Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314

leven, voorafgegaan door algemeene regelen voor den briefstijl, titels van hooggeplaatste personen, regeringsleden, geleerden en aanzienlijken, en gevolgd door eene fransche woordenlijst, ten diensteder buitenlandsche correspondentie. Amsterdam, H. G. Bom. Postf. (4 en 63 blz.) ƒ0,30.

Brouwers (J. W.), Mengelingen op staat- en letterkundig gebied I. Amsterdam, C. L. van Laogenhuijsen. 8J. (4 en 240 blz) ƒ1,50.

Bdrqersdijk (L. A. J.), De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. 18e afl. (Tekst.) Leiden, I). Noothoven van Goor. Roy. 8°. (Deel III blz. 177—256). In geïll. omslag.

ƒ0,90.

Calvijn's Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Op nieuw uit het latijn vertaald naar de laatste uitgave in Mei 1864, onder medewerking en toezigt van H. de Cock. 35e afl. Kampen, G. Ph. Zalsman. 8". (DeeflII blz. 401—448). Bij inteek. ƒ0,25; huiten inteek. ƒ0,30.

Conscience (H.), Werken van —. 59e en 60e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8S. (deel V. blz. 257—320 in twee kol.) In geill. omslag. Per afl. ƒ0,25.

Conscience (H.), Werken van —. Platen-album. 15e—16e afl. Als boven. Imp. 8°. (12 pltn. gegrav. op steen.) In geïll. omslag. Per afl. ƒ0,25.

Dittes' (Fkiedrich) Schets der opvoed- en onderwijskunde, door W. J. Wendel. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit. 8°. (16 eu 212 blz.) ƒ1,90.

Droz (P. F.), Méthode de langue et de conversation francaises, élaborée sur un plan tout a fait neuf. Ie partie. Amsterdam, Winkelhagen & Bekker. KI. 8». (86 blz.) ƒ0,35.

Egmono's (van) Knipprenten N°. 1—12. Arnhem, J. van Egmond Jr. Per stnk (1 gelith. blad in kleuren in fol. obl.) ƒ0,20.

Portefeuille met strooken voor bovenst, prenten met

gelith. titelblad. ƒ0,80.

Fontaine (la), De fabelen van —, nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd met platen en vignetten, door Gustave Doré. 8e afl. Amsterdam, Gebroeders Binger. 4". (blz. 259—'291, met platen en vignetten). ƒ0,65.

Hon (H. le) , De mensch in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van kunst en arbeid. Naar de tweede fransche uitgave bewerkt door H. M. C. van Oosterzee. 7e (laatste) afl. Leiden, firma vau den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (blz. 289—328 met 8 blz. voorwerk en omslag). ƒ0,50; het werk compleet ƒ3,50.

Kaart van de Nederlanden, België, Luxemburg, Noordelijk Franken Westelijk Duitschland, ten gebrnike van algemeene besturen, tonristen, handelsreizigers, kantoren, instituten, enz. Vervaardigd naar de off. topographische kaarten op de schaal van 1: 400,000. Onder toezigt en met medewerking van J. A. van Voorthuysen, door A. A. en A. C. Nunnink. 's Gravenhage, A. A. Nunnink. (6 gelith. bladen in kleurendr.)/4,^; op linnen en in étui ƒ 7,50; op linnen met rollen ƒ8,—.

Kalvijn (Joh.), De verklaring op het Nieuwe Testament. Op nieuw uit het latijn vertaald onder toezicht van A. Brummelkamp. 14e afl. (De Harmonie der Evangeliën). Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8°. (Ille Deel blz. 177—256). ƒ0,25.

Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 17e afl. 's Hertogenbosch , W. van Gulick. 8°. (blz. 839—890). ƒ0,35; voor de inteekenaren op «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied." ƒ0,28.

Leestafel op het gebied van volksopvoeding en volksontwikkeling. Hoofdredacteur J. de Bosch Kemper. Afl. Julij-Aug. 1869. Amsterdam, E. S. Witkamp. KI. 8». (56 blz.) Per halfjaar hoogstens/l,60.

Marlitt (E.), De rijksgravin Gisela. Uit het Hoogduitsch. Deventer, A. ter Gunne. (1870). Postf. (4 en 315 blz.) ƒ2,60.

Mauer (A.), Schetsen en beelden uit den toestand der aarde en het verkeer der volkeren. Naar den zesden druk vrij bewerkt door J. Jnrrius. Zuid- en Oost-Europa. Met twee staalplaatjes. Zwolle , W. E. J. Tjeenk Willink. 12°. (8 en 369 blz. met twee staalgrav.) ƒ1,60; geh. ƒ1,90.

Moord (De) bij Pantin, met uitslaande plaat, voorstellende: Plattegrond van het terrein waar de moord gepleegd is, het huis van Kinck, portretten van de familie Kinck, de inhech'tenisneming van Traupmann en eenige werktuigen. Arnhem, J. van Egmond Jr, 8°. (16 blz. met een uitslaande plaat ia steendruk.) ƒ0,25.

Oosterzee (J. J. van), Het licht onzer kennis. Akademie-preek. Utrecht, Kemink & Zoon. 12°. (36 blz.) ƒ0,25.

Postuma (M.), Tarief huurrecht. J en » °/a. Afzonderlijk berekend, voor huurtijdvakken van een tot negen jaar , van af de laagste som tot boven de 1000 gulden jaarlijksche huursom met de lasten en kosten. Vervaardigd onder voorkennis van den hoogedelgestr. heerStam. Nijmegen, H. O. A. Thieme. 12°. (67 blz.) ƒ1,25.

Premiën en conditiën waarop te Batavia verzekeringen gesloten worden. Definitief gearresteerd door de Vereeniging van assuradeuren te Batavia, in hare algemeene vergadering dato 4 Angst. 1868. Batavia, H. M. van Dorp. (Amsterdam, J. Noordendorp). KI. 8». (41 blz.) ƒ1,25.

Regtspraak (Nederlandsche), of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegiën, vervolgd door N. de. Gijzelaar. 91e deel. (Jaarg. 1869. le deel), 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef. 8°. (VII en 376 blz.) Per jrg. (3 dln.) _ ƒ10,—.

Schlosseb (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) Tweede druk, geheel herzien door P. van Os. (Nieuwe titel-uitgave.) 55e—56e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8». (VI Deel, blz. 385—408

met 8 blz. voorwerk, Vlle deel. blz. 1—64.) Per afl. ƒ0,18.

Shipton (Anna) , Vertrouw het aan Jezus. Herinneringen uit het gebedsleven eener Christin. Uit het Engelsch door M. W. D. Middelhoven. Utrecht, J. H. van Peursem. 16°. (8 en 152 blz.) ƒ0,50.

Stoomvaart op Amerika. Korte beschouwingen van de directie der koninklijke Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Amsterdam , Nederlandsche stoomdrukkerij (H. de Hoogh & C°,) 8°. (30 blz.) ƒ 0,30.

Stowe (Mrs. HARRlëT Beecher) , Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. Ile deel, 4e en 5e afl. Botterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 145—240). Bij inteekening ƒ0,36; buiten int. ƒ0,45.

Taal- en letterbode (De), onder redactie van E. Verwijs en P. J. Cosijn , met medewerking van de heeren : A. Bogaers, J. ten J5rink , A. de Jager , H. Kern , J. van Vloten , M. de Vries en andere taal- en letterkundigen, le afl. Haarlem , Erven F. Bohn. 8°. (4 blz. en blz. 1—100). Per j'aarg. van 4 (driemaandel.) nos. (a 5 vel druks). ƒ3,60.

Tolk (Onze). Centraalblad voor kunst- en letternieuws. N°. 1. (Met bijblad). Deventer, O Zwaardemaker. 4°. (blz. 1—12). Per 12 14daagsche nos. ƒ0,45.

Toorn (.1. E. van den), Proeve van leesoefeningen voor eerstbeginnenden. (In vier stukjes). Ie stukje. 2e druk. Dordrecht, H. E. van Elk. KI. 8°. (27 blz.) ƒ0,12*.

■ Hetzelfde. 2e—4e stukje. Als boven. 35;

35; 36 blz.) Per stokje ƒ0,15.

Tijdv ragen. Verzameling van tijdsbeschouwingen over de gebeurtenissen van den dag. Hoofdredacteur: J. de Bosch Kemper. Afl. Jnli-Aug. 1869. Amsterdam, E. S. Witkamp. KI. 8°. (128 blz.) Per halfjaar, hoogstens. ƒ1,60.

Veer (H. de) , Trou-ringh voor 't j'onge Holland. 2e druk. Leiden , S. C. van Doesburgh. Postf. (6 en 233 blz.) ƒ1,90; geb. ƒ2,40.

Verdediging (De) van de Weduwe Saportas en van de inlandsche vrouw Timah, alias Baboe Koesier, door A. van der Does de Bye en J. van Bosse. Batavia, H. M. van Dorp. (Amsterdam, J. Noordrp). 8". (16 en 124 blz.) ƒ2,50.

Verne (Jules), De Noordpool-expeditie van kapitein Hatteras. 6e en 7e afl. Leyden, de Breuk & Smits. 8°. (Ile Deel, blz. 49— 176). Per afl. ƒ0,55.

Vroom (J. B.), De wetgeving op de registratie, toegelicht en van aanteekeningen voorzien. 2 Dln. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8D. (10, 212; 8 en 209 blz.) ƒ4,20.

Warande (De). Landschappen en dierengroepen uit alle werelddeelen. Naar teekeningen van Heinrich Leutemann. Met ophelderende beschrijving door Hermann Wagner. Voor de Nederlandsche jeugd overgeschreven door J. J. A. Goeverneur. Utrecht, Gebr. van der Post. 4°. (20 gelith. platen in kleuren en 40 blz. tekst). In cart. band met geïll. omslag. ƒ3,50. Ook verkrijgbaar in 5 diverse stukken a ƒ0,65.

Weber (Dr. G.), Geschiedenis van het Israëlitische volk gedurende het tijdvak van het Oude Testament. Naar het Hoogduitsch door J. P. Briët. le stok. Tiel, H. O A. Campagne. Roy. 8°. (blz. 1—176). ƒ1,65. Compleet in 2 stukken.

Zegen (Een rijke). Naar het Hoogduitsch door J. A. Gerth van Wijk. Utrecht, Kemink & Zoon. Postf. (4 en 224 blz.) ƒ1,50; gebonden ƒ1,90.

Zelleb (H.), Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk. Uitgegeven door — onder medewerking van onderscheidene Wurtembergsche godgeleerden. Bearbeid door J. A. Schuurman , Johzn. en J. P. G. Westhoff. 16e afl. Regaël—Schade, 's Gravenhage, M. J. Visser. Roy. 8°. (blz. 385—448 in 2 kol.) ƒ0,50.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Ahleurg, Prof., Der Strassenbau m. Einschluss der Construction der Strassenbrücken. Lehrbuch f. den Unterricht an techn. Lehranstalten, sowie zum Selbststudium f. Strassenbau-Ingenienre. Mit 315 (eingedr.) Holzschn. Gr. 8°. (XVI u. 375 S.) Braunschweig, (Schwetschke & Sohn). Thlr. 2, 12 Gr. Ahn, Dr. F. H., Class-book of english poetry and prose comprising select specimens of the most distinguished poets and prose writers from Chaucer to the present time, with biographical notices, explanatory notes and introdnctory sketches of the history of english literature, and an appendix on american literature. Gr. 8°. (XVI u. 1136 S.) Cöln, Du Mont-Schanberg. Thlr. 2'. Altum, Dr. Bernard, Der Vogel u. sein Leben. 4e verm. Aufl.

Gr. 8°. (XV n. 303 S.) Munster, Niemann. Thlr. •. Bienemann, Fr., Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vortrüge üb. die Geschichte der Ostseeprovinzen. Gr. 8°. (IX u. 181 S.) Leipzig, Duncker & Humblot. Thlr. 1,6 Gr. Bonorden, Dr. H. F., Abhandlungen aus dem Gebiete der Mykolo-

gie. 2er Tht. Gr. 4°. (III u. 55 S.) Halle, Schmidt. Thlr. 1. Ettmüller, Dr. Ludw., Altnordischer Sagenschatz in 9 Büchern. Uebersetzt u. erliiutert. Gr. 8°. (VIII u. 488 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. Thlr. 2|. Hermann, Prof. Conr., Philosophie der Geschichte. Gr. 8°. (VIII

u 666 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. Thlr. 3>. Körschat , Prof. I'rdr. , Wórterbuch der littauischen Sprache. Ier Thl. Dentch-littauisches Wórterbuch. le Lfg. Lex.-8°. (XX u. 144 S.) Halle, Buchh. d. Waisenhauses. Thlr. |. Lessinb's Dramatische Meisterwerke. 16°. (302 S.) Leipzig, Ph.

Reclam jan. In engl. Einb. 8 Gr. Lexek , Dr. Matthias , Mittelhochdeutsches Handwörterbnch. Zugleich als Suppl. u. alphabet. Index zum mittelhochdeutschen Wórterbuche

Sluiten