Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426

door J. W. N. Mosselmans. Iledeel). (8,190 en 8 blz.) Per afl. ƒ0,25.

Mengelwerk. Letterkunde. — Bloemlezing uit prozaschrijvers en dichters. — Godsdienst en zedekunde. — Gezondheidsleer. — Het practische leven. — Schetsen en verhalen uit het volksleven. — Levensschetsen. — Vaderlanilsche geschiedenis. — Algemcene geschiedenis. — Volkswelvaart. — Natuurkunde. — Land- en volkenkunde. — Keizen. Juli—December 1869. Amsterdam, E. S. Witkamp. KI. 8°. (144 blz.) Per halfjaar. ƒ0,80.

Meijer (R. L. A.), Nieuw toastenboekje, of handleiding voor ceremoniemeesters en gasten, om bij gouden, zilveren en koperen bruiloftsfeesten , ondertrouw- en bruiloftspartijen, doopfeesten, verjaardagen of vriendschappelijke bijeenkomsten feestdronken in te stellen en de partijen te leiden , alsmede eene groote verscheidenheid van toespraken op verschillende personen en ambtsbetrekkingen. In proza en poëzie. 2e veel vermeerderde druk. Leiden, 1). Noothoven van Goor. KI. 8°. (10 en 229 blz.) In geïll. omslag. ƒ1,25.

Morgenlicht (Het). Stichtelijk dagboek voor het christelijk gezin. Se bnndpl dnnr Dr. J. G. R. Acnuov, D. André de la Porte,

Dr. H. P. Berlage, H. Boonen , A. S. Carpentier Alting, Dr. G. van Gorkom enz. Afl. 1: Januari en Februari. Arnhem, I). A. Thieme. (1870). Roy. 8°. (108 blz.) ƒ0,80. Compleet in 6 stukken a ƒ5,20 met hand.

Muziek-kalender (Historische), naar de beste bronnen bewerkt door W. M. G. Uitgegeven ten voordeele van het van Eijken fonds. Utrecht, (K. A. Manssen). KI. 8°. (8 en 90 blz.) ƒ0,75.

Pr eek en (Stuivers-) van woordvoerders der nieuwe richting, verzameld door H. Oort. 2e jaargang. Ie afl. Harlingen , S. Houtsma. Postf. (14 blz.) ƒ0,10; bij inteek. per 26 nos. 0,30.

Rauwenhoff (L. W. E.), Katholicisme en ultramontanisme. Toespraak op den dag der opening van het oecumenisch concilie te Rome, 8 December 1869, gehouden. Leiden, S. C. van Doesbnrgh. 8°. (30 blz.) /°>35-

Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dependances, d'après les de'couvertes de Francois P. L. Pollen et D. C. van Dam. lre partie. Relation de voyage par Francois P. L. Pollen. 3me Livraison. Leyde, J. K. Steenhoff. 4°. (blz. 97—144 met 8 gelith. platen in kleuren en 1 gelith. portr. met facsimilé en 1 gelith. kaart in kleuren). ƒ7,50.

Rietstap (J. B.), De wereldbol. De jongste zee- en landreizen, volgens W. Harnisch, F. Heinzelmann e. a. aan Neêrlands volk verhaald. Met fraai gekl. pltn. 27e afl. Groningen, Arnhem; P. Noordboff, J. Voltelen. Roy. 8°. (deel IV blz. 273—352). ƒ 0,25.

Sack , Beschrijving van alle landen , staten en rijken der aarde. IVe deel, 14e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz. 609—656.) . f°>40-

Scheffelaar (P. D.), Bouwkundige almanak voor het jaar 1870 , nf onmisbaar zakboek voor ingenieurs, aannemers, architecten,

stoomwerktoigkundigen , timmerlieden , meubelmakers, metselaars , steenhouwers, smeden , schilders, en allen die eenigzins met de bouwkunde in betrekking staan. Met eene plaat. Een en twintigste jaargang. Gorinchem, A. van der Mast. KI. 8". (36 en 63 blz. met wit papier doorschoten en eene uitsl. plaat). In linnen portefeuilleband. ƒ!>—• Streckfuss (Adolp) , Geschiedenis der wereld , aan het volk verhaald. Naar het Hoogdnitsch bewerkt door B. ter Haar Bz. 39e afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (Ve deel, blz. 585—660.) /°>25Tijdvragen. Verzameling van tijdsbeschouwiugen over de gebeurtenissen van den dag. Hoofdredacteur J. de Bosch Kemper. 2e afl. September—December 1869. Amsterdam, E. S. Witkamp. KI. 8°. (160 blz.) Per half jaar. ƒ1,60. Uilkens , De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis. Herzien en op de tegenwoordige hoogte der wetenschap gebragt door F. Kaiser, E. M. Beyma, C. J. Matthes , J. van der Hoeven, H. C. van Hall, F. A. W. Miquel. (Nieuwe titeluitgave.) 52e—53e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. Roy. 8». (IVe deel, blz. 385—458 en 16 blz. voorwerk). Per afl. ƒ0,30. Zakboekje voor notarissen, procureurs, advocaten, deurwaarders, practizijns enz., voor het jaar 1870. Vierdejaargang. Assen, van Gorcuni & Comp. Smal 8°. (150 blz.) In linnen band ƒ1,—; in leer ƒ1,25; in leer met klep. ƒ1.50.

Karsten, G., F. Harms u. G. Wever, Einleitung in die Physik.

Mit 87 in den Text eingedr. Holzschn. Lex.-8°. (XII u. 895 S.)

Leipzig, Voss. Thlr. 8». . Küper Dr , Das Prophetenthum d. alten Bundes übersichtlicn dar-

geste'llt. Gr. 8°. (VIII u. 540 S.) Leipzig, Dörffling & Franke.

Thlr. 2, 12 Gr.

Mühlbach LouisÉ, Kaiser Joseph u. sein Landsknecht. Histonscher Roman. Ie Abth. 4 Bde. 8°. (III u. 256; III u. 258; III o. 247 u. III u. 297 S.) Leipzig, Diirr'sche Bnchh. Thlr. 5.

Overbeck. , Joh. Frdr. , Die sieben Sacramente. Nach den Cartons in Holzschn. ausgeführt v. Aug. Gaber. Qu. Fol. (7 BI. m. 2 S. Text). Leipzig, Branns. Thlr. 2».

Pernice Dr. Herbert, Miscellanea zu Rechtsgeschichte u. lexteskritik I. Gr. 8°. (V u. 175 S.) Prag, Calve. 24 Gr.

Vieth, C. Ij., Theorie der Mnsik. Leichtfasstliche Anleitg. zum Akkompagniren, zum Moduüren, Pralndiren etc. Ein Handbuch zum Verstiindniss der Musik; sowohl als Leitfaden zum Unterricht, wie zum Selbststudium; insbesond. f. gebildete Dilettanten u. angeh.

Organisten. Mit 560 in den Text gedr. Beispieien u. auigaucu. Gr. 8°. (VIII u. 263 S.) Paderborn, Schoeningh. Thlr. 1 , 6 Gr.

Prospectussen en Inte ekenlij sten:

Van • Toespraak over christelijk onderwijs gehouden den 13 December 1869, door Ds. N. H. Dosker, in het lokaal van de Vereeniging voor christelijke belangen te Zwolle. Ten voordeele der christelijke school te Zwolle. Zwolle, J. P. van Dijk.

Ter perse:

De Taal- en Letterbode, onder redactie van Dr. E. Verwijs en Dr P J. Cosijn. 2e aflevering. Haarlem , de Erven F. Bohn. J. ter Gouw, De volksvermaken. 3e en 4e aflevering. Als boven. Lubach enCoRONEL, De opvoeding van den mensch 2e stuk. Als boven.

M. M. . ..

Bij den met dit N°. afgesloten Jaargang, leg ik mijne betrekking neder als Uitgever-eigenaar van dit blad. Dertig jaren mogt ik aan het hoofd staan van het „ Nieu w sb 1 ad voor den Boekhandel" en nu, aan 't einde van dien jaren-reeks, is 't mij eene opregte behoefte mijnen ongeveinsden dank te betuigen aan U, die mij zóó lang met uw vertrouwen vereerdet en steundet in de uitgave van mijn blad. ..

De redenen waarom ik er afstand van deed zijn genoegzaam bekend, eene vernieuwde mededeeling daarvan zout mijns inziens, als geheel overbodig kunnen worden beschouwd.

Het volle eigendomsregt is van mij, bij wederzijdscne overeenkomst, overgegaan op „de "Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels" die met 1870 als eigenaresse er van optreedt.

Zoo spoedig mogelijk hoop ik met het Kegister op den nu geëindigden Jaargang, dat dezer dagen ter perse gaat, gereed te zijn en het aan belanghebbenden te verzenden.

Mij voor het vervolg verder bij U aanbevolen houdende, verblijf ik hoogachtend

J. M. van 't Haaff.

Voornaamste uitgave» in Duitschland.

Bade, Dr. Joh., Christotheologie od. Jesns Christus, der Sohn Gottes u. wahre Gott. Die vollstand. bibl., wie auch die iüteste patrist., die kirchl.-doctrinelle u. kirchenhistor. Lehre v. der Goltheit Jesu Christ. Gr. 8°. (XXIII u. 560 S.) Paderborn, Schöningh. Thlr. 2. Baumgarten, Dr. J., Glossaire des idiomes popnlaires du Nord et du Centre de la France. (In 10 Lfgn.) Tome I. Livr. 1. Gr. 8°. (III u. 160 S.) Coblenz, Hergt. Thlr. *. Collection of british authors. Copyright edit. Vol. 1062. Gr. 16°. Leipzig, B. Tauchnitz. Thlr. |.

Inhalt: M. or N. «Similia similibus curantur." By G. J. WhïteMelville. (370 S.) Husemann, Dr. Aug., u. Dr. Thdr. Hus emann, Die Pflanzenstoffe in chemischer, physiolog., pharmakolog. u. toxikolog. Hinsicht. Für Aerzte, Apotheker, Chemiker u. Pharraakologen. (In 3 Lfgn.) Ie Lfg. Gr. 8°. (256 S.) Berlin, Springer's Verl. Thlr. IJ. Hymnen, Die, d. Rig-Veda im Samhita- u. Pada-Text hrsg. v. Max Muller. Das erste Mandala zum Gebrauch f. Vorlesungen. Gr. 4°. (VIII u. 309 S.) Leipzig, Brockhans. Thlr. 2^. Kahle, Dr. Alb., Biblische Eschatologie. Ier Abth.: Eschatologie d. Alten Testamentes. Gr. 8°. (XII u. 320 S.) Gotha, Schloessmann. Thlr. 2.

Gevraagde boeken :

2247 Nederlandsch Magazijn. 1859—1868.

2248 Mühlbach , Napoleon in Duitschland. 8 dln. Zindelijk.

2249 Roeinson, In verzoeking. Idem.

2250 Kinder-Courant. Dl. 8 en 11. Met de platen.

2251 Jacob Cats. Uitgave Campagne.

2252 Schwartz, Man van geboorte. Gelezen.

2253 Arbeid adelt. Idem.

2254 Arend, Vaderlandsche geschied. Zoo ver uit.

2255 Papenkost opgeschept in geuzen schotels. Voor een prijsje.

2256 Karmarsch en Heeren, Technologisch woordenboek. 3 dln.

2257 Kitty Trevylyan. 2 dln.

2258 Stowe, Oldtown en zijne bewoners. 2 dln.

2259 de Génestet, Laatste der eerste.

2260 Rauwenhoff, Leerredenen. (Nieuw of gelezen). 2 exx.

2261 Servaas de Bruin, Fransche taal in brieven. Cplt. Onopengesn.

2262 v. d. Es, Grieksch-Hollandsch woordenboek.

2263 Georges, Lat.-dentsches Wörterbuch. 1860.

2264 Hoe ouder hoe gekker. Roman door den schrijver van » De familie Snijenburg".

2265 De familie Snijenburg.

2266 Kennis en Kunst. 1867 en 68. Geb. of los. Schoon.

9.9.r7 Tdern t S69. » " » " 3 eXX.

2268 Romant. Bibl. 1868 en 1869. (v. Duijl).

2269 Dr. Ruppricht, als geneesheer.

2270 Alg. woordenb. van kunsten en wetens. (Plantenga). Zonder atlas. Geb. of ing. 2 exx.

2271 Kan, Hist.-geogr. atlas. Geb.

2272 Atlas van Otto Petri. »

2273 Braddon, Ruwe diamant. Nieuw.

2274 Handl. tot de pract. oefeningen in de bataillonschool. 1867.

2275 Handl. tot de pract. oefeningen in de pelotonschool. 1867.

2276 v. Cleef, Het ijzeren schip.

Sluiten