Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. Nos. 64 65

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

889

BERICHT AAN DEN HANDEL

Door uittreding en ontbinding van JANSEN'S UITG.-MIJ. deel ik U mede van af heden voort te zetten

UITGEVERSZAAK en GRAFISCHE KUNSTINRICHTING

Het is mij mogelijk tegen zeer concurreerende prijzen te leveren en wel in het bijzonder in

Koperdiepdruk

Lichtdruk, Kleurendruk, Bromide en Photogrom

Bestel nu briefkaarten in

Koperdiepdruk a / 20.—

p. 1000

Lichtdruk vanaf ƒ9 — p. 1000 Kleurendruk vanaf ƒ 20.— p. 1000

Albums m. briefk. vanaf

ƒ80— p. 1000. Fotograaf ter beschikking

Belast zich voortdurend met de vervaardiging van Kalenders, Albums, Menus, Gelukwenschkaartjes, Gravures enz.

Vraagt nu offertes.

Hoogachtend J. W. JANSEN'S GRAFISCHE KUNSTINRICHTING

UTRECHT 2896

Vrouwelijke Bediende

kan terstond geplaatst worden in een Boekhandel voor het bijhouden der rekeningen. Vereischten zijn: groote accuratesse en eenige talenkennis. Een goed handschrift strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid blijvende positie.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2904

Boekdrukkerij

met of zonder de uitgave van een weekblad, gelegen in industrieel centrum, ter overname aangeboden. Prima clientèle. Bijzonder geschikt voor Filiaal eener grootere drukkerij-onderneming.

Serieuze reflectanten schrijven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. dit Blad. 2827

Net 4-talig Bibliotheekje ter overname gevraagd.

Uitsl. nieuwere werken ± 2000 deelen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2802

Zoek geraakt

Een pak op 4 Augustus van het Bestelhuis aan* ons verzonden, is niet door ons ontvangen.

Heeren Boekhandelaren en Uitgevers, die omstreeks dien datum aan ons afzonden, verzoeken wij beleefd hiervan omgaand aan ons opgave te doen.

W. L. & J. BRUSSE'S UITG.-MIJ.

Rotterdam 2829

HET NEDERLANDSCHE BOEKHUIS Marnixstraat 372 Amsterdam 28n

verzoekt toezending p. post van 2 compl. fondscatalogi.

In Boek- en Kunsthandel, gelegen centrum des lands, wordt gevraagd een

aank. Bediende

die op de hoogte is van Adm. werkzaamheden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2871

Tegen 1 October of later wordt in een drukke Debietzaak een bekwaam

Bediende P.G.

gevraagd. Veel vakkennis is vereischte.

Soll. met opg. van leeftijd, waar gewerkt en verlangd sal. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2843

In uitgebreiden Boekh., te Amsterdam, kan voor de afd. export direct geplaatst worden 2878

BEDIENDE

niet beneden 20 jaar, minstens 3 jaar in den Boekhandel werkzaam. Bekend met de mod. talen.

Br. met voll. opgave, o.a. van verl. salaris, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

De Firma A. VERNOUT, te Haarlem, vraagt met 1 of 15 September een 2852

flinke Bediende

H.H. UITGEVERS 2833

Gerout. en vakkundig Adv.Reiziger, 't geheele lan d jaren bereisd hebbende en geïntroduceerd bij H.H. Uitgevers, Adv.-Bur., Industrieelen etc, wenscht spoedig van positie te veranderen. Prima referentiën enz. Br. lett. V. aan VAN GOOR'S BOEKH., te Zwolle.

Sluiten