Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 55

Vrijdag 11 Juli 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREEN1G1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM . TEL. 6844 N

Oeabonneerden op en adverteerders in net Nieuwsblad voor ^^^W^^1^S^^ voor zich als bindend erkennen en verplicht z.jn na te leven de bepal ingen van het K^ 'e™ iEing ter bevordering blad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen' Reglement ™£*£££a*lolieavVilzl& van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zuuc

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

AUTEURSWET 1881 Het Bestuur deelt mede, dat van De wet van 28 Juni 1881 tot regeling

van het Auteursrecht. Litteratuur en Rechtspraak 1882-1910. Verzameld en bewerkt in opdracht van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, door J. E. Belinfante. 's-Gravenhage. 1910. 8°. Prijs ƒ 5 —, voor leden der Vereeniging een exemplaar verkrijgbaar is a ƒ 2 — netto.

Aanvragen te richten tot den Administrateur der Vereeniging.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 10 Juli 1919

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Wijl steeds meerdere vervoermiddelen

verlangen, dat wij op den Zaterdag

onze pakken aanmerkelijk vroeger ter verzending gereed hebben, zal het Bestelhuis voortaan op dien dag geopend zijn van 7 uur v.m. tot 4.30 n.m.

Belangrijke partijen moeten dan uiterlijk te 4.15 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING

Amsterdam, 9 Juli 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven Inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Lyons, J. and Ralelgh, C: The Master Crime. London 1907, op 8 Juli 1919 door den heer C. Geleyns, uitgever, te Rotterdam.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 11 Juli 1919 Secretaris

Sluiten