Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318

BERNSTEIN.

Door ons zijn uit het fonds van Confrater H. Altmann aangekocht :

A. Bernstein, OVER DE GEHEIME KRACHTEN DER NATUUR, vert. door Dr. G. H. Rissik, tweede verbeterde druk (325 pag.) postformaat, ƒ1,25 netto, verk. ƒ1,60.

— UIT HET LEVEN DER NATUUR, Tafereelen en

Schilderingen, vert. door Dr. G. H. Rissik, (350 pag.) postformaat, in chromolith. omslag, ƒ0,95 netto, verk. ƒ1,20.

BOVEN LUCHT en WOLKEN, of een Togtje door

het Wereldruim, vert. door Goeverneur, derde druk, (150 pag.) in chromolith omslag, ƒ0,60 netto, verk. ƒ0,75. Deze in verschillende tijdschriften, hoogst gunstig beooordeelde werkjes, onderscheiden zich vooral door de heldere en begrijpelijke voorstelling van de voornaamste onderwerpen derNatuurkundo en Natuurlijke Geschiedenis.

Zoowel daardoor, als door den billijken prijs, zijn ze onder anderen ook uitnemend geschikt voor p r ij s ui t d eel in gen bij de hoogste klassen der lagere scholen en het middelbaar onderwijs.

Daar onze voorraad van exemplaren te beperkt is voor eene algemeene in commissie zending, bieden wij ze aan:

Het stel van de drie werkjes bii elkander, waarvan de

particuliere prijs te zamen bedraagt ƒ3,55, voor ƒ2,15 netto (dus met 40 °/Q rabat) en premie 4/3^. en 7/6.

Afzonderlijke werkjes, met 10°/o extra van den netto prijs (dus 30 °/0 rabat) en premie 4/3^. en 7/6.

Alles op gewone jaarrekening.

Van de twee eerstgenoemde zijn ook gebonden ex. te bekomen, waarvan wij de bandjes berekenen tegen 30 cents per ex.

De opgaven verzoeken wij uiterlijk vóór of op 1 November e. k., na welken termijn deze aanbieding vervallen is. Amsterdam, 2 Oct. 1869. ten Brink & de Vries. [2021]

De ondergeteekende herigt bij deze, aangaande de «INDEELINGEN RANGLIJST DER OFFICIEREN" waarvan, onder redactie van den Kapitein P. A. Jansen, bij den Boekhandelaar A. Blomhert, te Nijmegen, verschenen zijn de jaargangen 1868 en 1869, en waarvan de jaargang 1870 door hem zou worden uitgegeven, — dat hij deze uitgaaf gestaakt heeft, en zijne regten, tot wederzijdsch genoegen heeft overgedaan aan den Heer A. K. Noorduïn te Gorinchem, de uitgever der «NAAM- EN RANGLIJST VAN OFFICIEREN".

Alle aanvragen gelieve men dus tot die firma te rigten. Schiedam, 1 Oct. 1869. H. A. M. Roelants. [2022]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT.

JJ. Arkesteïn & Zoon maken hunne'geachte collega's opmerkzaam •op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne tusschenkomst geplaatste advertentiën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 ets. per regel; Boekhandelaren genieten 5 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Courant 20%. Alle advertentiën waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebragt. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. ^"-«P2* Geen andere Courant geeft zulk een groot rabat. [2023]

SCHOOLUITGAVEN

worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7| cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2i maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10°/o rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage. [2024]

i)

letters zullen op dezelfde wijze worden behandeld. De prijs per vel is \%\ cts. part. Met den druk wordt geregeld voortgegaan.

Nogmaals verzoeken wij ten spoedigste de exemplaren, waarmede men niet meer werkt, terng.

Is. An. Nijhoff & Zoon. [2026]

Arnhem.

VOLKS-ATLAS VAN NEDERLAND.

Yan dit artikel kan ik vooreerst geen ex. meer in commissie geven.

Aan de talrijke aanvragen voor rekening wordt zoo spoedig mogelijk voldaan.

Die voor 25 Oct. e. k. van de aanbieding gebruikmaakt, kan gedurende dit jaar zijn getal snccessivelijk verhoogen.

Arnhem, 10 October 1869. J. Voltelen. [2027]

AANBIEDING OP JAARREKENING VAN : CHRISTINA VAN DEN BRINK enz. Part. prijs 30 Cents, 52 Ex. ƒ5,— , 26 Ex. ƒ3,—, 13 Ex. ƒ1,80.

W. C. Wansleven. [2028]

ADVERTENTIËN DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

e voorwaarden voor Aankondigingen van Boekwerken stellen wij buitengewoon billijk. Wij berekenen voor een Advertentie

van 1—8 regels ƒ1,20.

liiKe regel meer 15 cents.

Op eene drie maal geplaatste advertentie geven wij eene vierde plaatsing gratis.

De voorwaarden van Abonnement voor Aankondigingen van Boekwerken zijn :

250 regels, gedurende den loopenden Jaargang o. 12' cent per regel.

500 « „ „ „ „ „ 10 « » »

1000 » „ „ „ „ ,, 8 » « «

geldig voor 4 kwartalen en betaalbaar alle drie maanden , telkens £ gedeelte van het totale bedrag , waarvoor men zich verbonden heeft , terwijl overigens alle andere bepalingen van het Prospectus ook op deze aankondigingen van toepassing blijven.

Gebroeders Binger. [2025] Oudemans,

MIDDEL- EN OUD-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.

In antwoord op de vele vragen betreffende den vermoedelijken omvang en duur van dit werk dient, dat wij met zekerheid hiervan niets zeggen kunnen. De letter A beslaat 18 vel, en de overige

ST. NICOLAAS. VOORDEELIGE AANBIEDING TOT 1°. DECEMBER 1869 VAN J. G. VAN TERVEEN & ZOON TE UTRECHT.

KINDERGEDICHTJES van Mr. Hieronymus van Alfhen. Met houtsnee-figuren en omslag in kleurendruk, a, ƒ1,25 part. prijs. Voor rekening aangevraagd:

4/31. exx. a ƒ2,62* netto. 8/7 » » »5,25 15/12 » « »9,— _ » Hetzelfde werkje met gekleurde plaatjes, in linnen prachtband, a ƒ 2,40 particuliere prijs. Met premiën 4/3-!., 8/7, 14/12 a ƒ1,40 per ex.

Hetzelfde werkje met 66 plaatjes, in nette half lederen band verguld op sneê, ƒ3,50 netto, verk. ƒ6,—.

DICHTWERKEN van Mr. Hieronïmus van Alphen, volledig verzameld en uitgegeven door Mr. J. I. D. Nepveu. 2 deelen (Tollensformaat) met portret, in linnen prachtbanden. Part. a ƒ 6,40. Voor rekening aangevraagd 1 ex. a ƒ 4,— netto; idem 4/3|-, a ƒ 3,50 netto per ex.

Tevens berigten zij nogmaals der Confrérie dat hunne tegenwoordige Correspondenten, de HH. Gebrs. Ebert , steeds exemplaren van bun fonds voorhanden hebben. [2029]

AANBIEDING van den

PORTEFEUILLE-ALMANAK VOOR 1870.

Deze Almanak, waarvan de prijs is ƒ0,10 particulier, leveren wij bij aanbieding de 6 ex. ƒ0,45; 12 ex. ƒ0,72; 25 ex. ƒ1,25; 50 ex. ƒ2,— en 100 ex. ƒ3,—.

Dit artikel wordt door ons niet in commissie gezonden. Bij eene bestelling van 100 exemplaren kan men, desverkiezende zijne firma onder op den titel doen drnkken. Voor eene aankondiging achter op den omslag wordt voor de 100 cxempl. 50 cts. berekend.

Haarlem, UEd. Dv. Dienaren,

October 1S69. de Erven Loosjes. [2030]

NA JA ARS-AANBIEDINGEN AAN DEN BOEKHANDEL door

P. N. van Kampen, te Amsterdam. I.

Tijrs. H. Beecher Stowe, IN 'T HOEKJE VAN DEN HAARD. illNieuwe levensbeschouwingen van Ch r i stof fel Cro w field. Gebonden en verguld op sneê. a ƒ1,75 vk. ƒ2,25.

ONS HUIS. E.e v ens oescnonwingen

van Christoffel Crowfield. Gebonden en verguld op sneê. a ƒ1,55 vk. ƒ1,90.

DE MEIBLOEM. Tooneelen en karakterschetsen uit N. Engeland. Geb. h f 1,20 vk. ƒ1,50.

Ch. Dickens, KERS VERTELLINGEN. 8 deelen in 4 banden, a ƒ9,60 vk. ƒ12,—.

(Elke band kan ook afzonderlijk verkocht worden). Te zamen ƒ14,10 vk. ƒ17,65. Één stel hiervan voor ƒ 9,50. II.

J. P. Heije, AL DE KINDERLIEDEREN. Met portret en 8 plaatjes.

Gebonden in linnen, a ƒ2,— vk. ƒ2,40. Mevr. van Meerten, KINDERBIJBEL. 4e druk. Met 10 plaatjes.

Gebonden in linnen, a ƒ3,10 vk. ƒ3,90. Miss Yonge, HENRIETTE LANGFORD. Een verhaal. Uit het

Eng door Makiette. Gebonden in linnen, h ƒ1,52 vk. ƒ1,90. Miss Elisabeth Sewell, AMY HERBERT. Een hoek voor

meisjes. Uit het Engelsch door Antonia. Gebonden in linnen.

a, ƒ1,80 vk. ƒ2,25. GEERTRUI DA OF DE LIEFDE DES

GELOOFS. 2e druk. 2 deelen in één linnen band. a, ƒ2,— vk. ƒ 2,50.

DAGBOEK EENER MOEDER. Uit het

Eng. door Antonia. Gebonden in linnen, a ƒ3,— vk. ƒ3,75.

Tezamen ƒ13,42 vk. ƒ16,70. Één stel hiervan voor ƒ9,50. Een stel van N°. 1 en 2 te zamen ƒ17,50.

Sluiten