Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

BANDEN. — DE GÉNESTET.

Onze voorraad losse banden is wederom ten einde. Wij laten thans op nieuw een partij maken, die in de eerste week van December gereed zal zijn. Wie ze nog noodig heeft gelieve ten spoedigste te bestellen; ook zij die hunne aanvraag terug ontvingen met bericht dat de voorraad was uitgeput.

Amsterdam, 25 Nov. 1869. Gebroeders Kraay. [2464]

MM. Couvée te 's Hage vraagt zoo spoedig mogelijk een • BEDIENDE, bekend met de levende talen en met beschaafde manieren; tevens is er gelegenheid voor een LEERLING om geplaatst te worden. [2465]

DRUKPERS.

Men vraagt te koop een gebruikte IJZEREN BOEKDRUKPERS nog in goeden staat.

Opgaaf van prijs en grootte van den degel enz., franco, onder 'tNu. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2466]

HH. BOEKHANDELAREN.

Een hulponderwijzer, die van carrière wenscht te veranderen, en in het algemeen bekend is met den boekhandel, zoekt bij genoemd ook eene betrekking.

Inclinerenden gelieven zich te adresseren onder letter X. bij den boekhandelaar C. Teer te Edam. [2467]

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij op 1 December zich heeft gevestigd te Tholen, als BOEK- en PAPIERHANDELAAR en BOEKBINDER. — Hij is zoo vrij Heeren Uitgevers te verzoeken, hem in zijne onderneming door ruime toezending van Commissiegoed , In teeken 1 ijsten en Prospectussen, wel'de noodige hulp te willen verleenen, terwijl hij van zijn kant de verzekering geeft van niets onbeproefd te zullen laten , wat in het belang van die Heeren , zoowel als in zijn eigen belang door hem zal dienstig geacht worden. Op eene prompte jaarlijksche aiekening kan worden staat gemaakt.

De Heer C. L. Brinkman , die zich met zijne Hoofdcorrespondentie heft belast, zal voorloopig wekelijks aan hem afzenden.

Heeren Magazijnhouders van Papier, Kantoor- en Schoolbhoeften, worden beleefdelijk verzocht hunne aanbiedingen en monsters, als prijscouranten enz. ten spoedigste van hedeu af franco toe te zenden.

Tholen, 1 Oct. 1869. W. A. van Nieuwenhuyzen. [2468]

Door Jac. Suykerbuyk te Rosendaal is aan Z. M. de vergunning gevraagd om bij zijn naam dien van van Poll te voegen, ten einde zich met zijne wettige nakomelingen in het vervolg te mogen noemen en teekenen van Poll-Suykerbuyk.

^Cp0 Tot eene rigtige bestelling gelieve men in het vervolg alles wat voor mij bestemd is, te adresseeren aan

Jac. van Poll-Suykerbuyk. NB. NB. Bij de vorige plaatsing dezer Advertentie is in den naam eene font ingeslopen; men gelieve daarop attent te zijn.

[2469]

D

oor mij zijn op de laatste fondsverkooping aangekocht:

Bojesen, HANDBOEK ROME1NSCHE ANTIQUITEITEN.

HANDBOEK GRIEKSCHE ANTIQUITEITEN.

HISTORISCH-GEOGRAPHISCHE ATLAS. Uitgave Thierry & Mensing.

Aanvragen om deze artikelen gelieve men dus voortaan aan mij te zenden.

Zwolle, 15 Nov. 1869. W. E. J. Tjeenk Willink. [2470]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto Èt ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelijksche rekening.

Ontvangen : ALMANACH DE GOTHA. 1870. Payne's MINIATUR-ALMANACH. 1870. "VOLKSKALENDER DES KLADDERADATSCH. 1870. Bunsen, DIE EINHEIT DER RELIGIONEN. I. Gratis te bekomen:

CATALOGUS COLLECTION LITOLFF. Op deze muziek verleen ik 40% rabat. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. p Noordhoff. f2471]

J. van Nas (firma G. F. Gezelle MeerburgI te Gorinchem.

. vestigt owe aandacht od het werki'e •

DE FAMILIE CLAREMONT OF DE ZALIGSPREKINGEN. Uit het Engelsch door G. H. van Lingen , te Zetten. Met 2 fijne gekleurde plaatjes, 159 blz., kost dit ingenaaid 35 cts., keurig gebonden in bruin linnen 50 cts. Premiën 4/3^., 7/6,15/12, 25/20 met 20°/o.

De zuiver christelijke zin en de echt zedelijke strekking maken dit werkje een aanbevelenswaardig geschenk voor kinderen. f2472]

l G van Lom te Amsterdam, biedt aan: .NIEUWE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Vermakelijk gu

zelschapspel door Jean Paul. 72 kaartjes in nette cartonnen doos. Prijs part. ƒ0,75, netto ƒ0,60; met premiën 4/3|-, 7/6 en 15/12. [2473]

Tijdelijke aanbieding van onderstaande werkjes, zeer geschikt voor St. Nicolaas- , Kersmis- en Nieowjaar-cadeaux.

KINDERWERKJES. I. HET JONGE VOLKJE. Beelden uit het Kinderleven , naar

teekeningen van Oom Bastiaan. ƒ1,50. II. FABELEN VAN DE LA FONTAINE, geïllustreerd naar Gustave Doré en anderen. Uitgave voor de jeugd, le en 2e Bundel, met 32 plaatjes. Elke Bundel ƒ0,90.

III. LEVENSGESCHIEDENIS VAN ROBINSON CRUSOÉ , op nieuw verteld door N. A. van Charante. Met 24 fraaie platen. ƒ1,25.

IV. Idem, gekleurde platen, ƒ1,50.

V. VOLKS-SPROOKJES , verzameld door de Gebroeders GrimM , met 12 gravuren, ƒ1,—.

Met 30% korting. Premiën 4/3A , 7/6. Bij kompleet stel met 50% korting en de gewone premiën. MUZIEKWERKEN. DE BALARINE. Keur van de meest gezochte dansmotieven. Drie

bundels in één band. ƒ3,—. BOUQUET DE MELODIES. Verzameling van de liefste en meest

gezochte Salonstukjes. Drie bundels in één band. ƒ3,—. OPERA-ALBUM. Verzameling van de meest elegante en melodieuse nummers uit de voornaamste Opera's. Drie bundels in één band. ƒ3,—. DE VOLKSLIEDEREN ALLER NATIËN, voor Piano gearrangeerd

door N. Beijer. ƒ4,50. ZANG-ALBUM. Keur van vrolijke Coupletten , Romances enz. uit den tegenwoordigen tijd , in één band. le Serie ƒ4,50. Idem. Idem. 2e Serie ƒ4,50.

ZANG-ALBUM. Keur van vrolijke Coupletten, Romances, humoristische Liederen enz., uit vroegeren tijd. In één band. ƒ4,50. DE ECHO. Keur van Duitsche, Fransche, Engelscbe en Hollandsche Romances en Liederen. In één band. ƒ4,50. Naar keuze, met 30% korting. Premiën 4/3'—7/6. De geheele collectie voor rekening nemende, ontvangt men 50% korting.

NB. Bovenstaande aanbiedingen zijn slechts geldig tot 31 Dec. Ter perse om spoedig te verschijnen : ONZE LIEVELINGEN. Verzameling van de meest populaire melodien voor Piano-Forte.

CAFÉ CHANTANT. Repertoire van de fraaiste Humoristische Voordragten , Comische Scènes , dito Zangstukken , Coupletten enz. Rotterdam, 30 Nov. 1869. De Uitgever H. Nijgh. [2474]

NOODIG BERIGT VOOR DE IN TEEK EN AREN OP »DE GELOOFSBELIJDENISSEN DER WERELD."

Met nog ééne aflevering, dus 23 afleveringen in twee deelen, met 36 platen is het werk kompleet. De twaalf andere platen , voorstellende Heidensche tempels in Engelsch Indië, zijn om de onbelangrijkheid en om het werk niet noodeloos in prijs te verhoogen weggelaten.

^p5* Twee stevige en fraaije losse linnen banden met keurige gegraveerde stempels op plat en rug, om ,,DE GELOOFSBELIJDENISSEN DER WERELD" te doen inbinden, zijn op bestelling vóór 15 December a. s. bij den Uitgever te bekomen; de twee banden, prijs ƒ2,40.

Latere bestellingen op deze banden kunnen vermoedelijk niet meer worden aangenomen.

, 27 Nov. 1869. J. C. de Buisonjb , Uitgever. [2475]

GEWERBEHALLE.

Yolgens overeenkomst met den Dnitschen Uitgever zal met 1°. Januari 1870, van dit bekende tijdschrift, bij den ondergeteekende eene Nederlandsche uitgave het licht zien, onder den titel van: KUNST EN INDUSTRIE. Maandwerk van Modellen voor alle takken van nijverheid.

Deze uitgave zal in alles gelijk zijn aan de Duitsche, echter met Hollandsche tekst. De bestaande Inteekenaren op de Duitsche uitgave zullen waarschijnlijk liever op de Hollandsche uitgave overgaan , waarom ik u beleefdelijk verzoek mij ten spoedigste op te geven het aantal exemplaren der le afl. (die tegelijk met de Duitsch e uitgave verschijnt) dat gij daarvan wenscht te ontvangen.

De prijs per jaargang is ƒ7,20 met 20% rabat. Premiën 7/6», 13/12 enz.

Daar er letterlijk geen tak van nijverheid is, waarvan de beoefenaar niet iets van zijne gading in dit Maandwerk vinden kan, zoo zal het iedereen gemakkelijk vallen, een getal te plaatsen.

Utrecht. W. F. Dannenfelser. [2476]

ALLÉÉN OP AANVRAGE 1

MM.

Wij hebben de eer UEd. te berigten, dat wij zullen uitgeven eene Serie

BLINDE SCHOOL-WANDKAARTEN VAN DE NEDERLANDSCHE PROVINCIËN, bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts, Directeur der Hoogere Burgerschool te Zwolle. De eerste reeds verschenen kaart is N°. 2 der Serie, namelijk GELDERLAND,

Sluiten