Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

739

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de Afdeeling Handel, als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden verspreid:

A. Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» met de bijlage «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren».

Abonnementsprijs per jaar ƒ4.— (binnenland), ƒ6.— (buitenland); afzonderlijke nummers ƒ 0.10 (zonder bijlage), ƒ 0.20 (met bijlage). Proefnummers, voor zoover beschikbaar, gratis.

B. «ADRESSEN VAN FABRIEKEN IN NEDERLAND», ƒ 0.10 per nummer, of ƒ 3.— voor de geheele serie (voor abonnés op het weekblad «Handelsberichten» ƒ 1.—).

C. «VERSLAGEN EN MEDEDEEL1NGEN», verkrijgbaar tot den voor ieder nummer afzonderlijk vastgestelden prijs.

D. «APERCU DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES PAYS-BAS». — «A general View of Trade and Industry in the Netherlands». 20 brochures in de Fransche en Engelsche taal. Prijs per serie ƒ 2.—, per brochure ƒ 0.10.

E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzonderlijk vastgestelden prijs.

Voor verkrijging van deze publicaties en voor het opgeven van abonnementen op het weekblad wende men zich tot de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Bezuidenhoutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke de toezending rechtstreeks geschiedt.

Voor toezendingen in het binnenland worden geen, voor die naar het buitenland wel portokosten berekend.

Aan den boekhandel wordt op bovenstaande prijzen eene korting van 15 pCt. voor «Handelsberichten», en van 20 pCt. voor de overige publicaties toegestaan.

Geldswaarden uitsluitend per postwissel in te zenden.

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 2334

[Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128. Telefoon: Centrum 2181 Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

N. A. C. Bul, Alkmaar. •Maltzahn, Contra naturam. Geb. 'Witkamp, Aardrijksk. wrdnbk. *Ch. d. la S., Al d. leerl. Dl. 4,5. G.

P. L. Cloetingh, Groningen, v. d. Aa, Biogr. woordenboek. Werner: div. werken. Geb.Gel.k.d. Heimburg: div. werken.G.Gel.k.d.

Ch. Dixon, Deventer. Ned. Patriciaat 1910, '11, '12.

A. Dupont, Amsterdam. M. daCosta.Leerb.d.huidziekten.G.

J. Emmering, Amsterdam. *Duizend e. éénnacht.Cohen-ed.G. *Kalf, Kath. kerken in Nederl. *A. Pierson, Verspreide geschrift. *De Keyzer, Bloemlez. u. B. Huet.

HlLVERSUMSCHE boekh., HÜV.

Couperus, Korte arabesken. Geb. Uren m. Maeterlinck.Leer of linn.

W. J. v. Hoogstraten, 's-Grav. Algem. adresbk. v. Nederl. N.&v.D.

Fa. F. P. D'Huu, Middelburg. •Groen v. Pr., Handbk. vad. gesch.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. 'Veth, Java. Geb.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Herl. "Van Heurn, Hist. 's-Hertogenb. •Werken van C. R. Hermans. *J. v. d. Aa, Aardr. wrdnbk. v.N.Br. •Ackersdijk, Naspor. Taxandria. *v. Zutphen, Aardr.,beschr.v.N.-Br.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. •Valerius, Gedenckklanck.

Sluiten