Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

888

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. Nos, 64-65

LEUVEN, Augustus 1919

L.S.

Hiermede bericht ondergeteekende, dat het Hoofdkantoor van De Vlaamsche Boekenhalle overgebracht is naar LEUVEN (België), Naamsche straat 87. Benevens de Uitgeverij, wordt ook aldaar een algemeene Boekhandel gevestigd, waar dan ook prospectussen en commissiezendingen van wetenschappelijke en literaire werken onmiddellijk bij verschijnen verwacht worden. De betalingen in Nederland geschieden door de filiaal gevestigd te Leiden, p/a. Gebouw „De Voorhoede", Steenstraat.

Hoogachtend

Dr. JUR. A. DE GROEVE 2820 Beheerder

Hierbij deel ik mede ■"'■"■"■"■■■■■■■«Jimmiii^^ —

%?J2££t£ Publieke Verkooping

persdrukkerij, gedreven Bij H. a. van BOTTENBURG, Prinsengracht 493, te

te apeldoorn onder den Amsterdam, zullen in Oct. a.s. publiek worden verkocht.

„„, 'T le. Wegens sterfgeval van den heer J. M. ROOS naam LKVfcN M. DL. VAN DEN BERG, te Amsterdam, de geheele WEKKER, thans door mij BOEKHANDEL-INVENTARIS, waarbij compl. Brinkzijn overgenomen en man, kapitale Boekenkast, Boekenrekken, Toon-

.. bank, Brandkast, enz.

op mijn naam worden 2e. Wegens sterfgeval: diverse Bibliotheken,

voortgezet. Goederen ter bijvoeging kunnen nog worden inge-

2819 vv de wekker zonden en worden dagelijks aangenomen. 2861

Apeldoorn, Aug. 1919 ^™'1MmaMe*m™*^^^"^ M!iBMa^im»ai

pTspruit, Boeihan- ROYALE BOEKHANDEL

delaar - DEN HELDER te Rotterdam, met flinken omzet, ter overname

aangesloten bij: aangeboden. Benoodigd kapitaal 20 mille.

Post giro No. 18690 Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het

Bank giro: Nationale Bureau van dit Blad. 2834

bank, kantoor Helder ■

Ter vermijding van disp. Leven en Arbeid van Dr. A. Kuyper

kosten s.v.p. opgave van . , . ,. . .. ,

rekening, waarna overma- Aanbiedingsvoorwaarden bij inteekening zijn

king. 2876 heden vervallen.

. Tot op den dag van verschijning in September

J. F. marsman, te Zeist, stel ik nu nog de gelegenheid open b. a. te be-

m^s^trèën6"13 "^gt Stellen V3n dCn ^ ^ f6'25 in* f7-50 ^.

mmistratie, een 2832 t w ; 2Q 0/o + 10 o/o extra met de premies 4/3V2,

Aank. Bediende 7/6,15/12. 2845

accuraat kunnende werken. AMSTERDAM, 15 Aug. 1919 W. TEN HAVE

Sluiten