Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 50.

19 December.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE?

OP HET

NIEUWSBLAD voor pen BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAN! *T IIVIF F , te 's Qravenhage. Inzending van Advertentiëu enz. uiterlijk tut Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even ala voor het » Nieuwsblad.« Zonder het "Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bj] 4e COMMISSIE tot regeling Van het VERTALINGS-REGT Zijn Sabine (Robert), De opkomst en ontwikkeling van de electrische

sedert de laatste Opgave, ingekomen, Onderstaande werken: telegraaf, met afbeelding en beschrijving der voornaamste toestellen

„, „,_. _ ,, , ,. ,. _ ... , . . ,._n , en stroomluopen. Naar deu 2en Engelschen druk door W. Koning.

KANITZ F. Katechismns der Ornament*. Leipzig, 1870. Aange- Met m ^atmeAm Ar„h An Nihoff & Zmn 1870*

teekend 14 December 1869. voor W. F. 1 )annenfelser. p , oo ,vii n,> y , ,. nn

ROSKOFK, GUSTAV, Geschichte des Teufels. 2 Bande. Leipzig ™* °. •''°a"j.™"! . 1 1'"u-

1869. Aaogeteekend 16 December 1869, voor A. C. Kruseman. s°a,„OK \kmA)-, getigeni, eens kinds. Uit het Engelsch door Eli-

Amsterdam, Namens de Commissie, sabeth Kreystadt. Utrecht, J. Bijleveld. 12°. (Villen 99 blz.)/0.60.

17 December 1869. C. Caarelsen. ..Thans". Eene ware geschiedenis. Uit het Engelsch

— ■ ' door Elisabeth Freystadt. Als boven. 16°. (4 en 80 blz.) ƒ0.30.

NieOWSte Uitgaven in Nederland. Söndermann (A.), Klooster-geheimen, of het leven van Barbara

Bethlehem (Van) naar den Olijfberg. Feestbundel en lijdensstoffen, Ubrijk. Een geschiedkundig verhaal, naar het Hoogduitsch. Ie ad.

van eenige leeraars nit de christelijke gereformeerde kerk. Bijeen- Leiden, De Breuk & Smits. Gr. 8°. (33 blz.) ƒ0,25.

verzameld door B. C. Felix. I. De geboorte van Jezus, leerrede Compl. in circa 20 all.

over Lucas II: 7, door B. C. Feliï. Nienwodiep, J. C. de Bui- studenten-Almanak (üelftsche) voor 1870. Delft, J. Walt-

sonjé. Gr. 8°. (25 blz.) ƒ0,15. man, Jr. Post 8°. (4 en 280 blz. met photogr. portret cn in staal

Compleet in 20 afl. gegrav. titel). In linnen. ƒ3,25.

B.(ruin) — W. v. O.(ostfrwijk) — Beknopt overzigt van de ge- Wullings (H. E), Vraagstukken, geschikt voor het uit het hoofd schiedenis der Amsterdamsche Fondsenmarkt in 1869. Eene hand- cn schriftelijk rekenen, met toepassing der systematische en Oostleiding voor geldbelegging iu 1870. Met eene berekening van het Indische namen der maten en gewigten. Ie stukje. Gorinchcm, bedrag bij aankoop, en van de rente en aflossing der meeste, aan q van <jer Mast K) go (48 ƒ0,25. de beurs van Amsterdam verhandeld wordende, rentegevendc fondsen. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. (1870). Post 8°. (59 blz.)/0,60.

Bungenke (F.), Kersmis, of de vlucht der Hugenoten. Een nieuw «evraagde boeken:

Reisverhaal. Naar het Fransch door J. P. Hasebroek. Amsterdam, 2169 v. Lennep en tkk Gouw, IJithangteekens.

1). B. Centen. KI. 8°. (35 blz.) ƒ 0,25, 25 ex. ƒ 3, — ; 50 ex. 2170 Staatsblad. Offic. uitg. Jaarg. 1847 en 1848.

ƒ5,50; 100 ex. .Z10,—. 2171 Diefhuis, Nederl. borg. regt. Ie dr. 1844—55. Mits vooreen

Cate (S. H. Ten). Zie: Mühlfeld. prijsje. 4 exx.

Cornelissen (J. E.), Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen 2172 Chr. Mulle», Lief en leed. Nieuw.

naar aanleiding van het rapport der Saez-Commissic in 1859. 2173 Mastenbroek, Vrouwenleven. Gelezen kan dienen.

Utrecht, (K. A. Mansen). (1870). ƒ0,60. 2174 Toussaint, Frits Millioen. 2 dln. Gelezen kan dienen. 2 exx.

Dokdks (j. I.), De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de 2175 Komant. werken Nederl. auteurs.

Schriften des Nieuwen Verbonds. 2e*stuk. Utrecht, Kemink & 2176 Ambrosius, Zien op Jezus.

Zoon. Gr. 8°. (blz. 173—375 met titel en omslag voor het compl. 2177 Supplement op het Mal.-Nederd. woordenboek van Pijnappel,

werk). ƒ1,50. door Klinkert.

Idem 2 stukken compleet, ƒ 2,75. 2178 Blano, Onze gevangenschap in Abessinië.

Felix (B. C). Zie: Bethlehem. 2179 Mühlbaoh, Andreas Hofer. 3 dln. Zindelijk.

Fbeïstaiit (Elisabeth). Zie: Shipton. 2180 Napoleon in Duitschland. 8 dln. Idem.

G. (E.), De akademiën en het kunstonderwijs. Arnhem, Is. An. Nij- 2181 Bekeer en Deken, Comelia Wildschut.

hoff & Zoon. Gr. 8°. (28 blz.) ƒ0,35. 2182 Bijdragen tot de natnnrk. wetenschapp., door v. Hall , enz. 7 dln.

Hartog (A. H. de), Ter loofhutten. Leerrede over Joh. 7, vs. 37 2183 Mühlfeld, 1848 — 1868. Wereldgeschiedenis der laatste twin-

en 38, gehouden in de Prinsenkerk 24 October 1869. Botterdam, tig jaren. 2 exx.

W. Wenk. Gr. 8°. (24 blz.) ƒ0,25. 2184 Brill, Nederl. spraakleer. 3e druk. 2 dln.

Hoficker, De zaligheid is in gcenen anderen. Dagboek, vrij bewerkt ... f

naar het Hoogduitsch door Dr. A. Ch. J. van Maasdijk. Jannari. Aanvragen ot aanbiedingen tranco.

Uitgegeven door het Evangelisch Verbond, abonnementsjaar 1870. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of

Amsterdam, H. de Hoogh & 0°. (1870). Roy. 8°. (62 blz.) Per Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op

abonnementsjaar ƒ5,—. 'e geven aan

Hoof Jun.zoon (A. van der), Daguerréotypen. 4e druk. Schiedam, den Uitgever.

H. A. M. Roelants. KI. 4°. (VIII en 116 blz.) Geïll. omslag, ƒ 0,75. ______ —-—.

Iets voor jeugdige vrienden en vriendinnen der zondagscholen Naar We hct s5 dezer invallend Kerstfeest zal het

het Fransch door C F Schot; elndreicr. 6e vcradruk Metplaatjes. ,aa(s* 0 Zondagsblad, eerst den ïïn worden

Nijkerk, G. F. Callenbach. Post 8°. (44 blz.) /0,lo; 50 ex. a. „-_„ .

ƒ0,12»; 100 ex. è, ƒ0,10. ,

Jonker Jr. (W.), Bijbclschc letterraadsels en tafereelen met de op- _

lossinscn. Een geschenk voor jonge lieden. Enkhuizen, J. Groot. AOVERTENTIEN,

Post 8D. (8 en 119 blz.) ƒ0,75.

Koning (W.). Zie: Sabine. t\e Erven Thikrrt & Mensing te 's Hage zoeken een zindelijk ge-

Maasdijk (Dr. A. Ch. J. van). Zie: Hofackee. Ulezeu ex. van het LEESKABINET van Frltlink , voor 1870.

Moll (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming. 1 a ]i maand na „itgave [26161

2e deel, 4e stuk. Utrecht, Kemink St Zoon. Gr. 8°. (VIII en 260 _ . 1

D,z) ƒ2,50. ttH. Uitgevers van Spel- en Leesboekjes en Handelaren in

Volgt, het Register waarmede d.t werk compl. zal zijn. Hs c h o o'l b eh o e f t en voor het lager onderwijs, worden verzocht

MüHU-no (Julius), 1848-1868. Wereldgeschiedenis der laatste hume f0 „ j s| y s ten (met opgaaf van premiëii) en aan bied in -

twintig jaren. Naar de 2e Hoogd. uitgave, door S. H. Ten Cate. gen te zenJen franc0 onder >t N°. dezer Advertentie, aan den

le deel, 2e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz. Uitgever dezes' r2617

49—96). ƒ0,40. ; L__

Raabe (Wil...), - Jac Corvinus -- Abu Tclfan of de man van het ondergeteekende verzoekt ten vriendelijkste opgave der inteekena-

Maangebergte. Maar liet Hoogduitsch. 2 deelen. Gouda, G. B. van M h ,

Goor Zonen. Gr. 8'. (4, 254; 4 en 251 blz.) ƒ4,70. °P het werjqedk rkqt nacht moê

—— regenboog. Zevental novellen Naar het Hoog- y hy ^ lc]a ijke Deste|iingen _ en zoekt:

dmtsch. 2 deelen. Als boven. (6 2.0; 4-en 244 blz.) ƒ4,80. 1 „ KLAASJE ZEVENSTER. KI. 8°.. en

Kegtspraak (Nedetlandsche), of verzameling van arresten en ge- j Bn okkiujk's DICHTWERKEN

«ijsden van den Hoogcn Raad der Nederlanden en verdere Ragte- Opengesneden doch zindelijke ex. kunnen dienen,

collegién. Vervolgd door Jhr. Mr. N. de Gijselaar. 92e deel. (Jaar- oUven s v nl ..er couvert

gan» 1869, 2c deel), 's Gravenhage, de Gebroeders van Cleef. Gr. "Pgaven s. v. pi. per couvert.

8°. (8 en 363 blz.) Per jaargang van 3 deelen ƒ10,-. Leiden, Dec. 1869. J. van der Schouw. [2618j

Sluiten