Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

211

BOEKHANDEL, rn een uitgebreiden Bockhandel in Z u id - H o 1 la nd , worden geivraagd een KANTOOR-BEDIEN'DE en een WINKEL-BEDIENDE. Alleen zij, die aan eene gevestigde betrekking de voorkeur geven en voldoende bewijzen van bekwaamheid kunnen overleggeo, worden verzocht zich met fraDco brieven te adresseren , onder letter P, bij de Boekhandelaren C. L. Schleuer & Zoon, Warmoesstraat, Amsterdam. [1351]

Bij van den Heuvell & van Sanien te Leiden , is gelegenheid tot plaatsiDg, met inwoning, van iemand reeds eenigzints met den handel bekend en van een LEERLING. [1352]

SALARIS ƒ400,—.

[n een debietzaak in eene der groote Hollandsche steden verlangt men een tweede BEDIENDE, 'hoofdzakelijk voor de administratie. Salaris ƒ400,— met uitzigt op verhooging, buiten kost en inwoning.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1353]

Een uitwonend BEDIENDE in den Boekhandel wordt ten spoedigste gevraagd , doch niet ouder dan 20 jaar. Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan de Heeren Schatten kerk & Clement, Boekhandelaars te Doesborgh. [1354]

De ondergeteekende berigt hiermede, dat hij eigenaar is geworden van het restant fonds van den heer F. Holtkamp te Sneek, hetwelk hij, als minder bij zijn vak passende, ten spoedigste, wenscht op te ruimen, waarom hij aan den meest- en geen spot-biedende presenteert a contant te verkoopen , in het geheel of bij gedeelten : 16 ex. Comrie, VERZAMELING VAN LEERREDENEN. Gr. 8". 2 deelen a ƒ4,— p. p.

135 » BRIEF OVER DE REGTVAARDIGMAKING.

Gr. 8». ƒ1,25 p. p. 42 » Salomon üuitsch, ZIJNE BEVESTIGING EN INZEGENING. Gr. 8». ƒ0,40 p. p.

135 » INTREE-REDE. Gr. 8». ƒ0,30 p. p.

108 ,/ . DE GELUKSTAAT ENZ. In drie

leerredenen. Gr. 8». ƒ0,75 p. p. 39 n Johan Owen, VERKLARING VAN DEN CXXX PSALM. Gr. 8». ƒ3,20 p. p. NB. Alles wordt dadelijk ingenaaid afgeleverd. Amsterdam, Julij 1869. L. Holtkamp. [1355]

MWesterman & Zoon te Amsterdam, geven kennis zij door aan. koop eigenaars geworden zijn van alle de STËMPKLPERSE.V LETTERSOORTEN, VIGNETTEN, UOOREENGESEINGERDE LETTERS VOOR KLEURENDRUK, enz. ent.., uitmakende de ruime collectie van wijlen den Heer A. J. Cramer, welke affaire tot heden gecontinueerd is geworden door den Heer J. Brugman.

Onze firma voortaan aan HH. Confraters voor bovengen, recommanderende, is op franco aanvraag een tarief gratis te bekomen.

Het door ons aangekondigde Chemisch papier van Th. Leprince , om te kopieeren zonder pers, leveren wij af met 20°/o rabat. Ook hiervan is gratis een gebruiksaanwijzing bij ons te verkrijgen.

[1356]

Te koop a contant voor den meestbiedende: Heinsius, BüCUËR-LEXIKON. 1847—1861. 6 Bde. 4°. HtNRioii's VERZE1CIINISS. 1862—1867. 12 deeltjes ENGLISH CATALOGUE OF BOOKS. 1852-1867. 16 deeltjes ALPH. NAAML. V. BOEKEN. 1790-1832. (4°. form. Gebr. v. Cleef).

Idem. 1833—1849. (4°. form. Brinkman).

Idem. 1850—1862. Idem.

Idem. 1863—1867. 5 deeltjes. KI. form. Brinkman

Lorenz, CATALOGUE. 1840 — 1865. T. I & II. Reinwald, CATALOGUE ANNUEL. 1858—1866. 9 deelen in 7 rood linnen bandjes.

Te bevragen franco, onder 't N°. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [1357]

rpe koop — meestbiedende:

I SCÈNES DE LA VIE DES PEINTRES DE L'ECOLE FLAMANDE ET HOLLANDAISE, par Madou. Bruselles 1841. Livraison 1—12.

ARMERIA REAL, OU GALERIE ROYALE DES ARMES ANCIENNES DE MADRID. Paris, (Didbon). 40planches avec titre ■ Illustré.

HISTOIRE DES PEINTRES DE TOUTES LES ECOLES. Paris. Livraieon 1—24.

Fernisien d'Haudricoubt, FASTES DE LA NATION FRANCAIS E. Paris. 3 vol.

EUROPEESCH MUSEUM. Breda 1842. 8 dln. Met platen.

KOSMOS, door Alex. v. Humboldt. 5 dln. Uitgave Behrns. ! (Nieuw doch opengesneden).

Prijsaanbiedingen franco of per couvert aan P. Kuijlaaas te Breda- [1358]

MISDRUK, i angeboden een partijtje MISDRUK, als:

-ri-25 riem (pl. m.) groot mediaan, velin geschept, a 9 kilo. '■

Voor ƒ2,25 het riem. 15 riem postformaat, mechanisch, 6J- a 7 kilo. Ferm en stevig papier. Voor ƒ2,— het riem. Monsters verkrijgbaar.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. • [1359]

Temand,diede Nederl. taal zuiver schrijft, zoekt een soliden Uitgever om voor hem een of ander werk te vertalen uit het Fransen, Engolsch of Duitsch, liefst op het gebied van belletri e of didactiek.

Franco brieven, letter H, worden ontvangen door den Boekban- delaar A. J. R. Vos, Amsterdam. [1360]

DE PRAKTIZEEREMDE GENEESHEER. Tjan dc Heeren Altmann Sc Roosenburo nam ik deze uitgave over Ven continueer die op denzelfdeu voet. — De eerste jaargang is op aanvrage compleet in commissie te bekomen.

's Hertogenbosch, van Heusden. [1361]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'SHERTOGENBOSSCHE COURANT.

JJ. Aekesteyn & Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam • op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne tusschenkomst geplaatste advertenliën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 cts. per regel; Boekhandelaren genieten 6 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Conract 20°/o. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. [1362] Geen andere Courant geeft mik een groot rabat.

ADVERTENTIEN-BIJBLAD VAN DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

Voorwaarden voor aankondiging van boekwerken : Eeu advertentie van 1—8 regels ƒ1,20. Elke regel meer 15 cent.

Op eene driemaal geplaatste advertentie geven wij een vierde plaatsing gratis.

Bij abonnement: 250 regels, gedurende den loopenden jaargang 12£ cent per regel. 500 - « it ,, 10 „ „

1000 » » . g » „ ,

Wij achten het overbodig te wijzen op het groote nut dat onze Illustratie door het opnemen van Advertentiën den Boekhandel kan toebrengen. De menigte aankondigingen van boekwerken, die men in de buitenlandsche Illast rat ie n aantreft, bewijzen genoegzaam dat zoodanige bladen daarvoor bijzonder gezocht zijn. De voorwaarden voor particulieren zijn :

Een advertentie van 1 — 5 gewone regels ƒ1,25.

Elke regel meer „ 0 20.

Bij abonnement: 250 regels, gedurende den loopenden jaargang 17J. cent per regel. 5°0 » » » „ 15 „

1000 » „ „ I2i , „ ,

Men zie wijders de bepalingen aan het hoofd van ons blad.

HH. Boekhandelaren genieten 20% rabat.

Gebroeders Binger. [1363]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ1,50, voor muziek netto it ƒ1,35 op driemaandelijksche rekening.

Eerstdaags verschijnt bij A. H. Patne, in Leipzig en lever ik voor rekening netto a ƒ0,20, part. a ƒ0,25, met premie 13/12ILLUSTRIItTER FAMIL1 EN-KALENDER FüR 1870. Vierzehnter Jahrgang. Mit einem brillanten Stablstich: «Die Passt" nach Sondermann. Als Gratis-Beigabe enthalt jedes Exemplar einen vollstiindigen Hand-Atlas bestehend aus 12 colorirten Karten. Inhalt: Weltkarte. Europa. Asien. Afrika Nord-Amerika. Siid - A meri ka. Vereinigte Staaten.' Grossbrittanien. Frankreich. Palastina. Norddeutschland. SiiddentschJand.

Groningen, 22 Juni 1869. P. Noordhofe. [13641

WZeegers, ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE OVER• ZEESCHE BEZITTINGEN IN 12 KAARTEN, voor schoolgebruik en eigen oefening.

Met tekst ƒ1,25 ingenaaid, gebonden ƒ2,—, netto » 1,— it „ „ 1,67'.

Ook zonder tekst te bekomen a ƒ 1,—, netto 80 cts Premiën 4/8 7/6 en 15/12. Premiebanden a 67| et.

Daar deze Atlas, die alreeds een aanzienlijk debiet heeft en, om zijne duidelijkheid en volledigheid, overal meer zal gevraagd worden, vooral tegen het aanvangen der nieuwe leercursus, maak ik HH.' Boekhandelaren op de voordeelige premiën opmerkzaam. — Waar de Atlas voorhanden is, wordt hij in den regel ook verkocht. — Op aanvraag zijn nog eeuige ex. tot wederopvraag in commissie te bekomen.

Sluiten