Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396

Postf. (11 blz. en blz. 1—224; 4 blz. en blz. 225—418) ƒ 2 80in linn. band ƒ3 40'

Heije's volksdichten. (6e afl.) Zedenspiegel in spreuken. I. Amsterdam G. L. Fnnke. Postf. (44 blz.) In'geïll. omslag, ƒ0,25- bil mteek. per 12 Nos. ƒ2 50

Houtum (J. F. G. van), Het torpedo-wezen te Brielle, bij het einde van het jaar 1869. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 8°. (56 blz met 2 uitsl. gelith. platen). ƒ0,80.

Huishoudboek. Eenvoudige handleiding voor Nederlandsche huisvrouwen, om op eene gemakkelijke wijze hare huishoudelijke uitgaven en ontvangsten te kannen aanteekenen en wekelijks en jaarlijks te kunnen overzien, zamengesteld door eene huismoeder. Amsterdam Gebr. Kraay. 4°. (124 blz.) In half linn. band. ƒ1,50'.

Jansen (J. F.), Opzet of onkunde? Een woord tot mijn collega' K. de Beijl, naar aanleiding eener brochure, door hem uitgegeven «Met een liefdadig doel". Leeuwarden, A. Akkeringa. 8°. (32 blz.)

Juda (M.), Derde open brief aan allen die belang stellen in "de'toekomst van Suriname. Amsterdam, P. M. van der Made. Postf (44

v blz° ƒ0,30.

Kafteyn (W. A. G.), Geneeskundige gids voor zeelieden en passagiers op de groote en kleine vaart. Dordrecht, P. K. Braat. (1870) KI. 8°. (12 en 180 blz.) ƒ1,60'.

Kate (J. J. L. ten), De schepping. Een gedicht. 3e druk. Utrecht' Kemink & Zoon. Postf (4 en 154 blz.) In gelith. omslag ƒ1,— ; in linn. band f\ 49.

Keller's (Gerard) Prentenboek voor zijne kinderen. Spoorweg A. B. C. Arnhem, J. van Egmond Jr. 4°. (6 blz. met 6 gekl platen). ƒ090

De geschiedenis van Hobinson Crusoë. Als boven.

KI. 8°. (2 en 95 blz. met 50 hontgrav). In geïll. cart. band ƒ 1,60.

Koentz (G. M.), Alphabetisch register op de voornaamste koninklijke besluiten, ministeriële resolutiën , circnlairen en aanschrijvingen. Opgenomen in de algemeene politie-bladen van de jaren 1852 tot en met medio 1869. 3e druk. ütrecht, W. F. Dannenfelser. 8° (35 blz> ƒ0,60.

Koning (J. de), Verzameling van gelegenheidsversjes, ten dienste van scholen en huisgezinnen. Oostburg, A. J. Bronswijk. KI. 8°. (8 en 61 blz.) In gelith. omslag ƒ0,35.

Laurillard (E.), De roos en de lelie. Leiden, P. Engels. 12°! (4 en 82 blz.) In gelith. omslag ƒ1,— ; in linn. band en verg. op

T snede ƒ 1,50.

Lemon (Mabk) , Gouden kluisters, üit het Engelsch. Deventer A ter Gnnne. (1870). 2 Deelen. 8°. (4 en 291 blz. met gelith. titelvignet; 2 en 303 blz. met gelith. titelvignet). ƒ6,—.

Lied (Het) der engelen. Zwolle, J. P. van Dijk. 8°. (2 blz.) ƒ0 02-

T.10,°Ez. /0,80.

■Liederen (Honderd en één uitgezochte gezelschaps-) voor den beschaafden stand. 5e druk. Oostbure, A. J. Bronswijk 18° C8 en

_ 120 biz.) /0 30;

Linschoten (J. H. van), God verlaat de zijnen niet. Eene kerstvertelling. Zwolle, J. P. van Dijk. Postf. (16 blz.) In geïll. omslag ƒ0,10; 25 Ex. ƒ2,25; 100 Ex. ƒ6,50!

Löber (Kichard) , De heerlijkheid Gods io den mensch. Voordracht den 13 Augustus 1868 te Barmen gehouden. Uit het Hoogduitsch met eene voorrede van J. H. Gunning Jr. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur. Amsterdam H Höveker. KI. 8°. (112 blz.) ƒ0,60.

Lucifer, onder redactie van B. Verver. 5e—6e afl. Leeuwarden \ A. Akkeringa. Roy. 8°. (blz. 193—280 en 6 blz. voorw. met omslag en een gelith. plaat en in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. bij inteek. op het geheele werk ƒ 0,35; per afl. bij inteek. op één jaargang ƒ0,40.

Macaulay (T. B.), Geschiedenis van Engeland sedert de troonsbestijging van Jacobus II. Tweede druk. Op uieuw bewerkt door J. C. van Deventer. 23e en 24e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (IVe deel, blz. 321-453). Per afl. ƒ0,45; 4 Dln cpl- ƒ10,80; in 4 linn. bdn. ƒ 11 80

Mac-Intosh (Miss), (Aunt Kitty), Drie vertellingen voor meisjes'. Naar het Engelsch door Carolina. Amsterdam, Jan Leendertz. Postf. (186 blz. met 4 gelith. plaatjes in kleuren). In linn. bd.

Meij (H. W. van der), Studia Theognidea. Accessit collatio codicis Mutmensis tantum non omnis. Leidae. S. C. van Doesburgh. 8°. (4 en 71 blz.) yQ 75

Monument ter herinnering aan 1813. 'sGravenhage, B. J. Dona 1-ieck. 1 gehth plaat. (± blad Gr. med. in plano). ƒ0,20

JylURRAY (A.), Wat zal toch dit kindeken wezen? Overdenkingen voor geloov.ge ouders, bij de geboorte en den doop hunner kinderen Zeist, J. W. Eversz. 16°. (10 en 255 blz.) ƒ0,60; in linn. .

°°„M,vTi!'/" Vi?' De Heidelbergsche catechismus in tjfen vijftig 1 erredenen 24e afl. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. 8°.

Po^va^^

v. •» 1 j , A- van Zuylen van Nyevelt, oud-minister

van buitenlandsche zaken 1 nu, • , V ., ,

'.rr,™!,»™ -R zdKen. 1 lith. op Chin. papier met facsimi é. s Gravenhage, B. J. Dona Pieck. (1 blad rovaal) n W

Posno (M. A.), Handleiding tot ntl 1, ' <. „ , ' l „„ Kot bnl„;d dOT • et Indlsch Staatsregt. Reglement

P lïïj" Tv-,S VaD Ned"laodsch Indië, munt- en

Raadsels (200) voor leergierige kinderen. Almelo A van de^slf' tenhorst A.Jz. KI. 8°. (2 en 43 blz.) * an lQ J"

Register (Algemeen alphabetisch) op de verzameling der algemèenë

orders voor het leger in Nederlandsch Indië, voo zooverre die niet als vervallen kunnen worden beschouwd, of niet in die van latere dagteekening zijn opgenomen. 1830—1868. Zamengesteld door W. N. Verlegh. Zalt-Bommel, Johan Noman en Zoon. 8°. (4 en 106 blz. met wit papier doorschoten). In linn. band ƒ3,—.

Rietstap (J. B.), Leerboek der Stenografie(naar Gobelsberger's stelsel) bewerkt voor zelfonderrigt en ten gebruike op inrigtingen van onderwijs. 'sGravenhage, H. L. Smits. Postf. (12 en 124 blz.)ƒ 1,40.

Sack, Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. IVe deel, 13e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz 561 -608) ƒ oV

Scheurkalender (Nederlandsche). Met historische bijschriften. Bevattende dag en datum, zon en maanstanden, verjaardagen van het koninklijke huis, feestdagen, zoowel Protestantsche als R.-Catholieke en Israëlitische. Amsterdam, Jan Leendertz. 32". op 8°. uitgesn. chromolith. vlak. fg 75

Schoolbode (De). Tijdschrift voor volksopvoeding en volksonderwijs, onder redactie van M. Salverda en H. Bonman, le Deel. Groningen, J. B. Wolters. 8». (6 en 312 blz.) ƒ2,-

Sicherer (C. A. X, G. F.), Lorelei. Plaudereien über Holland ünd seine Bewohner. Leiden, A. W. Sijthoff. (1870). 2 Deelen. 8°. (8 en 274; 10 en 368 blz.) ƒ6,30.

Simons (Theodoor), Uit den ond-romeinschen tijd. Schetsen uit'het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch door

G. T. Bruijn. Zutphen , J. H. A. Wansleven & Zoon. (1870). 12». (8 en 213 blz. met een gelith. plaatje in kleuren) ƒ1,25.

Swift (Jonathan), De reizen van Gulliver; verkort en voor de jeugd bewerkt door S. J. Andriessen. Arnhem, J. van Egmond Jr. KI. 4°. (96 blz. met vignetten). In geïll. cart. band. ƒ1,60. (Tekstboekje van de) Openbare uitvoering der zangvereeniging "Excelsior» onder directie van den heer G. A. Heinze, op Donderdag den 9en Dec. 1969, des avonds te acht uren. in het kerkgebouw der Hersteld-Evangel. Luthersche gemeente. Amsterdam, W. H. Kirberger. KI. 8°. (16 blz. muziek en tekst). ƒ0,25. Thackeray (W. M.), Romantische werken. 26e afl. Arthur Pendennis III—IV. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12». (le deel blz. 129—256). In geïll. omslag. Per afl. ƒ0,30. Trekkin glijst der obligatie-loterijen. 1870. Amsterdam , Weyti'ngh & Brave. 2 blz. Gr. med. in plano. ƒ0,50. Tooverboek (Wiskunstig). Aangename toepassingen en merkwaardigheden op mathematisch gebied. Naar het Fransch door G. L. Kepper. Schoonhoven, S. E. van Nooten. (1870). 12». (4 en 168 blz) ƒ1,50. Velden Jr. (C. van der), Vrede in die hut. Kerstverhaal. Zwolle, J. P. van Dijk. Postf. (16 blz.) In geïll. omslag ƒ0,10; 25 Ex. ƒ2,25; 100 Ex. /6i50. Vebgers (P.), Elbert Huik of de vervolger. Eene bladzijde nit de geschiedenis van Neêrlands lijden. Utrecht, J. H. van Peursem. Postf. (187en 2 blz. met 4 gelith. plaatjes in kleuren), ƒ1,50; in linn. band f\ go.

Verne (Jules), De Noordpool-expeditie van Kapitein Hatteras. Leiden, de Breuk & Smits. (1870.) 2 deelen. 8°. (4, 276; 4 en 263 blz. met titelvignet). In geïll. omslag. ƒ5,50. Verwoert (H.), Theorie der gerechtelijke en administratieve Politie, ten nutte van de ambtenaren en beambten der rijks- en gemeentepolitie , bijzonder voor de rijks-veldwachters, maréchaussees , plaatselijke beambten van politie en gemeente-veldwachters. Herzien en verm. door S. H. Vernède en G. M. Koentz. Utrecht, W. F. Dannenfelser. (1870). Postf. (8 en 362 blz.) ƒ2,20. Volksbeschaver (De). Tijdschrift gewijd aan de verspreiding van algemeen nuttige kundigheden. 3e jaargang, le afl. Doesborgh, A.

H. van der Hoeve Jr. 8°. (blz. 1—32 met in den tekst gedrukte houtgrav. en een gelith. plaat in tintdr.) Per jaarg. van 12 maandel. afl. (a 32 blz. met opheld. afbeeld.) '1 50

Volksboek (Praktisch). Museum voor natuur, kunst en wetenschap, een maandschrift ter verspreiding van nuttige kennis, ook in hare toepassing op het dagelijkscb leven, üitgeg. onder medewerking van J. Addens, L. Ah' Cohen, W. Gleuns Jr. e. a. 2e serie. 10ejaargang. 1870. leafl. Sneek, van Druten & Bleeker. (1870). Roy. 8°. (blz. 1—32). Per jaarg. van 12 maandel. afl. (a 32 blz. met platen en houtsneêSg.) ƒ3,60.

Voorbeelden tot oefening in de hoofdregelen der rekenkunde, met geheele en onbenoemde getallen, benevens eene korte verklaring der getallen, ten dienste der scholen. 23e druk. 'sGravenhage, A. van Hoogstraten & Zoon. KI. 8°. (32 blz.) ƒ0,125.

; Antwoorden daarop. Als boven. (13 blz.) ƒ0,10.

Vriend des huizes (De). Lektunr voor den burger en landman. Nieuw tijdschrift onder redactie van G. J. van den Berg. Met medewerking van vele letterkundigen. 3e jaargang, le afl. Enkhuizen, J. Groot. (1870). 8°. (blz. 1—32 met een gelith. plaat). Per jaargang van 12 maandel. afl. (a 32 blz) met 2 gelith. platen ƒ 1,80.

WacHTER (Oscar), Johan Albrecht Beugel. Naar het Hoogduitsch door B. J. Adriani. Uitgegeven door de vereeeniging ter bevordering van christelijke lectuur. Amsterdam, H. Höveker. Postf. (8, 225 en 2 blz. met een gelith. portr. en facsimilé). ƒ1,60.

Wagner (H ), Ontdekkingsreizen in de woonkamer. Vrij naar het Hoogd. door J. F. Jansen. 2e druk. Leeuwarden, Hugo Suringar. KI. 8°. (79 blz. met vignetten). ƒ0,25.

Weerman (J„ B.), Het oekumenisch Concilie uit een Protestantsch oogpunt beschouwd. Eene voorlezing. Leeuwarden G. T. N. Suringar. 8°. (32 blz.) ' /q go

Weitzel (A. W. P.), De geschiedenis van het onderwijs in'het schieten, bij de Nederl. infanterie. Gorinchem, J Noorduvn en Zoon. (1870.) 8». (122 blz.) /j 30

Wildermuth (Ottilie) , Voor uwe speeluren. Arnhem, J. Heuveïink.

Sluiten