Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 28.

Zes-eij-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

„ tt-x j-. m j a f t,„^^,„. h,t licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zou-

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht P prij8 der Advert. voor Gea-

ziet, gesehiedt door M. T« > te DONDERDAG, ~ 1-7 50 ».; W« «gdo-er

'tOravêniam, aan wien men de Advertentien , bonneeroen, van g rsallnnn

uiterlijk tot Woensdag-middag, /h,»™ gelieve toe te Ju||| Jggfl « Opname 3/2 n, Advertentie» van N et^Geabon^.

zenden. Alle briefporten komen op rekening der in- 1 9 ^ 180 J' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Ct,

zenders. PeI ^

Ba de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken: ,

CLAUSBERG AMALIA VON, KampF bringt Frieden. 2 Bande.

Lcipzig 1S58. Aangetekend 8 Jolij 1869, voor P. N. van Kampen. PLOBTZ, Dr. CARL, Formenlehre and Syntas. der\ i 3 g z J

neufranzósischen Spraclie. Berlin 1866. /|h ► c j h Vocabulaire systématiqne ct> tpco ^ K > <

Gnide de couversatiou francaise. Zebnte Aoflage.\^ -a «o * g

Berlin 1867. / J^. « *

ROSENTHAL, Dr. J., Electricitatslchre für medicmer. Berlin laoz-

Aangetekend 7 Julij 1869, voor P. M. van der Made, ten behoeve van J. Heuvrlink, te Arnhem. SPAMER'S, OTTO, Illustrirtes Konversatïons-Lexikon für das\olk.

Erstes Heft. Leipzig. Aangetekend 11 Julij 1869, voor J. Voltelen. STEBBING, 'THOMAS R. R., Darwinism. A lecture. London 18t>9. ,

Aangetekend'3-Julij 1869, voor W. H. Kirberger, ten behoeve

van J. Heuvelink, te Arnhem.' WINCKEL, Dr. F., Die Pathologie nnd Therapie des Woohenoette-

Berlin 1866. Aangetekend 9 Julij 1869 , voor J. H. Gkbhard & C .

Met dit N°. van het Nieuwsblad wordt aan de Leden der Vereeniging verzonden de Alphabetische lijst der ter vertaling aangekondigde werken April—Junij 1869. Diegenen die ze niet ontvangen mogten hebben, kunnen dezelve bij den ondergeteekende verkrijgen. Amsterdam, Namens de Commissie, 13 Julij 1S69. - C. Caarklskm.

Meuwste uitgaven in Nederland.

Apabisi r Guïabbo (D.), Wie behoort Koning van Spanje te wor- ( den' Een blik op het leven van Don Carlos VII. Dit het Spaansch. | Arasterdam, C. Ii. van Langenhuysen. 8°. (8 en 74 hlz.) ƒ0,60. i Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der ^ wetenschappen. 7e deel. Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 8°. j (4 en 227 blz. met 16 uitslaande gelith. platen). ƒ2,50. .

Hieruit zijn afz. te bekomen: i J. H. de Stoppelaar , Het papier in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland. Met 16 uitslaande gelith. platen. ƒ1,80. A. A. Fokker, De ongezondheid van Zeeland. ƒ0,30. F. Galand, Twee rekeningen der stad Hulst nit de eerste helft der XlVe eeuw. fQ.aO. Nog eene verordening op het delven, reedeu en keuren van meede in Zeeland. /°.15J. van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die Dr. A. A. Fokker. _ _ ƒ0,25. Babtz (M.) en H. Reiohardt, Beetwortelsuiker-industrie Iets over diffusie, voornamelijk met betrekking tot de smkerverhezen, die daarbij plaats vinden. Uit het Hoogdnitseh door A. Mercier. Amsterdam, Jan I). Bronwer. Postf. (15 blz.) ƒ0,40. Boeser (A. L.), Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen , ter verdere toepassing van den regel van drieën. 8e druk. Amsterdam , A. Hoogenboom. KI. 8°. (32 en 4 hlz.) ƒ0,121. Conscience (H.), Werken van —. 51e en 52e afl. Leiden , A. W. Sijthoff. Imp. 8°. (deel V, blz. 1—64 in 2 kol.) In geïll. omsl. Per afl. ƒ0,25. DlCKENS-editic. 49e aft. Dombey en Zoon. VI. Schiedam , H. A. M.

Koelants. 12». (Deel II blz. 97—160). In geill. omslag, ƒ0,30. ïontaine (la), De fabelen van — nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré. 6e aft. Amsterdam, Gebr. Binger. Gr. 4°. (blz. 163—191 met platen en vignetten). /°.65Gedachtenis (Ter) van den onverwacht gestorven leeraar en Hoogleeraar. Levensschets van F. J. Domcla Nieuwenhois. Door een zijner vroegere leerlingen. Overgedrukt uit het 6e stuk der Godgeleerde Bijdragen van 1869. Lcyden, de Breuk & Smits. 8°. (40 blz.) .L , .. . W0"

Gustaaf-Adolf. Tafereelen en berichten uit de geschiedenis der protestantsche kerk in onze dagen. Uitgegeven door en ten voordeele van de Nederlandsche Gnstaaf-Adolf-Vereeniging. 1869. Ie en 2e afl. Leiden, Jac. Hazenberg, Corn.Zoon. 8°. (blz. 1—110). Per jaarg. van 4 afl. ƒ1,80. Kerkvergadering (Do algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 11e afl. 's Hertogenbosch , W. van Gnlick. 8». (blz. 502—618) ƒ0,40; voor de inteke¬

naren op »Stndien op godsdienstig, wetenschappelijk en lett^™'

'ri'iTFMAiraa G), Onze vogels in buis en tuin, beschreven en 'afgebeeld. 14e afl. Leiden, P. W. M. Trap. Imp. 8'. (20 blz tekst met 5 gelith. platen in kleuren). In geïll. omslag. ƒ 0,90.

[ruijïF (C A. de) , Leesboekje voor de laagste klasse. 2e stukje.

Amsterdam , S. Folkers. KI. 8°. (16 blz.) ƒ0,04. jAUBillabd (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 9e afl. Amsterdam, D. B. Centen 8 . (blz. 257-288). .•/ *

jeerredenen (Wekelijksche volks-) van Ncd. herv. predikanten, die als het eenige fondament ter zaligheid prediken : Jezus Christus en dien gekruisigd. 4e jaarg. N°. 1. Delft, J. A. Mulder 8 . Per jaarg. van 52 nos. (4 16 blz.) z3'60" E.oret (T) De samenstelling van het kerkorgel. Inlichtingen voor organisten en deskundigen , belast met de keuring van orgels Amsterdam, C. Ij. van Langenhuysen. 123. (34 blz) _ /°'2jPinto (A A de), De afschaffing der doodstraf in het koningrijk Saksen. Overgedrukt uit de Themis, Regtskundig tijdschrift, Junij 1869. •sGravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (24 Hz.) fO.ia. Ouesne van Bruciiem (J. P. f. du) , Gedichten. Utrecht ,, J. Li Beijers. KI. 8». (36 blz.) /0.50. Roscoe (H. E.), Beknopt leerboek der scheikunde, volgens dc nieuwste beschouwingen der wetenschap. Bewerkt naar de 2e Dojtsche uitgave van Carl Schorlemmer door H. J. Menalda van Schouwenburg. Deel I. Ie aüev. Dordrecht, P. K. Braat. 12°. (IV bi/, en blz. 1—130 met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ1,20. Cpl in 2 deelen, ieder afzonderlijk verkrijgbaar. Saok Beschrijving vaa alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgens de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht van J J Kreenen. Deel IV, afl. 6. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter.' Roy. 8°. (blz. 225-272). ƒ °.4°-

Soulosser (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk). 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel-)nitgave. 45e en 46e afl. Amsterdam, X. H. Schadd. Koy. 8°. (Deel VI, b!z. 1-96). Per afl ƒ0,1». Schbön's (Ludwig) Logarithmen. Tafel I. Gewone logarithmen met zeven decimalen der getnllen van 1 tot 108000. Uit het Hoogdnitseh door D. Bierens de Haan. Stereotyp-mtgave, herzien cn verbeterd. 9e afdruk (3e Holl. druk). Amsterdam, J. C. A. Sn pkc. Imp. 8°. (VIII, 18 cn 202 blz.) ƒ1.20.

Hetzelfde. Tafel I en II. Gewone logarithmen met

zeven decimalen der getallen van 1 tot 108000 en der sinussen cosinussen, tangenten cotangenten van alle hoeken m het quadrant van 10 tot 10 seconden. Als hoven. (VIII, 18 en 474 bl.) f 2,25. Hetzelfde. Tafel III. Interpolatie-tafel ter berekening van de evenredige deelen, ten eerste voor zijne zevenstellige logarithmen-tafels en ook voor het algemeen gebruik. Als boven. (VIII, 8 en 76 blz.) Simon (M C F) en J. Badon Ghïben, Beginselen van de statica der vaste ligchamen. 2e afl. Breda, Wed. J. Hermans. 8° (blz. 99-218 met uitslaande gelith. plaat IV—VIII). ƒ1,60. Cpl. in hoogstens 4 afl. , Statistiek van den handel en de scheepvaart van het KomngrijK der Nederlanden, over het jaar 1868. Uitgegeven door het Departement van Financien. Ie gedeelte. 'sGravenhage, Gebr. Ginnta d'Albani. Gr. 4°. (4, V, 2 en 333 blz.) Per jaargang van 2^dee-

Thackeraï (W. M.), Romantische werken. Herzien door M. P. Lindo 15e afl. Lotgevallen van Filips I. Schiedam, H. A. M. Koelants. 12». (Deel I, blz. 1-64 blz.) In geïll. omslag, ƒ 0,30. Thorbeoke (J. K.), Parlementaire redevoeringen. (4e deel.) Ministerie van September 1863 tot September 1864. Deventer, A. Ter Gonne. 8». (XX en 230 blz.) ƒ2,90. Deel I-IV. ƒ15.—. Wet van den 13en Mei 1859 (Staatsbl. N°. 36), op het regt van successie en van overgang bij overlijden , zoo als zij is gewijzigd en aangevuld door de wet van den 28en Mei 1869 (Staatsbl. N° 95) Officiële uitgave , krachtens resolutie van den Minister van Financien van 8 Junij 1869, N°. 33. (Registratie en Domeinen ) 'sGravenhage, (A. van Hoogstraten & Zoon). 8°. (36 blz.) ƒ0,10. Wet van 28 Mei 1869 (Stbl. N°. 97) regelende het toezigt op het gebruik van stoomtoestellen. Met eene toelichting aan de geschiedenis der wet ontleend en aanteekeningen door E. L. van Emden. 'sGravenhage, Gebr. Belinfante. Postf. (44 blz.) ƒ0,50. Woord der waarheid (Het). Maandschrift behelzende eenvoudige

É

Sluiten