Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

415

JTj. Beijers tc Utrecht, zoekt, billijk maar goed gecondition• neerd :

v. o. Goes, GEDICHTEN. 1748. 4°. — v. n Hoonaard, HILLEGERSBERG. 1824. — Klïn. GEDICHTEN. 1815. 3 dln. — Pierik, CANTICA SION. 1867. — Stephens, TRAVELS IN GREECE. 1841. — Huygens, BATAVA TEMPÉ. 1824. — Verwijs, EPISODES oit Hoopt. 1864.— v. Alphen, DICHTWERKEN". 183S. 3 dln. — v. Baerle, POEZY. 1835.— ter Haar, GEDICHTEN. 1850. — Roemer, DE OUDE I/EIDSCHE PATROON. 1833 — Nijhoff, INV. OUD ARCHIEF NIJMEGEN. 1865. — Stompwijk en Scheers, VOORWERPEN VAN GERM. OORSPRONG. 1864. — ten Brink, OVER COORNHER.T. — Brinkman's LAATSTE 4°. CATALOGUS. — MNEMOSYNE, v. Ttdeman. 3e verzam. 2 dln.

Prijsopgaven s. v. p. per couvert. f26441

SC. van Dof.sburgh te Leiden , zoekt: • IBeets, VERSCHEIDENHEDEN OP LETTERKUNDIG GEBIED, le tot 4e stuk. 1 Schotel, HET OUD-HOLLANDSCH HUISGEZIN DER ZEVENTIENDE EEUW. 1 Darwin, HET ONTSTAAN DER SOORTEN, door Winkler. 2 dln.

1 van Rees, HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN VAN

EEN INDISCH OFFICIER. 2 dln.

1 TOONTJE POLAND. 2 dln.

1 van Lennep, OP DE ZEE.

1 KENNIS EN KUNST. Compleet.

Prijsopgaven verzoeke per couvert.

Heden is door hem ten vervolge voor rekening verzonden; LOS EN VAST, voor 1869. Vierde afl. Met titel en omslag voor het compl. deeltje. [2645]

La'urens van Hulst te Kampen zoekt tegen verminderden prijs: Dumas, DE GRAAF DE MONTE-CHRISTO. 6 dln.

DE DOODB HAND. 3 dln.

v. Lennep, ROMANTISCHE WERKEN. In blaanw linnen bandjes. Brockhaus, CONVEIÏSATIONSLEXICON. [2646]

KG. Oukoop , te Breda , zoekt: . 1 Exempl. ALGEMEENE ORDERS VOOR HET NED.-IND. LEGER ; jaargangen 1863 tot en met 1869. Aanbieding met prijsopgaaf a kontant s. v. p. per post. [2647]

ROMANS GEVRAAGD;

1 DE STRAATZANGERES VAN LONDEN. 2 Dln.

2 Robinson, IN VERZOEKING. 2 Dln 1 PAREL.

1 Beecher Stowe, OLD TOWN. 2 Dln.

1 HEEREN EN BOERENTROTS.

1 v. Lennep & ter Gouw , UITHANGTEEKENS.

1 Hacklrnder, NIEUWE VERHALEN.

2 M. Mastenbroek, EEN VROUWENLEVEN. 2 Dln. 1 Mulock, TWEE HUWELIJKEN.

1 DE U'ELFENBRUID.

1 MISBRUIKTE GAVEN.

1 JERMOLA. Poolsch verhaal.

1 VADERS EN ZOONS. Uit het Russisch.

Brieven franco en spoedig, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever van dit blad. [2648]

\'erzoeke beleefdelijk zoo spoedig mogelijk opgave der geplaatste Exx. » VÓLKSBESCHAVER", 3e jaargang, daar de tweede aflev. ter perse is.

Soesborg, 21 Dec. 1869. A H. van der Hoeve Jr. [2649]

BROCHURES,

vooral op militair en politiek terrein, ontvang ik gaarne in commissie.

A. J. SERVAA8 van rooijen. [2650]

HH. Uitgevers van brochures op gebied van politiek, onder wijs en kerkelijke zaken worden verzocht mij minstens 2 erx

in commissie te zenden. Zaandam.

mij minstens 2 eix.

P. N. Sombeek. [2651]

Daar ik gaarne zou willen afrekenen betreffende de uitgave THIJS DE SMID, door J. J. Cbemer. — Uitgegeven ten voordeele van Meijer Hijmans — verzoek ik de onverkochte ex. terug, of althans opgave van het onverkochte, vóór 8 Januari.

D. A. Thieme. [2652]

Arnhem, IS Dec. 1869.

HERHAALDE TERUGVRAAG.

Confraters in het bezit van: LUCIFER, le afl., gelieven die per allereerste couvert te retournecren, daar ik er dringend om verlegen ben; alsook :

de Vries, WETENSCHAP OF BIJBELGEZAG? Leeuwarden, Dec. 1869. A. Akkeringa. [2653]

E. G., DE AKA DEMIEN EN HET KUNST-ON DER WIJS , en

GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR 1870.

Door onverwijlde terugzending dezer beide artikelen verpligt men ons zeer, daar we er groot gebrek aan hebben. Arnhem. Is. An. Nijhoff Si Zoon. [2654]

JH. Dunk, Onde en Nieuwe Boekhandel, Rotterdam, vraagt met .1°. Februari) of 1°. Maart a. s. een BEDIENDE. Ervaring in bet vak, kennis der moderne talen en duidelijk schrift zijn verciscbten. Salaris f400,— of meer, naar bekwaamheid.

Tevens bestaat gelegenheid tot plaatsing van een LEERLING. — Brieven franco. r26551

Tl-o koop: DE KATHOLIEK. Maandschrift. Deel 23—28. Ingen. ƒ5,60. — ALL THE YEAR ROUND. 1868. In an. ƒ1,50. — THE ILL. LONDON NEWS. 1868. Los, zindelijk gelezen./5.80. — Gevraagd: de Kock , BARBIER DE PARIS. Id. BOUQUETIERB DU CHATEAU D'EAU en Fransche romans van de laatste jaren voor een prijsje. (In 8°.)

Aanbiedingen franco of per couvert.

Breda. p. B. Nieuwenhuijs. [2656]

E

en jong mensch, van de P. G.. 25 iaren oud. ruim zeven

ijaren als LEERLING en BEDIENDE in den Boekhandel werk¬

zaam geweest, zoekt, tegen 1°. April 1870, verplaatsing ; het liefst in zoodanige affaire, als waarin kans bestaat, om die na eenigen tijd over te nemen.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2657]

AAN DEN BOEKHANDEL.

Mocht ik 6 jaren alhier den Boekhandel, op kleine schaal, uitoefenen, thans ben ik in de gelegenheid gesteld, door uitbreiding mijner zaken, mij hier meer op toe te kunnen leggen, daarvoor heb ik eehter uwe hulp coodig, en verzoek daarom Heercn Uitgevers, mij van af 1 Januari 1870, 1 ex. hunner uitgaven in commissie te willen zenden, terwijl Prospectussen, Intcekenlijsten, en vooral ook Winke 1 bi 11 e tten , mij hoogst aangenaam zullen zijn. Vriendelijk verzoek ik, mij op uwe verzendinglijst te willen plaatsen, terwijl hij zal zorgen, uwe als zijne belangen te behartigen, zullende op eene prompte jaarlijksche afrekening kunnen staat maken.

De Heeren Schalekamp, van nr, Grampel & Bakker, zullen zich met mijn Hoofd-Correspondentschap belasten, welke 2 maal per week aan mij zullen afzenden.

Mochten er Heeren Uitgevers mij genegen zijn, direct Commissiegoed te zenden, en dit op 1870 te boeken, dit zal mij hoogst aangenaam zijn.

Gorinchem , Dec. 1869.

M. J. GORDON.

[2658]

dat met 1870 de uitgaaf van het

Wij hebben de eer te berichten , tijdschrift

BATO

overgaat op de Heeren Gebrs. Binger alhier. Men gelieve dus alle orders betreffende dien jaargang aan hen te richten. De tot heden verschenen jaargangen zijn echter ons eigendom gebleven.

Amsterdam, 20 Dec. 1869. Gebroeders Kraaï. [2659]

I)

e ondergeteekenden door aankoop eigenaars geworden zijnde van het maandwerk :

BATO. EEN BOEK VOOR HET JONGE NEDERLAND. Redacteur W. Martkn Westerman , verzoeken beleefdelijk, ter voorkoming van oponthoud, alle bestellingen voor den jaargang 1870 aan hen te rigten.

De HH. Gebrs. Kraaij zijn eigenaars gebleven van de vroegere jaargangen. Bestellingen daarop gelieve men aan HEd. te doen.

Wij bevelen deze uitgave in de welwillende medewerking onzer Confraters aan.

Amsterdam, December 1869.

Gebroeders Binger. [2660]

Het NEDERLANDSCH WETBOEK VAN KOOPHANDEL, zakeditie, bij de Wed. J. C. van Kesteren & Zoon, is in eigendom overgegaan aan H. G. Bom te Amsterdam cn zal tegen 1°. Januari a 40 cts. part. geannonceerd worden. HH. Confraters kunnen er nu reeds van ontbieden a 32 cts. netto, met premiën 4/3A, 7/6 en^l5/12>. [2Ö613

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met 1 Januari 1870 zal de firma Schalekamp, v. d. Grampel Sr Bakker zich in de plaats van den Heer C. L. Brinkman met ons Hoofd-Correspondentschap te Amsterdam belasten , cn verzoeken wij al het voor ons bestemde, door tusschenkomst van genoemde Heeren te mogen ontvangen.

R. J. Schierbeek.

P. van zweeden.

J. Ckeemer. P. Bkijek.

J. römelingh.

W. r. Casparie. O. L. Schildkamp.

M. Gaasbeek.

Groningen, 20 December 1869.

[2662]

Sluiten