Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 63

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

863

Encycliek van Z. H. Paus Leo XIII. Rerum novarum over den toestand der werklieden. In het Hollandsen vertaald door Th. J. Zoetmulder. Amsterdam, De R. k. Boekcentrale. 8°. [195 x 13], (48 biz,), ƒ _,30

Godefroy, J., zie: Bibliotheek, Ahrend's, voor kunst, techniek en wetenschap.

Gunning J.Hzn., Dr. J. H.: Een verwaarloosd onderdeel der herderlijke zielszorg. Leiden, J. J. Groen & Zoon. 8n. [185x12]. (76 blz.). / -.70

Handboekjes Elck 't beste, onder leiding van L. Sitnons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. KI. 8°. [165x115].

Rathenau, Walther: Op nieuwe banen. (Die neue Wirtschaft). Vertaling van dr. Th. van der Waerden. (VI, 79 blz.).

ƒ -.50; gecart. ƒ -.85

Mees, Mr. R.: De moraal in het handelsleven. (54 blz.). ƒ -.50; gecart. / -.85

Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford,

Dre. gravin P. van: Een toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding. 2e druk. Haarlem, J. W. Boissevain & Co. Gr. 8». [245 x 16]. (96 blz.). ƒ 1.10

Honert Thz., Joan van den: Formulierboek der onderscheidene akten behoorende tot de burgerlijke rechtsvordering. Herzien en vermeerderd door mr. J. Heemskerk Azn., mr. G. Belinfante, mr. J. A. Foest, mr. D. E. Lioni en mr. Lod. S. Boas. 6e druk, bijgewerkt door mr. J. W. Foest en mr. P. Langeveld onder toezicht van mr. J. A. Foest en mr. D. E. Lioni. 2e stuk. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. (Blz. 161-330). ƒ 4.—

Huizer, H.: 't Is kolossaal, of de wonderlijke neuzengeschiedenis. Voor 2 heeren. - De verliefde schoenmaker. Voor heeren dame. Twee komische voordrachten. 2e druk. Drieborg, J. Bakker. 8». [195x13]. (8 blz.).

ƒ-.15

IJzerman, A. W., zie: Bibliotheek, Socialistische.

Jager Meezenbroek-van Beverwijk,L.de:

Toen Else dertien was. 2e druk. Met 4 teekeningen en bandteekening van Jan Rinke. Amersfoort, Valkhoff & Co. 8». [205 x 145]. (186 blz.). / 1.-; geb. ƒ 1.75

Klerk, C, zie: Bouman, Joh., C. Klerk, en S. J. van de Vliet.

Kloos, Willem: Letterkundige inzichten en vergezichten. Amsterdam, L. J. Veen. 8<>.

[215x155]. '

IX. Nieuwere literatuurgeschiedenis. (III, 220 bl7">- ƒ 2.50; geb. ƒ 3.25

Knop, G., S. Siersema en M. M. Witvliet:

Handelscorrespondentie in de" Duitsche,

Fransche, Engelsche en Nederlandsche taal. Bewerkt. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. [20 x 135].

Knop, G.: Duitsche handelscorrespondentie. Brieven en opgaven ter oefening in het schrijven van eenvoudige Duitsche handelsbrieven. 5e druk. (VIII, 192 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.40

Leeman, A. D., zie: Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman.

Lijst der in 1918 vastgestelde wijzigingen in de registers I XI «Hoogte van verkenmerken volgens N. A. P. gevonden bij de nauwkeurigheidswaterpassingen en de waterpassingen van den algemeenen dienst van den waterstaat». 's-Uravenhage, [De Gebroeders Van Cleef]. Fol. [31 x245j. (17 blz.). ƒ -.30

*Luttenberg: Chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken In 1813. Voortgezet door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. Blad 1-6 (2 Januari tot 10 Maart). Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

Mandere, H. Ch. G. J. van der, zie:«Nuten-genoegen» serie.

Marees van Swinderen, Mr. C. de: De

wet op den 8-urigen werkdag. Hare voornaamste bepalingen verklaard voor werknemers en werkgevers. Een korte samenvatting met toelichting. Amsterdam, Schellens & Giltay. 8°. [20 x 14]. (48 blz.). ƒ-.60

Mededeelingen en verslagen vandevisscherijinspectie. Uitgegeven voor rekening van het departement van landbouw, nijverheid en handel. ['s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef]. Gr. 8». [25x 175].

23. Jaarverslag der visscherij-inspectie 1917 betreffende den dienst der inspectie, de werking van het toezicht en den staat der verschillende takken van visscherij.

III. Verslag betreffende den staat der kustvisscherij. (X, 258 blz.). ƒ -.15

Mees, Mr. R., zie: HandboekjesElck'tbeste.

Meiviil van Carnbee-Lowry-Edwards, E.:

Une hérésie aux Pays-bas. Tanchelin Raspoutin. Un rapprochement historique. La Haye, W. P. van Stockum & Fils. 8°. [215 x 16]. (30 blz.). ƒ1.15

Merema, B.: Het onderwijs in de kennis der beeldende kunst. Lezing gehouden in de 39ste algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging voor teekenonderwijs te Amsterdam op 22 April 1919. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij vrhn. Van Mantgem & De Does. Gr. 8°. [245x 16]. (28 hlz.). ƒ -90

Musbach, Dora: Het schoonzusje. Roman. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgeversmaatschappij. KI. 8". [17x11]. (279 blz.).^

Bruna's Bibliotheek.

Sluiten