Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323

KERKELIJKE COURANT. Advertentiën.

«/tl nemen de vrijheid UEd. op de groote voordeelen opmerkzaam Wte maken welke het adverteren in de Kerkelijke Courant, Weekblad voor de Nedcrlandsche Hervormde Kerk, aanbiedt.

Het getal abonne's op dit Wad toch is reeds geklommen tot ongeveer 1500, waaronder zich de meeste kerkeraden van ons land oevinden; men kan dus veilig aannemen dat ieder Nummer gemiddeld door 4000 a 5000 personen gelezen wordt.

Niet alleen Advertentiën, werken van godsdienstigen en ll*e?-a" rischen aard betreffende behooren hier te huis, ook die van hoeken over onderwijs en opvoeding zijn er op hare plaats, daar vrij onder onze ahonne's een tal van ouderwijzers tellen en deze toch op verreweg de meeste dorpen, leden zijn van kerkeraden of kerkelijke besturen. ,

11e prijs der boekannonces is 15 cents per regel, met 3/4 maai. zoodat zij eigenlijk gerekend kan worden slechts 10 cents te bedragen, terwijl wij voor hen die zich verbinden minstens 500 regels per 'jaar te plaatsen ze zullen noteren tegen 7^ ets. per regel.

De toezending der advertentiën wordt verzocht aan het adres van J. M. van 't Haaff te 's Gravenhagc.

Met alle achting hebhen wij de eer ons te noemen,

UEd. dw. Dienaren,

'sHertogenlosch. Gebr. Muller.

's Gravenhage. J- M. van 't HaaTÏ.

«C^» Men zij indachtig dat de Courant des Vrijdags wordt verzonden, zoodat advertentiën die te 't Gravenhage inkomen na Donderdag-ochtend eerst eene week later kunnen worden opgenomen. <- '

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het Nederl. Re d er ij k ers - Verbond

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ1,ji5, verk. ƒ1,50 per kwartaal, franco per post. Van den thans loopenden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook, is dit Weekblad zeer aan te bevelen , daar het door tal van Rederijkers, tot op de kleinste plaatsen van ons land gelezen wordt. — Boekaankon ïgingen 10 cents per regel en 3/2 maal; bij zesmaal plaatsing slechts 5 cents per regel, zonder premie. Groote letters naar plaatsruimte.

Utrechi. ' J- G- Andsibssen & Zoon. [2058]

GRACIEUSE.

Daar het 4 e kwartaal van dezen jaargang geheel uitverkocht is, bericht ik bij dezen dat de mij besteld wordende exemplaren voor het lc kwartaal van den nieuwen jaargang zullen genoteerd worden. Leiden. A. W. Sljthoff. [20591

■jet SCHELLINGS BRIEVENBOEK wordt goed verkocht en geeft Xlruim rabat. Het wordt niet in commissie gezonden , maar aan IIII. Confraters, die vóór 1° November bestellen, afgeleverd 4/8{., 7/(5, 15/12'. Wie er dan van besteld heeft, kan er voortdurend op dezelfde ^voorwaarde van ontbieden. Na dien datum wordt de premieberekening 7/6£ en 13/12.

Amsterdam, 14 October 1869. B. G. Bom. [2060]

VOLKS-ATLAS VAN NEDERLAND.

Van dit artikel kan ik vooreerst geen ex. meer in commissie geven.

Aan de talrijke aanvragen voor rekening wordt zoo spoeilig mogelijk voldaan.

Die voor 25 Oct. e. k. van de aanbieding gebruik maakt, kan gedurende dit jaar zijn getal successive lijk v erhoog en.

Arnhem, 10 October 1869. J- Voltklen. [2061]

VAN HENGEL & EELTJES TE ROTTERDAM bevelen zich aan tot het leveren van DUITSCHE BOEKEN, zoowel voor rekening als in commissie. De Thaler wordt berekend a ƒ 1,90 met 17' "I op jaarrekening of desverkiezende kfl,50 netto op 3 maanden.

Dagelijksche correspondentie met Duitschland. De gangbaarste en nieuwste boeken steeds in voorraad. [2062]

Aangeboden boeken voor den meestbiedende, franco onder 't A.N». dezer advertentie:

2 van Kampen, GESCHIEDENIS VAN GRIEKENLAND. 7 dln.

2 Idem VAN NEDERLAND. 2 dln.

1 Schlosser's WERELDGESCHIEDENIS. 19 dln.

1 Jacob Cats, (Uitg. v. d. Heuvell). Geb.

1 Klopstock, DE MESSIAS. 5 dln. Geh.

1 NEDERL. MAGAZIJN. 1839—41. Geh.

1 Knuivers, GESCH. DES VADDRLANDS. Geb.

1 AARDRIJKSK. LEESB. Met 29 platen.

1 HET VADERLAND. (Uitg. Allart).

1 v. n. Aa, AARDRIJKSK. WOORDENB.

1 BIJBELSCH MAGAZIJN. 2 dln. Geb.

1 DE AARDBOL. 5 dln. Geb. (Uitg. Laarman).

2 Brill, MISSJ5 ET MISSA PRO DBFUNTIS. Pars prima. 2 Idem Idem. Pars secunda.

1 ALBUM BUITENL. LETTERVRUCHTEN. Jaarg. 1855-1856.

1 PRENTEN-BIJ BEL. Ie, 2e en 3e Afdeeling.

2 Sex, MLSS2E NOVjE. Pars prima. Uitg. ZwEERS.

3 Idem Idem. Pars secnnda. Idem.

3 Bilderoijk, BLOEMLEZING. Uitg. v. Goor. 1 da Costa, DE MEN'SCII EN DE DICHTER WILLEM BIL-

DERDIJK. 1 Gouverneur, HUISVRIEND. 1868. 1 v. Zeggelen, GEDICHT. Afl. 1-6. 1 Verwoert, VADKKL. WOORDENB. Geb. 1 CASTALIA. 1868. 1 v. Senden, ALPENROZEN. Geb. 1 Ellis, PLIGT EN ROEPING DER VROUW. Geb. 1 Strauss, KERKKLOKSTOONEN. Geb.

1 Thiersch, KATHOLICISME EN PROTESTANTISME. 2 dln. Geb. 1 GESCH. CHRISTELIJKE KERK. Ie dl. Geb. 1 v. Dissel, DE BIJBEL VOOR KINDEREN. Geb. 1 Sommer, TAFEREEL V. H. HEELAL.

1 BESCH. D. NIEUWE STATEN VAN AMERIKA.Geb.

1 BOEK BI.1BELSCIIE PLATEN.

1 Schmidt, GUIEKSOH-HOLL. HANDWB.

2 Beijer, GESCH. EN AARDRIJKSBESCH. VAN NEDERLAND, 1 Borgiir, LEERREDEN. 2 dln. 1 Leonhard, GRUNDZüGE DER MINERALOGIE. 1 CHRIST. GEZANGEN. (Uitg. Sepp en de Vries). 1 GODVRUCHTIGE LEIDSMAN. 1 MISSjE NOV.&. Geb. (Uitg. Tetroode). I v d Maaten, GESCH. DER NEDERLANDEN. 1 Joh. Muller, PHYSICA EN METEOROLOGIE. 1 GEDACHTEN VAN JEAN PAUL. ,,. „ 1 ALGEM. AARDR. EN GESCHIEDK. WOORDENBOEK VAN

FRIESLAND. 1 Christemeijer, MENGELOOGST. 2 stn. 1 HET GRAF.

9/7 Knuivers, GESCH. VADERL. (Netto prijs). 8/6' VADER JACOB. (Idem). 6/5 Sanoers, ONZE OMGEVING. (Idem). 7/5 Hemkes, REKENB. VOOR MEISJES. Ie st. 6/4' Brunt's REKENK. 2e st. 5/4 v. oer Buao, NATUUR- EN WERKTUIGK. 1 VADERL. LETTEROEFENING. 1866. \ 1 WETENSCH. BLADEN. 1866. i o

1 Idem. 1862. f g

1 DE TIJDSPIEGEL. 1863. t "5

1 ECONOMIST. 1868. '

1 PRAKT. VOLKSB. 1864 en 1866. 4/3 Oosterhout's WASCHBOEK.

2 Baumgarten, KURZE SiiTZE.

2 Beumer, DER KLEINE SCHRIFTLESER. [2063j T»ij mij verschijnt n. s. week een' brochure over Indië, groot Diii vel, getiteld :

* JAVA! HET LAND VAN GELUK, door Tento. 50 ets. particulier , 40 ets. netto. In eens voor rekening aangevraagd noteer ik 4/3£ , 7/6, 15/12. Vooral in dezen tijd , nu Indië meer ter sprake is dan anders , zal deze brochure veel gevraagd worden.

Arnhem, 15/10 '69. J. Heuvelink. [2064]

T Brandt Zoon te Amsterdam, Joh. Enschedé & Zonen te HaarJ.lem, de Erven R. J. Schikrbeek en de Erven Wed. M. van Heijninqen Bosch te Grouingen, Uitgevers van den

VERVOLGBUNDEL OP DE EVANGELISCHE GEZANGEN, brengen door dezen ter kennis van den Boekhandel, dat, behalve de reeds bestaande editiën van dien Bundel: _

in 4°. los of ingenaaid h fl— Boekv. en a H,25 Part. „ 12". dito » -0,70 . » « -0,90 »

„ 24°. dito » -0,55 » • » - 0,70 .

na den 17den October 1869 die Vervolgbundel ook zal verkrijgbaar ziju : in 8° los of ingenaaid h f0,90 Boekv. en a ƒ1,10 Part. „ i8° dito » -0,60 » » » -0,75 -

„ 32o. dito » -0,30 . » » - 0,40 "

Verder berigten zij, dat van den genoemden Vervolgbundel ter zelfder tijd eene goedkoope uitgave het licht zal zien, waarvan de prijs ingenaaid is 20 cents Boekv. en 25 cents Part.

Alles met de gewone premiën : 13 a 12£ enz. iMbo,

pij de Gebroeders Abrahams te Middelburg, zal biunen >einige Ddagen het licht zien eene brochure : ' Mr J P R Tak Commiesgriffier bij de 2e Kamer der StatenGenéraal; OVER HET BEHEER VAN DEN POLDER WALCHEREN.

HH. Boekhandelaren, die meencn daarvan exx. te plaatsen , worden verzocht de/.e spoedig aan tc vragen. [2066]

"iyT° 1—3 van het PROTESTANTSCH [tot hiertoe Christelijk] IN .VOLKSBLAD, gewijd aan de belangen van godsdienst, staatkunde en beschaving, is alle HH. Boekhandelaren gezonden. Beleefd wordt hnnne medewerking gevraagd. Er zijn nog af ex. te plaatseu. De advertentiën worden tevens gerecommandeerd. Op abonnemeuten 15°/., en advertentiën 20°/o rabat. Boekannonces 7i ets., particuliere advertentiën 10 ets. per regel. Gorinehem. « & ™* Mast-

De volgende week verschijnt een Rekenboekje met de nieuwe systematische namen, dat dadelijk op vier scholen ingevoerd wordt. . [2067]

Sluiten