Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1271 v. Deventer, Landelijk stelsel op Java. 3 dln. Voor oud.

1272 Kuyper, Nieuwe atlas der wereld. Nieuw.

1273 v. Rees, Herinnering van een Ind. officier.

1274 Kramer's Kunstwoordentolk. 2 exx.

1275 Siegfried van Lindenberg. Zindelijk.

1276 Hildebrandt , Camera Obscura. In linn. Nieuwe editie. 4 exx.

1277 Jaeger's Woordenboeken. Fransch, Duitsch en Eng. Eenige exx.

1278 A. v. H., Wit en zwart.

1279 Jonokbloet, Midden Nederl. dichtkunst. 3 dln.

1280 Gkist, Oplossingen meetkunst Kempees. 2 dln.

1281 Cosijn, Nederl. spraakleer.

1282 Marsdkn, Maleische spraakkunst, door Elout. In het Fransch of Engelsch. (Spoed !)

1283 Heremans, Fr.-Ned. en Ned.-Fr. woordenb. 2e deel.

1284 Thackeray's Editie. Roelants. In ad.

1285 Thaokeray, Kermis der ijdelheid. Geb.

1286 Beets, Madelieven. Geb.

Aangeboden boeken:

625 Thaokeray's Werken. Eenige exx. a 20 ct. per afl. Bij 4 exx. a 18 ct. per afl.

626 Voltaire, Oeuvres. 8°. In 40 dln. Half leder band. Jaartal 1775. Meestbiedende.

627 Los en vast. 1867 en 1868. Zindelijk gelezen). . . a 1,50.

628 Gouppé, Kookboek. (G. B. v. Goor). 5/4 ex.

629 Andriesskn, De Muiderkring. Geb - 1,20.

630 v. Linschoten , Karakterschetsen en tafereelen. Geb. - 1,20.

631 Frerk, Indische tooververtellingen. Geb - 1,20.

632 Bloemlezing uit de 1001 nacht. Geb - 1,—.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen or Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Mos. op te geven aan

den Uitgever.

226

ADVERTENTIËN.

CZwaardemaker te Deventer, bericht dat door hem eene verta• ling zal worden uitgegeven van :

1. INSTITUTSBILDER O DER VOKBILD UND ERFHARUNG. Für reifere Madchen und deren Mütter. St. Gallen. Verlag von Scheitlin & Zollikofer. 1868.

2. NEUE INSTITUTSBILDER ODER CHARACTERE UND SCHICKSALE. Für Kranen und Jungfranen. St. Gallen. Verlag von Scheitlin & Zollikofer. 1869. [1439]

AOphorst te Wageningen, zoekt: .1 ex. STAATSBLAD VOOR NEDERL. INDIE. 1S16—1868. Vraagt tevens titel en prijsopgave van werken geschikt voor eene Volksbibliotheek, liefst hist. of hist.-rom. Aanbiedingen van enkele of bij stellen, tegen veel verminderde prijzen worden ten spoedigste per couvert ingewacht. f1440]

Gebr. Gimberg & C°. te 's Hage , hebben de ondervolgende werken benoodigd en verzoeken daarom prijsopgave per couvert H. J. v. Kesteren :

A. Segond, SERVICE DE TERRE ET DE MER DU CANON

DE 4 RAYÉ DE MONTAGNE. A. G. Kempees, BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN HET

GETROKKEN GESCHUT, naar Schmoelzl. J. P. C. van Overstraten, HANDLEIDING TOT DE KENNIS

DER ARTILLERIE. Pibo Steenstra, MEETKUNST. Laatste druk. [1441]

GEVRAAGD:

P. Cramer, DE UITLANDSCHE KAPELLEN. Papillons exot.qnes. [4 vol. gr. 4°. Amsterd. 1775—82. m. gekl. pl.1 Het 3e deel compleet en enkele afleveringen van deel 1, 2 en 3.

2 ex. hetzelfde werk. 4 vol. cplt

Sepp's NEDERLANDSCHE INSEKTEN. Deel VIII.

Snkllfn v. Vollenh., NEDERL. VLINDERS. Deel I. II

P. Boddaert, TABLE DES PLANCHES ENLUMINÉE D'OISEAUX de M. Buffon. In-fol. 58 blz. Utrecht 1783.

Linné, AMOENITATES ACADEM 7 vol

SYSTEMA NATURAE. Fol. Lugd-B 1735

ANNALES ACAD. RH. TRAJECT, p 1837 '

Steiniger, DESCRIPT. GÉOLOG. DU LUXEMBOURG. 4°. Brussel 1828.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROY. DES SCIENCES DE BRUXELLES. a^an^aa un

MÉMOIRES COURONNÉS do Prijsopgaven per post fr. ten spoedigsten aan

R. Friedlünder & Sohn,

Berlin, Friedrichsstr. 101. Verzoeke Auctie- en andere Bo ek - C a ta log en aan hun geregeld en bij tijds toe te zenden. r1442]

Dr. Oskamp, LEER DER BEWEGING.

Het 2e stuk ziet thans het licht; wie van het le stuk geplaatst heeft, gelieve de vervolgen ten spoedigste aan te vragen aan

Meuwediep, Uwen Dienstwilligen,

2 Augustus 1869. J. C. de Buisonjé. [1443]

Aflevering 2 van : LUCIFER,

wordt spoedig verzonden. Confraters, welke nog geen opgaaf deden van 't getal hunner inteekenaren, worden dus verzocht dit te doen per eerste couvert. Zij, die een of meer exemplaren voor rekening opgaven, kunnen de 2e afl. op aanvrage in commissie bekomen, ten einde daarmede nog eens te werken. Dat er met deze onderneming veel te doen is, bewijzen de ruim 1000 inteekenaren, welke ik reeds nu verkreeg.

Leeuwarden. A. Akkeringa.

NB. Bij mij bestaat gelegenheid tot plaatsing van een LEERLING of iemand met 't vak bekend. Vereischten zijn een nette hand en kennis der moderne talen. [1444]

Gugel, BOUWSTIJLEN.

De 2de afdeeling is ter perse en wordt alleen voor rekening ten vervolge gezonden. Wie dus het verlangde getal nog niet opgaf, gelieve dit spoedig te doen.

Arnhem. Is. An. Nijhofp & Zoon. [14451

HH. Uitgevers van brochures worden beleefd verzocht, mij van alle bij hen in het vervolg uitkomende brochures één ex. onder kruisband per post toe te zenden.

Amsterdam, 30 Julij. Johannes Müller. [1446]

Daar de voornitbestelling op den oorspronkelijken roman van Mejufvrouw M. Mastenbroek, getiteld: EEN VROUWENLEVEN, dadelijk na de uitgave, die eerstdaags plaats zal hebben, gesloten is, wachten wij ten spoedigste de opgave van hen, die nog mogten verzuimd hebben die in te zenden.

Haarlem, 3 Ang. 1869. de Erven F. Bohn. [1447]

DRINGEND

verzoek ik om terugzending van de eerste aflevering van:

DE VRBDEBODE, door Hildering, daar ik er groote behoefte aan heb.

'sBage, 2 Ang. 1869. H. J. Gerretsen. [1448]

Is. An. Nijhofp & Zoon te Arnhem verzoeken beleefdelijk om spoedige terugzending der ongebruikt liggende exemplaren van :

KUST VERLICHTING VAN HOLLAND, en

Klencke, VLEESCH EN GROENTEN. [1449]

HERDRUKKEN.

In het laatst van September verschijnen bij mij nieuwe verbeterde drukken van: Smaasen, VOORSTELLEN ALGEBRA. Met Antw. Meidinger, HOOGD. SPRAAKKUNST.

Zij, die de tegenwoordige drukken willen ruilen tegen de nieuwen, worden verzocht hunne exemplaren vóór 15 Augustus franco Amsterdam, terug te zenden.

Zwolle, 31 Juli 1869. W. E. J. Tjeenk Willink. [1450]

Er wordt verlangd een jongmensen., P. G., die genoegzaam ervaren is om alle werkzaamheden waar te nemen in een Boeken Papierhandel, die door eene weduwe wordt uitgeoefend. Boven kost eu inwoning wordt een billijk salaris toegezegd. Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1451]

BEDIENDE. BOEKHANDEL.

Een Uitgever-Boekhandelaar vraagt een BEDIENDE, die bewijzen van bekwaamheid kan overleggen. Gegadigden moeten een goeden stijl bezitten , netjes kunnen schrijven en geen plan hebben om zich later te vestigen.

Men adresseere zich met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes, onder opgave van de bezoldiging die men verlangt. [1452]

In een onden en nieuwen boekhandel in een der voornaamste steden van Zuid-Holland , verlangt men vóór of met 1°. Sept. a. s. een BEDIENDE.

Een duidelijk schrift, administratie- en vooral algemeene boekenkennis zijn vereischten , terwijl zij die bekend zijn met den oudhandel ('t catalogiseeren enz.) de voorkeur verdienen. Salaris naar bekwaamheid.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1453]

Aangeboden a. contant:

Hooft's Nederl. hist. 2 dln. Folio. Heele fr. b. . . ƒ 2,50.

Goeree, Joodsche ondh. 2 dln. Folio. Hoorn b. . » 2 50.

Egeling, Weg der zaligheid 2 dln. Gr. 8°. Ingen..' .* '. » o!80.

v. Lennep Coster's reize. 2 dln. Gr. 8°. Halve b. . . » 0,60.

Vondel's Werken. 4°. Putjesuitgaaf in 6 heele fr. b. . . 3',—.

P. Bakker, Neêrl. watersnood. 1740. Prachtband. 4». . » 1,—■

Flav. Josephus en vervolg Basnage. 2 dln. Folio. Hoorn b. » 6,—.

Schmidt, Bijb. voor kinderen. 5 dln. in één band ...» 1,50.

Claas Bruin, Hist. der martelaren. Folio. Halve b. . . » 5,50.

Sluiten