Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 26. Zes-en-Dertig*ste Jaargang*.

1869.

NIEUWSBLAD voorde, BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht tiet, geschiedt door j. n. van t haapp te

Gravenkage, aan wien men de Advertentièn 7 uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te renden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG.

\ Julij 1869.

Dc Abonnemeuts-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ 1,75 per 3/m. De prijs der Advert. voor Geabonncerden, van 1—7 regels 50Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

COSTER, J., Geschichte der Festnog Luxemburg. Luxemburg 1869. Aangeteekend 24 Junij 1869, voor Johasnes Muller, ten behoeve van Is. An. Nijhoff & Zoon, te Arnhem.

GBRSTaCKEK, FRIEDRIOIJ, Kreuz und Quer. 3 Bande. Leipzig 1869. Aangeteekend 28 Junij 1869, voor H. Nijgh.

GODDARD, JULIA, Baffled. Uit »Oassell's Magazine." N°. of 22 May 1869 and following. Aangeteekend 26 Junij 1869, voor

gebroeders KRAAÏ.

STOESS, The Chcvalier de W., The Snez Maritime Canal. Liverpool 1869. Aangeteekend 26 Junij 1869, voor P. M. Bazendijk, Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : WOOD, Mrs. HENRY, The red conrt farm. Leipzig 1868. Op 25

Junij 1869, door de Erven Loosjes. Amsterdam,, Namens de Commissie,

29 Jnnij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Hederland.

Archief voor Nederlandsche oudheden, geschiedenis en letterknnde. Ie stuk. De Dietsche Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. 8°. (8 Hz. en blz. 1—103.) ƒ1,—.

(Dit Archief zal bij genoegzame deelneming vervolgd worden in stukken van 6 a 8 vellen druks). Benamingen van maten en gewigten , volgens de wet, die met 1 Jannarij 1870 in werking treedt. Amsterdam , A. Hoogenboom. 1 blad 8°. oblong. /0,0b. Bronkhorst (G. P.) en H. C. Voorhoeve Jz., Vier voorlezingen tegen de moderne theologie; gehouden te Zaandam. Zaandam , van Spanjen Koppenol. 8°. (8 en 105 blz.) ƒ0.40. Bruin (Skrvaas de), Nieuw Engelsch woordenboek, in twee deeien. (1. Eogelsch-Hollandsch, II. Ifollandsch-Engelsch), waarbij in deel I achter ieder woord aanschouwelijk de uitspraak; vooral met het oog op de behoeften van hen, die de Engelsehetaal aanleeren , en van hen , die het Engelsch gebruiken in het praktische leven. Naar de beste bronnen bewerkt. Veel gewijzigde en vermeerderde tweede druk. 6e afi. Leiden, D. Noothoven van Goor. Postf (Deel I, blz. 401—480). ƒ (ii40. Diemer (Ludw.) , Verhandeling over de geneeskrachtige werking der zwavelthermen te Aken in constitutionele syphilis en kwikzilverziekten. Naar eigen waarnemingen. Uit het Hoogdnitsch vertaald door J. Kooman Az. Goes, F. Kleeuwens & Zoon. 8°. (10 en 266 blz.) ƒ2,—. Düking (A. von) , De oorzaken en genezing van Diabetes Melli'tus. Uit het Hoogduitsch. Rotterdam, W. L. Stoeller. Postf. (4 en 45 blz.) ƒ0,40. Duijtsch (Chrïstiaan Salomon) , Bloemlezing uit (zijne) werken. Met een voorwoord van P. Deetmau. 4e afl. Doesborgh , J. C. van Schenk Bril!. 8°. (blz. 193—256). ƒ0,30. Kelder (FraisZ Michakl), Het huisje aan de Brunnobeek. Een verhaal uit het Hregenzerwoud. Naar het Hoogduitsch door J. S. S. Ballot. Amsterdam, J. D. Sybrandi. 8°. (4 en 234 blz. met gelith. titelplaat). ƒ2,50. Gardner (James), De Geloofsbelijdenissen der wereld; eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen , gebruiken, plegtighedtn en gewoonten. Naar de uieuwste en beste bronnen zamengesteld. Voor Nederland bewerkt door .7. G. I!. Vos. Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van J. J. van Oosterzee, G. J. Vinke en J. J. L. ten Kate. Met negen en veertig keurige staalplaten. 21e ad. Nienwedi-p, .1. C. de Buisonjé. Imp" 8D (blz 721 — 800 in 2 kol.) ' /li05. «enestet (P. A. de), Dichtwerken. Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezigt van C. P. Tiele. 16e 17e

afl. Amsterdam, Gebr. Kraay. Rov. 8». (Deel II blz. 129—192) r Per afl- ƒ0,35! ^oeverneur (J. J. A.), Kinderleven. I. Karei en Marie. Eene familiegeschiedenis voor kinderen. Leeuwarden, Hugo Suringar. Postf. 8 en 103 blz. met 4 gelith. gekl. plaatjes). f \ 25

Cpl. in 3 bundeltjes. G«(oen) v(an) Pb(insterer) , Aan de kiezers. N°. 15. Amsterdam , H. Höveker. Postf. (4 blz.) ƒ0,01 ; 100 ex. ƒ0,60.

(H- tE)> D<> mensch in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van kunst en arbeid.

Naar de 2e Fransche uitgave bewerkt door H. M. C. van Oosterzee. 3e ah". Leiden , firma van den Heuvell & vaD Santen. Roy. 8°. (blz. 113 —160 met een gelith. plaat en in den tekst gedr. houtgrav.) ƒ0,50. Hülsmann (J. J. H.), De strekking van het onderwijs aan de hoogere burgerschool te Breda. Antwoord op de brochure: "Kunnen de Katholieken gebruik maken van de hoogere burgerschool te Breda?" Breda, Broese & Comp. 8°. (2 en 32 blz.) ƒ0,30. Josephus (Flavius) , Al (zijne) werken. Bewerkt door W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van J. J. van Oosterzee. Opgeluisterd door minstens honderd gravuren , voor 't meerendeel naar aanleiding der prenten van Jan Luijken, op hout geteeken 1 door A. F. Ziircher, en door twee groote staalplaten, evenzeer naar Luijken , bewerkt door C. Ed. Taurel. 27e—28e afl. Dordrecht, J. P. Revers. Folio. (blz. 313—336 in 2 kol. met in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. ƒ0,30. Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 10e afl. 's Hertogenboscb , W. van Gulick. 8». (blz. 493—561) ƒ0,45; voorde inteekenaren op -'Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied » ƒ0,36. Klencke (H.), Vleesch of groenten? Populair antwoord op de vraag: Kan de meosch in overeenstemming met de wetten zijner gezondheid vleesch eten , of moet hij uitsluitend zich met plantenstoffen voeden? Naar het Hoogduitsch door J. J. Kei bert. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. 8*. (64 blz.) ƒ0,60. Kovacs (E.), Het Protestantisme in Hongarije gedurende de laatste twintig jaren. Met een voorbericht van A. Kuenen. Leiden , Jacs. Hazenberg Corns. Zoon. 8°. (8 en 165 blz.) ƒ1,50. Kruijff (C. A. de), Leesboekje voor dc laagste klasse. Ie stukje.

Amsterdam, S. Folkers. KI. 8°. (16 blz.) ■ ƒ0,04.

Kuypers (F. H. W.), Geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op heden. 4e afl. Nijmegen, Adolf Blomhert. Roy. 8°. (blz. 145—192 met gelith. plaat Vla en VII). ƒ1,02'. Lvtiiardt (Chr. E.), De persoon van Jezus Christus. Voorlezing. Uit het Hoogduitsch vertaald door H. Bleijenberg. Groningen, P. Noordhoff. 8°. (32 blz.) ƒ0,30. Müiilwasser (Edm.), De stormen der omwenteling. Italië, Duitschland , Frankrijk, Hongarije, Polen, Ierland, Spanje, Creta. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch. 2e en 3e afl. Zutfen , J. H. A. Wansleven & Zoon. 8U. (blz. 65—128). Per afl. ƒ0,25. Naphthali , Waarom moet het floreenstelsel worden afgeschaft? Een tijdvraag, beantwoord. Leeuwarden, H. Kuipers. Postf. (47 blz.)

ƒ0,40.

Nösselt (Fr.) Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald ,

naar de 14üu vermeerderde en verbeterde uitgaaf, ouder toezicht van H. C. Rogge. 4e ad. Arasterdam, Y. Rogge. Postf. (Dl. I, blz. 193—256). ƒ0,50.

Nuiver (A), Kijkjes in het boek der natuur. Een leesboek voor de volksschool. Groningen , A. L. Scholtens. KI 8°. (6en 135 blz.) ƒ 0,30.

Oldenbarnkvkld (A. A. van) genaamd Witte Tullingh, De omwenteling vau 1813 te 'sGravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen. Utrecht, J. L. Beijers. Roy- 8°. (8 en 102 blz. met 2 uitslaande gelith. autographen). ƒ1.80.

Onderzoekingen en mededeclingen. Uitgegeven door de stedelijke gezondheids-commissie te Amsterdam. N°. 2. Amsterdam, Abraham Frijlink. Roy. 8°. (62 blz. met een uitslaande tabel en 2 gelith. platen). ƒ1,25.

Opzoomer (C. W.), Een woord tot mijne katholieke landgenooten. Amsterdam, ,1. H. Gebhard ft C°. S°'. (8 blz.) ƒ0,10.

Overhoff Jr (W. F.) De Nederlandsche Notaris. Handboek bij de uitoefening der notarieele praktijk. Met toestemming van den oorspronkelijken schrijver op nieuw uitgegeven onder toezicht van J. L. A. Stolk en W. Coops. 3e—4e afl. Zutphen, W. J. Thieme Sc C°. 8°. (blz. 129—256). ƒ0,60.

Panchaud (G. VV. H.), De smokkelaar. Geschiedkundige roman. 2 deelen. Amsterdam, B. Eisendrath. 8°. (234 en 233 blz. met gelith. titelplaten). ƒ5,—-

Pjmentel (M. H ENRIQUE8), Overzigt vao Buckle's geschiedenis der beschaving. Ie deel 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (8enl5R blz.) ƒ1,60.

Regt (J. VV.), Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen , die volgeus de lees-leerwijze van Prinsen onderwijs ontvangen. 2e stukje, bevattende de 4e, 5e en 6e leestafel. 5c drnk. Amsterdam, A. Hoogenboom. KI. 8». (20 blz.) ƒ0,07;.

Sluiten