Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

E. G., DE AKADEMIEN EN HET KUNST-ONDERWIJS, en

GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR 1870.

Door onverwijlde terugzending dezer beide artikelen verpligt men ons zeer, daar we er groot gebrek aan hebben. Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2619]

HERHAALDE TERUGVRAAG.

Confraters in het bezit van: LUCIFER. Ie afl., gelieven die per allereerste couvert te retourneeren, daar ik er dringend om verlegen ben; alsook :

de Vries, WETENSCHAP OF BIJBELGEZAG ? Leeuwarden, Dec. 1869. A. Akkeringa. [2620]

HH. Uitgevers gelieven aan te teekenen, den ondergeteekende geene Schoolboeken in commissie te zenden, daar hij geen gelegenheid tot plaatsing of tnsschentijdsche terugzending heeft.

's Qravenhage, 15 Dec. 1869. A. H. Bakhuijzen. [2621]

Ijlen Boekhandelaar of Boekhandelaresse iemand zoekende, die de geJheele leiding der zaken op zich neemt, vindt daartoe de gelegenheid , voor één daartoe geschikt persoon.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [26221

BERICHT AAN DEN HANDEL.

De ondergeteekende, de zaak van van Zuijlen & C°. primo Augustus overgenomen hebbende, verzoekt de geachte Confrérie hem met haar vertrouwen te willen vereeren, door de toezending van Vervolgwerken en Co m mi ss ie - goed , zullende voor eene prompte afrekening zorgen.

Bovendien beveelt hij zich aan tot het leveren van beste zwarte SCHOOLINKT van ƒ 5,— en / 6,— het anker, en beste zwarte INKT van ƒ 12,— het anker eu 30 cents de flesch.

Daar deze Inkt door de chemische bereiding het bederf vim de stalen pennen weert, is hij zeer aan te prijzen.

Amsterdam, Dec. 1869. Donker. r26231

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met onderling goedvinden znllen met 1°. Januarij 1870 de Heeren Sc halekamp, van de Grampel & Bakker, in plaats van den Heer C. L. Brinkman, mijn Hoofd-Correspondenten zijn te Amsterdam, zoo verzoek ik den Handel hiervan kennis te willen nemen. 'sHage, 15 Dec. 1869. W. P. van Stookum. F2624]

Onder dankbetuiging aan den Heer G. Portielje (firma G. Portielje & Zoon te Amsterdam, strekt deze ais kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1°. Januari 1870, als Hoofd-Correspondenten zullen optreden voor

Brummen, Dec. 1869. J. A. Kanngiesser.

NB. Heeren Uitgevers gelieven Aanbiedingen of Voornitbestellingen niet per post maar per couv. aan mij te zenden. [2625]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT, iret onderling goedvinden zullen de HH. Gebroeders Ebert met JUprimo Januarij a. s. ophouden mijne Hoofd-Correspondenten te zijn, terwijl de firma Schalekamp, van de Grampel & Bakker van dien tijd af zich daarmede wel willen belasten. De ondergeteekende verzoekt de Confrérie hiervan goede nota te willen nemen.

Gorinchem, 13 Dec. 1869. W. Sïokhuijzen. [2626]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPON DENT. Ander dankbetuiging aan de Heeren Winkelhagen & Bekker, Vstrekt deze tot kennisgeving, dat de Heer P. H. Robijns, van af 1 Januarij 1870, als Correspondent voor mij zal optreden.

Hoorn, Dcc. 1869. F. A. Kramps. [2627]

VERANDERING VAN CORRESPONDENT, nnder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman te Amsterdam, Ustrekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker, van af 1 Jan. 1870, als Correspondenten voor mij zullen optreden.

Boxmeer, Dec. 1869. F. Schoth.

NB. Beleefd doch dringend verzoek, geen Commissiegoed te zeIlden- Prospectussen en p r es en t-ex e m p la r en van schoolboeken worden alleen verlangd. [2628]

VERANDERING VAN HOOF D-COR RESPONDENT, nnder dankbetn.gmg aau den Heer F. H. Brinkman , strekt deze Uals kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker van af 1 Jan. 1870 als Correspondenten voor mij zullen optreden. Men gelieve hier goede nota van té nemen. Gouda, December 1869. B H Maaskant [2629]

Door het bedanken van den Heer C. L. Br7nk^aNj znllen de He7-~ ren Schalekamp, vaN de Grampel & Bakker, optreden als Hoofd-Correspondenten van

Velp, 13 Dec. 1869. G. H. van Hengel Jr. f26301

Daar met 1 Jan. 1870 niet meer de Heer C. L. Brinkman, maar de Heeren Schalekamp , van de Grampel & Bakker mijne Hoofd-Correspondenten zullen zijn, zoo verzoek ik den handel daarop acht te willen geven.

Leeuwarden, 10 Dec. 1869. W. Eekhoff. [2631]

VERANDERING VAN CORRESPONDENT.

Met 1 Januarij 1870 znllen de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker , in plaats van den Heer P. M. van der Made, als Correspondenten voor mij optreden.

Utrecht, Dec. 1869. J. J. H. Kemmer. [2632]

De ondergeteekende berigt, dat met onderling goedvinden , van af 1°. Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, in plaats van den Heer C. L. Brinkman, voor mij als Hoofd-Correspondenten znllen optreden ; verzoeke der Confrérie hiervan goede nota te willen nemen.

Hoorn, Dec. 1869. P. ,T. Pershn. [2633]

Met dank voor soliede behandeling aan den Heer C. L. Brinkman , berigt ondergeteekende, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met 1 Januarij 1870, als zijne Correspondenten optreden en 2 maal per week aan hem afzenden.

'sHage, 16 Dec. 1869. H. G. Stahl. [2634]

Onder dankbetuiging aan den Heer O. L. Brinkman, voor de uitmuntende wijze waarop ZEd. dit waargenomen heeft, berichten de ondergeteekenden, dat met' 1°. Januarie e. k. als hunne Hoofd-Correspondenten te Amsterdam zullen optreden de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, ook voor de adminitratie der Reisgids voor Nederland. Leiden, 15 Dec. 1869. van den Heuvell & van Santen. [2635]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPON DENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman te Amsterdam, strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januarij 1870, als Hoofd-Correspondenten voor mij znllen optreden.

Utrecht, Dec. 1869. J. G. Broese. J2636]

Het NEDERLANDSCH WETBOEK VAN KOOPHANDEL, zakeditie, bij de Wed. J. C. van Kesticren & Zoon, is in eigendom overgegaan aan H. G. Bom te Amsterdam en zal tegen ^.Januari a 40 ets. part. geannonceerd worden. HH. Confraters kunnen er nu reeds van ontbieden a 32 ets. netto, met premiën 4/3J., 7/6 en 15/12'. [2637]

De ondergeteekende , als mede eigenaar van het kopijregt van : DE BEGINSELEN DER CIJFERKUNST, door H. Strootman, in leven Lector in de Wiskunde, vroeger aan de Kon. Milit. Akademie te Breda, later aan de Kon. Akademie te Delft, waarschuwt mits deze een ieder, dat een 10de herziene druk van het bovengenoemde werk, zonder zijne toestemming en van die zijner mede-eigenaren van dat kopijregt, en zonder eenig regt daartoe, is gedrukt en wordt uitgegeven te Breda bij de Wed. J. Hermans, en dat hij ondergeteekende, uit kracht der wet van 25 Januarij 1817 (Staatsblad N°. 5) tegen dezen en allen verderen inbreuk op zijn kopijregt, zijne regten zal doen gelden.

Assen, 15 Dec. 1869. J. Strootman. [2638]

ONZE TOLK

treedt met 5 Januari e. k. zijn tweede kwartaal in, en raag zich reeds in een getal van ruim 2000 ahonnés verheugen. Ten einde nu ieder nog in de gelegenheid te stellen met het nieuwe jaar een grooter getal voor rekening te nemen, zal ik de prijsberekening, voor het halve jaar aangenomen, bij eene bestelling van minstens 10 Ex. ook nog op het 2e kwartaal toepassen. Een tiental Ex. van ONZE TOLK (5 Jan.—5 April) kost dan slechts ƒ 1,25 ; een v ij f-entwintigtal Ex. slechts ƒ 2,50. De belangstelling , die ONZE TOLK bij het publiek mocht ondervinden, moge u opwekken tot ruimere verspreiding; zij zal mij aansporen om door vermeerderde zorgen mijne uitgave steeds in de achting van het publiek te doen rijzen.

Heeren Uitgevers worden vriendelijk verzocht hunne nieuwe uitgaven, waarvan zij behalve in de lijsten, nog afzonderlijk verslag zagen gegeven, mij direct, zoo mogelijk een paar dagen vóór de uitgave, toe te zenden, 't Is in het belang van uitgever en debitant, dat onze leestafel op het nieuwste de aandacht vestigt.

Advertentiën worden tot den lsten en 15den van elke maand ingewacht. De prijs is 7£ cent per regel en bij een abonnement van 100 regels en meer 5 ct. per regel.

C. Zwaardemakeb. [2639]

Door mij is nitgegeven en bij den Heer T. Kouwenaar, te Amsterdam , verkrijgbaar gesteld : TWEE KUSJES VOOR 'T JONKVROUWELIJK NEDERLAND, door G. Tertius. a 24 ets., verk. 30 ets. Premiën 7/6, 15/12 enz. Dit lieve bundeltje, met photographie tegenover den tite!, zal zeker zeer de aandacht van het jonge Nederland trekken.

Wie hiervan in commissie verlangt, gelieve bij den Heer K. aau te vragen.

Haarlem. W. H. Flink. [2640]

gedrukt nu c blommendaal.

Sluiten