Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306

1 Goevkrneur, HUISVRIEND. 1868.

1 v. Zeggelen, GEDICHT. Afl. 1—6.

1 Verwoert, VADERL. WOORDENB. Geb.

1 CASTALIA. 1868.

1 v. Senuen, ALPENROZEN. Geb.

1 Ellis, PLIGT EN ROEPING DER VROUW. Geb.

1 Strauss, KERKKLOKSTOONEN. Geb.

1 Thikrsch , KATHOLICISME EN PROTESTANTISME.2dln.Geb. 1 GESCH. CHRISTELIJKE KERK. le dl Geb. 1 v. Dissel, DE BIJBEL VOOR KINDEREN. Geb. 1 Sommer, TAFEKEKL V. H. HEELAL.

1 — BESCH. D. NIEUWE STATEN VAN AMERIKA. Geb.

1 BOEK BIJBELSCHE PLATEN.

1 Schmidt, GRIEKSCH-HOLL. HANDWB.

2 Beuer, GESCH. EN AARDRIJK BESCH. VAN NEDERLAND. 1 Borger, LEERREDEN. 2 dln.

1 Leonhard, GRUNDZüGE DER MINERALOGIE.

1 CHRIST. GEZANGEN. (Uitg. Sepp en de Vries).

1 GODVRUCHTIGE LEIDSMAN.

1 MISSAE NOViE. Geb. (Uitg. Tetroode).

1 v. d. Maaten, GESCH. DER NEDERLANDEN.

1 Jon. Muller, PHYSICA EN METEOROLOGIE.

1 GEDACHTEN VAN JEAN PAUL.

1 ALGEM. AARDR. EN GESCHIEDK. WOORDENBOEK VAN

FRIESLAND. 1 Christemeijer, MENGELOOGST. 2'stn. 1 HET GRAF.

9/7 Knuivers, GESCH. VADERL."(Netto prijs).

8/6' VADER JACOB. (Idem).

6/5 Sanders, ONZE OMGEVING. (Idem).

7/5 Hemkes, FEKENB. VOOR MEISJES. le"st.

6/4£ Brunt's REKENK. 2e st.

S/4 v. der Burg, NATUUR- EN WERKTUIGK.

1 VADERL. LETTEROEFENING. 1866.

1 WETENSCH. BLADEN. 1866. I ■

f g

Idem.

1862.

1 DE TIJDSPIEGEL. 1863. i ~

1 ECONOMIST. 1868. < »

1 PRAKT. VOLKSB. 1864 en 1866. 4/3 Oosterhout's WASCHBOEK.

2 Baumgarten, KURZE SaTZE.

2 Beumer, DER KLEINE SCHRIFTLESER.

[1942]

AANGEBODEN: HET VADERLAND, 's middags van den datum, franco te verzenden; om, bij insluiting, na afloop van iedere maand, terug te zenden; ad 1/3 van den boekverkoopersprijs en het frankeeren. De nu verschenen Nummers wil men, bij insluiting, ter lezing zenden, ad ƒ0,50 per maand; om ze, bij insl. na 14 dagen, terug te ontvangen. 'sHage. A. J. van Tetroode. [1943]

Iemand van middelbaren leeftijd, P. G., van goeden huize, verscheiden jaren in den Boekhandel werkzaam, wenscht geplaatst te worden, bij een Boekhandelaar of Boekhandelaresse, tot geheele waarneming der zaken , — ook bij een Uitgever of Papierhandelaar voor administratie, en reizen, zon hij niet ongenegen zijn; — vestigen is zijn plan niet, of het moest in de zaak zelve zijn, na latere overeenkomst.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever

[1944]

A Tfir NT'PTTT. I

Iemand van letterkundige en technische Keunis, met net Deheer van Boekhandel en Boekdrukkerij volkomen vertrouwd,

zag zich gaarne in eene tlinlie, vaste DetreKKmg gepiaaisi.

Brieven franco, onder letter A, bij Gebroeders Belinfante te 's Hage. [1945]

De ondergeteekende is eigenaar geworden uit het fonds van den Heer G. T. N. Surinqar, van: G. G. Bredow, MERKWAARDIGE VOORVALLEN UIT DE ALGEMEENE GESCHIEDENIS, TOT OP ONZEN TIJD. Achttiende veel vermeerderde en verbeterde druk. Prijs 35 cents.

REGLEMENTEN VOOR DE HERVORMDE KERK IN HET KONINGRIJK DER NEDERLAN DEN, met bij lagen, bevattende de daarin aangebragte wijzigingen en veranderingen, tot op heden. Prijs ƒ1,25.

En van den Heer M. J. Visser: C. E. van Koetsveld, HET APOSTOLISCH EVANGELIE. Toespraken aan de v ad er 1 a n d s c he kerk, ingerigt naar de behoeften van onzen t ij d. Eerste en tweede serie. Prijs ƒ2,40.

S. E. van Nooten. [1946]

Aanbieding van den roman • Dumas, MARGARETHA GAUTIER, HET GEVALLEN MEISJE, in zooverre de voorraad strekt, a ƒ1,— het ex. Premiën4/3i, 7/6.

Deze voortreffelijke roman is nimmer voor dien goedkoopen prijs aangeboden. De particuliere prijs bedraagt ƒ2,50. Voorts: Dumas, DE FEE DER CAMÉLlAS. Drama in vijf bedrijven. Per ex. 30 cents. Preraiën 4/3J, 7/6.

De opvoering van dit Drama is door twee der voornaamste schouwbiirg-directièn schriftelijk beloofd. — Particuliere prijs 50 cents.

Bestellingen worden geëffectueerd door de Boekhandelaren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker te Amsterdam. [1947]

AANBIEDING OP JAARREKENING VAN : CHRISTINA VAN DEN BRINK enz. Part. prijs 30 Cents, 52 Ex. ƒ 5,—, 26 Ex. ƒ3,—, 13 Ex. f1,80.

W. C. Wansleven. [1948]

w

VAN LENNEP-ALBUM.

Ï..4- nonoi'anliilr opia! Wottmnnn rm nnje nitirave Van het

VAM TT?MMTfT> A I RfTM is het «ü niot mncroliik het Eerste

Gedeelte volgens Circulaire, in 't begin van October te verzenden, aangezien de Banden en Por tef euilles nog eenigen tijd vereischen bevorens die gereed zijn.

Aan alle inteekenaren wenschen wij op gelijken datum het bestelde af te leveren , hetgeen zoo spoedig doenlijk zal geschieden.

De vooruitbestelling blijft tot nadere aankondiging nog opengesteld. Haarlem. Ch. Binger & C°. [1949]

0

ndergeteekende berigt dat geen LOTEN INTERNATIONALE TENTOONSTELLING'meer bij hem verkrijgbaar zijn.

Amsterdam. K. H. Sohadd. [1950]

Seyffardt's Boekhandel, te Amsterdam, brengt in herinnering, dat, volgens overeenkomst van Augustus 1868 , de Thaler op jaarrekening a ƒ1,90 met 17^.%,"/1,57 netto, berekend wordt, gelijk staande met eene berekening

op driemaandelijsche rekening a ƒ1,50 netto, daar 5% steeds bij hem wordt goedgebragt, zoo men 1 Januarij , 1 April 1 Julij en l October op de jaarrekening gelden remitteert.

Patne's FAMILIENKALENDER VOOR 1S70, wordt afgeleverd a 25 cent ordiD. met 17^.% en premie 13/12. [1951]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelijksche rekening.

Ontvangen : ILLUSTRIRTE WELT. 1870. Heft 1. ZU HAUSE. 1870. Heft 1.

BLaTTER FiiR DEN HAUSL, KREIS. 1870. Heft 1. BUCH FüR ALLE. 1870. Heft 1.

Ex. om mede te werken, benevens lijsten met premieplaten, zend ik gaarne op aanvraag in commissie.

Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen.

P. Noordhofp.

[1952]

B

ADVERTEEREN.

ij het ingaan van het leessaizoen vestigen wij de aandacht van H'rl.

Uitgevers meer bijzonder op het

ADV rïKTENTLUN-BIJ BI/AU VAN DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

Het is van algemeene bekendheid , in welk een uitgebreiden kring van lezers De Hollandsche Illustratie zich mag verheugen , en hoe zij onder alle standen met belangstelling wordt ontvangen. De Lek tuur, die tegenwoordig aan het Bijblad wordt toegevoegd, geeft aanleiding dat het publiek de Advertentiën moet gadeslaan en dat de Inteekenaren het Bijblad bewaren.

Wanneer men bedeukt dat de inteekenaren het BIJBLAD gratis krijgen, en dat de oplaag zoovele duizenden bedraagt, zal men moeten erkennen, dat de prijs der advertentiën zeer gering is.

De konditiën voor boek-aankondigingen zijn namelijk :

Voor eene advertentie van 1—8 regels ƒ 1,20.

Elke regel meer 15 cent.

Op eene 3 maal geplaatste advertentie geven wij een vierde plaatsing gratis,

Bij abonnement voor den loopenden jaargang: 1000 regels: 8 cent per regel. 500 » 10 » 250 « 12| « Betaalbaar alle drie maanden telkens een evenredig gedeelte.

Gebroeders Binger. [1953]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT. t J. Arkesteïn & Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam J .op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne tusschenkomst geplaatste advertentiën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 cts. per regel; Boekhandelaren genieten 5 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Courant 207o- A1'e advertentiën waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebragt. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. ïfS5* Geen andere Courant geeft zulk een groot rabat. [1954]

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het Nederl. Re d er ij k ers - Ver bond.

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ1,25, verk. ƒ1,50 per kwartaal, franco per post. Van den thans loopenden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook, is dit Weekblad

Sluiten