Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:?39

Amsterdam, K. H. Sehadd. Roy. 8». (VTTe Deel, blz. 177—375 met 6 blz. voorwerk. Per afl. /0,18.

Shipton (Anna), Emanuel Morton of alles voor den Heer. Ken verhaal op waarheid gegrond, dit het Engclsch door Elisabeth Freysta.lt. Utrecht, J. Bijleveld. KI. 8". (8 en 171 blz) ƒ1,30; gebonden /MO-

Staat, bestemd voor een register van ter inzage gezonden boeken. Doesborgh, A. H. van der Hoeve Jr. (1 blad schrijft, in plano). Per boek, netto ƒ0,60.

Stowe (Mrs. HARRiè't Beecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. He deel, 6e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 241—294, en 8 blz.). 2 Deelen cpl. bij inteekeniog , ƒ *.',z-

Tento , Java! Het land van geluk. Arnhem, J. Heuvelink. 8°. (52 blz.) ƒ0,50.

üilkens, De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen, beschouwd tot verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis. Herzien en op de tegenwoordige hoogte der'wetenschap gebragt door F. Kaiser, E. M. Beyma, C. J. Matthes, e. a. (Nieuwe titeluitgave.) 48e—49e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. Koy. 8°. (IVe deel, blz. 193—288). Per afl. ■ ƒ0,30. Val (De) van den hertog van Alba. Gescbiedknndige dramatische schets in vijf afdeelingen , voor rederijkers bewerkt door den schrijver van 'Een geschandvlekte naam» enz. Purmerende, J. Schuitemaker. 12». (63 blz.) ƒ0,60. Vervolgbundel op de Evangelische gezangen, op last van de algemeene synode der Nederlandsche hervormde kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Amsterdam , J. Brandt en Zoon j Haarlem , Johannes Enschede' en Zonen; Groningen , Erven R. J. Schierbeek en de Erven de Wed. M. van Heyningen Bosch. 8». (8, 122 en 8 blz.) /0.J5-

Hetzelfde. Als boven. Br. 24°. (4, H4, en 4 ""■■>

ƒ0,25; in linnen band ƒ0,40.

Vestdijk (S.), Oppervlakkige beschouwingen over den intellectueelen toestand onzer gymnastiek en hare examens. Haarlem, J. F. Haeseker. 8°. (4 en 145 blz.) • /!-25-

Wie is 't? Blijspel in drie bedrijven, voor rederijkers bewerkt door den vertaler van » De vrek» enz. 2e drnk. Purmerende, J. Schuitemaker. 12°. (102 blz.) f0"5-

Wilsen (F. C), Lain Dooeloe, lain sakarang of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië. 2 Deelen. Amsterdam, firma R. C. Meijer. 8°. (397; 392 en 8 blz.) f.25-

Winihred Bertbam en de wereld waarin zij leefde. Een verhaal door de schrijfster van de familie Schönberg-Cotta enz. 2 Deelen. Amsterdam, W. H. Kirberger. 8°. (4 en 250; 4 en 240 blz.)/4,80.

Witte (H.), Flora. Afbeeldingen en beschrijvingen van boomen, heesters, éénjarige planten enz., voorkomende in de Nederlandsche tuinen. Oorspronkelijke naar de natuur vervaardigde teekeningen van A. J. Wendel. 3e afi. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 4°. (blz. 33 — 48 met 4 chromolith. platen.) ƒ1,80.

Woordenboek der Nederlandsche taal. 8e afl. Afleenen—Africhten Bewerkt door M. de Vries en wijlen L. A. Te Winkel, 's Gritvenhage, Leiden, Arnhem; Martinns Nijhoff, A. W. Sijthoff, I). A. Thieme. Roy. 8°. (Vel 36-40, kolom 1121 — 1280). ƒ0,875.

Zangvogeltjes (De). 6e stukje. Dertig driestemmige liederen voor de jeugd, van Franz Abt, woorden van J. P. Regeer. Rotterdam, W. Wenk, W. C. de Vletter. Postf. (48 blz. muziek en tekst).

" ƒ0,20; 25 ex. k ƒ0,175; 50 ex. ü ƒ0,15.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Collection of british anthors. Copyright edit. Vol, 1041 — 1043.

Gr. 16°. Leipzig, B. Tauchnitz. Thlr. T.

Inhalt: 1041. Doubtful plays of Will. Shakespeare. (VII u. 352 S.) — 1042, 1043. A London romance by Charles H. Ross. 2 Vols. (310 u. 295 S.) Foeiister, Th., Chrysostomus in seinem Verhaltniss zur antioche-

nischen Schule. Ein Beitrag zur Dogtnengeschiclite. Gr. 8D. (XV

u. 191 S ) Golha, F. A. Perthes. Thlr. 1, 6 Gr. Ïrenzel, Karl, lm goldenen Zeitalter. lïoman in 4 Biichern. 4 Bde.

8°. (VI u. 276; VI u. 294; VI u. 210 u. VI u. 243 S.) Han-

nover, Rümpler. Thlr. 6. Gorkom, K. W. van. Die Chinacnltur auf Java. Aus d. Holland.

übertragen v. C. Hasskarl. Gr. 8°. (III a. 61 S.) Leipzig,

Engelmaan. 18 Gr. Hahn-Hahn, GraiinlnA, Die Geschichte e. armen Früuleins. 2 Bde.

8°. (VI u. 255 u. VI u. 212 S.) Mainz, Kirchheim. Thlr. 2. Hamerling, Rob., Ahasver in Rom. Eine Dichtg. in 6 Gesiingen.

Mit e. Epilog an die Kritikcr. 6e Anfl. 8°. (IV u. 277 S.) Ham-

burg, J. F. Richter. Thlr. 1. HennÏg, Prof. Carl, Der Katarrh der innBren weiblichen Gesclilechts-

theile. 2e m. Zusatzen versehene Ausg. Mit 8 Kpfrtaf. (wovon 4

color. in gr. qu. 4°.) u. 5 (eingedr) Holzschn. 4°. (VIII u. 147

S.) Leipzig, Engelmann. Thlr. 4.;.. Hebrmann, Dr. Aüg. Gust., Compendium der Kriegs-Chirurgie.

Nach der neuesten kriegschirurg. Literator u. nach eigenen Er-

fahrgn. aus den Kriegsjahren 1859, 1864 u. 1866. Gr. 8°. (XIV

u. 369 S.) Wien , Braumüller. Thlr. 2^.. Kriegk, Prof. G. L., Die Briider Senckenberg. Eine biograph. Dar-

stellg.' Nebst e. Anh. üb. Gorthe's Jogendzeit in Frankfort a. M.

Gr. 8°. (XVI u. 380 S.) Frankfnrt, Sauerliinder. Tblr. 2. Modlinger, Sam. , Lessing's Verdienste urn das Jtidenthnm. Eine

Studie. Ler.-84. (52 S.) Frankfort a. M. (Leipzig, H. Fritzsche's Bnchh.) 16 Gr.

Oppenhoff, Dr. F. C, Das Strafgcsetzbnch f. die prenszischen Staaten nebst dem Gesetze u. den Verordnungen iib. die Einfiihrung

desselben erliintert. 6e verb. Ansg. Gr. 8°. (XII «. 658 S.) Berlin, G. Reimer. Thlr. 2|.

Prutz, Rob., Bnch der Liebe. Gr. 16°. (VIII n. 280). Leipzig, Keil. In engl. Einb. m. Goldschn. Thlr. 1^.

Reuss, Dr. Auo., u. D. M. Woinow, Ophtalmometriscne Studiën. Mit'ö (eingedr.) Holzseh. Gr. 8». (III a. 59 8.) Wien, Braumüller. 16Gr.

Richter, Eug., Das preussische Staatsschiildenwesen n. die prenssischen Staatspapiere. Gr. 8°. (XV n. 431 S.) Breslau, Maruschke & Berendt. Thlr. 2«.

Roth, Ch., Plastisch-anafomiseher Atlas znm Studium d. Modells u. der Antike. Ier Halfte. Fol. (14 Holzschntaf., wovon 12 in Tondr. o. 24 S. Text.) Stuttgart, Ebner & Seubert. In Mappe. Thlr. 3.

Schi.icht, E. v., Die Foraminiferen d. Septarienthones v. Pietzpnhl.

Mit 38 lith. Taf. Gr. 4°. (XIV u. 98 S ) Berlin, Wiegandt &

Ilempel. geb. Thlr. 10. Schrader, Ahg., Die Zwillingsbrüder. Roman. 3 Bde. 8°. (214,

216 u. 192 S.) Leipzig, (Haesele sen.) Thlr. 3.

Verkooping:

—17 November te Amsterdam, bij G. D. Bom, van de bibliotheken van wijlen Prof. M. des Amorie van der Hoeven , de Heeren S. G. Broekman, J. te Winkel e. a., zoo mede de tooneelstukken van wijlen den balletmeester A. P. Voitus van Hammen. Catal. 116 blz.

Gevraagde boeken :

1838" Christel, volksalmanak. Uitgezonderd jaarg. 1863, 1866 tot 1869.

1839 Gartenlaube. Geb. De 2 of 3 laatste jaarg.

1840 Familienjonrnal. Idem.

1841 De duizendkunstenaar. (Sigtenhorst).

1842 Romans van A. de Vries.

1843 de Jong, Handwb. der natunrk. wetenschappen. (Goed gecond.)

1844 Wagner, Handboek der fabriek-scheiknnde. 3 deelen. (Id.)

1845 Volks-eocyclopedie. Uitg. Roelants. 9 deelen. (Id.)

1846 Algern. wuordenb. der zamenleving. 6 dln. Cpl. Geb. in linn. (Id.)

1847 Guebickf, , Javaansch-Hollandsch woordenboek, (ld.)

1848 Oats' Werken. Uitg. Roelants. 2 cxx.

1849 Zegen des ouderdoms. Liefst gebonden.

1850 Bibliotgcek v. h. huisgezin. Idem.

1851 Nedcrl. boomgaard. 2 dln. Gebonden. Voor een koopje.

Aangeboden boeken:

878 de Génestet, Dichtwerken. Gebonden io prachtband

en verguld op snee ƒ 7,30.

879 Vervolgbundel op de Evang. Gez. Los. 123. 8 exx. . - 5,—.

880 Idem idem. Los. 24°. 8 eix. . - 3,85.

881 Bijbel met 40 platen. Uitg. Campagne. Half leder, linn.

op plat. Nieuw. Contant - 9,50.

882 History of the English Lauguage and Litterature. Linnen. 9 exx. Meestbiedende.

883 J. M. Calisoh en N. S. Calisch , Nieuw woordenboek der Nederl. taal. Linnen. Verkleurd. 2 exx. Idem.

884 Alexander von IIumboldt, Kosmos. Idem.

885 Bosscha. Lexicon Mannale Latinum. 1845. Idem.

886 Dr. W. G. Bhill, Nederlandsche spraakleer. Idem.

887 Klankleer, woordvorming aant. en verbuiging der woorden. 1860 7 exx. Idem.

888 Histor.-geograph. woordenb. In half leer. Nieuw. Idem.

889 Prenten-magnzijn voor de jeugd. 4 exx. Compleet tot heden. In stukjes. Idem.

890 Bijbelsch magazijn. Afl. 1—26. 4 exx. Met 507o.

891 Streckfuss, Gesch. der wereld. Idem

892 R. C. Biblioth. met dompertje. Jaarg 1869. 3 exi. Idem.

893 Sack's Beschr. aardr. beschr. Idem.

894 Stuiverspreeken van Chr. Ger. predikanten. 3 exx. Hem.

895 Biblioth. der deutschen Klassiken. 142 afl. Per afl. . - »,12. 893 Familiebijbel. (Uitg. Kruseman). In afi - H.50.

897 Al de werken van Flavius Josephus. (Nieuwe uitg.) Meestbiedende.

898 Gervinus, Geschied, d. 19e eenw. 8 dln. (1—4 h. rood led. b.; 5—8 ing.)

899 v. LENNBP, Poëtische werken. Blaauwe bandjes. 11 dln. Als nieuw.

900 Andriessen. Nieskruid. Ingenaaid - 1,—•

901 » Gebonden - 1.25.

902 Nederlandsche auteurs. Tegen 5/4' berekend.

903 de Génestet's Dichtwerken. 2 dln. Gebonden. . . - 8,—. Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Kos. op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIE N.

•yoor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden v van mijn' geliefden Vader, betuig ik bij dezen aan allen mijnen hartelijken dank.

Brammen, 21 Oct. 1869. G. Meijer Warnars. [21301

Sluiten