Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. Nos. 64-65

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

899

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de Afdeeling Handel, als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden versP^=wnM1„rHB A. Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» me de bijlage «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren».

Abonnementsprijs per jaar ƒ4.— (binnenland), ƒ6.— (buitenland); afzonderlijke1^ nummers^P ƒ 0.fo (ionder bijlage), ƒ0.20 (met bijlage). Proefnummers,

voor zoover oescniKDaar, graus. .„_^ c * o

«ADRESSEN VAN FABRIEKEN IN NEDERLAND», ƒ 0.10 per nummer, of f 3.~ voor de geheele serie (voor abonnés op het weekblad «Handelsberichten» } L—). «VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN», verkrijgbaar tot den voor ieder nummer afzonderlijk vastgestelden prijs. n„„ pav<: rac.

«APFRPII DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES PAYS-BA5». —

E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzonderlijk vast-

Voo^ve^krijging van deze publicaties en voor het opgeven van abonnementen on het^veekblad wende mtn zich tot de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw' NijverhddTen Sandel, Bezuidenhoutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke de toezending rechtstreeks geschiedt. , . u..;tpniarlfl

Voor toezendingen in het binnenland worden geen, voor die naar het buitenland

Wd PAank°dSen^bo^ wordt op bovenstaande prijzen eene korting van 15 pCt. voor «Handelsberichten», en van 20 pCt. voor de overige publicaties toegestaan. Geldswaarden uitsluitend per postwissel in te zenden.

B. C. D.

Teruggevraagd

ter ruiling voor nieuwen druk: 2880

G. KNOP, Handelsvertalingen, 2e druk.

Ruil-ex. te zenden voor 15 September e.k. aan

W. J. THIEME & CIE. Zutphen, 22 Aug. 1919

Van:

Dr. H. J. SLIJPER, Technologie en Warenkennis Handelsonderwijs, Dl. 16 A 1

is een herdruk ter perse.

Ruil-ex. te zenden vóór 1 September. 2830

PüRMEREND J. MUUSSES

Gevraagd eenige ex. luxe en gewoon van: Het Boek der Koningin.

Aanb. p. post onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2877

J. H. DE BUSSY, te Amsterdam, zoekt: v. d. Kemp, Adm. d. geldmiddelen van N.-I., 3 dln.; M. P. Meyer, Verzameling v. instructies v. d. regeering v. N.-I.; Levyssolm Norman, De Britsche heerschappij over Java; v. Berckel, Bijdrage tot de gesch. v. h. Europ. opperbest, over N.-I. v. 17801806; v. Soest, Gesch. v. h. cultuurstelsel, 3 dln.; Steyn Parvé, Het kol. monopoliestelsel, getoetst aan gesch. en staathuiskunde. 2891

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert, één of meer ex. van elk: Kramer, Leerb. boekh. zuivelfabr.; Oltmans, Slot Loevestein; Christelijk brievenboek; Mei, Lust der heiligen; Beets, Man van smarten ; Wallis, Dagen van strijd; Kollewijn, Opstellen spelling. 2842

C. PET, te Hoogeveen, biedt aan: Groene Amsterdammer; Nieuwe Groene; Eigen Haard ; Nieuwe Gids ; Haagsche Post; Holl. Revue; Het Leven ; Morks Magazijn; Op de Hoogte; Panorama; Prins; Wereldkroniek; Illustration; Monde illustré; Je sais tout; Revue des deux mondes; Le Rire; Fl. Blatter; Buch fur alle; Gartenlaube; Velhagen; DieWoche; Simplicissimus; Graphic; Punch; Tit Bits. Alles jaargang 1919 en oudere. 2885

Gevraagd: Fransche en Duitsche romans der laatste 5 jaren. Zindelijk gelezen kan dienen.

Aanb. met opgave van prijs onder het Nr. dezer Advert. aan h. Bureau v. d. Blad. 2866

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Luttenberg's Chronologische verzameling. Compleet, of per deelen, geb. 2872

Aangeboden: 40 °/0) banden 20%: Barbusse, Het licht, ing. en geb.; Id., De hel, ing. en geb.; + 100 Meulenhoff en Mod. bibl., geb.; diverse romans en kinderboeken, ing. en geb.

Aanvragen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2881

Sluiten