Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

812

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 58

gravures - etsen N.V. HUBERT DE GROOTS

'Sïï^ kantoorboekenfabriek en

JS^SÏ gggggj^RlJ- leeuwarden

kleurinrichting Kantoorboeken

lijstenfabriek - « .

passepartouts Losbladige boeken „Frisia"

in alle maten en kleuren *r i

demuinck&co. ^aart" e" opbergsysteem amsterdam Drukwerken -

PH. SIMONS & CO.

DEN HAAG - ROTTERDAM - AMSTERDAM

Verschenen een NIEUW HUISHOUDBOEK

Kasboek naar tabellarisch systeem, om de verschillende huishoudelijke Pn^irT 2?g d3g 6n Van maand tot maand op te teekenen. Eenvoudig

Im^ ÜJ^ ?**0*'' ^aaroverzicht'- staat van betaalde rekeningen! staat van doktersvisites, memoranda, enz. enz.

No 639 4° groot mediaan, 30 x 23i cM., 30 bladen, ingenaaid linnen rug, gekleurde platten met titel. Prijs ƒ 0.50 met premie 13/12 2545

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniirin«r 1 * regels ƒ 0.62'/?, elke regel meer 12}fcent Voo?Sled7„ Ü°d- TTZLiïf?fnde" d°°' tussenkomst Tan een' numrnTr5 iTc^"^!'T' ™eer_20_«nt. BewijsAdverteeren bij abonnement volgens tariel. — — —

wf^Hn8 »9evraae<!e- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per reg.l bö vooruitbetaling in bons. — — — _ -_ _ _ Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — _ _ _ _

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des BoekhandelsN.euwsblad voor den Boekhandel. - Ter vertaling aangeteekende werken - N.et officeei' gedeelte. ni uitgaven •„ nederiand> _ ber.chten en mededeeüngen: venn0qtsch _

Uitvoer van stroopapier. - Uit het buitenland. - Het plicht-exemplaar voor de Deutsche

ADVhEeZ;Iee" adVertentiebeIaSti"^ '» Duitsch!a"d- " KrantenbesLling per vliegt-

TYP. *MST. BOEK- BN STSHMDR. V/H. ELLSRMAN HARMS él CC.

Sluiten