Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

263

Ramshorn en Badon Gkïben, HANDWOORDENBOEK VAN LATIJNSCHE SYNONYMEN. ƒ1,—, verk. ƒ 1,25.

AARDKIJKS- EN GESCHIEDKUNDIG WOORDENREGISTER TEN DIENSTE VAN AANKOMENDE BEOEFENAREN DER SCHRIFTEN VAN CORNELIUS NEPOS. Tweede drnk. ƒ0,16, verk ƒ0,20.

Fr Dübnfr en Dr. F. van Cappelle, GRIEKSCHE OEFENINGEN VOOR EERSTBEGINNENDE^. ƒ1,20, verk. ƒ1,50.

J. H. Hoi.werda , ANNOTATIO CRITICA IN XENOI'HONTIS HELLENICA. ƒ0,96, verk. ƒ1,20.

Aanvragen om bovenst, artikelen worden verzocht.in te zenden aan G. Thkod. Bom, Kalverstraat, E. 10, Amsterdam. [1639]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op dnemaan-

delijksche rekening. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. P. Noordhoff. [1610]

cent. Boekaankondigingen 12J. cents per gewonen regel. Bij 4/3-malige plaatsing 10 cents per gewonen regel.

^'^s* Advertentien van particnlieren voor den Bockhandel met 10 pet. rabat tot een bedrag van ƒ3,— , en 20 pet. voor elk hooger bedrag.

Boekhandelaars-abonnementen voor Amsterdam ƒ2,—. Voor de provinciën ƒ2,70.

NB. Verschijnt daeelijks: des Dingsdags. Donderdags en Zatnrdags in heele en des Maandags, Woensdags en Vrijdags .n halve

TTitgevers van militaire boekwerken worden attent gemaakt op Ude gelegenheid om advertentien te plaatsen in den MILITAIRE SPECTATOR. Tijdschrift voor het leger in Nederland en dat in de Overzeesche Bezittingen. De plaatsing van advertentien geschiedt op de volgende voorwaarden: , ,.

Eene advertentie van 1—6 regels ) U,«>U.

Elke regel daarboven " 0.10.

Bij abonnement van 250 regels, — per regel . «0.08. / , , 500 . . . . «0.06.

. 1000 . "0.05.

Het abonnement is gemig voor oen geneeicu jamgaug. Advertentien worden ingewacht vóór den 25sten van elke maand

Breda

Beoese & Comp. [1611]

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het Nederl. Rederijkers-Verbond.

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ1,25, verk. ƒ1,50 per kwartaal, franco per post. Van den thans loopenden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook, is dit Weekblad zeer aan te bevelen , daar het door tal van Rederijkers, tot op de kleinste plaatsen van ons land gelezen wordt. — Boekaankondigingen 10 cents per regel en 3/2 maal; bij zesmaal plaatsing slechts 5 cents per regel, zonder premie. Groote letters naar plaatsruimte.

Vtrecht. J- G. Andriessen & Zoon. [1642]

editien.

Bij mij is een aardig boekje ter perse, getiteld: LEGENDEN EN WONDERVERHALEN UIT DEN OUDEN TIJD. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van S. Baring Gould , door D. Loodfessn.

Inhoud: De wandelende Jood. — De tooverstaf of hazelaar. — Da ze v e n s la p ers v an Eph es n s. — W i 11 e m Teil.— Het mannetje in de maan. — Tannh&user en de Venusberg. — De Antichrist. — De weerwolven.

Één deeltje in 12°., met geïllustreerd omslag .&ƒ 1,62, verk.ƒ1,90

Ik heb goede verwachting dat dit wèl geschreven boekje, dat ik met een houtsneetje (Het mannetje in de maan) in de dagbladen annonceren zal, veler aandacht zal trekken eu goed verkocht worden

Ik zal het vóór de uitgave, die in 't begin van September zal plaats hebben, bij vooruitbestelling leveren met 10% extra korting en premien 4/3', 7/6 en 15/12.

Nog maak ik opmerkzaam dat bij mij verschenen is de vijfde, „„ ni.nor „prmeerHBrdfi druk van het minstie bekende werkje:

BLOEMEN, GEGAARD IN DEN LUSTHOF DER VADERLANDSCHE I'OEZY.

Id. 16°., met 4 staalplaatjes (waaronder e'e'n nieuw, opzettelijk hiervoor gegraveerd door W. Steelink, naar een originele teekening van C. Rooiiussen), ƒ1,90; gebonden in rood linnen, verguld op sneê, ƒ2,60.

De vooruitbestelde exemplaren hiervan zijn verzonden ; de m commissie zending (alleen van ingenaaide exemplaren) zal eerst later geschieden. Vóór dien tijd kan men nug op dit boekje vooruitbestellen met 10% extra rabat en premien 5/4J, 8/7 en 14/12 (ingenaaid en gebonden gesorteerd; doch de premiebandjes berekend a 60 ets.)

P. N. van Kampen. [1644]

ALGEMEEN NEDERLANDSCH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD. Directeur-Uitgever N. H. Beer, Amsterdam. AAN HH. BOEKHANDELAREN IN NEDERLAND!

De ondergeteekende berigt mits deze den geheelen Nederlandschen Boekhandel in het algemeen en zijnen resp. abonnés in het bijzonder dat van af Maandag 6 September a. s. zijn blad ten gevolge eener kolossale uitbreiding in een vergroot formaat ter Handelsdrukkerij der firma de Roever-Kröber-Bakels , Dam¬

rak over de Papenbrug, II 108, zal worden geclrultt.

Uwe aandacht voorts vestigende op de laag gestelde prijzen voor abonnementen en advertentien, alsmede de, volgens onderstaande opgave vooideelige conditiën voor den Boekhandel, beveelt hij zich minzaamst in de medewerking van HH. Boekhandelaren aan. — Zij, die van het eerste drietal nommers over een vijftal gratis exemplaren wenschen te beschikken, of annonces in deze nommers te plaatsen hebben, worden beleefd verzocht berigt en inzending van een of ander vóór of uiterlijk ultimo Augustus a. s. te doen.

De Directeur-Uitgever voornoemd, N. H. Beer.

Naar aanleiding van bovenstaande annonce van den WelEdelen Heer N. H. Beer, geven de ondergeteekenden HH. Geabonneerden op bovenvermeld' Blad de verzekering, om van af voormelden datum, dat zij als Drukkers van voornoemd Blad optreden, alles te zullen aanwenden, om voor eene hoogst tijdige uitgife des avonds, te zullen zorg dragen.

de Roever-Keöber-Bakels. Abonnementsprijs:

Voor particulieren te Amsterdam ƒ2,25. Voor Particulieren in de buitensteden ƒ3,— per 3/m.

Afzonderlijke nommers voor particulieren 7j. cents. Voor den Boekhandel 6 cents.

Advertentien per gewonen regel 16 cents. Groote letters, vignetten , enz. naar plaatsruimte. Geboorte-, trouw- en sterfberigten 80 cents. Dienstaanvragen en aanbiedingen voor den werkenden stand 70

Bij Frederik Muller te Amsterdam, is verschenen: B de Spinoza, «KORTE VERHANDELING VAN GOD, DE MENSCH EN DESZELFS WELSTAND" Tractatuli deperditi De Deo et Homioe ejusque felicitate, versio Belgica ed. Car. Schaarschmidt. Met portret in chromolithogr. Gr. 8°. XXXIV en 135 blz. Prijs ƒ2,-.

Wordt niet algemeen in commissie verzonden. [1645]

Broese & Comp. te Breda, geven uit: WET TOT REGELING VAN HET ONDERWIJS BIJ DE KONINKLIJKE MILITAIRE AKADEMIE. Netto 8 cent, verk. 10 cent.

Per 10 ex. a 7| ct.; 30 l 7 ct.; 50 a 6£ ct.; 100 & 6 ct. Wordt niet dan voor rekening geleverd. [1646]

B

KUNSTHISTORISCHE PUBLICATIONEN AUS DEM VERLAG VON Ebner & SeubEri IN STUTTGART.

urckhardt (T.), GESCHICHTE DER RENAISSANCE IN 1TAiLIEN. Mit 160 Holzschnits-Illustrationen. 8°. 1368. (22 Bog.)

Pr»;* Thlr 2 . 20 sur.

DENKMaLER DER KUNST. Zur Uebersicht ihres Eutwickelungsganges von den ersten Kunstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. 156 Stahlstich-Tafeln mit Text. 2 Bande. Querfolio. Preis Tlhr. 38 , 12 sgr.

DENKMaLER DER KUNST. Volksausgabe in 79 StahlstichTafeln mit Test. Preis Thlr. 10, 12 sgr.

Kugler (Franz), HANDBUCH DER KUNSTGESCHICHTE. Vierte Auflage, hearbeitet von W. Lubken. Mit 478 Illnstrationen. 2 Bdz. (79 Bosen). Geb. Preis Thlr. 7 , 10 sgr.

Lügke (Prof. Dr. W.), GRUNDRISS DER KUNSTGESCHICHTE. Vierte vermehrte Auflage. Mit403 Holzschnitt-Ulustrationen. Gr. 8°. 1868. Geb. Preis: Thlr. 3, 10 Sgr.

. GESCHICHTE DER RENAISSANCE IN

FRANKREICH. Mit 95 Holzschnitt-Ulustrationen. 1868. Geb. Preis: Thlr. 3, 20 Sgr.

CLICHÉS

in Knpfersnidersehlag uach Holzschnitten aus illustrirten Werken unserer Verlager liefern wir

per [] Centimeter a 2 Sgr. preuss. Courant. Bei grosseren Bestellungen nach Uebereinkunft bedeutend billiger.

Ebner & Skubert, Verlagsbuchhandlung in Stnttgart. [1647]

Sluiten