Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w.u.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat. Donderdags het licht ziet, geschiedt door j. m. va*, 't haapp te '» Gravenkage, aan wien men de Advertentiën aiterliik tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

26 Augustus 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ'1,7'5 per 3/m. De prijs der Advert. voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Bj] de COMMISSIE tot regeling van het VERTAUNSS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

BAKING GOULD, S., Curiosities of olden timcs. London. Aangeteekend 24 Augustus 1869, voor P. N. van Kampen.

BORN, GEOKGE F., Isabella, Spaniens verjagte KÖDigin u. s. w. Erster Band. Berlin. Aangeteekend 24 Augustus 1869, voor Seijefarot's Boekliandel, ten behoeve van J. J. van Brederode, te Haarlem.

GIESB, MAEIE, Es ist bestimmt im Gottes Rath. Berlin 1868. Aangeteekend 19 Augustus 1S69, voor Erven Loosjes.

LüBEN, AUGUST, Leitfaden zu einem meth. Unterricht in der Naturgescbichte u. s. w. 4 Kurscn. Leipzig 1866 — 1869. Aangeteekend 23 Augnstus 1869, voor Caarelsen & C0., ten behoeve van .1. B. Wolters , te Groningen.

SCHMIDT, FERDINAND, Weltgcschichte für Hans nnd Schnle. Ie Lief. Berlin. Aangeteekend 24 Augustus 1869, voor Geb. Binger.

SEINECKE, Dr. FERDINAND, Premières lectures francaises. Zehnte verb. Auflagc. Dresden 1869. Aangeteekend 23 Augustus 1869, voor Caarelsen & C, ten behoeve van J. Steenmeijer, te Bergenop-Zoom.

STaHELIN, ERNST, Elsiiszische Lebens-Bilder n. s. *.^asel 1869.

Aangeteekend 24 Augustus 1869, voor Seijffardt's Boekhandel,

ten behoeve van D. Mus , te Tiel. WAOHENHUSEN , HANS, Die Frauen des Kaiserreichs. Siebente

Auflage. Berlin 1868. Aangeteekend 23 Augustus 1869, voor

J. P. Revehs.

ZIMMER, Missionar, Erinnerungen au Borneo. Zweite Aullage. Barmen 1869. Aaugeteekeud 21 Augustus 18B9,voor H. Hövkker. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

REUTER, FRITZ, Dörchlauchting. 3e Auflage. (Olie Kamellen). Vle Theil. Wismar, Rostock nnd Lndwigslust. 1866. Op 21 Augustus 1869, door P. Engels.

Amsterdam, Namens de Commissie,

24 Augustus 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Beets (P.), De vermakelijke natuurkunde of jongensuitspanningen met licht, schaduw, lucht en geluid. Met 4 gekl. platen, (v. Sandwijk's prententnagazijn voor de jeugd. N". 46). Leiden, D. Noothoven van Goor. Postf. (2 en 32 blz. met 4 gelith. en gekl. platen). Geïll. omslag. ƒ0,50.

Beginselen der cijferknnst voor de lagere school. Zaandam, van Spanjen Koppenol. KI. 8°. (40 blz.) ƒ0,20.

Bebgsma (Mr. J. J.), Pleitrede in zake het Openbaar Ministerie tegen Jacob de Vletter, 's Graven hage, Gebroeders Bcliufante. Gr. 8». (99 blz.) ƒ0,65.

Boer (R. W.), Natuur- en landhnishondkundig leerboek, bes'emd tot gebruik bij het onderwijs en tot zelfonderricht. Door de Geldersche Maatschappij van Landbouw aan HH. onderwijzers ten platten lande aanbevolen. 2e deel. Arnhem, D. A. Tbieme. 8°. (13 en 394 blz. met in den tekst gedrukte houtgravuren), ƒ2,95.

Bruck (M. R.), Ahrisz der Geschichte der deutschen Literator. Für höhere Lehranstalten bearbeitet. Deventer, A. ter Gunne. Postf. (4 en 122 blz.) ƒ0,50.

Bruin (Servaas ue) , Van over de grenzen. Studie zonder inspanning. Novellen, anecdoten, schetsen in het Engelsch, Duitsch, Ttaliaanseh , Fransch , Zweedsch , enz. enz. Zutfen , P. Plantenga Bzn. Ie au. Roy. 8». (8 , 8, 8 en 8 blz.) per 10 aflev. ƒ3,—.

Brunings (P. F.), De vergelding. Tooneelspel in vier bedrijven voor rederijkers. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. Postf. (97 blz.) ƒ0,90.

Buus (A.), Barbara Ubryk, of het Krakauer klooster-schandaal. Leyden, De Breuk & Smits. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,30.

Cremer (,T. J.), Betuwsche Novellen. Haarlem, de Erven Loosjes. (3e druk). Postf. (4 en 123 blz. in geïll. omslag). ƒ0,50.

Öavidis (Henkiette), De huisvrouw. Opgedragen aan Hollandsche vrouwen uit alle standen. Vrij bewerkt naar het lloogduitsch. 3e, herziene druk. Haarlem, de Erven F. Bonn. Postform. (12 en 188 blz.) Geïll. en gekl. omslag. ƒ1,10.

UiCKENs-Editie. 52e en 53o afl. Het verlaten huis. I en II. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12». (Ie deel, blz. 1—128). In geill. omslag. Per afl. ƒ0,30.

®cho (15e). Keur van novellen en romantische verhalen. I. 1. Utrecht, W. F. DanDenfelscr. KI. 8». (2 en 153 blz.) ƒ0,50. Per jaarg. van 12 nommers ƒ4,20.

ÜRUatz (B. A.) en J. M. H. Bosman , Ons verleden. De geschie¬

denis des vaderlands in schetsen en tafereelen. Eerste stukje. Van de vroegste Tijden tot den Munsterschen Vrede. Schoonhoven, S. E. van Nooten. KI. 8°. (12 en 200 blz.) ƒ0,50.

Gén est et (P. A. de) , Dichtwerken. Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P. Tiele. Afl. 18 en 19. Amsterdam , Gebr. Kraay. Roy. 8°. (Deel II blz. 193—256.) Per afl ƒ0,35.

Groen van Prinsterer (Mr.), Nederlandsche gedachten. N'. 1. Amsterdam, H. Höveker. Roy. 8». (8 blz.) Per 10 Nummers ƒ1,—; franco per post. ƒ1,20.

Hors (Dr. G. J.) en E. F. M. van Gorknm, Beginselen der beschrijvende meetkunde met hare voornaamste toepassingen ten dienste van het middelbaar onderwijs. Ie gedeelte. Arnhem , ïs. An. Nijhoff en Zoon. 8°. (94 blz. met'7 uitsl. kaarten.) Pro 2 stukken compleet. ƒ2,40.

Huberts (Dr. W. J. A.), Wandkaart ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche Gewesten. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 9 bladen groot mediaan in kleuren ƒ8,50; op linnen met rollen ƒ15,—; idem en vernist ƒ7,50.

Jansen (M. H ), Stoomvaart op Amerika. Goedkooper brood en meer werk. Delft, J. Waltman Jr. Roy. 8°. (45 blz. met uitsl. gelith. kaart in klenren). ƒ0,95.

Jansz, (P.) , Een nieuw vervolg op Gericke's Javaanscb-Nederduitsch woordenboek. Samarang, G. C. T. van Dorp & C°. (Amsterdam, Scheltema & Holkema.) 250 blz. in cartonnen band. ƒ18,—.

Kerkvergadering (Do olgemeene) van 1869. Overgezet nit de Civilta Cattolica. kerkelijk goedgekeurd. 14e afl. 's Hertogenbosch ,

W. van Gulick. 8°. (blz. 721—760). ƒ0,20. Voor de inteekenaren | op de ii Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig ! gebied." ƒ0,20. Leek (Een roomsch-katholieke) aan Paus Pius IX en aan de vaders van het Algemeene Concilie, hetwelk dit jaar zal gehouden worden. Uit het Latijn vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. E. Stenfert Kroese. Deventer, Gent; A. ter Gunne, W. Rogghé. Postf. (37 en 9 blz.) ƒ0,40. Luther (Mart.), De knechtelijke wil? verklarende: dat dc vrije wil

niet is, geschreven tegen D. lirasmus te Rotterdam. i,ctteriijK naar een der beste uitgave van 1738. Ie afl. Gouda, B. H. Maaskant. 4°. (40 blz) ƒ0,25. Compleet in 7 of 9 afleveringen.

Mastenbroek (Maria), Een vrouwenleven. 2 declen. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8». (4, 336; 4 en 210 blz.) ƒ5,25.

Memoriën (Drie) over taktick, door een Infanterist. Utrecht, J.G. Broese. Gr. 8». (40 blz.) ƒ0,40.

Moll Wz. (H. J.), Drie honderd rekenkunstige voorstellen, die allen beredeneerd moeten worden opgelost, vooral ten dienste van hen, die zich bekwaam maken om de lessen aan de Hoog. Burg. scholen bii te wonen Schoonhoven, S. E. van Nooten. Postform. (28 blz.)

ƒ0,30.

Moll (.T. D. R.), Verzameling van vraagstukken en oefeningen over de élémentaire wiskunde. Eerste stukje. Algebra. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Postform. (4 en 96 blz.) ƒ0,70.

Hetzelfde werk. Tweede stukje. Meetkunde. Als

boven. (4 en 83 blz.) ƒ0,70.

Muze (Gewijde). Gedichten van verschillende hand, welke door alle gezindheden gezongen kunnen worden op de nieuwe melodiën van den vervolgbundel op de Evangelische Gezangenen dc twee- drieen vierstemmige koraalgezangen, gecomponeerd door Joh. Bastiaans. Haarlem, Erven F. Bohn. KI. 8°. (56 blz.) ƒ0,25.

Notationes de selectis quibusdarn materiis practicis quas in supplementum praelectionum theologiae moralis auditoribus suis scminarii Rvsenbnrgensis alumnis conscripsit et cnm licentia ordinarii lypis m'andari "curavit J. W. S. van Egeren. Fasen 2dus: De successione haereditaria, tum; legali, turn testamentaria, in Regno Neerlandiae. Ultrajecti, Vid. J. R. van Rossom. 8°. (99 blz.) ƒ0,90.

Nuijens (Dr. W. J. F.), Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVle eeuw. IV. Ie deel. Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen. 8°. (6. 440 en 27 blz.) ƒ3,50.

Saok, Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgens de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogdui'tsche uitgave. Met een voorbericht van J. J. Kreenen. IVe deel, 8e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Koy. 8°. (blz. 321-368). ƒ0,10.

Santen's (van) Volks-atlas van alle deelen der aarde. In 22 kaarten. Bewerkt onder toezicht van Mr. J. B. Kan. Leiden, Firma van den Heuvell & van Santeu. 1870. 4». (22 gelith. en gekl. kaarten), ƒ0,75. Gebonden fl.lO.

Sluiten