Heeren, TECHNOLOGISCH WOORDENBOEK. 3 deelen. In linnen banden.

Prijsopgaven worden ten spoedigste ingewacht. [1128] j

HU. BOEKHANDELAREN!

Die nog iets te vorderen heeft van de ondergeteekende, wordt ver- j zocht daarover vóór of uiterlijk op 1 Ang. e. k. te disponeren, ten j einde zoo spoedig mogelijk hare zaken roet den Boekhandel te kun- ! nen sluiten, zullende door mij na dien tijd van dit jaar geene betalingen meer gedaan worden.

Edam, Juni 1869. Wed. P. de Boer Jz. [1129]

Nog altijd ontvang ik pakjes en brieven , die eerst naar Zaandijk gezonden zijn.

Beleefdelijk verzoek ik HH. Boekh. en Uitgevers het voor mij bestemde per conv. den Heer P. B. Nieuwenhuys te Breda te verzenden.

F. H. de Beer , Leeraar in de Hoogd. taal- en de Wiskunde aan de Hoogere Burgerschool te Breda. [1130]

SchËltema, GEVOLGEN Ël^ÈR^WETSVERANDERIN <ï, is op een gering getal in commissie gezonden ex. na uitverkocht. Tot 1°. Julij biijf ik die ex. terug verwachten. Na dien dag wordt alles voor rekening geboekt. Niemand zal mij deze maatregel zeker ten kwade duiden, als men weet, dat eene groote bestelling voor rekening, slechts gedeeltelijk is kunnen worden uitgevoerd.

Ik vraag tot Ult°. Augustus aanbiedingen van Romans voor een nieuw supplement mijner Leesbibliotheek.

Dockum, 17 Junij 1869. J. J. Hansma. [1131]

HH. Confraters die geen gelegenheid hebben tot plaatsing van : J. G. de Vbies, WETENSCHAP OF BIJBELGEZAG ? worden verzocht dit direct per eerste couvert terug te zenden aan den uitgever

Leeuwarden, Juni 1869. A. Akkeringa.

Gebrek aan exerapl. noopt mij tot dit verzoek. [1132]

TE KOOP:

een DRUKKERIJ van niet zeer grooten omvang, met een uitgebreiden Handel in Kantoor- en Schoolbehoeften en vele luxe artikelen, gevestigd in een florissant stadje, waar weinig concurrentie bestaat.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever

dezes. [1133]

TE KOOP VÓÓR^95ÓT^1 eene uitmuntende SNELPERS; druk-oppervlakte 43x35 Ned. duimen, lengte 2 Ned. elleD, breedte 1,35 met inbegrip der plaats voor den draaijer.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1134]

Seyefabdt's Boekhandel berigt mits dezen, dat, voortaan de Balen uit Leipzig en Berlijn per sneltrein verzonden, geregeld eiken dag hier aankomen, waardoor eene spoedigere expeditie vooreerst niet mogelijk is.

Door vermeerderde bestellingen hopen wij de enorme onkosten eenigzina te dekken en bevelen onzen handel bij vernieuwing aan. [1135]

Eerdaags verschijnt: B. C. J. Mosselmans, LEERREDE OVER 2 THIM. III: 15. ƒ0,20, ƒ0,15.

Deze preek uitgesproken naar aanleiding der jongste keus voor de Tweede Kamer en der Schoolkwestie, zal zeker een goed debiet hebben. Op aanvraag zijn getallen verkrijgbaar.

No» zijn exemplaren voorhanden van : E van dér Ven, HET CHltlST. PAEDAG. BEGINSEL IN DE

WIST OP HET LAGER onderwijs, ƒ0,30, ƒ0,25. W C van Manen, HET godsdienstig KARAKTER DER NIÉUWE richting, ƒ0,60, ƒ0,48.

's Bosch. G. H. van deb Schuyt. [1136]

AANBIEDING.

Bij mij is ter perse: DE LAATSTE HOLLANDSCHE MINNEZANGER. Oorspronkelijke roman door Bato van de Maas. Prijs ƒ2,35, verk. ƒ2,90. Bij aanbieding: ƒ2,10, met premiën 4/3', 7/6, 15/12, enz.

Sy^** De Deventer Courant zegt, in hare A m s ter da m s che Kronijk, hiervan o. a. het volgende:» Wie zich verbergt achter den pseudoniem «Bato van de Maas" weet ïk niet, doch zeker is het, dat hij bedeeld is met meer dan gewone talenten. De losse bladen, die ik van zijn boek nu en dan onder de oogen kreeg, gaven er mij het bewijs van. Hoogst belangrijk vooral is het laatste hoofdstuk van dit merkwaardig boek, zoowel om den daarin voorkomenden brief over LI DE IFYDE, als om de vele bizonderheden die ons omtrent het tegenwoordig slanapunt der Nederlandse/te romantiek worden medegedeeld. De schrijver paart aan eene krachtige fantasie, eene hooqe male van kritisch talent" Amsterdam, 19 Juni 1869. Abkaham Frylink. [1137]

schoolkaart van7 nederland!

Bij J. Smulders & Cie., Lithographen van Z. M. den Koning, te 's Gravenhage, ziet het licht: eene SCHOOLKAART VAN NEDERLAND, op de schaal van 1: 200,000.

Deze Kaart onderscheidt zich door een heldere, zware letter , vooral i echter doordien het water met blaauwe tint is gedrukt. | Prijs ƒ4,50, met 20°/o rabat en 10°/o extra bij aanbieding of j vooruitbestelling.

Premiën 5/4', 7/6 en 10/12. ! Wordt niet in commissie verzonden. [1138]

Gemengde Berichten.

i Daar de opname van de hiervolgende Ministeriëele Resolutie voor sommige Confraters nog van nut zou kunnen zijn, hebben wij volgaarne , onmiddelijk nadat ze ter onzer kennis kwam , eene plaats er voor ingeruimd :

Afdeeling Extract uit het register der resolutièn

Register eu Domeinen. van den Minister van Finantiën.

N°. 19. 's Gravenhage, den 17 Junij 1869.

De Minister , gelezen hebbende een rekest van Albertus Willem j Sijthoff , boekdrukker te Leiden , daarbij te kennen gevende , I dat bij hem voorhanden is het navolgende papier: I 20£ boek groot mediaan, voorzien van den zegelstempel van 1 en \\ cent. 6| » » » » ' - • » 2 »

60 vel kwarto schrijf » » » « . « 1

73 » rosé » » « ' 2

1 riem » * - • 2 »

207 vel tweemaal » " • • «1

130 » - « 1 '

474 halve vellen Holl. schrijf » » » » « 1

161 vel mediaan tweemaal » » « • » 1 »

dat dit papier , ten gevolge van de afschaffing met 1 Julij e. k. van het zegelregt op de gedrukte stukken voor hem onbruikbaar is geworden.

- Verzoekende :

1°. dat in de plaats daarvan en tot een bedrag , gelijkstaande met het daarvan betaalde zegelregt, ander papier kosteloos van zegel worde voorzien , en 2°. dat het voormelde voor hem onbruikbaar geworden gezegelde papier na 1° Julij e. k. aan hem worde teruggegeven. Heeft goedgevonden en verstaan : - 1°. Den directeur der registratie en domeinen te 's Gravenhage te magtigen :

a. om voor zooveel het bovenbedoelde gezegelde papier , bij de inlevering daarvan , blijken zal geheel ongebruikt te zijn gebleven, tot een bedrag gelijkstaande met het daarvan betaalde zegelregt, ten kantore van het buitengewoon zegel te 's Gravenhage , ander papier kosteloos van zegel te doen voorzien;

b. om aan het 2e gedeelte van voorschreven verzoek gevolg te doen geven, onder voorwaarde, evenwel, dat vooraf ten koste van den adressant, ten voormelden kantore van het ingeleverde papier dat gedeelte waarop de zegelstempel voorkomt worde afgesneden of afgescheurd , en dat de adressant zich tot terugbekoming van dat in dier voege van den zegelstempel ontdane papier bij den Ontvanger ten voormelden kantore aanmelde binnen een maand na dagteekening dezer beschikking.

2°. enz.

Extract dezer te zenden aan den adressant tot narigt.

Accoord met voorz. register.

De Secretaris-Oeneraal, {was gel.) Van Hoïtema.

Een tweetal Advertentiëa kon, door gebrek aan ruimte, in dit N°. niet worden opgenomen.

sbdbukt bij C. blommendaal.

Sluiten