Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 33.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

De Uitgave van dit Blad; dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zon-

riet, geschiedt door j. m. van 't haaff te DONDERDAG dagsblad, f 1,1$ per 3/m. De prijs der Advert. voor Gea-

't Gravenhage, aan wien men de Advertentiën > ' bonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te j^||0>ug^Qg |§g9 5 Cts" °Pnan3e 3/2 m- Advertentiën van Niet-Geabonn.

«enden. Alle briefporten komen op rekening der in- " ' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

zenders. per regel.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTAÜNGS-R.EGT zijn sedert de laatste opgave, Ingekomen, onderstaande werken:

BIRNBAUM, Dr. K., Leitfaden der chemischen Analyse fur AnKnger. Leipzig 1869. Aangeteekend 13 Augustus 1869, voor Cukilsen & C°., ten behoeve van P. K. Brast, te Dordrecht. Amsterdam, Namens de Commissie,

17 Augustus 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Bibliotheek (Ascetische), III. R. J. v. Pierik, Do H. Ignatius en het water te zijner eere gewijd, 's Hei'togenbosch , W. van Gulick. 24°. (4 en 112 bis.) ■ - ƒ0,30.

Congres international de statistiqiie a La Haye. Septièmesession du 6 au 11 Septembre 1869. Programroc. La Have, Martinus Nijhoff. Gr. 4V(4 en 200 blz. benevens uitsl. tabel). ƒ 2;50.

Conradi (J. E), De kinderkring. Leesboekje voor jonge kindereu.

2e vcrb. druk. Amsterdam, G. Ji. Fnnke. 16°. (32 blz.) ƒ0,10. Costkr (,T.), Geschiedenis van de vesting Lusemburg. Naar het Hoogdnitsch door Jhr. W. A. Alting von Geusau. Met een toelichtend plan der vesting. Arnhem, Is. An. ■Nijlioff & Zn. Postf. (144 blz. met uitslaande kaart). ƒ1,25. Elberts (W. A.), Chronologische handleiding tot de beoefening der Nederlandsche letterkunde ten gebruike bij inrichtingen van middelbaar onderwijs. 5e zeer verm. druk. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. Gr. 8°. (VIII, 4, 68 en 93 blz.) ƒ1,80. Fontaine (L»), De fabelen van —■ nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd met platen en vignetten, door Gustave üoré. 7e all Amsterdam, Gebroeders Binger. 4°. (blz. 195—226.) ƒ0,65. Geene belastingen en geene staatsschulden meer! Binnen 1 jaar kunnen Landbouw en Nijverheid in het bezit zijn van een reusachtig, door den staat uit te geven onopzegbaar bedrijfskapitaal, door middel van eene eenvoudige, voor elk begrijpelijke ünaocieele operatie. Amsterdam, T. Kouwenaar. 8°. (16 blz.) ƒ0,30. Geschiedenis (Nederlands) en volksleven in schetsen door Mr. J. van Lcnnep, Prof. W. Mol! en J. Ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen van de historische galerij der maatschappij Arti et Amicitiac. Opgedragen aan Z. M. den Koning der Nederlanden. 28e—30c afl. Leiden , A. W. Sytlioff. folio. (12 blz. tekst met 3 staalurav.) Per ad. ƒ 0,75; op Chineesch papier. ƒ1,125. Geotue (Prof. D), De Khnrstreken, Berg'sland, en 't Graafschap Mark. Een technologisch uitstapje met eenige studenten der Polytechnische school te Delft. Arnhem, D. A. Thieme. Koy. 8°. (96 blz. met 2 nitsl. kaarten). ƒ1,10. Handboekje der aardrijkskunde van Nederland en zijne bezittingen , benevens een beknopt overzicht onzer staatsregeling. Ten gebruike voor burgerscholen en scholen van meer uitgebreid lager onderwijs. Amsterdam, P. H. Robijns. 8°. (76 blz) /"0,25. IIartsen (F. A.), Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen. Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin. Gorinchem, G. C. van der Mast. 83. (46 blz.) ƒ0,50. Heije's Volksdichten. 2e afl. Door velden en dreven. 1. Amsterdam, G. L. Fnnke. Postf. (48 blz.) In geïll. omslag, ƒ0,25. Bij int. per 12 nommers ƒ2,50. Historiebladen (Rotterdamsche). Door J. H. Scheffer en Fr. D. O. Obreen. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (Kronyk blz. 1—32 en Bijlagen blz. 1—32). Per jaarg. van 12 afl. 3 afzonderl. deelen , gewoon papier, bij int. ƒ5, —; bnit. int. ƒ8,—; best papier, bij int. ƒ8,—; buiten int. ƒ12,—. Hon (H. le), Dc raensch in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van kunst en arbeid. Naar de 2e Fransche uitgave bewerkt door H. M. C. van Oosterzee. 4c afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (blz. 161—208 met in den tekst gedr. houtgrav.) ƒ0,50. Joskphus (Flavius), Al (zijne) werken. Bewerkt door W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van J. J. van Oosterzee. Opgeluisterd door minstens honderd gravuren , voor 't meerendeel naar aanleiding der prenten van Jan Luyken, op hout geteekend door A. F. Zurcher, en door twee groote staalplaten, evenzeer naar Luyken , bewerkt door C. Ed. Taurel. 29e en 30e afl. Dordrecht, ■T. P. Revers. Fol. (blz. 337—360 in 2 kol. met in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. ƒ0,30. Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 13e afl. 's Hertogenbosch ,

W. van Gulick. 8'. (blz. 679—720) ƒ0,30; voor de inteekenaren op de Studiën op godsdienstig , wetenschappelijk en letterkundig gebied.» ƒ0,24. Landoli (H. M. F.), Wapenleer ten dienste der adspirant-ofticieren der infanterie en cavalerie. Leiden , J. K. Steenhoff. Postf. (8 en 186 blz. met een uitslaand kaartje). ƒ1,90. Lennep (J. van), Eomantische werken. 54e—56e afl. 's Gravenli age, Leiden, Arnhem; Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. Imp. 8». (Deel IV, blz. 313—408 in 2 kol.) In geïll. omslag. Voor de inteekenaren vóór 1 Jan. 1869 gratis; voor de Iatere per all. ƒ 0,25. Nösselt (Fr.) Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar de 14de vermeerderde en verbeterde uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge. 5e afl. Amsterdam, Y. Rogge. Postf. (Dl. I, blz. 257—318 cn 8 blz. voorwerk met omslag voor Deel I.) ƒ 0,55. Plan de la Haye. Mise en carte et revue en 1869 par J. H. Looisen. La Haye, H. L. van Hoogstraten. (Een blad lithographie gekleurd.) Gr. 4°. in gekleurd etui. ƒ1,50. PtUïQERS (Prof. Dr. W. G.), Leerboek der Grieksehe taal. Derde druk herzien door Dr.. E. Mehler. Amsterdam, J. C. A. Snlpke. Roy. 8°. (4 en 376 blz.) ƒ3,50. Scuxosser (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk). 2e druk. Gebeid herzien door P. yan Os. Nieuwe (titel-)uitgave. 47e en 48e ad. Amsterdam, K. II. Schadd. Roy. 8°. (Deel VI, blz. 97—192). Per all. ƒ0,18. Schuurman, Johz. (J. A.), Een woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van Batavia. Uitgegeven ten voordeele der Evang. Luth. Zustervereniging te 's Gravenhage. 'sGravenhage, M. J. Visser. 8". (20 blz.) ƒ0,30. Schuijer (De). Aanteekeningen over onderwerpen van den dag. Verschijnt zoo dikwijls als er »stof" is. N°. 3. Amsterdam, T. Kouwenaar. 16°. (blz. 67—94). In geïll. omslag. ƒ0,15. Siokss (ns W.), Het Suez-kanaal beschreven. Vrij vertaald uit het Engelsen door F. Fokkens. Met beschouwing over eene geregelde stoomvaart tnsschen Nederland en Java langs dezen nieuwen waterweg. Benevens een kort overzicht van de voordeelen die dit zoowel voor den handel als den staat opleveren kan. Met een kaart. Rotterdam, P. M. Bazendijk. Postf. (63 blz.) ƒ0,90. S tu i v ers-blad. N3. 1. Nieuwe serie. 'sGravenhage, H. van Duijl Jr. Breed fol. (4 blz.) Per nummer ƒ0,05; per jaargang ƒ2,60. Taal des geloofs. Godsdienstige toespraken onder redactie vanW.de Meijier. 3e jaarg. N". 1. Ds. C. P. Tiele. Kerstpreek. Krommenie, I. de Haan. Postf. (16 blz.) Per jaarg. van 12 afl. ƒ1,80. Tersteeg (D. F.), Guide otficiel de 1'étranger dans Amsterdam, a 1'occasion de 1'exposilion internationale au Palais de Flndustrie. Redigé de concert avec la commission pour la réception des onvriers. Traduit en Francais par H. E. Sandoz. Amsterdam, K. H. Schadd. 163. (40 blz. met uitsl. gelith. kaart in kleuren). ƒ0.50.

. Officiëler Führer für die Besucher Amsterdams

und der internationalen Ausstellung daselbst in dem Industrie-Palaste. Deutsche Ausgabe von Dr. Schwarz, unter Mitwirkung der Commission zum Empfang der Handwerker. Amsterdam, K. H. Schadd. Als boven. ƒ0,50. Thackeray (W. M.), Romantische werken. Herzien door M. P. Lindo. 18e all. Lotgevallen van Filips ; IV. Schiedam , H. A. M. Roelants. 12°. (Deel I , blz. 192—256). In geill. omslag. Per afl. fO.SO. Thénot, Grondcu der werkdadige .doorzichtkunde, voor elk gemakkelijk gemaakt. Ten behoeve van burgerscholen en andere inrigtingen van onderwijs voor industrieelen, en onmisbaar voor beoefenaars der schilder- en bouwkunde. Naar de 6e, Fransche uitgave, door Aug. Allebé. Met 8 platen, bevattende 54 figuren. 2e (titel) druk. Groningen, J. Rürnelingh. Gr. 8". (2 en 49 blz. met 8 gelith. platen). ƒ1,25. Voor hoofd en hart. Proza en poezy, ontleend aan den christelijken volks-almanak, bijeenverzameld door Dr. E. Laurillard. Groningen, J. Romelingh. Postf. (8, 152, 158 en 148 blz. met 12 staalgravuren in vergold linnen band). ƒ1,50. Wat/tman (J.), Praktische oefeningen voor het onderwijs in de algebra, voor gymnasiën, inrichtingen voor middelbaar onderwijs en instituten. Vierde druk, verbeterd cn vermeerderd door R. R. LiT. Amsterdam, ten Brink & de Vries. (83 blz.) ƒ0,65. Wetten van den 7 April 1869 en van den 27 Mei 1869 (Staatsbladen N°. 57 en 88) betreffende de maten , gewigten en weegwerktuigen , met toelichtende aanteekeningen door H. G. Hartman Jz. Goes, F. Kleeuwcns & Zoon. Smal 8°. (2 cn 52 blz.) ƒ0,60.

Sluiten