Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

864

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 63

Nijhoff, G. P., zie: Rapporten en mededeelingen van den rijks-waterstaat.

«Nut-en-genoegen» serie. Dordrecht, C. Morks Czn. 16». [16 x 12]. Per nr. ƒ -.35 11. Mandere, H. Ch. G. J. van der: De nieuwe arbeidswet. (8-urendag). Toegelicht. (48 blz.).

Oorthuys, Dr. G.: Anastasius'«Wechwyser», Bullinger's «Huysboeck» en Calvyns «Institutie» vergeleken in hun leer van God en mensch. Eene bladzijde uit de vaderlandsche theologie vóór de synode van Dordrecht. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 8<>. [23x 155]. (XIX, 233 blz.). ƒ 4.80

Panthéon, Klassiek letterkundig, zie: BelIamy, Jacobus.

Pienaar, Dr. E. C.: Taal en poësie van die tweede Afrikaanse taalbeweging. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Holl.-Afrik. Uitgevers-maatschaonii vrhn.

J. Dusseau & Co. 8°. [24x 165]. (XII, 302 blz.). ƒ 3.60

Postmus, S.: Schets der algemeene geschiedenis voor het christelijk onderwijs. Amsterdam, W. Versluys. 8°. [19x135]. I. (Oudheid en middeleeuwen). (III, 107 blz.).

ƒ-.75

Proost, Dr. K. F.: De beteekenis van Jezus Christus voor ons geloofsleven. Zeist, J. Ploegsma. 8°. [205x14]. (VII, 67 blz.).

/ 1.25

Rapporten en mededeelingen van den rijkswaterstaat. Uitgegeven door het ministerie van waterstaat. 's-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef]. Gr. 8<>. [245 x 155].

15. Nijhoff, G. P.: Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van den grondwaterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten. (.VII, 50 blz., m. 13 pltn., en 3 uitsl. krtn.). ƒ -.25

Rapporten en mededeelingen van het rijksbureau voor drinkwatervoorziening. Uitgegeven door het rijksbureau voor drinkwatervoorziening. ['s-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebrs. Belinfante]. 8°. [235x155]. 3. Versluys, m.i., Dr. J. Rapport omtrent de uitkomsten van een pompproef nabij de Maas te Geulle. (Met 4 figuren). (20 blz.).

ƒ -.50

Rathenau, Walther, zie: Handboekjes Elck 't beste.

Series lectionum in universitate LugdunoBatava habendarum inde a die XV Septembris anni 1919. [Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill]. Plano, f94x6151

ƒ -.35 |

Siersema, S., zie: Knop,G., S. Siersema, en M. M. Witvliet.

Sijtstra, J.: Aanbrand eeten. Kluchtspul in 1 bedrief. Vrij naar het Friesch omgewerkt in de Grönneger taol door J. Bakker. 3e druk. Drieborg, J. Bakker. 8°. H95x 13]. (32 blz.). ƒ _.50

Steiner, Dr. Rudolf: De kern van het sociale vraagstuk in de levensvoorwaarden voor het heden en de toekomst. Uit het Duitsch vertaald door Marie Tak van Poortvliet. Utrecht, W. de Haan. 8°. [195x 135]. (XI, 128 blz.). ƒ -.75

Streuvels, Stijn: Morgenstond. 2e druk. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. [225x 16]. (32 blz., m. e. pit.). f 1.65

Thoukudides: Navorschingen. DePeloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken. Vertaald uit het Grieksch door mej. H. M. Boissevain met medewerking van dr. H. J. Boeken. Haarlem, J. W. Boissevain & Co. 8<>. [195 xl35].

Boek IV. Pulos. Brasidas in Thrakia. Wapenstilstand. (III, 227 blz., ra. 4 krtn.). ƒ 2.75

Verslag, Geldelijk, aan de koningin betrekkelijk den dienst der posterijen, der telegrafie en der telefonie in Nederland. 1917. ['s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef]. Gr. 8». [28 x 22]. (87 blz.). Gecart. ƒ-.90

Versluys, m.i., Dr. J., zie: Rapporten en

mededeelingen van het rijksbureau voor

arinKwaiervoorziening.

Vissering, Mr. G.: Opmerkingen over het duurte-vraagstuk. Rede, gehouden in de kon. akademie v. wetenschappen. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. Gr. 80. [25 x 16]. (77 blz.). ƒ 1.70

Vliet, S. J. van de, zie: Bouman, Joh., C. Klerk, en S. J. van de Vliet.

Wessei, Ir. W.: Uitvinder en octrooi. Een handleiding voor uitvinders, ingenieurs en fabrikanten. Delft, Technische boekhandel en drukkerij J. Waltman jr. 8°. [20x 1351. (96 blz.). ƒ 1.30

Wetboek van strafrecht, Het nieuwe Indische. 2e supplement op den 2en druk van Lions rechtsboek door dr. J. Lion. Amsterdam, L. J. Veen. Semarang, Soerabaia. 's-Gravenhage, G. C. T. van Dorp & Co KI 8° [18x105]. Geb. ƒ2.-

le gedeelte. Inleiding tot de strafrechtsverordening. (113 blz.).

2e gedeelte. De nieuwe Indische strafrechtverordening. (IV, 322 blz.).

Wiegman, H. F.: Eigen groenten telen. Geïllustreerd practisch handboekje voor groenteteelt, ten dienste van volkstuinen, enz. Assen, Stoomdrukkerij «Floralia». 8°. [215x14]. (III, 56 blz,). ƒ-.50

Sluiten