Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

375

Zoowel afzonderlijk als gesorteerd lever ik deze werkjes met premien 4/3;., 7/6, 15/12.

Bestellingen van 4/3J of meer knnnen mij ongcfrankccrd per post worden toegezonden.

Arnhem, Nov. 1869. J. Heuvelink. [2356]

SCHOOLUITGAVEN worden met sneccs geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7^ ets. per regel. Bij herhaling 'wordt berekend 3/2J maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10% rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage. [2357]

De uitslag der verloting Internationale Tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt, wordt alleen k co n tan t a 8cent netto afgeleverd. Bestellingen waarbij het bedrag niet is gevoegd, worden door mij niet uitgevoerd.

K. H. SoiiAn. T33581

Bij J. K. E. Alhenhoven ziet binnen eenige dagen het licht: EEN DRIETAL POËTISCHE BIJBELSCHE TAFEREELEN, door A. S. Mulder, Schrijfster van «Angelus Merula" enz. (Ten voordeele van het Fonds der nagelaten weduwen en weczen der verongelukte S c h ev eni ngsc h e visschers). 24 pag. gr. 8°. met keurig omslag. Prijs part. /0,25, netto ƒ0,225; met premien 7/6, 15/12 enz. tot primo December; later 7/6J, 13/12 enz. Bestellinglijsten liggen voor den Boekhandel op franco aanvrage of per conv. F. H. BrinkMan disponibel.

De boekjes kunnen niet in commissie gezonden worden. [2359]

Binnen weinige dagen heb ik ter uitgave gereed een keurig net jaarboekje , getiteld : Agape, CHRISTELIJK JAARBOEKJE VOOR 1870. Met staalen houtgravures.

Dit jaarboekje wordt aan de iuteekenaren op den jaargang 1870 van het CHRISTELIJK ALBUM kosteloos uitgereikt.

Confraters die er afzonderlijk van denken te plaatsen, gelieven hunne aanvragen ten spoedigste in te zenden aan den uitgever

Arnhem. J. Voltelen. [2360]

Bij A. Jonobloiüi to Leeuwarden is ter perse om binnen enkele dagen te verschijnen :

LEEUWARDEN OF MEüEMBLIK ? Wedstrijd tot behoud of verkrijging der criminele strafgevangenis voor mannelijke veroordeelden. Prijs 15 Cent, met 20 pCt. rabat. Premie 13/12. Heeren Boekhandelaren zij bericht, dat deze brochure, over eene 9 nestion bruiante van den dag, niet in commissie kan worden gezonden , maar voor rekening moet worden aangevraagd. f2361]

DÜ den ondergeteekende zal voor het einde dezer maand het licht JJzien eene brochure over het O c t roo i d e r Ja v a sch e bank, u°ch alleen aan hen, die daarop uitzigt van plaatsing hebben, in commissie worden gezonden. Aanvragen daarvoor worden dus onder eerste couvert ingewacht door

P. N. van Kaüpen.

Teijer, VERKLARING VAN HET METRIEKE STELSEL JJVAN MATEN EN GEWIRTEN, volgens de wet van 7

April, Staatsblad n°. 57. Prijs ƒ0,25 part.

Van bovenstaand werkje is zoo even de tweede herziene druk verschenen. De groote oplaag van den eersten druk was in drie "eken uitverkocht. Van de Tabel heb ik nog goeden voorraad. Confraters die met deze courante artikelen nog eens ter dege werken Willen, zend ik op aanvraag gaarne een Inteekenlijst.

15 Nov. 1869. L. A. Laureï. f2363]

Alom verzond ik, zoo ten vervolge voor rekening als in r»kommissie, de eerste aflevering van: "E VOLKSBESCHA VER. Tijdschrift gewijd aan de verspreiding van algemeen nuttige kundigheden. 3e jaargang. Per jaargang van 12 maamlel. aflev. netto ƒ 1,20, verk. ƒ 1,50. Met vriendelijken aandrang kom ik voor dezen 3en jaargang van toijn Tijdschrift de zoo zeer gewenschte medewerking van den Boekhandel vragen. De gunstige ontvangst, die de beide vorige jaargangen, *an de zijde van het publiek mochten ondervinden, doen mij van dezen nieuw ingetreden jaargang alles goeds verwachten. Verschillende Kunstige reeensiën bewijzen de degelijkheid van den inhoud.

Ik bereken de premien a 8/7, 14/12 enz. Op een getal van 6ty48 sta ik 5"/» extra toe.

Ook geef ik 25 ets. kolportageloon per exempl. voor die Heeren, Welke in hunne woonpluats en omstreken met dit Tijdschrift wenschen le laten kolporteren; de preraiën vervallen alsdan.

Niet twijfelend aan uwe goede gezindheid om mij in mijne onderneming te steunen, ben ik steeds bereid mij voor uwe uitgaven, zooWel iu uw als in mijn belang, voortdurend en vlijtig to interesseren. Doesborgh, Nov. 1869. A. II. van der Hoeve Jr. [2364]

ij G. Poktielje & Zn. te Amsterdam is verschenen:

BUBELSCH MAGAZIJN VOOR ALLE STANDEN, ter be¬

vordering van kennis der Heilige Schrift. Compleet

i!

in 6 deelen met 312 staalplaten. Netto ƒ15,60, verk. ƒ 19,50. LEES DIT S. V. P.

Op dit werk (thans compleet verschenen) blijft de gelegenheid tot inteekenen opengesteld, voor die het zich, 't zij per week of per maand bij eene of meer afleveringen te gelijk, of ook wel per deel om de twee of drie maanden, wil aanschaffen, gelijk een aantal Exemplaren nog telken maand in verschillende afleveringen wordt verzonden.

Tot aanmoediging, orn Inteekenaren hierop te verzamelen, bieden wij aan, boven het rabat de navolgende premien, als: 6/oJ , 10/9, 18/16, 26/23, 40/35, 60/52, 80/69, 100/85 , eene tegemoetkoming voor buitengewone moeite of onkosten aan colporteurs, t. w.:

Voor ieder Ex. waarvan de aflevering per week of per maand wurden verlangd ƒ0,60.

Voor ieder Ex. dat in eens compleet wordt besteld ƒ1,50.

Proefafleveriogeu en Inteekenbilletten zijn steeds ter beschikking, alsmede verschillende soorten van Banden voor het compleete werk.

[2365]

Dupuis, C. T., ORIGTNE DE TOUS LES CULTES OU RELIGION UNIVERSELLE. Paris 1869. 1 gros vol. in-12°. 2 tlorins avec 25°/Q.

Cette nouvelle e'dition du célèbre ouvrage a éte' sairée k Paris. L'éditeur a pu sauver quelques centaines d'exemplaires que j'ai acquis.

Veuillez donc dorénavant adresser vos commandes a moi. Dépot chez Mr. H. J. van Kesteren a Amsterdam.

Bruxelles, Novembre 1869.

F. Claassen.

[23661

"irAN LENNEP-ALBUM , zamengesteld door NederlandVsche Kunstschilders.

Heden verzonden wij aan HH. Kunst- en Boekhandelaren , die bij vooruitbestclling hebben ingeteekend op het VAN LE.MNEP-ALBIÏM , de le aflevering met de noodige p ros peet u ssen , in teek enlijsten, affiches enz. Het zal ons ten hoogste aangenaam zijn, wanneer een ieder flink met deze preciense uitgave zal willen werken. Wij twijfelen niet of het kunstminnend publiek zal ruimschoots de moeite beloonen , die men zich voor eene dusdanige onderneming getroosten wil. De v oorn i t bes te] li ng met het extra voordeel daaraan verbonden, blijft ook nog tot den 25en dezer opengesteld.

Wij brengen tevens ter kennis, dat alle nabestellingen geregeld zullen worden afgeleverd van af den 25en dezer , zoowel met prachtbanden als portefeuilles.

Haarlem , 14 Nov. 1869. Ch. Binger & C°. [2367]

Heden zijn door ons verzonden de voor rekening en in commissie gevraagde exemplaren van: W. Collins, DE MAANSTEEN. Uit het Engelsch vertaald door Ansa. Met eene aanbeveling van Dr. Lindo. 2 deelen gr. 8". en tuee titelvignetten, ƒ5,90 particulier, ƒ4,72 netto. Heeren, die hiervan niet ontvingen en uitzigt hebben tot plaatsing, zullen ons met hunne aanvragen verpligien. Arnhem en Nijmegen, 11 Nov. 1869.

Adolf Blomhert en J. Heuvelink. NB. Alle aanvragen s. v. p. te zenden aan J. Heuvelink te Arnhem. [2368]

I)

e voornitbestelde en commis sie-exe mp la ren zijn verzonden van :

I. Asschbnbergh, VERTELSELS EN PUNTDICHTEN. II. HOE LANGER HOE LIEVER. Mei od i ën-a 1 bu m voor

de Pian o - forte. III. D. Krug, DE KLEINE PIANIST. Opera-album.

Tevens zijn door mij afgeleverd de voor rekening gevraagde exempl. van :

Ch. Dickens, SCHETSEN EN VERHALEN. Post 8°. In linnen band. Met vignet.

Tot 26 Nov. a. s. blijft de gelegenheid nog opengesteld om hiervan voor rekening le bestellen, tegen den aanbiedingsprijs van ƒ1,40 met premie 4/3", 7/6 en 15/12. Na dien datum vervallen de aaubiediogsyoorwaarden en wordt de premie 13/12. Daar het niet in commissie wordt gezonden, hebben zij, die van de aanbieding gebruik maken, alleen gelegenheid om er mede te werken. Eenige gekleurde winkelbilletjes ontvangt men er bij.

Rotterdam, 12 Nov. 1869. Hendrik Altmann. [2369]

I1)

ij Gebrs. Levisson , firma D. Proops Jz. , is verschenen en alom verzonden de derde afl. van het:

GODSD. HANDBOEK. Schat uit Bijbel en Talmoed. Heeren Boekhandelaren, onderwijzers en respectieve inteekenaren, welke nog hunne inteekening niet hebben ingezonden, worden verzocht tot voorkoming van verdere vertraging , deze teu spoedigste in te zenden aan bovengenoemden. [2370]

Maronier, UITGEBR. HANDL. I. 2, 3e druk, is verschenen en dus , op aanvraag , weer in commissie verkrijgbaar.

Van de VERKORTE HANDLEIDING II. (groene omslag) is weer een herziene druk ter perse. Indien dus hier of daar Eix. voorhanden zijn die binnen eene maand waarschijnlijk niet opgeruimd worden , gelieve men die terug te zenden.

Ik vraag verschooniug voor den overlast wegens de herhaalde terugvragen. Ze zijn een gevolg van de pogingen om die werkje? zoo volkomen mogelijk te maken.

Sluiten