Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 56

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

787

Goed ingevoerde firma in de Bureaumachinebranche, gevestigd te Amsterdam, vraagt tegen flink aanvangsalaris

algemeen ontwikkeld Persoon

goed op de hoogte met alle kantoorwerkzaamheden en bekend met het papiervak.

Reflectant moet geschikt zijn om, na eenigen tijd op kantoor werkzaam te zijn geweest, als vertegenwoordiger den kantoorboekhandel e. d. te bezoeken.

Brieven met opgave van vroegeren en tegenwoordigen werkkring, ouderdom etc. onder het No. dezer Advert. aan het Bureau van dit blad. 2459

BINNENKORT VERSCHIJNT:

2476

OMNÏA PROBATE QUOD BONUM EST TENETE

BRIEVEN VAN KRITIEK EN ANTI-KRITIEK OP DE LITURGISCHE BEWEGING

door

Dr. JAC. VAN GINNEKEN S.J. - OSCAR HUF S.J. Dr. CAECILIONUS HUYGENS O.F.M. - A. DE K. - Dr. W. G. J. VAN KOEVERDEN - Mgr. J. A. S. VAN SCHAIK - Dom. PAUL SÉJOURNÉ, 0. S. B. en W. de W. Prijs /1.50 — Commissie-Exemplaren op aanvraag TEULINGS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 's-Hertogenbosch, 14 Juli 1919

W AANMAAK. VAN VCS PRENTBRIEFKAARTEN j

^W£ENENrv*SNOrDEN HAAG?

No. 3 van „De Debitant"

verschijnt 20 Juli. Prijs per jaar f 5.—.

Beleefd verzoek p. k. post Uwe annonce voor dit nr. op te geven. Alle annonces komen naast den tekst. W Adverteeren in „DE DEBITANT" heeft succes. Een adverteerder zegt in zijn annonce in No. 2: „Wij hebben met onze eerste advertentie in „DE DEBITANT" werkelijk succes gehad". 2473

JOHANNES MORKS - Uitgever - 's-Gravenhage

Opheffing Zaak

Ondergeteekende verzoekt Staking van Commissiegoed-zendingen. Het

in 1919ontvangene wordt binnenk. teruggezonden.

Voor meestbiedende te koop: fraai ingebonden jaargangen Nieuwsbladl910/1917; Idem idem Boekenlijsten 1910/ 1917; Brinkm. lijsten 1911/'15.

Helder A. W. MICHELS

2483

Te Rotterdam wordt gevraagd in grooten Boekhandel, waar veel te leeren is, een flinke

aank. Bediende

voor lichte administratie en andere werkzaamheden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2474

Uitgeversfirma heeft plaats voor een JONGMENSCH met eenige ondervinding van aanbied!ngsreizen. Brieven met uitv. inlicht, omtrent opleiding en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2484

Leven en Arbeid van Dr. A. Kuyper

doorDs.W.F.A.WINCKEL

De alleenverkoop van bovengenoemd werk is voor Amerika en Canada afgestaan aan de firma

Eerdmans-Sevensma&Co. Grand Rapids, Michigan

2467 W. TEN HAVE Amsterdam, 11 Juli 1919

Sluiten