Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

van het Bijblad alleen ƒ15,— ; van het gedeelte van het Bijblad bevattende het verslag van de zittingen der Kamer ƒ6,— in het jaar. Advertentien: 25 cents voor den regel.

Steenwijker Courant in vereeniging met, omliggende gemeenten. Meppel, H. J. Gelderman. Verschijnt Dingsdags en Vrijdags. Abonnement: voor 3 maanden ƒ1,—, franco per "post ƒ1,30. Bekendmakingen van huwelijk , geboorte of overlijden 1—5 regels 60 ets., elke regel meer 10 ets.; alle andere advertentien 10 ets. per regel.

Steenwijker Courant (Opregle), Algemeen Advertentieblad. Steenwijk, G. Hovens Gréve. Wordt Zatnrdags gedrukt. Prijs per jaar ƒ1,— , franco per post ƒ1,50. Advertentien, van 1—5 regels, 20 ets. , iedere regel meer 4 ets.

Stem {De). Getuigenissen uit de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk in Nederland. Stads-Kanaal, Eerelman. Verschijnt eiken Dingsdag. Prijs per drie maanden, franco per post, voor het geheele Rijk ƒ 1,50 ; afzonderlijke nnmmers 12f ets. Advertentien van 1—10 regels ƒ1,—. Elke regel meer 10 ets. Boekhandels-advertentien 3/2 malen.

Stem (De Nederl). Amsterdam, Hoogkamer & Comp. Verschijnt eiken Donderdag. Prijs voor drie maanden ƒ1,25, franco per post ƒ1,50; afzonderlijke nummers 12» ets. Advertentien van 1—8 regels ƒ1.—• Elke regel meer 10 cents.

Stoompost (De Nederlandsche). 's Gravenhage, Gebr. J. & H. van 1.angenhuy8en. Verschijnt des Zondags. Abonnement voor 3 maanden : te 's Hage ƒ1,10; franco per post ƒ1,25. Afzonderlijke nummers 10 ets. Advertentien 25 ets. de gewone regel.

Thoolsche Courant. Tholen , Crafford & Zoon. Verschijnt Woensdags. Prijs voor drie maanden, voor Tholen ƒ0,70, en franco per post ƒ0,85. Advertentien, voor de eerste vier regels, 50 ets. en voor iederen volgenden regel 10 ets.

Tielsche Courant. Tiel, C. A. Campagne. Verschijnt eiken Woensdag- en Zaturdag-avond. Prijs voor drie maanden binnen de stad ƒ1,— en franco per post door het geheele Rijk ƒ 1,20. Advertentien : van een tot zes regels 60 ets. en voor eiken regel daarboven 7^. ets.

Tielsch Stads- en Arrondissement's-Weekblad. Tiel, A. van Loon. Verschijnt Vrijdags. Prijs per jaar ƒ2,60, franco per post ƒ3,—. Advertentien van 1 — 5 regels 60 ets., voor eiken regel meer lOcts.

Tijd (De). Amsterdam, C. L. van Langenhuïsen. Verschijnt alle werkdagen. Prijs per drie maanden, Amsterdam, ƒ5,—, buitensteden, franco per post, ƒ6,—. Enkele nnmmers 10 ets. Advertentien: van 1 tot 6 regels ƒ1,—. Elke regel meer 15 ets.

Tilburg (Weekblad van). Tilburg, N. Luijten. Verschijnt Zaturdags. Prijs ƒ1,15 franco per post.

Tilburger-Bode (De). Tilburg, E. Gowie. Verschijnt 2 malen per week. Prijs ƒ1,— en franco per post ƒ1,13 per kwartaal. Advertentien van zes regels en daar beneden ƒ 0,48; vervolgens 8 ets. per regel.

Twentsche Courant. Almelo, J. T. Sommer. Verschijnt Dingsdag en Vrijdag-avond. Prijs voor 6 maanden ƒ1,80 en franco per post ƒ2,—. Advertentien, van 1—4 regel, 50 cent, elke regel meer 12» ets. Twentsche Courant (Nieuwe). Almelo, Gebr. Cohen. Twenlsch Volksblad. Hengelo, A. van der) Ploeg. Verschijnt eenmaal 's weeks.

Vlrechtsch Provinciaal en stedelijk dagblad. Algemeen Advertentieblad. Utrecht, L. E. Bosch & Zoon. Verschijnt dagelijks. Abonnement: franco per post ƒ5,50 en voor de stad Utrecht ƒ 5,—. Advertentien .- voor 1 tot 5 regels ƒ 1,—. Elke regel meer 20 ets.

ütrechische Courant. Algemeen Advertentieblad (Nieuwe). Utrecht, J. G. Andriessen & Zoon. Verschijnt des Zaterdags-avonds als Zondagsblad. Prijs voor Utrecht ƒ1,20 per drie maanden en franco per post door het geheele Rijk ƒ1,50. Afzonderlijke nnmmers 10 ets. Advertentien: van 1-5 regels 50 ets., elke regel meer 10 ets. Aankondigingen van geboorte, huwelijk en sterfgeval, oproepingen van vergaderingen enz., van 1—7 regels, 50 ets.

Vaderland (Slaat- en letterkundig Nieuwsblad), 's Gravenhage M Nijhoff , A. W. Sijthoff , D. A. Th[eme. Verschijnt dagelijks, uitgenomen Zon- en feestdagen. Prijs per 3 maanden voor 's Hage ƒ4,20 en franco per post ƒ4,90. Voor Indië ƒ50 per jaar , bij voor- j uitbetaling. Afzonderlijke nummers 10 ets. Advertentien 20 ets. per gewone regel en 5 ets. voor een n°. der courant. Advertentien be- ! treffende liefdegiften 10 ets. per regel. Reclames (boven de advert.) 1 50 ets. per regel en reclames (na de binnenl. berigten) /I,- per regel, j Veendammer Courant. Nieuws- en Advertentieblad. Veendam, J. ! Mulder Tzn Verschijnt driemalen 's weeks. Prijs per drie maanden franco binnen het Rijk ƒ2,30. Advertentien van' 1-5 regels, 75 ets. Tedere regel daarboven 15 >ts. Bij herhaalde plaatsing van staande annonces , mits voor met mmder dan 12, wordt rabat verleend. Boek- I aankondigingen 3/2 maal met gewoon rabat

Veluiosch Weekblad (Over-). Harderwijk,' J. Wedding. Verschijnt Zatnrdags. Prijs per 3 maanden voor Harderwijk ƒ0,70, franco per post ƒ0,85; voor Noord-Amenka, bij vooruitbetaling, ƒ1,75. Afzon- 1 derltjke nummers 7 ets. Advertentien van l-4 regels 47 ets.; iedere i regel raeer 8 ets. i

Venloosch Weekblad. Venlo Wed. H. H. Uvttenbroek. Verschijnt Zaturdag. Prijs per 3 maanden 75 cents, franco per post 75 cents. Advertentien per regel 4 ets. ■

Vianen en omstreken (De Vijf Heerelanden, Weekblad voor) Vianen , G. S. A. Stuart. Verschijnt des Zondags. Prijs per drié i maanden 70 cents, franco per post 80 cents. Advertentien van 1—6 I regels 30 cents , iedere regel meer 5 cents.

Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd ! Amsterdam, B. S. Witkamp. Verschijnt des I) onderdags. Prijs ƒ 1 5fj i per drie maanden, franco door het geheele Rijk. Enkele nummers 10 èts Volksblad (Hef). Rotterdam, Jac. Spanjersberg Janszn. Verschijnt Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. Abonnement, voor Rot¬

terdam per 3 maanden, ƒ1,50; bij vooruitbetaling ƒ1,15; franco door h'=t R«k, per 3 maanden, 2,-; bij vooruitbetaling ƒ1,65. Afzonderlijke nummers 3 cents. Advertentien: per gewonen regel 10 cents , voor den werkenden stand 5 ets., aanvragen om en aankondigingen van liefdegiften 5 ets. per regel.

Volksbode (De), Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Haarlem i rmr'JS F" drie ma™i™ 75 cents ™ franco door het

geheele Rijk 90 cents. Advertentien van 1-6 regels 40 cents Elke regel meer 5 cents.

Volksvriend (De). Maandblad van de Nederl. Vereeniging tot afschafing van sterken drank, 'sGravenhage, J. Andriessen Jr Verschijnt den eersten van iedere maand. ' Prijs ƒ 1,20 franco per post, voor geheel Nederland.

Volksvriend (De). Weekblad van Roermond. Roermond , Raemaekers. Verschijnt des Zaturdags. Prijs per drie maanden 60 cents, franco per post. 75 cents. Advertentien 4 cents per regel.

Voorne, Patten, Overflakkée en Goedereede (Weekblad van) Bnelle, J. J. Hofstede. Verschijnt Zaturdag-namiddag. Abonnement per kwartaal 90 ets., franco per post ƒ1,—. Advertentien: van 1—6 regels 60 ets. , elke regel daarboven 10 ets.

Wachterslem (De). Zierikzee, P. de Looze. Verschijnt Donderdags. Prijs per drie maanden ƒ1,— , franco per post ƒ1,15. Advertentien 10 ets. per regel.

Wageningsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad. Wageningen, C. G. J. Wolters & C°. Verschijnt iederen Woensdag-avond. Prijs in de drie maanden 70 cents, franco per post 80 cents. Advertentien van 1—6 regels 60 cents. Elke regel meer 10 cents.

Weesper Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Weesp, Muiden, Naarden en Hilversum en omstreken. Weesp, G. G.Brugman. Verschijnt des Zondags. Prijs 50 cents per drie maanden en 65 cents franco per post. Afzonderlijke nummers 10 cents. Advertentien van 1—6 regels 60 ets. , en voor iederen regel daarboven 7| ets.

Wekker (De). Weekblad voor Onderwijs en Schoolwezen, 's Gravenhage , Gebroeders Belinfante. Verschijnt eiken Vrijdag. Abonnement per drie maanden franco per post ƒ1,371 behalve 25 ets. voor het Register , dat jaarlijks verschijnt. Advertentien van 1—6 regels ƒ1,— ; elke regel daarboven 15 ets.

Wskstem. Getuigenissen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. in Nederland. Kampen, G. Ph. Zalsman. Verschijnt eiken Zaturdag. Prijs per 3 maanden franco per post ƒ 1,50. Voor Amerika ƒ2,50 bij vooruitbetaling. Enkele nummers 12| ets. Advertentien van 1—10 regels ƒ I,—. Iedere regel raeer 10 ets.

Winschoier Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad (Nieuwe). Winschoten, E. Verwer. Verschijnt tweemaal per week, en wel des Woensdags en Zaturdags. Abonnement: per drie maanden ƒ1,25 en franco per post ƒ1,50. Advertentien: van 1 — 5 regels ƒ1,—;'iedere regel daarboven 15 ets.

Woerdensche Courant. Woerden, D. Kraaijenbrink. Zaanlandsche Courant. Zaandam, G. Dekker Czn. Zeeland. Nieuws- en Advertentieblad. Goes, C. H. Schetsberg. Verschijnt des Woensdags en Zatnrdags. Prijs per kwartaal ƒ 1,50 \ franco per post ƒ1,80. Advertentien 10 cents de regel.

Zeepost (De). Amsterdam, van Tubergen & Kruusmulder. Verschijnt dagelijks. Prijs per jaar ƒ25,— , franco per post ƒ28,—. Tweede editie, Zondag-namiddag 1 ure, ƒ 5,20, franco per post ƒ 6,—. Advertentien 20 cents per regel.

Zeeuwsch Weekblad. Middelburg, P. ,T. Milborn. Verschijnt Donderdags. Prijs ƒ1— per kwartaal en ƒ1,20 franco per post. Advertentien van 1—10 regels ƒ1,—.

Zeeuwsch Vlaanderen (Nieuws- en Advertentieblad voor). Neuzen J. Sturm. Verschijnt Woensdags. Prijs 80 cents per drie maanden ', franco per post 95 cents. Advertentien van 1 — 4 regels 40 cents.' Elke regel meer 10 cents.

Zeist-Driebergen en omstreken (Weekbode voor de gemeente). Zeist, J. W. Eversz. Verschijnt Zaturdag avond. Prijs per kwartaal 85 ets.,' franco per post ƒ 1,—. Zevenbergsche Courant. Zevenbergsche Courant (Nieuwe).

Zierikzeesche Courant. Zierikzee, de Erven A. de Vos. Verschijnt Woensdags en Zaturdags. Prijs per drie maanden ƒ2,—, franco per post ƒ2,25. Advertentien 12» cents per rcel. Geboorte-' huwelijks- eu doodberigten van 1—6 regels ƒ1, . °

Zierikzeesche Nieuwsbode. Zierikzee, P. de Looze. Verschijnt Woensdag en Zaturdag. Prijs per drie maanden ƒ1,30', franco per post ƒ1,60. Advertentien 10 cents per regel.

Zondagsblad (Het), hoofdzakelijk gewijd aan de belangen der gemeente Rotterdam. Rotterdam, H. Nijgh. Abonnement: per kwartaal ƒ1,— , met een gratis officieel verslag van de handelingen van den Gemeenteraad. Het verslag afzonderlijk ƒ3,— per jaargan» Franco per post door het geheele Rijk ƒ1,15 per kwartaal. Advertentien 15 cents per gewonen regel.

Zulphensche Courant. Zutphen, J. W. Thieme & C° Verschijnt driemaleu per week. Prijs ƒ1,50 voor de zes maanden franco ner post ƒ1,75. Advertentien vau 1—4 regels 65 ets. en voor eiken regel meer 15 ets. e

«EnRUKT BIJ c. BLOMMENDAAL.

Sluiten