Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

798

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

========£==

1919. No. 57

bijzonder groot. Wordt die wenk niet begrepen, ja, dan zou de heer Muurling het nog wel eens kunnen beleven, dat de vergoeding op den zelf kostenden prijs werd gebracht.

Met dank voor de in uw blad verleende gastvrijheid, verblijf ik

Uw zeer dienstwillige H. Honig

De vrije Zaterdagmiddag in het drukkersbedrijf. — Door de districtsafdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen Bond van boekdrukkerijen, de R.-K. Vereeniging van Nederlandsche drukkerspatroons en den Bond van Christelijke drukkerspatroons, is aan haar leden de volgende circulaire gericht:

«In den laatsten tijd worden op verschillende drukkerijen loonsverhoogingen gevraagd en/ of de vrije Zaterdagmiddag bedongen.

Meerdere collega's hebben gemeend dergelijke verzoeken, die niet immer zonder zekere pressie geschiedden, te moeten inwilligen, zonder zich af te vragen hoe in dezen de algemeene meening was.

Aan den vooravond van een nieuw collectief contract acht het bestuur het niet ondienstig als zijn meening te doen kennen, dat het thans toekennen van algemeene loonsverhoogingen en/of den vrijen Zaterdagmiddag niet bevorderlijk kan zijn aan de zoo noodige eenheid bij de straks te voeren onderhandelingen, en als zoodanig dus ten sterkste behoort te worden afgekeurd.

Het is daarom dat wij u in overweging geven om voor het tot stand komen der nieuwe C. A. O. geen algemeene verhoogingen meer toe te kennen en niet tot het invoeren van den vrijen Zaterdagmiddag over te gaan of andere gunstige bepalingen in te voeren, die niet in de C. A. O. zijn uitgedrukt».

Uit het buitenland

«The king's incognito», roman, door Wilham le Queux, is verschenen bij de uitgevers-firma Odhams Ltd., te Londen.

«Crimes of old London», door Marjorie Bowen, >s verschenen bij de uitgevers-firma Odhams Ltd., te Londen.

«The countess of Zelle», roman, door Morice

uerara, is verscnenen bij de uitgevers-firma Odhams Ltd., te Londen.

«Breaking point», roman, door Isabel Newson, is verschenen bij de uitgevers-firma Odhams Ltd., te Londen,

Wij moeten papier uitvoeren. — In de

.Hamburgischer Correspondent' levert de heer Ludwig Koopmann, deelgenoot eener Hamburgsche export-firma, een pleidooi voor den uitvoer van papier door Duitschland.

In het buitenland werd geklaagd, schrijft hij, dat Duitsche papierhandelaren aanbiedingen doen beneden de daar geldende prijzen, en er werd op aangedrongen, dat de Duitsche regeering daartegen maatregelen zou nemen.

Wie heeft echter voor 20 jaar het Duitsche carton de Japansche en Australische markt door goedkoopere producten ontnomen ? Holland. Wie heeft ons deZuid-Amerikaansche markt ontnomen? Noord-Amerika. Wie heeft de Duitsche houtvrije schrijfpapieren overal onderboden ? België. Wie heeft het Duitsche pakpapier verdrongen ? Zweden. En thans

wurui ae arme, onschuldige entente door goedkoope aanbiedingen van Duitsche handelaren benadeeld ! En de Duitsche regeering moet hiertegen maatregelen nemen !

Wij moeten papier uitvoeren, zonder rekening te houden met ons eigen gebrek aan papier, zegt de schrijver. Wij hebben ons vijf jaar lang gered zonder papier, zonder boeken, - wij moeten er nog twee verdere jaren buiten kunnen, anders gaan wij er onder. Wij moeten voor milliarden aan levensmiddelen en grondstoffen invoeren, en hoe

winen wij deze betalen, wanneer wij geen papier, een der weinige fabrikaten, welke wij nog als betalingsmiddel bezitten, in ruime mate uitvoeren ? Wanneer de regeering blijft bij haar voornemen om 4 a5 procent der productie aan papier voor den uitvoer vrij te geven, zal zij spoedig genoodzaakt zijn om op 50 procent der productie voor uitvoer beslag te leggen.

De schrijver spoort voorts er toe aan in de pogingen tot verovering van een deel 'der vroegere markt allen hoogmoed af te leggen, en zich niet te bepalen tot enkele duurdere papiersoorten, welke men slechts voor den uitvoer bestemmen wil, en welke in Amerika en Zweden in ruime mate gekocht kunnen worden, doch zich er grondig van op de hoogte te stellen wat men in het buitenland kan gebruiken en zich op de vervaardiging daarvan toe te leggen.

Sluiten