Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

Uithoofde van vele andere werkzaamheden , biedt een Uitgever, op billijke voorwaarden ter overname aan : 1°. DB AFGEDRUKTE OPLAAG VAN EEN KINDERWERKJE,

door een van Duitschland's beste schrijvers in dat genre. 2°. HET MANUSCRIPT VAN EEN DITO WERKJE, van denzelfden schrijver.

De naam van den auteur is hier te lande gunstig bekend en bij

doelmatige exploitatie zullen deze boekjes goed verkocht worden. Informatien te bekomen op franco aanvraag, onder 't N°. c

op-

Advertentie, aan den Uitgever dezes.

dezer

ri6in

E

en sedert jaren gevestigd Katholiek Boekhandelaar, tevens Uitsever. wenschte. door de vele werkzaamheden daartoe genoopt,

zijn BOEKHANDEL over te doen en zich uitsluitend met zijne uit¬

gaven bezig te houden.

Eene uitmuntende gelegenheid voor een jongmensch, die zich wil vestigen, daar er weinig concurrentie op dat terrein is.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1612j

Een met Boekhandel en ad m in istrati e bekend persoon, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst als BOEKHOUDER, REIZIGER of WINKELBEDIENDE.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1613]

I)

oor bijzondere omstandigheden zijne zaken verplaatst hebbende van Hattem naar Ter Keuzen , verzoekt ondergeteekende HH. Uit¬

gevers hiervan goede nota te nemen, en hem weder als vroeger te Hattem,

ruimschoots met commissiegoed, prospectussen en inteekenlijsten te vereeren, even als hij tot hedeu te Hattem zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden , aangezien hij zich alhier met kracht op den handel wil toeleggen. De Heer G. van Peursem heeft de welwillendheid gehad zich even als vroeger met zijne correspondentie te belasten. Vertrouwende op hetgeen hij tot heden heeft mogen ondervinden , blijft hij, zich met de meeste hoogachting in UEds. gunst aanbevelende,

Ter Neuzen , Uw Dv. Dienaar ,

26 Aug. 1869. A. Bomhoff. [1614]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT.

JJ. Abkesteïn & Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam .op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne tusschenkomst geplaatste advertentiën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 cts. per regel; Boekhandelaren genieten 5 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Courant 20%. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. [1615] ^"J?" Geen andere Courant geeft zulk een groot rabat.

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het Nederl. Re d er ij k ers - Ve r b ond.

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ1,25, verk. ƒ 1,50 per kwartaal, franco per post. Van den thans loopenden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook, is dit Weekblad zeer aan te bevelen , daar het door tal van Rederijkers , tot op de kleinste plaatsen van ons land gelezen wordt. — Boekaankondigingen ÏO cents per regel en 3/2 maal; bij zesmaal plaatsing slechts 5 cents per regel, zonder premie. Groote letters naar plaatsruimte.

Utrecht. J. G. Andriessen & Zoon. [1616]

OPRUIMING.

Italiaansche , Spaansche , Engelsche , Hollandsche en Duitsche boeken , met 5 0°/o rabat op den prijs in mijne catalogus vermeld. Fransche boeken met 2 5 °/c rabat op dito, zoo lang de gecatalogiseerde voorraad strekt, alles op gewone rekening. — Catalogus gratis verkrijgbaar. Amsterdam, 24 Aug. 1869. De Firma R. C. Meijer. [1617]

ATTENTIE. — CHRISTELIJK VOLKSBLAD.

1° Sept. geef ik uit bovengenoemd Weekblad ; 24 Sept. volgt het .tweede N°. De advertentiën (k 5 eent voor de eerste drie Nos. in plaats van 10) vóór 8 Sept. Zij blijven dus 14 dagen onder de oogen der lezers. De eerste Nos. zullen in ruimen getale verspreid worden. Ik hoop dus dat vele Boekhandelaren van deze gelegenheid profiteren zullen.

Die lust heeft met dit blad (politisch en godsdienstig) te werken, vrage aan bij den Uitgever

G. C. van der Mast,

te Gorinchem. [1618]

1)

Arnhem, Juli 1869.

Geachte Confrater!

oor deze heb ik het genoegen UEd. te berigten dat bij mij ter perse gaat mijne alom gezochte en veel bekende:

GEÏLLUSTREERDE KAMER- KANTOOR- EN WINKEL-AL¬

MANAKKEN, VOOR HET JAAR 1870. Met keurige nieuwe staalgravuren. (Meestal dames-portretten). In roijaal octavo opgeplakt, kosten dezelve bij vooruitbestelliug ƒ0,13, verkoop ƒ0,20, in 25 verschillende soorten. Premien 7/6, 15/12, 24/20, 50/40.

Wanneer UEd. een van deze laatste getallen neemt, kunt UEd. dezelve naar verkiezing op naam gedrukt krijgen.

Na 1°. November is de prijs der octavo-almanakken ƒ0,16, verk. ƒ0,20. Zonder premien.

Aangenaam zal het mij zijn uwe bestelling per Correspondent te mogen ontvangen en s. v. p. duidelijke opgave van UEd. firma.

Met verschuldigde achting,

UEd. Dw. Dienaar, P. A. de Jong. [1619]

Amsterdam, Augustus 1869.

M.

Door deze bericht ik UEd. dat bij mij ter perse ligt eene vertaling van :

HET DAGBOEK VAN DEN SULTAN. Herinneringen aan Parijs, Londen, Coblenz, Neurenberg en Weenen. Naar het Turksche handschrift.

Dit Dagboek, (Satire)? overvloeijende van geestige beschouwingen over zeden, gewoonten en spreekwijzen, bijzonder aan de hoven van Parijs, Londen en Weenen door iemand als de Sultan van Turkije, is iets geheel nieuws. Vooral zijne beschouwingen tegenover eigen omgeving aan het Ottomauische hof, alsook van het gedrag der door hem bezochte vorsten tegenover hunne onderdanen geven iets pikants en zijn zoo waar dat menig westersch Europeaan van dien beheerscher der Muzelmannen nog leeren kan, dat men de zaken eerst uit bet rechte oogpunt beschouwen moet, om er juist over te kunnen oordeelen. Zeer juist karakteriseert hij de westersch Europische zedelijke beschaving en tot onze beschaming slaat de Muzelman den bal niet mis.

Bovenstaande wordt 12 vel drnks in postformaat met steendruk omslag, waarop het portret van den Sultan,, en zal particulier ƒ 1,90 kosten met 20% rabat. Bij aanbieding geef ik tien percent rabat van den boekverkoopersprijs — premien 5/4J, 7/6, 15/12.

Ik geloof dat ik hier over deze uitgave niets meer behoef bij te voegent doch voor ieder leesgezelschap en bibliotheek is het onmisbaar , terwijl menig particulier" het oordeel van een hooggeplaatst Turk over westelijk Europa wel eens wil vernemen. Wie boeken van voor zijne glazen verkoopt vrage het voor rekening aan; hiervoor is het een uitnemend artikel.

In afwachting het bestelbriefje met een goed getal voor rekening ingevuld terng te ontvangen blijf ik groetend,

Uw Dienstwillige,

Jan Leendbrtz. [1620]

MT11WCPHI? MnUPT.T.F.W unn J .T flRKMER.

oor de Erven Loosjes , te Haarlem , is verzonden de goedkoope

i. 1.:. »ir„i ^ c„„t.™l,<,^ ;„ Ho tiirl vnn

_:fl...4..li:„_ „„„l„t„„ . „■;„ „„„ „an 1- «onWdino- »hrn t

willen maken, worden dus herinnerd zulks vóór dien tijd te doen. Dit werkje wordt niet in commissie gezonden. [1621]

I)

B

roese & Comp. te Breda, geven uit:

WET TOT REGELING VAN HET ONDERWIJS BIJ UTj

KONINKLIJKE MILITAIRE AKADEMIE. Netto 8 cent, verk. 10 cent.

Per 10 ex. a 7j et.; 30 a 7 ct.; 50 a, 6» ct.; 100 È 6 ct. Wordt niet dan voor rekening geleverd. [1622j

Alom verzonden N°. 1 van een bundel: GODSDIENSTIGE TOESPRAKEN UITGESPROKEN IN DE LIJDENSWEKEN EN OP DE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN, bijeenverzameld door W. de Meijier. Prijs pro compleet ƒ1,80.

Vrij algemeen heb ik N°. 1 in commissie gezonden.

Wie lust heeft met dit Tijdschrift te werken , wordt verzocht een grooter getal in commissie aan te vragen. Het rabat is 20% en 15 cents extra korting voor ieder exemplaar dat mij van heden af wordt opgegeven, premie 7/6£, 13/12.

Het is te plaatsen bij ieder modern Protestant.

Uitgave van I. de Haan te Krommenie. [1623]

B

GEENE BELASTINGEN EN GEENE STAATSSCHULDEN

MEER! a 24 cts., verk. 30 cts.

Op deze brochure, die zeker zeer drnk verkocht zal worden, verleen ik tot 25 Augustus de premiën 7/6, 15/12, 32/25, enz.

Ik heb onderhanden, om zoodra mogelijk uit te geven : BIJ DE GRATIE GODS. Historische roman, naar JuliUS

Rodenberg, door T. Kouwenaar.

Dit werk zal verschijnen in 2 deelen, elk van pl. m. 20 vel druks, gr. 8°. formaat, en met gesteendrnkten titel en vignet. De prijs wordt berekend a, 12 cts. verk. 15 cts. per vel, en 16 cts. verk. 20 cts. voor titel en vignet. AanbiedingsvoorwaarJen tot 1 October 10% extra korting en premiën 4/3|, 7/6, 15/12, enz.

De schrijver, die zich door zijne verschillende romantische werken, — vooral echter door die, waarin het op zijne kennis van Engelsche toestanden aankomt! — veel naam gemaakt heeft, behandelt in dezen roman op boeiende wijze Engelands geschiedenis ten tijde van Cromwell en Karei I: de souvereiniteit des volks en den Koning bij de gratie Gods. Men heeft hier dus de schildering te wachten van een tafereel, waarvoor het publiek — getuige den opgang, dien Schimmel's Mary Hollis maakte — groote sympathie gevoelt

In afwachting van uwe geëerde orders, noeme ik mij met achting,

Amsterdam , Uw Dw. Dienaar,

1 Augustus 1869. T. Kouwenaar. [162*2

gedrukt HU O. BLOJ1M endaal.

Sluiten