Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

427

2277 db Bruijn, Militair zakboekje.

2278 Creiitz-Lkchlkitnkr, Algem. militair woordenboek.

2279 v Gokns Handl. tot de kennis der zee-artillerie. 5 dlo.

2280 Gunning, Leerb. der scbeikm.de. 2e deel. (Compl. kan ook dienen).

2281 Handl. van het onderrigt in de veldverscaansing.

2282 v. Hoijer. Stelsel der oorlogsvnurpijlen.

2283 v. Ittersuh, Handb. ten dienste van onderofficiers der infanterie.

2284 Knoop, Kort begrip der krijgskunst. 2 stukjes.

2285 Kort begrip der taktiek.

2286 Kramers, Algem. knnstwoordentolk.

2287 De heldhaftice bevrediging van Palembang met eene beschrijving van Banca.

2288 Reglement van krijgstucht of discipline.

2289 Simis, Onderwijl in de schilder- en verwkunst. 2 dln.

2290 ïihon Tongka, Zuid- en Oostkust van Borneo.

2291 Wagnhr, Handb. der fabriekscheikunde. 3 dln.

2292 Weitzel, De oorlog op Java van 1825/30. 2 dln.

2293 Nihuwenhuis, Woordenb. van kunsten en wetenschappen. Herzien, omgewerkt en vermeerderd. 10 dln. .

2294 Atlas van platen van het nienw materieel dor Nederl. artillerie

Uitgegeven door net nep. v. uunog.

2295 Artillerie van de marine. Regl. op de excercitiëo met hel geschut der K. Ned. Marine. 5 dln. _

2296 von Scharnhorst, Militair zakboek ten gebruike in het veld. Naar het Hoogdnitsch. (Laatste uitgave).

Aangeboden boeken : 1047 Agenda voor dames voor 1870. 4/3J- met 30°/o rabat. 1018 Zakboekje voor Heeren voor 1870. Idem.

1049 Hofdijk, Vóór 300 jaren. N". 1—10.

1050 v. Lennep, Vrouwe van Waardenburg.

1051 Histoire de Jules César. 2 dln. Met atlas. Gr. 8 .

1052 Reuter, Ilanne Natte.

1053 Bkock, Het Onze Vader. Geb.

1054 Meidinger, Hoogd. spraakk. 14e drnk. Nieuw. 13 exx.

1055 Scheurkalender v. d. huisk. 1870. (Kirberger). 4 exx.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Wen gelieve vooral niet te verzuimen hij Aanvragen or Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Mos. op te geven aan ^ rjitgever.

Rauwenhoff, KATHOLICISME EN ULTRAMONTANI-SME.

Men zal mij daardoor zeer verpligten. Leiden, 28 Dec. 1869. S. C. van Doesburgh. [2789]

Wl ter HaaY ^PHOTOGRAMMEN. Gebonden.ƒ1,40. — 2 Tasso , JF.R11SALEM. '(v. Eomond). Geb. a ƒ1,10. - 2 ^*''K'"'(!)''1*'

JONGENS, ENZ Geb a ƒ1,25. - — WONDERVERHALEN. f\,-. - Grübner ROBIVhON f_RUSOë. /-0.90.-EAnAOAï, KAARSVLAM. Geb. ƒ 1.10 - 2 BLISABETH MERTON. Geb. a ƒ 0.80. - L-ndo, ^^ÏM,HK VOLK. Per afl. 30 ets.-ten Katk, COMPL. DICHTJE! KEN. 8 dln., waarvan 5 gebonden. Opengesneden, ƒ3,—. — de i.iefoi., DE GEDZEN. Gek ƒ2,50. ... Aanvragen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uit-

gever aezes.

MJ. van der Loefe te Enschedé, biedt aan : 1 KÜNSTKRONIJK 1841—66 , zindelijk gelezen en verzoekt dringend terugzending van de onverkochte exemplaren ot

"T^Sct^LZlo^, CATECHISATIEBOEKJE. [2771-

ADVERTEHTIEN.

BOEKVERKOOPING. T c & W. Altorffeu, te Middelburg, zullen Donderdag 20 J.Januari 1870 ^^^-^Z^^T. Wen? eenncolleciie INSTRUMENTEN voor Heel- en Verloskundigen- alles nagelaten door den WelEd. Heer V. van Lissa, in leven Genees-, Heel- en Verloskundige te Middelburg.

07franco aanvraag is de Catalogus bij de Verkoopers verkr„|baar.

TE KOOP VOOR SLECHTS ƒ 80,— : L'OEUVRE DE REMBRANDT, reproduit par la photographie .

commenté par Cu. Blanc. 2 Series in folio. Contenant 100 ptio-

tographies. (Particuliere prijs / 220,—).

Wordt gevraagd: . Anhana zu den III Supplementbande des Organs fur die 1 ortsehritte A des EUenbahuswesensrogetiteld: SK1ZZEN UND HAUPTDEMEN-

SIONEN DES LO0OMOTIVEN. Herausgegeben lm Auttrage ner

Teehnischen Coramission des Vereins von Edmund Heiis.nger von

Waldego. Mit 24 Tafelo.

Franco te bevragen bij de Wed. F. Herfkens & Zoo^tc

Utrecht. ^

EEN BOEKBINDER, ongehuwd, van de P. G.. zijn werk, buiten het vergulden. goedI en vlug verstaande, van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne

"lÖSSK C. W. van den Heuvel, Boekh-

firma Wed. D. R. van Wermeskerken te liel. ,

-vToornemens eene vertaling uit te geven vani:

V Soiiefpel, EKKEHARD,

verzoeken wij, indien iemand hierop aanspraak meent te kunnen ma-

ken, ten spoedigste niervan ueiu-u-. u..=». ^. r—

Rotterdam, 27 Dec. 1869. ^Hengel & Eeltjes. [2763^

NIEUWE ROMANS van vroegere jaren wenscht men in ruil te geven voor andere boeken, onverschillig welke. .

Tevens "evraagd aanbiedingen van sortering eic.

Idres met fra'co brieven, onder 't N°. dezer Advertentieman

den Uitgever dezes. l___J.

BROCHURES,

vooral op militair en politiek terrein, ontvang ik gaarne .n commissk- a. J. Servaas van Roouen. [2765]

ttH. Uitgevers" van brochures op gebied van politiek onderHwijs en kerkelijke zaken worden verzocht mij minstens 2 exx. in commissie te zenden.

Y. Si. öOMBEEK. L*I»"J

nen LETTERKUNDIGE, eenige uren disponibel hebbende, wensehte Ezich in relatie te stellen met een Uitgever . teu einde vertalingen te leveren uit het Engelsch, Fransch of Duitscb. - Op hoog honorarium zal minder gelet worden.

Adres met franco brieven, onder letter B, aan de Erven C. Jknnes te Enschedé. >■ ' 1

Met dankzegging voor het genoten vertrouwen heeft de< «n°erge_ Mteekende de eer der geachte Confrérie te melden, dat hij van af I Januarij 1870 zijnen BOEKHANDEL beeft ,overgedaan aan den

Heer (Jorns. i l b. k. ; vcrz-uLfceuuc v^. ^ , ■■ e a

vroeger aan mij geleverd en voor zooverre dezelve met zijn of worden afgeschreven , aan ZEd. te willen toezenden.

Eene spoedige toezending der rekening zal mij hoogst aangenaam zijn.

Met achting

Edam, UEd. Dw D.enaar.

21 Dec. 1869. Dekker.

Met verwijzing naar bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich

in UEd. vertrouwen aan. rsOTKl Corns. Teer. [2/ <5J

UITGEVERS VAN TIJDSCHRIFTEN worden vriendelijk verzocht mij geregeld hnnne tijdschriften toeje zenden, ten einde daarvan den inhoud >u »ONZE TOLK te kunne

Desverkiezenue onivaugv in» «» b„-.~ -D.

C. Zwaardemaker. j/!7bij

opnemen.

„m. .tcmmanak 1870

„u Confr zullen mij verpligtcn met spoedige terugzending Hder onverkochte exx. Niettegenstaande den groeten oplaag moeten vele aanvraeen onuitgevoerd blijven liggen.

Vtrecht, 27 ^869. J. G. Broesr. [2768]

TERUGVRAAG.

„oor buitengëwone navraag zie ik mij genoodzaakt terugzending te Dverzoeken van de niet geplaatste exx. van :

AAN DEN BOEKHANDEL. Mocht ik sedert gernimen tijd alhier den BOEKHANDEL op kleine Mschaal uitoefenen, thans ben ik in de gelegenheid ge teld door uitbreiding mijne, zaken, mij hierop meer e kunnen toeleggen en verzoek daarom Heeren Uitgevers mij van af l Januari, 18,0 1 E». hunner uitgaven in commissie te willen zenden terwij 1 ertussen ïnteekenlijsten en vooral ook W inkelbilletten, mij aangenaam zullen zijn. Vriendelijk verzoek ik m« op uwe verzcndinplijst te willen plaatsen, terwijl ik zal zorgen uwe als mnnc belangen te behartigen, z!ulleude men op eene prompte afrekening kunnen staat

maDeDHeeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker zullen zich met mijn Iloofd-Correspondentschap heiasten, welke 1 maal per week aan mij zullen afzenden.

Helmond, December 1869. H. van den Boogaart. [2776]

ne ondergeteekende~bericht aan zijne geëerde committenten, dat hij "met de firma Schalekamp, van de Grampel & Barker is overeengekomen, om de zending op 1 Januarij 1870 nog ten zijnen huize te doen pakken en vandaar te expediëeren. Men gelieve alzoo de pakjes, voor zijne committenten bestemd, tot en met dien datum hem te doen geworden.

Amsterdam, Dec. 1869. O. I, Brinkman. [2777]

Sluiten