Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 44.

Zes-en-Dertigste Jaargang1.

NIEUWSBLAD voordek BOEKHANDEL.

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdag» het licht liet, geschiedt door J. M. TAK '» HAAFF te 's Gravenhaye, aan vrien men de Advertentiën uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te senden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDEEDAG,

4 November 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ1,75 per 8/m. De prijs der Advert. voor Geabonneerden, van 1—7 regels 60Cts.; iedere regel meer 5 Cta. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15Cts. per regel.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur bericht aan de Leden 1°. dat de uitslag der stemming over het voorstel tot aankoop van het Nieuwsblad voor den Boekhandel, gedaan bij zijne circulaire van den 21" October 11. is als volgt:

er zijn ingekomen 223 stembiljetten , waarvan 192 voor 31 tegen,

zoodat het voorstel is aangenomen. 2°. dat, naar aanleiding eener vraag van enkele Leden betreffende de moeielijkheid om in den boedel van de firma Lange & C°. te Batavia, daar eene gemachtigde aan te wijzen, het Be3tuur zich in dit buitengewone geval gaarne met de waarneming der bijzondere belangen van de Leden wil belasten.

Het verzoekt daarom de Leden die van zijne bemiddeling wenschen gebruik te maken, om voor den 15en e. k. te willen inzenden eene gespecificeerde rekening, op mailpapier, benevens eene op zegel geschreven en geregistreerde volmacht ten name van de firma L. van Bakkenes & C°. te Amsterdam. Deze stukken zullen alsdan per eerst vertrekkende mail worden opgezonden aan den procuratiehouder van de genoemde firma te Batavia.

De toezending van rekening en volmacht moet franco geschieden aan het adres van den Penningmeester, den heer B. van Dijk, en het Bestuur doet dit aanbod zonder eenige persoonlijke verantwoordelijkheid, onder de bepaling, dat de Leden die van zijne bemiddeling gebruik maken zich verbinden tot restitutie der te maken onkosten die ponds ponds gewijze op de crediteuren zullen worden verhaald, ook ingeval die onkosten de eventueele baten mogten te boven gaan.

Namens het Bestuur, Amsterdam, W. H. Kirberger, President.

1 November 1869. G. van Heteren, Secretaris,

pel & Bakker, ten behoeve van P. Noordhoff , te Groningen.

SCHORN Dr. P., Leitfaden der Mineralogie. Bonn 1870. Aangeteekend 26 October 1869 , voor P. M. van dek Made, ten behoeve van J. Heuvelink, te Arnhem.

SPURGEON, C. H., John Ploughman's talk. London. Aangeteekend 2 November 1869, voor W. H. Kirberger.

TURGKENEW, IWAN, Ans dem ïagebuche cines Jagers. Berhn 1857. Aangeteekend 29 October 1869, voor Gebroeders van

der POST.

ZaHLER, JULIUS, Das Schlittschuhlaufcn. Leipzig 1866. Aange-

teekenu Zü uctoner lao», voor «»uu>ui

Bij de COMMISSIE tot regeling van bet VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, Ingekomen, onderstaande werken:

DRECHSLER, Dr. ADOLPH, Das Wetterglas. Leipzig 1867. Aangeteekend 26 October 1869 , voor Gebroeders Binger.

Drei Weihnachtsabende. Eine ErzShlung von A. B. Berlin 1866. Aangeteekend 2 November 1869, voor H. Hüveker.

GERS'ÏSCKER, FRIEDRICH, Kreuz und Quer. Erster Band. Leipzig 1869. Aangeteekend 26 October 1809, voor P. Engels.

HECHT, Dr. FELIX , Ein Beitrag znr Geschichte der Inhaberpapiere in den Niederlaoden. Erlangen 1869. Aangeteekend 23 October 1869, voor Schetema & Hoekema.

HIJDRY-MENOS, L'Israel des Alpes ou les Vaudois du Pic'mont. Uit „Revue des deux mondes". N°. dn 15 Nov. 1867 et suivants. Aangeteekend 26 October 1869, voor H. Hövekkb.

LOCKER, ARTHUR, On a coral reef. London. Aangeteekend 30 October 1869, voor W. H. Kirberger, ten behoeve van H. A. Tjeenk Willink, te Arnhem.

MACKAY, CHARLES, Memoirs of extraordinary popular delusions. London 1869. Aangeteekend 29 October 1869, voor P. N. van Kampen.

MARIE, In üemuth muthig. Zweite unveranderte Anllage. Berlin.

Aangeteekend 22 October 1869, voor Caarelsen & C3., ten

behoeve van J. W. & C. F. Swaan, te Arnhem. MARRYAT, FLORENCE, Woinan against woman. London 1869.

Aangeteekeud 29 Octuber 1869, voor J. D. Sïbrandi. MBNZEL, WOLFGANG, Krilik der modernen Zeitbewusztseyns.

Frankfort a./M. 1809. Aangeteekend 27 October 1869, voor H. de

Hoogh.

Nu' marker, oll'n, For miene un anner'Lü's Góareu. Leipzig 1869. Aangeteekend 30 October 1869, voor Scii alekamp, v. u. Gkah-

Jmsterdam, 2 November 1S69.

Namens de Commissie,

C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Agatha Beroemde nederlandsche vrouwen. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Postf. (4, 219 en 2 blz. met een gclith. plaat). In gelith. omslag ƒ 1,60; geb. ƒ1,90Aimari) (Gustavk) , Het opperhoofd der Aucas. Schetsen en tooneelen uit Chili. Naar de tiende Fransche uitgave door L. C. Cuopius. 2e druk. 2 Deelen. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Postf. (4, 309 en 2 blz.; 4, 443 en 2 blz. met 2 gelith. plaatjes in tin'tdruk). In geïll. omslag ƒ2,—; geb. ƒ3,—. Almanak (Wand-) voor 1870. Bodegraven, J. van Rossum Dz.

(' vel schrijf in plano.) ƒ0,05. Andrikssen (P. J.), Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur. Amsterdam, G. W. Tielkemcijer. Postf. (210 blz. met 4 gelith. platen in kleuren). In lmn. band - rv /.l»9"Antwoord (Protestantsch) op den brief van Paus Pius IX aan alle Protestanten, met een woord aan den Pans vooraf. Uit het Hoogdnitsch door J. Visscher. 2e afl. Deventer, A. Ter Gunne. 8°. (blz. 81—160). ƒ0,60. Beul (K. de), Terechtwijzing en uitnoodiging. Een woord aan Ds. de Haas en meester Jansen. Leeuwarden, H. Bokma. 8°. (12 Hz.) ƒ0,15; 25 Ex. ƒ3,25; 50 Ex. f6,— ; 100 Ex, ƒ10,—. Born' (G. F.), Isabella, ex-koningin van Spanje, of de geheimen van het hof van Madrid. Historisch-romantisch verhaal uit de hedeudaagsche geschiedenis van Spanje. Naar het Hoogduitsch door O H. Pleiite. Ie afl. Haarlem, J. J. van Biederode. 8°. (blz. 1-82). /°'25Compl. in 40 afl. (1 32 blz.) Bosscha (J.) Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Herziene en verbeterde uitgaaf. 9e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. Roy. S3. (blz. 369-408). ƒ0,40. Brauw (W. M. de), De onderwijsqnaestie. Eene parlementaire gedachtenwisseling. 's Gravenhage, W. P. van Stocknra. 8°. (X en 104 blz.) /1>—■ Bruin (Servaas de), Nieuw Engclsch woordenboek, m 2 deelen. (T. Engelsch-llollondsch, II. Hollandsch-Engelsch) waarbij in rleel I achter ieder woord aanschouwelijk do uitspraak ; vooral inet het oog op de behoeften van hen, die de Engelschc taal aanleeren, en van hen, die het Engclsch gebruiken in het praktische leven. Naar de beste bronnen bewerkt. Veel gewijzigde en vermeerderde tweede druk. 8e afl. Leiden, D. Noothoven vau Goor. Postf. (Ie deel blz. 561—640 in 2 kol.). . ƒ0.40Calvijn's Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Op nieuw uit het latijn vertaald naar de laatste uitgave in Mei 1864, onder medewerking en toezie! van H. de Cock. 36e afl. Kampen , G. Ph. Zalsman. 8°. (Ille'Deel blz. 449—496). Bij inteek. ƒ 0,25; buiten inteek. u^?'30' Debaï (A.). De verborgenheden van den slaap. Prophetische droomen, visioenen, nachtmerrie, slaapwandelen, schijndood, biologie, magnetisme, geestverschijning. Naar den 5en druk uit het Fransch. Nieuwe (titel-)nitgave. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Postf. (6, 426 en 4 blz.) In gcïll. omslag. ƒ1,90. Gerdes (E) Heemskerk's val. Een verhaal. 2 Deelen. Haarlem, Erven Loosjes. 8°. (8 en 266; 6 en 279 blz.) ƒ5,50. Grietje en hare kinderen. Door den schrijver van Jessica's eerste gebed en Jessica's moeder. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van Ph J. Hoedeinaker. Utrecht, J. H. van Peursem. KI. 4°. (8 en 92 blz.) f°-™GniiNEVELi) (G.), Derde taalboekje bevattende oefeningen voor de hoogste afdeeling van de rnidd. klasse der lagere school. Dordrecht, C. Morks Jzn. 12°. (39 blz.) /OM'Vierde taalboekje bevattende oefeningen voor de

Sluiten