Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 48.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLADvookden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht riet, geschiedt door j. m. va» 't haaff te 's Gravenhage, aan wien men de Advertentiën , uiterlijk tot Woensdag-raiddag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

2 December 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ 1,75 per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur bericht aan de leden , dat de Commissie, benoemd in de laatste Algemeene Vergadering en belast met het opmaken van een plan tot verbetering van het correspondentiewezen in den Boekhandel, haar rapport in zijne handen heeft gesteld.

Het Bestuur heeft in overeenstemming met de Commissie geoordeeld, in dezen tijd des jaars geene buitengewone Algemeene Vergadering tot beraadslaging over het plan te beschrijven. Het plan zelf geeft echter aan het Bestuur de hoop dat daarmede de eerste grondslagen voor een toekomstig Bestelhuis zijn gelegd en heeft gemeend zich tot de Commissie te moeten wenden ter verkrijging eener nadere bespreking van het plan om het voorts zoo spoedig mogelijk ter kennis van de leden te brengen en zoodanige maatregelen te beramen om op de aanstaande Algemeene Vergadering in deze gewichtige zaak een afdoend besluit te verkrijgen.

Het Bestuur, Amsterdam, W. H. Kikbergek, President.

30 November 1869. G. van Heteben, Secretaris.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINSS-REGT z(jn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

A.INSWORTK, WJLLIAM HAHRISON, Tue sonth-sea bubble.' Vol. 1. Leipzig 1868. Aangeteekend 27 November 1869, voor J. D. Sybrandi.

BUNGENER, FÉLIX, Pape et Concile aa 19e siècle. Paris 1870.

Aangeteekend 29 November 1869, voor Caarelsen & C0., ten

behoeve van j. j. H. Kemmer, te Utrecht. BURGON, Bev. JOHN W., A plain commentary on the Four Holy

.ïuspus. * voi. uxioru ana i.onaon I80ö. Aangeteekend 25 November 1869, voor Scheltema & Holkema.

HULSKAMP, FRANZ, Piusbuch. Papst Pius IX in seinem Leben nnd Wirken. Ie Lief. Monster 1870. Aangeteekend 25 November 1869, voor J. W. van Leeuwen.

MiiHLBACH, LUISE, Kaiserin und SKugerin. Uit - der Bazar". N°. von 8 Jannar 1870 nnd folgende. Aangeteekend 29 November 1869, voor Caarelsen & C°., ten behoeve van j. Voltëlkn, te Arnhem.

SCHI.OESSING, F. H., Handels-Geographie. Ie Lief. Berlin. Aangeteekend 27 November 1869, voor C F. Stemleb.

Unkind (The) word and other stories. By the Author of »John Halifar, Gentleman". Vol. 1. Leipzig 1869. Aangeteekend 27 November 1869, voor H. A. Kramers, ten behoeve van P. N. van Kampen.

Amsterdam, 30 November 1S69.

Namens de Commissie,

C. CaARELBEN.

Nieuwste nitgaven in Nederland.

Aanteekeningen betreffende het telegraafwczeu in Prnissen, Baden, Zwitserland en Frankrijk op ecne daartoe ondernomen reis verzameld door A. H. van Thiel en J. M. Colette. 's Gravenhage , van Weelden & Mingelen. Roy. 8°. (74 blz.) ƒ0,75.

Almanak (Geldersehe volks-) voor het jaar 1870. Hoofdredacteur J. C W. Quack. 36e jaargang. Met 2 gelith. plaatjes. Arnhem, Is. An. Nhhoff & Zoon. KI. 8°. (42 en 179 blz. met 2 gelith. plaatjes.) ƒ0,90.

Almanak (Portefeuille-) 1870. Haarlem, Erven Loosjcs. 24°. (16 Wz.) ' /b,10.

Beeren (De drie). Amsterdam, K. H. Schadd. 4°. (6 blz. tekst met 5 gekl. platen.) In geïll. omslag. f0,15.

Berg (G. van den), Bertha. Vóór driehonderd jaren. Amsterdam, G. L. Funke. (1870). 8°. (4 en 306 blz. met een gelith. plaat.)/3,—.

Bethel. Christelijke stads- en dorps-almanak voor het jaar 1870, onder redactie van O. G. • Heldring. Uitgegeven ten voordeele van het Gesticht Bethel. 8e jaargang. Rotterdam, M. Wijt & Zonen. KI. 8°. (8 en 96 blz.) ƒ0,40; 100 Kx. ƒ30,—.

Blüthen und Blnmen deutscher Poesie. Gesammelt von e. Laurillard. Amsterdam, K. H. Schadd. KI. 8». (8 en 200 blz.) In linnen band. ƒ1,90.

Blom (A. H.), De brief van Jacobus. Een bijdrage tot de kennis der oud-christelijke literatuur en leer. Dordrecht, P. K. Braat. 8". (4 en 316 hlz.) ƒ3,20.

Boekeren (R. Koopmans van), De Graaf de Monte-Christo. Naar den roman van dien naam bewerkt. Schiedam, H. A. M. Roelants. (8 en 342 blz. met 4 gelith. platen in kleuren.) In gelith. omslag ƒ2,40; in linnen bd. ƒ2,90.

Jan Koster. Een verhaal. Leiden,

A. W. Sijthoff. Postf. (4 en 207 blz. en 4 gelith. platen in kleuren). In linn. prachtb. ƒ1,90.

Bronsveld (A. W.) De roeping der kerk. Hervormings-leerrede. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie-armeu (te Haarlem). Haarlem, A. C. Kruseman. Postf. (30 blz.) ƒ0,30.

Bruin (Servaas de), De Zwcedsche taal alleen door zelfonderricht. Ie brief, (Inleidende les en les I) van den volledigen leercursus in brieven , om zonder onderwijzer , uitsluitend door eigen oefening gemakkelijk en spoedig de zweedsche taal volgens de regelen der spraakkunst en den beschaafden orngang.^toon te leeren schrijven en spreken. Zutphen , P. Plantenga Bzn. 8°. (blz. 1—16 in 2 kol.) In gesloten omslag. ƒ0,60. Cpl. in ongeveer 12 brieven

(Overgedr. nit •> Van over de grenzen «.) Bruin (Servaas de), De Duitsche taal alleen door zelfonderricht. 10e Brief. (Les 19 en 20). Zutphen, P. Plantenga. Bzn. 8°. (blz. 145—160 in 2 kol. in gesloten omslag). ƒ0,60. Brïce (Ch. J.), Ter nabetrachting op 17 November 1813, 1863, 1869. Evangeliewoord naar aanleiding van Jeremia III, vs. 20—25. Gesproken tot de Hervormde Gemeente van 's Gravenhage, op Zondag 21 November 1869, in de Willemskerk, 's Gravenhage, H. J. Gerretsen. 83. (16 blz.) ƒ0,20. Duijtsch (Christiaan Salomon) , Bloemlezing uit (zijne) werken.

8e afl. Docsborgh , J. C. van Schenk Brill. 8°. (blz.449—512. ƒ0,30. Familie (De) Guldenarm. Vrij naar het Engelsch door Agatha. Haarlem, Erven F. Bohn. Postf. (4 cn 192 blz) ƒ 1,35; in linnen

ƒ1.75.

Fern (Fanny) , Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Maria Neve. Haarlem, Erven F. Bohn. (1870). KI. 8». (8 en 158 blz.) ƒ1,25 ; in linnen ƒ1,65.

Frijlink's kleine schoolatlas. 9e vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam , Seyffardt's boekhandel. Postf. (19 kaarten gegrav. op staal in kleuren. In geïll. omslag. ƒ0,60. Haak (B. tkr) Bzn. , Photogrammen. Schetsen en verhalen. Nijmegen, Arnhem, Adolf Blomhert, J. Heuvelink. (1870). Postf. (248 blz.) ƒ1,90; in linnen band. ƒ2,25. Heine's (Heinrich) Vermischte Schriften und über Ludwig Börne. Amsterdam, K. H. Schadd. 12». (6 en 454 blz.) In gelith. omslag ƒ1,75; in linnen band. ƒ2,—. Herfrieda , Een teedere snaar. Open brief voor alle beschaafde vrouwen in Nederland. Deventer, C. Zwaardemaker. Postf. (21 blz.) ƒ0,40.

Heust (D. F. van) , Het ijzersterke prentenboek voor Hollandscbe jongens en meisjes bewerkt. Met groote gekleurde platen. Leiden , A. W. Sijthoff. 4". (10 gelith. platen in kleuren met tekst en titelplaat op karton. In gelith. omslag. ƒ 1,90.

Hets van Zouteveen (H. Hartogh), Handboek der mineralogie, ten gebruike bij het middelbaar en hooger onderwijs. Ie deel. Met 11 steendrukplaten. Tiel, H. C. A. Campagne. 8°. (10 cn 252 blz. met 11 gelith. platen). ƒ3,60. Compl. in 2 deelen.

Historie (Natuurlijke) van Nederland. Nieuwe (titel-)nitgave. 47e — 48e afl. (J. A. Herklots, De week- en lagere dieren ; H. Schlegel, De kruipende dieren.) Amsterdam, G. L. Funke. 8°. (blz. 433—466 en 9 blz.; blz. 1—44 en 10 blz. met 11 gelith. platen in kleuren.) Per afl. ƒ0,90.

IIoqenbirk (Jacob) , Oefening over Zacharia 4 : 10. Uitgesproken den 11 November 1866. Utrecht, A. Fischer. 8°. (15 hlz.) ƒ0,10.

Jaarboekje van de regterlijke raagt in het Koningrijk der Nederlanden en zijue Koloniën, voor 1870, te zaraeo gesteld onder toezigt van Mr. C. C. E. d'Engelbronner. 31e jaargang. Gorinchem, A. van der Mast. KI. 8°. (8, 262 en 6 blz.) ƒ1,50.

Junius, Proeve eener herziening van onze schoolwetgeving. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 8°. (36 blz,) ƒ0.40.

Kansas landerijen der central branch union pacific spoorweg-maatschappij, aan hun (haar?) kantoor van landerijen in AtchisonKansas ten verkoop aangeboden. Zutphen , W. J. Thieme & Cie. 1 bl. kl. schrijf van 15 blz. en een gelith. kaart. ƒ0,10.

Kate (J. J. L. ten), De Jobeide. Het bock Job in Nedcrduitschen dichtform overgebracht en toegelicht. 2e druk. Leiden, A. W.

Sluiten