Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 56 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

785

Stok, Joan Adriaan van der: De rechtstoestand der gemeente-ambtenaren. Leiden, J. J. Groen & Zoon. 8». [24x16]. (XXIV, 341 blz.). ƒ3.25

Proefschrift, univ. Leiden.

Tractaten der Evangelische bibliotheek. Nrs. 301-308. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 80. [195x13].

100 ex. ƒ 1.10; 500 ex. f 4.95; 1000 ex. ƒ 8.80; 2000 ex. ƒ 15.40.

Verdam, Dr. J., zie: Verwijs, Dr. E.s en dr. J. Verdam.

Verslag der staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië over het jaar 1917. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr.80. [27x175].

I. (VIII, 228 blz., m. 8 pltn., 1 ki t., en 6 graf. voorst.). Gecart. ƒ 2.50

"Verwijs, Dr. E., en dr. J. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 9. Afl. 13, 14, 15.'s-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Voedingsleer voor onze roomsch katholieke volkshuishoudscholen. Bewerkt door de zusters van het gezelschap van J. M. J. «Mariënburg» Den Bosch. 's-Hertogenbosch,

- Teuling's Uitgevers-maatschappij. 80. [195x13]. (67 blz.). ƒ -.50

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Wind, F., zie: Bibliotheek,Polytechnische.

Zwetsloot, Jan: Het verraad van een vriend. Naar hét Engelsch. Leiden, Uitgevers-vennootschap «Futura». 8°. [195x13]. 2 dln. (II, 552 blz.). ƒ L90

Atlassen en kaarten

Atlas, Geschiedkundige, van Nederland. Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie dr. A. A. Beekman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. [50x165].

De republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. Blad 1-2. Met tekst. [243x 165]. (70 blz.). ƒ 4.—

Bij inteek. > 3.—

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Bij onderhandsche akte in de maand Juni opgemaakt, hebben: H. Geerlings, weduwe A. Binnert Overdiep, exploitante eener drukkerij en van een boekhandel te Heerenveen en H. A. W o 1 d r i n g, chef in de zaken zooeven genoemd, mede te Heerenveen woonachtig, aangegaan eene vennootschap van koophandel onder de firma Firma A, Binnert Overdiep, gevestigd

te Heerenveen, ten doel hebbende het gemeenschappelijk exploiteeren van eene drukkerij, het gemeenschappelijk drijven van een handel in boeken, platen, kantoorbehoeften en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin, alsmede het gemeenschappelijk uitgeven van boeken en verder alles wat behoort tot eene boekdrukkerij en een boekhandel.

De vennootschap neemt een aanvang op 1 Januari 1919 en wordt aangegaan voor onbepaalden tijd.

Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, een en ander echter alleen binnen de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen.

(.Nederl. Staatscourant' no. 152).

Uitgaven in voorbereiding

Bij W. L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij, te Rotterdam, zal met medewerking van de N. A. N. K. verschijnen het Eerste jaarboek van ambachts- en nijverheidskunst. Het zal bevatten ongeveer honderdveertig reproducties van kunstwerken, en tekstbijdragen van prof. R. N. Roland Holst, dr. H. P. Berlage, M. J. Granpré Molière, v. d. Mey e.a. De redactie van dit Eerste Jaarboek wordt gevoerd door W. Penaat, Corn. v. d. Sluijs en A. P. Smits.

BijdeUitgevers-firmaLaRivièreVoorhoeve, te Zwolle, zullen dit najaar drie nieuwe werken het licht zien.

Het eerste op historisch-stichtelijk gebied van mejuffrouw H. H. Kuyper.

Het tweede op letterkundig-novellistisch terrein van mevrouw baronesse vonMaltzahn.

Het derde is een populair-diaetetischgeneeskundig boekwerk, in afleveringen zullende verschijnen, van de hand van den auteur van «Homoeopathie in de praktijk», dr. med. J. Voorhoeve.

Jaarverslag Bestelhuis

De klacht in genoemd verslag geuit, over verminderde belangstelling voor het bestelhuis, geeft mij aanleiding de hoofdoorzaak aan te geven.

Zendingen van Amsterdamsche uitgevers hebben 3-5 dagen; van uitgevers uit het Noorden 7-10, in drukke tijden tot 14 dagen

Sluiten