Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

764

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 55

ging en geen vakvereeniging. De oprichting van Debitantenbond en Uitgeversbond bewijst dit. Artikel 13 is een standsbelang. De debitanten hebben hierbij groot belang, doch ook de uitgevers, want de uitgevers hebben belang bij een bloeienden debitantenstand.

De bedoeling van de heeren Tadema en Van Looy is niet dezelfde; de heer Van Looy wil onderzoek van het vraagstuk, de commissie wil dat de vergadering zich uitspreke over het principe der standsvereeniging. Met de zienswijze van den heer Van Looy kan spreker zich vereenigen en stelt voor te benoemen 5 leden tot overleg met de commissie.

De heer H. J. Breijer sluit zich aan bij de meening van den heer Loosjes. Deze vergadering wordt beheerscht door de vrees, dat wij, wanneer wij medegaan met het Bestuur, zullen komen tot een einddoel dat wij niet wenschten. Omtrent het eindresultaat verkeert men in het duister; ziet men later wat de zaak is, dan zegt men wellicht dat men dat niet bedoeld had. De vergadering moet dus eerst precies weten waarvoor zij gesteld wordt.

De heer A. B. van Holkema, Voorzitter: Het Bestuur stelt voor, het voorstel aan te houden en de commissie uit te breiden. Ik stel voor de heeren J. W. Couvée, en dr. L. W. Kramers.

Hiertoe wordt bij acclamatie besloten.

Na de pauze deelt de Voorzitter mede dat de Beurs voor de grafische vakken zal worden voortgezet, daar de deelneming zeer bevredigend is gebleken.

Voorstel II, III en IV worden vervolgens met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel V, luidend:

A. Alg. Regl. Art. 9 te lezen:

a. De gewone leden betalen als entrée ƒ 10.— en een jaarlijksche contributie van ƒ 25.—; nieuwe leden betalen voor het loopende vereenigingsjaar de helft der jaarlijksche contributie.

b. Voor een tweeden en voor eiken verderen deelgenoot eener zelfde firma bedraagt de contributie ƒ 20.— indien zij geen exemplaar van het Nieuwsblad voor den Boekhandel wenschen te ontvangen.

c. Blijft.

B. Voor de jaren 1920 en 1921 zal eene progressieve contributie worden geheven, van ten hoogste ƒ 100.— .... enz.

De heer G. Theod. Bom zegt dat het «Boekhuis» een blijvend tekort zal opleveren en dat de voorgeslagen weg een lapmiddel is. Het eenige afdoende middel zal zijn een zelfstandige exploitatie van het gebouw. Men dient op andere wijze op de bereidwilligheid der leden een beroep te doen en wel door een rentelooze obligatie-leening. Het «Boekhuis» moet zich zelf bedruipen en niet de tekorten gedekt worden door de middelen der Vereeniging.

De heer Paul Nijhoff,Penningmeester: Er is een tekort op het «Boekhuis» van ƒ 25.000. Dit bedrag moet betaald worden om niet eeuwig in de schuld te blijven. De heer Bom wil nu weer iets anders en wel een rentelooze obligatie-leening, een blijvende schuld dus. Wat is echter mooier dan dat wij dit tekort zelf opbrengen.

De heer A. B, van Holkema, Voorzitter: Een rentelooze obligatie-leening blijft een schuld; het Bestuursvoorstel beoogt het delgen dezer schuld en wel door de best gesitueerden.

De heer W. D. M e i n e m a vraagt of het mogelijk is, de schuld niet in twee doch in vier jaar te delgen, daar het bedrag voor velen te hoog zal worden.

De heer A. B. van Holkema, Voorzitter meent dat de bedragen niet zoo hoog zullen worden. De bedoeling was, de schuld zoo spoedig mogelijk te delgen.

De heer G. Theod Bom: Met een rentelooze obligatie-leening is men zijn geld niet kwijt, met het Bestuursvoorstel wel. Indien de beoefenaren der aanverwante vakken worden aangeslagen naar hunne draagkracht, zullen velen van hen bedanken als lid.

De heer A. B. van Holkema, Voorzitter: Het Bestuur durft dit laatste aan; van de zijde der beoefenaren der aanverwante vakken is tegen dit voorstel niet geopponeerd.

De heer W. D. M e i n e m a: De groote meerderheid zal een contributie van ƒ 40.— te betalen hebben; het aantal groote importeurs en uitgevers is slechts klein.

Spreker dient een amendement in, strekkend den termijn van twee jaar te brengen op vier jaar.

De heer Allert de Lange bestrijdt dit amendement. Het is voor de Vereeniging gewenscht dat alles zoo spoedig mogelijkworde afgehandeld. De aanverwante vakken hebben

Sluiten