Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n\ 37.

19 September.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE*

OP HET

NIEUWSBLAD tooe « BOEKHANDEL

Uitgever J. M. VAM 'T HAAFF , te 's Qravenhatje. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 'a middags. Conditie van plaatsing, even als voor het » Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bfl de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-RE6T zj]n sedert de laatste opgave, ingekomsn, onderstaande werken:

RATZEL, Dr. FRITZ, Sein und Werden der organischen Welt. Leipzig 1869. Aangeteekend 16 September 1869, voor Seïepardt's Boekhandel, ten behoeve van A. H. van der Hoevjs Jr., te Doesborgh.

Amsterdam, Namens de Commissie,

17 September 1869. C. Caarelskn.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

A. B. C. boek .(Nieuw groot). — Met den haan. — Zeer geschikt om jonge kinderen te leeren en ook ingerigt voor scholen. 3e herz. en veel verm. druk. Met een voorwoord van A. W. van Kluyve Az. Gorinchem, G. C. van der Mast. ki. 8°. (16 blz.) ƒ0,07".

Autheurs (Nederlandsche). Ie afl. Romantische werken van Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint. I. Het Huis Lauernesse. Arnhem , 1). A. Thieme. Roy. 8°. (4 en blz. 1—32 in 2 kolommen). Per jaargang van 24 afl. ƒ ®» •

Bibliotheek (Romantische). Lectuur voor allo standen onder redactie van J. Speijer Klerk en A. J. Lc Gras. Deel XII. Verloren en gevonden. Naar het Engelsoh van M. E. Braddon. 's Graveuhage, H. van Uuijl Jr. 12°. (179 blz.) Bij int. ƒ 0,25; afz. ƒ 0,30.

Boekeren (R. koopmans van), In de sneeuw. Eeue kerstvertelling. Deventer, H. J. Ter Gnnne. 4°. (0 gekl. platen en 6 blz. tekst), ƒ0,90.

Hoe het poesje te Amsterdam ging.

Als boven. (6 gekl. platen en 6 blz. tekst). ƒ0,90.

Bosboom-Toussaint. Zie: Authcars.

Braner (F. G.), De lucht. Eene beschouwing van hetgeen demensch door middel van de lucht heeft tot stand gebracht. (G. van Sandwijk's prentenmagazijn voor de jengd. N°. 48). Leiden, ü. Noothoven van Goor. Post 8°. (32 blz. met 4 gelith. gekl. platen). Geïll. omslag. ƒ0,50. Compl. in 50—55 nos.

Broers (Dr. H. J.), Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken , bijeengebracht. 4e stuk. Utrecht, J. L. Beijers. Gr. 8". (blz. 293—356 , met titel en inhoud VIII blz. en omslag.) ƒ0,50.

Bnïs (A ) Het kultunrstelscl. Zijne misbruiken en leemten. Gorinchem, G. C. van der Mast. Gr. 8». (47 blz.) ƒ0,50.

Eberty (Dr. Felix), Walter Scott. Zijn leven eu werken. Met een voorrede van Mr. C. W. Opzoomer. 2 deelen. Amsterdam, J. H. Gebhard & CD. Post 8°. (VIII en blz. 1—216; 4 en blz. 217— 413). ƒ2,90-

Geerts (P.), Handleiding tot het leerling-apothekers-examen. Leeuwarden, H. Kuipers. Post 8». (47 blz.) ƒ0,60.

Goevesneur's Rijm en onrijm voor kinderen. Met plaatjes. Deventer, A. Ter Gunne. 12». (12 blz. met 4 gelith. gekl. plaatjes). Geïll. gekl. omslag. ƒ0,30.

Kindergesclienk. Prentjes, versjes en vertelseltjes. Als

boven. 12°. (12 blz. met 4 pl.) Geïll. omslag. ƒ0,30.

Gouffé (Jules), Groot practisch kookboek, of het keukenboek bij uitnemendheid. Voor het Nederlandsch bewerkt door A. Kreunen , bevattende het eerste gedeelte de dagelijksche of burgerkcuken, het tweede gedeelte de groote keuken. Beide met hare juiste verhoudingen en bereidingswijze. Geïll. door ruim 100 fraaie houtsneden. 5e afl. Gouda, G. B. van Goor. Gr. 8". (blz. 321—400, met houtgravuren). ƒ0,75. Compleet in 8 afl.

Hokt (P), De koning in zijne schoonheid. Leerrede over Jesaia XXXIII: 17. Gehouden te Utrecht in de Domkerk op den 29steu Ang. 1869. Utrecht, M. Melder. Gr. 8». (22 blz.) ƒ0,15. Kraak (P.). Zie: Rekenboekje.

Kwamina Jetta. Schetsen en beelden uit een vreemd land. Amsterdam, 3. H. Gebhard & C°. Gr. 8°. (8 en 184 blz.) ƒ1,90.

leer de dieren kennen. Leesboekje voor jonge kinderen. Ie en 2e stukje. 2e druk. Sneek, T. S. Feenstra. KI. 8". (30 en 32 blz.) Per stnkje. ƒ0,10.

Lsopold (M.), Natuurgenot. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Groepen en beelden nit het natuurleven. 2e, geheel gewijzigde druk. Groningen, J. B. Wolters. ƒ0,30.

Lummel (H. J. van). Zie: Voor drie-honderd jaren.

Mkurs llz. (J.). Zie: Rekenboekje.

Muller (H. W.), Deutsch in der Umgangssprache für Niederlander erlautert nebst einer Sammlung deutscber und niederlandiseher Spracheigenheiten. Zweite vermehrte Autlage, Leiden, van den Heu¬

vel! & van Santen. Post 8°. (VIII en 192 blz.) (1870). H,—. Opzoomer (Mr. C. W.). Zie: Eberty.

Stempel Jr. (A. A. v. d), Drie lotelingcn voor den militieraad. Blijspel in een bedrijf. Steenwijk, H. Spanjaard. Post 8°. (32 blz.)

f 0,40.

Een uurtje in eene raadsvergadering of

het nieuw benoemde raadslid. Blijspel in twee bedrijven. Als boven.

Post 8°. (32 blz.) fO.iQ. Rekenboekje (Eerste), bevattende opgaven tot oefening in de

hoofdregelen met onbenoemde getallen , door J. Meors Rz. en P. Kraak.

Nieuwe Niedorp, G. Halff. KI. 8°. (27 en 8 blz.) ƒ0,10. Sandwijk (G. van). Zie: Brankk.

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, door Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 28e deel, le stuk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Gr. 8". Per deel van 8 stukken a. 50—60 blz. bij int. ƒ5,50; buiten int. ƒ6,50; afzondert, nos. ƒ0,90.

Voor drie-honderd jaren. Volks-blaadjes ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. N°. 3. De tiende penning. De mensch wikt, God beschikt, door H. J. van Lummel. Harderwijk, M. C. Bronsveld. Gr. 8". (blz. 33—58). Bij inteekening van 8—12 nommers a ƒ0,20; afz. nommers a ƒ0,30.

Westhricene (Mevrouw van), De jengd van Dokter De Noor. Tiet, 1). Mijs. Post 8". (VIII en 167 blz. met gelith. gekl. platen). In linnen band. ƒ1,90.

Worp (J-), Vervolgbundel van de melodién der Evangelische Gehangen bij de Nederlandsche Hervormde Gemeente in gebruik, vierstemmig gezet met vour- en tussckenspelen, voor orgel, met of zonder pedaal, piano of gemengd koor. 2e afl. Groningen, J. B. ■ Wolters. (Muziek, blz. 237—260). ƒ0,90. Compleet in 4 afl.

Gevraagde boeken :

1580 Code Pénal.

1581 De aarde en haar volken. 1868.

1582 Vondbl's Werken. Ed. Westerman, Amsterdam.

1583 Kaapsche Kinderbijbel. Ingenaaid. Nieuw.

1584 Robinson, Grootmoeder's geld. Nieuw.

1585 Girardin, Scheikunde. Nieuw.

1586 Aarde en haar volken. 1868. Opengesn. doch zuiver , kan dienen.

1587 Politiewet. Verslag der Staatscommissie. 1853. van Wkklden & Mingelen.

1588 Revue des deux mondes. 1869. le halfjaar.

1589 de Génestët, Dichtwerken. Nieuwe uitgave. Nieuw.

1590 Hulstheim, Grootmoeder's geld. Naar het Engelsch van Robinson. 2 dln. Opengesneden, maar zindelijk.

1591 v. d. Es, Grieksch woordenboek. Geb,

Aangeboden boeken :

776 Oudemans, Plantenkunde, le deel, le—3estuk. Nieuw. Alleen het le stuk gebonden.

777 Cats' Werken. (Roelants). 10 exx. Tegen premie 36/44. (*)

(*) Bij de vorige opname had de inzender een abuis in de cijfers gemaakt.

Aanvragen o f a a nbi edinge n fran co. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

d

e ondergeteekende is voornemens eene vertaling nit te geven van :

Winslow, ou k god.

J. H. le Cosqomo de Bussy,

te Veenendaal. [1797]

TENTO, JAVA!

Hoewel deze brochure eerst kort geleden door mij werd in commissie gezonden, verpligt mij gebrek aan esempl. reeds nu te verzoeken, de niet te plaatsen exerapl. terug te zenden. . In spoedige afwachting: Arnhem , UEd. I)w. Dienaar,

16 Sept. 1869. J. Hbuvelink. [1798]

Sluiten