Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 38.

26 September.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE^

OP HET

NIEUWSBLAD yoob den BOEKHANDEL.

"üitTver J. M. VAN 'T HAAFF , te Oravmhage. Inzending van Advertentie* enz. uiterlijk tot Zaterdag 's middags. Conditie

even als voor net » meuwsoiau.» ---

van plaatsing,

Nieuwste uitgaven In Nederland.

Beekel (M. van). Zie. Scheerder.

Bloemen, gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzy. se druk. Met 4 s'taalplaatjes. Amsterdam, P. N. van Kampen. 12°. (X en 324 blz.) ƒ 1,90; gebonden ƒ2,011. Braambeek (J. van), Werkelijkheids-dichten. Amsterdam, A. lioogenboom. Roy. 8". (39 blz.) /°.60Bijbel (De) van den dronkaard. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door Mr. M. J. van Lennep. Amsterdam, H. Höveker. Post 8 . (48 blz.) ƒ0,25; 25 ex. ƒ5,—; 100 ex. ƒ15,—. Echo (De). Keur van novellen en romantische verhalen. Ie jaargang. N°. 2. (Gosslett, Geen geluk. — Iwan Turgenjew, Eene ongelukkige). Utrecht, W. F. Dannenfelser. Post 8°. (199 blz.) ƒ0,50; per 12 nommers bij abonnement ƒ4,20. Eckhardt (Julius), Verzameling van koopmansbrieven, tot oefening in den Nederlandschen en Hoogduitsehen koopmansstijl. Met medewerking van eenige deskundigen, bewerkt. 2e (titel) uitgave. Amsterdam, G. L. Funke. Post 8°. (VI eu 223 blz.) ƒ!.—• Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. "iakier Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 8e aB. Amsterdam, C L. Brinkman. Boy. 8°. (blz. 337-381, ra 2 kol. Alleenz-Amar, met 1 dubb. gelith. plaat en houtgrav. in den tekst). / 0-6[h Compleet in 10 dln. of 150 afl. Gerstücker (F.), De zendelingen. Roman uit de Zuidzee. Naar het Hoogduitsch. 2 deelen. Deventer, A. Ter Gnnne. Gr. 8°. (VIII, 287; 4 en 301 blz. met gelith. titelplaat).

Gunning Jr. (J. H.), Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds, tot de gemeente gericht. Amsterdam, H. Höveker. Post 8°. (32 blz.) ƒ0,25.

Hartman .Tz. (H. G.), Bestuur en administratie der gemeenten in Nederland. 2e deel. 7e aB. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (blz. 385—448). ƒ0,80.

Houten (Mr. S. van), üe toekomst onzer finantiën. De noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid eener doortastende hervorming in ons belastingstelsel aangewezen. Groningen, L. van Giffen. Gr. 8°. (4 en 90 blz.) , / °>8°'

Hu et (P.), Stichtelijke versjes naar G. Tersteegen. Amsterdam , H. Höveker. Post 8°. (20 en 50 blz.) J 0,30.

Keulemans (J. G.), Onze vogels in huis en tuin, beschreven en afgebeeld. 15e en 16e afl. Leiden, P. W. M. Trap. Roy. 8°. (10 gelith. gekleurde platen, 36 blz. beschrijving, gelith. titel en 4 blz. inhoud voor deel I). Per afl. in geïll. omslag. ƒ0,90.

Kinderkransje (Het mnziekale). Uitgezochte zangstukjes met pianobegeleiding, voor scholen en huisgezinnen, op feesten, bij wandelingen , enz. 2e serie. Rotterdam, H. Nijgh. Oblong, (blz. 33—64 muziek en woorden). .f,®'^®'

Lodee8ën (D.), Legenden en wonderverhalen nit den ouden tijd. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van S. Baring-Gould. Amsterdam, P. N. van Kampen. Post 8°. (VIII en 245 blz.) Geïllustr. omslag.

Macauiaï (T. B.), Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. 2e druk. Op nieuw bewerkt door Dr. J. C. van Deventer. 21e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren SsZoon. Post 8°. (4e dl., blz. 161—240). ƒ0,45; 4 deelen compl. ingenaaid ƒ10,80; in 4 linnen banden ƒ11,80.

Rbinders (J. M.). Zie: Scheerder.

Scheerder (H.), Nieuwe leerwijze om de Fransche taal juist te leeren spreken en schrijven. Vermeerderd en verbeterd door M. van Berkel. 7e druk, herzien door J. M. Reinders. Amsterdam, G. L. Funke. (1870.) KI. 8°. (4, 220 en 4 blz.) ƒ0,80.

Stowe (Mrs. HARRiëT Heecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. 2e deel, 3e afl. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (blz. 97-144). Bij int. ƒ 0,36; buiten int /0,45.

Toekomst (Onze). Bijdrage tot de leer van bet spiritisme door***. Leiden, T. Hooiberg & Zoon. Gr. 8°. (61 blz.) ƒ0,80.

Veltman (L. J.), Friedrich Halm's Zoon der wildernis, voor het Nederlandsch tooneel bewerkt, Amsterdam, Abraham Frijlink. Post 8°. (4 en 138 blz.) ƒ1.25.

Weddik (J. W. Th.), Ltvïher te Worms in 1521 en mijne feestviering aldaar in 1868. Utrecht, W. F. Dannenfelser. KI. 8°. (36 blz.) ƒ0,50.

Wisselingh J.Pz. (E. J. van), De verovering van Haarlemmermeer. Voorafgegaan door bijdragen van de HE; C. S. Adama van Scheltema, N. Bects en anderen. Uitgegeven ten voordeele der evange¬

lisatie te Haarlemmermeer. 4e afl. Amsterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (blz. 63—94). ƒ0,25. Compleet in 10 afl. a 25 ct.

Wolf (E. F. H.), Het boek Job, voor het Nederlandschc volk in dichtmaat gebragt en toegelicht. Ie afl. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. Roy. 8°. (blz. 1-32). ƒ0,20. Compleet in 7 afl.

Zeegers (L. Th.), Selections from British anthors. A class-book, to facilitate the study of the English langnage , and to serve as an introduction to English literature. New edition, with a vocabulary, containing the most difficult words in this books. Amsterdam, G. L Funke. (1870). Post 8°. (VIII, 162 en 43 blz.) ƒ0,80.

Prospectassen en Inteekenlpten:

Van : Le royal martyr dn 19e siècle. Réplique historique a monsieur Dnpauloup, étêque d'Orleans, apologiste de l'osuvre mensongère de M. de Beauchesnk: Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; par M. Gruau de la Barre, ancien procureur da roi. Breda, Broese & Comp.

Ter perse:

De vloek van Galilei. Geschiedkundig treurspel in 5 bedrijven. Naar het Hoogduitsch voor Rederijkers bewerkt door den Schrijver van : „Een geschandvlekten naam", » De schuldbekentenis of de brieventasch van kapitein van Winsum", enz. enz. Zaandijk, J. HeijnisTsz.

Fritz Reuter, Zijne Doorluchtigheidje. (Zijnde gedroogde kruiden zesde deel). Leiden, P. Engels.

Fr. Tii-tz, Heidekruid en Rietgras. Als boven.

Dr. E. Laurillard, De roos en de lelie. Als boven.

Verkooping:

Van: de rijke Bibliotheek en Schilderijenverzameling van wijlen den WelEd. Gestr. Heer Mr. N. van Beskum Bkïsterbos Jr. Op den 28 October a. en volgende dagen, door S. van Velzen Jr. te Kampen. Catal. 62 bldz.

Bij J. F. K. Schwaebe te Rotterdam. Zie advertentie.

Gevraagde boeken s

1622 Lagerwey, Theor. en pract. leerb. der algebra.

1623 Marck, Merg der Godgeleerdheid. 4°. uitgave. 4 en.

1624 v. d. Kemp, Over den cathechismus. 6 exx.

1625 Martinet, Kleine catechismus der natuur. 20 exx.

1626 Leeoy, Traité de stc'réotomie. 4e e'd.

1627 Dalloz, Jurisprudcnce générale. Noov. édition.

1628 Gille Heringa, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.

1629 Revue des cours scientiflques. (Bij Germer Baillière). Compl. of afz. jaarg.

1630 Vervolg v. Loon, Historiepenningen. IVe st. Gr. pap.

1631 Staatsbl. v. Ned. Indië. Uitgave Noman. Cplt.

1632 Rauwenhoff, Geschiedenis van liet Protestantisme. Dl. 2. Opengesneden, mits zindelijk, kan dienen.

1633 van Oordt, De godsdienst der Grieken enz. Idem.

1634 Kuenen, De godsdienst der Israeliten. Idem.

1635 Pierson, De geschiedenis van het Roomsch Katholicisme. Idem.

1636 Becrer, Algemeene geschiedenis. Laatste druk.

1637 Mühlwasser, De stormen der omwenteling. Gelezen doch zuiver.

Aangeboden boeken : 778 Mülleb, Pouillet, Lehrbuch d. Physik. Voorlaatste editie. 2 dln.

Aanvragen of aanbiedin gen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Mos. op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

BOEKVERKOOPING TE ROTTERDAM , door en ten huize van den Boekverkooper J. F. K. Schwaebe, op Maandan 4 October 1 869 , en twaalf volgende dagen, zijnde: "ie belangrijke verzamelingen, BOEK- en PLAATWERKEN in bijna alle vakken van Wetenschap, Kunsten Smaak, onder; eene uitgebreide verzameling ROMANS van de voornaamste

Sluiten