Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

719

TERUGVRAAG

R. BOS, Derde Aardrijkskundig Teekenboek. 4e

druk. ƒ0.50, geb. ƒ0.75;

V. A. SEKET, Lé(?ons de Lecture. 1 re partie. ƒ0.40; avec Vocabulaire ƒ0.50; 2297

j. VELDKAMP & K. DE BOER, Kun je nog zingen, zing dan mee ! Schooluitgave in Zak= formaat. 6e, veel vermeerderde druk ƒ0.75. In linnen ƒ0.85;

P. WIJDENES & Dr. D. DE LANGE, Leerboek der Algebra. Deel III.

2e druk. Gecart. ƒ 1.10.

Van bovenstaande uitgaven zijn herdrukken ter perse. Exemplaren ter ruiling worden per omgaande Couvert Bestelhuis terugverwacht.

N. V. ERVENP.NOORDHOFF'S BOEKH. EN UITG.-ZAAK

Groningen, 26 Juni 1919

TERUGVRAAG

Onverkochte Commissieexemplaren 2288

DE KRONIEK

Jan. t/m. Juni 1919

Comm.-ex. worden na 10 Juli niet meer teruggenomen, en over het ons toekomend wordt per 15 Juli a.s. beschikt.

A. W. BRUNA&ZOON'S UITG.-MIJ. - Utrecht

W. A. VAN SETTEN, te Rotterdam, vraagt aanbieding p. post, liefst gebonden van: Marryat,Zoon v. d. strooper; ld., Onder de Hottentotten; ld., De zwerver; ld., Japhet de vondeling; ld., De kleide wilde; ld., Ratlin de zeeman; ld., Frank Miltmac de zeeofficier; ld., Kapitein Newton Forster; ld., Jack Rustig; Erckman Chatrian, Elzassers en Vogesers; Louwerse, Worstelen en ontkomen; Bertrand, De dragonder v. d. gr. keurvorst; ld., In dienstv.d. kroonprins; ld., Onder de vanen v. vriend en vijand; ld., De ridder v. d. rozenorde; ld., Getrouw a. d. koning; Maclaine Pont, Poorter's zoon uit Hoorn; Rotterdam in den loop der eeuwen, uitg. Nevens, compleet. 2311

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Franzos, De pias; Diferee, Viertalig handels-woordenboek, geb.; Helmolt, Wereldgeschiedenis, geb., 8 dln.; Saltet, Voordrachten gezondheidsleer, geb.; Ueber Land u. Meer; 1'Ilustration, 3 m. lezing. 2310

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd :

J. Amesz, Rotterdam. Gras,Visser. Leesb.christ.sch. L O.

H. van Amstel, Utrecht. *Nederl. Adelsboek. Alle jaarg.

v. Benthem & Jutting, Middelb. Witte, Keur van vaste planten.

D. Bolle, Rotterdam. Flammarion, Wond. v.h.heelal. G.

Fa. L. J. C. Boucher, 's-Grav. *Platen, Gezondheidsleer d. liefde. 'Platen, Nieuwe geneeswijze.

Fa. B. Brugsma Az., Utrecht. Oosthoek's Encyclop.Vanaf dl. III. Frenssen, J. Uhl.v.H.&W.Dure ed.

K. ter Burg, Alkmaar. Barbusse, De hel. Ing. of geb. Multatuli, Verz. werken. Elsev. G.

Dekker & v. d. Vegt, Utrecht. *Gedenkbk. Europ.óorl. Afl. of geb.

Dixon's Boekh., Apeldoorn. Per mail naar Indie.

J. F. van Druten, Sneek. Mackenzie, De Ver. Staten v. N.Amerika.Vert.d.Koning Altman.

A. Dupont, Amsterdam. Land u. Leute.Bnd.24.Weserbergl.

W.-J. van Hengel, Rotterdam. Pike, Zuid Carolina. 1875.

H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. "Fokker, Spaansch-Nederlandsch.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Oosting, Handelswoordenboek. G. Vragen d. tijds. 3 a4mndn. oud.

C.L. van Langenhuysen, Amst. *De Beiaard, je en 2e jaarg.

C. L. van Langenhuysen, Rott. ModerneBauformen.O.jaarg.G.k.d.

D. H. Littoou Az., Terneuzen. *Brugmans,Nederl.d.de eeuwen.G.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *N. prozastukk. v. 1229-1476. Leid. 1851.

*It aode Fries. terp. ed.1743 e.1854.

Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage. Hudig, H., Handl. woningbouw. Finantiëel jaarboek. 1919. Indische Gids. 1915 en volg. Surie,Zeerechtsdeclar.v.Londen.09 Ginneken, Leerg. Nederl. taal. Hoeven, Milit. straf- en tuchtr.3 d. Friedlander, Meisterwerke. 1902. Beer Poort., Oorl. en neutr. recht. Berg, Nederl. en Hanzeverbond. Becht, Statist. geg. Ned. handel. De Cock, Spreekw. vrouwen. Codex alimentarius. No. 4.

E. Noordijk, 's-Gravenhage. Velh. u. Kl. Monatshefte.1915/1916.

Boekh. „Ontwikkeling", Rott. Barbusse, De hel.

Alex. M. J.PoMPE,'s-Hertogenb. *Veer,Lez.e.toespr.AlIebdls.G.k.d.

Wed. J. R. van Rossum, Utrecht. *Joosting,M^Bronnenkerkel.rechtspraak. I. Muller, indeeling, h id.,

•Bruijn. Sociologische beginselen.

Sluiten